• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 644/R din data 2009-05-14
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 644/R

Şedinţa publică de la 14 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol fiind judecarea recursurilor formulate de reclamanta E. D. , precum şi de către pârâta (...) T. SRL , împotriva sentinţei civile nr. 345/2.03.2009 , pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică avocat O. E. E. pentru recurenta pârâtă (...) T. SRL lipsă fiind recurenta reclamantă E. D. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care :

Apărătorul recurentei pârâte solicită admiterea probei cu înscrisuri le pe care le depune la dosar , înscrisuri cu care tinde să dovedească cheltuielile efectuate cu ocazia judecării cauzei pe fond .

Instanţa admite în baza art 167 raportat la art. 305 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri solicitată de apărătorul recurentei pârâte şi nemaifiind late cereri de formulat , în baza art 150 Cod procedură civilă, acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat O. N. E. lasă la aprecierea instanţei soluţionarea recursului declarat de reclamantă , având în vedere că declaraţia de renunţare la calea de atac formulată a fost depusă în scris , fără a fi autentificată . Solicită obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Solicită admiterea recursului declarat de pârâta (...) T. SRL pentru motivele prezentate pe larg în scris. Consideră că deşi în mod corect instanţa de fond , în baza art 274 Cod procedură civilă a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată , întrucât aceasta a căzut în pretenţii , în mod nejustificat a diminuat cuantumul acestor cheltuieli cu 90% , fără a ţine cont de complexitatea cauzei , de cheltuielile cauzate de traducerea înscrisurilor în limba germană , de cheltuielile cauzate de deplasări de la B la B , de numărul de ore efective necesare pentru studierea cauzei şi pentru susţinerile în faţa instanţei , precum şi de împrejurarea că în urma achitării contribuţiilor din suma încasată rămân cabinetului de avocatură doar 26 % , toate acestea fiind probate cu înscrisurile depuse la dosar.

Solicită obligarea recurentei reclamante la plata cheltuielilor de judecată în recurs.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă:

Constată că prin sentinţa civilă nr. 345/2.03.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v s-a admis excepţia prematurităţii , invocată de pârâta (...) T. SRL prin întâmpinare şi în consecinţă s-au respins petitele privind anularea deciziei de concediere, obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale de la data concedierii şi până la reintegrare şi plata daunelor morale.

S-a dispus disjungerea petitului din precizarea de acţiune având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 5368,83 lei reprezentând ore suplimentare, formează dosar distinct nr(...) cu termen de judecată la data de 10 martie 2009.

A fost obligată reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă , instanţa de fond a reţinut următoarele :

Reclamanta este angajată a societăţii pârâte, pe perioadă nedeterminată, pe postul de asistent director, începând cu data de 26.05.2008, astfel cum rezultă din menţiunile din carnetul de muncă- poz.19( f.85)

Prin preavizul de concediere nr.1063/17.12.2008 s-a adus la cunoştinţa reclamantei faptul că în conformitate cu hotărârea asociatului unic nr.237 din data de 15.12.2008, postul acesteia de asistent director urmează a fi desfiinţat ca urmare a reorganizării societăţii, potrivit art.65 din Codul muncii. Societatea o informează pe reclamantă că nu are posibilitatea de a i se oferi un alt post întrucât nu dispune de locuri vacante. Începând cu data de 17.12.2008 beneficiază de un preaviz de 20 de zile lucrătoare, urmând ca raporturile de muncă să fie încheiate la data de 4.02.2009, preavizul fiind prelungit cub perioada 19.12.2008-9.01.2009, perioadă în care beneficiază de concediul de odihnă aprobat de conducere.

Astfel cum rezultă din conţinutul actului, acesta nu reprezintă o decizie de concediere , fiind un act prealabil concedierii şi care nu produce efectele juridice ale unei concedieri.

Motivele de nulitate invocate de reclamantă în cuprinsul acţiunii pot constitui critici ale deciziei de concediere, ce pot fi analizate doar după ce pârâta va emite această decizie.

Prin urmare, instanţa va reţine că până la data pronunţării prezentei sentinţe nu s-a produs concedierea reclamantei.

Faţă de considerentele expuse, instanţa apreciază că acţiunea reclamantei este prematur introdusă, motiv pentru care va admite excepţia invocată şi pe cale de consecinţă va respinge petitele privind anularea deciziei de concediere, obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale de la data concedierii şi până la reintegrare şi plata daunelor morale.

În temeiul art.274 din C o d u l d e procedură civilă va obliga reclamanta să plătească pârâtei suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Instanţa apreciază că potrivit art. 274 alin.3 din Codul muncii se impune reducerea onorariului de avocat în cuantum de 10.000 lei la suma de 1.000 lei în raport de complexitatea cauzei şi de numărul termenelor de judecată la care avocatul părţii a reprezentat-o în instanţă.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanta E. D. şi pârâta (...) T. SRL.

În motivarea cererii de recurs reclamanta arată că în mod greşit s-a reţinut de către prima instanţă faptul că nu s-ar fi produs concedierea şi că raporturile de muncă nu au încetat.

Înscrisul contestat de către reclamantă reprezintă o veritabilă decizie de concediere deoarece conţine toate elementele pe care legea le prevede.

Recursul declarat de pârâtă vizează în exclusivitate acordarea cheltuielilor de judecată în cuantum de 10.000 lei reprezentând onorariu avocaţial, pe care instanţa de fond le-a redus în temeiul art. 274 al. 3 Cod procedură civilă în mod nejustificat.

La termenul de judecată din data de 30.04.2009, recurenta reclamantă a depus la dosarul cauzei o notă de şedinţă prin care solicită a se lua act de renunţarea la judecata căii de atac formulată.

Cererea recurentei reclamante de a renunţa la judecarea recursului are valoarea unui act juridic unilateral, astfel că în temeiul art. 246 Cod procedură civilă se va lua act de această declaraţie expresă.

În ceea ce priveşte recursul declarat de pârâta (...) T. SRL recursul este întemeiat pentru argumentele ce urmează:

Chestiunea supusă discuţiei vizează raportul juridic personal , în cadrul căruia trebuie soluţionată problema lichidării cheltuielilor de judecată. În cadrul acestui raport problema esenţială este acea a determinării cuantumului cheltuielilor de judecată , sens în care art. 274 al. 3 Cod procedură civilă se referă şi la posibilitatea diminuării acestor cheltuieli , atunci când acestea sunt nepotrivit de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.

Întrucât apărătorul recurentei pârâte îşi are sediul profesional în B se confirmă susţinerea cu privire la deplasările pe care a fost nevoit să le efectueze în localitatea de la sediul instanţei care a soluţionat litigiul, astfel că este îndreptăţit să solicite şi cheltuielile de deplasare .

Având în vedere că, onorariul permis avocaţilor şi onorariul plătit de recurenta pârâtă nu este unul disproporţionat în raport cu obiectul pricinii , susţinerea cauzei , redactarea concluziilor , cheltuielile de transport şi cazare, Curtea apreciază că în cauză nu există motive temeinice de a se face în speţă aplicarea art. 27 al. 3 Cod procedură civilă

Faţă de considerentele relevate, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă , recursul declarat de pârâta (...) T. SRL va fi admis , iar sentinţa civilă atacată schimbată în parte în sensul obligării reclamantei la plata sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată .

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă , reclamanta va fi obligată la plata sumei de 5.000 lei către recurenta (...) T. SRL reprezentând cheltuieli de judecată recurs.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Ia act de renunţare la recursul declarat de recurenta reclamantă E. D. împotriva sentinţei civile nr. 345/2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v .

Admite recursul declarat de recurenta pârâtă S.C. T. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 345/2.03.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe care o schimbă în parte în sensul că:

Obligă reclamanta la plata către pârâta (...) T. SRL a sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

E. celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

Obligă recurenta reclamantă E.u D. la plata către recurenta pârâtă (...) T. SRL a sumei de 5.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă .

Pronunţată în şedinţa publică azi 14 Mai 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red CJ 4.06.2009

Tehnod AG 15.06.09/ 3 ex

Jud fond N. G./D.

Toate spetele


Sus ↑