• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 2661 din data 2008-05-06
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 2661

Şedinţa publică de la 06 mai 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) E.-(...)

Grefier K. E.

 

     

x.x.x

 

Pe rol, rezultatul dezbaterilor din şedinţa publică de la 23 aprilie 2008 privind judecarea recursului declarat de pârâta S.C. S. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 1464/21.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul N. E. E., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile din şedinţa publică de la 23 aprilie 2008 au fost consemnate într-o încheiere separată care face parte integrantă din prezenta.

 

 

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 1464/21.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...) s-a admis contestaţia formulată de reclamantul N. E. E., împotriva Deciziei nr. 9/11.05.2007 emisă de pârâta SC S. SR, punct de lucru Tr.S, str. (...) (...) Ferma 1 , jud.M.

S-a dispus anularea Deciziei nr.9/11.05.2007 emisă de pârâtă.

S-a dispus reintegrarea reclamantului-contestator în funcţia avută anterior, cu plata drepturilor salariale de la data desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrarea efectivă, actualizate în raport de inflaţie la data plăţii şi 400 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

 

 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 65 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia.

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Reclamantul a îndeplinit funcţia de şef de fermă la Ferma nr.6 B, iar în urma hotărârii nr.1 a Adunării Generale a Asociaţiilor, s-a dispus concedierea acestuia în temeiul art. 65 din Codul muncii.

Motivul real care a determinat concedierea reclamantului, îl reprezintă desfiinţarea Fermei nr.6 şi trecerea activităţii acesteia la Ferma nr.5.

Hotărârea nr.1 a Adunării Generale a Asociaţiilor nu precizează în mod concret dificultăţile economice şi financiare care justifică desfiinţarea locului de muncă ocupat de reclamant.

Întreg personalul din cadrul Fermei nr.6 a trecut la Ferma nr.5, acest lucru rezultând din statul de funcţiuni.

Lipsa sediului, a spaţiilor de deservire, reducerea cheltuielilor cu chiriile şi salariile nu constituie motive de concediere prevăzute de art.65 Codul muncii.

Se constată de asemenea că, pârâta nu a respectat nici dispoziţiile art.74 din Codul muncii, în sensul că, nu au fost menţionate în decizie motivele care determină concedierea, aceasta rezumându-se doar la precizarea faptului că, măsura s-a luat având în vedere hotărârea nr.1/12.03.2007 a Adunării Generale a Asociaţiilor.

Pârâta în mod formal a precizat că nu dispune de un loc de muncă disponibil, corespunzător pregătirii profesionale a reclamantului, atâta vreme cât la Ferma nr.5, care a preluat salariaţii din cadrul Fermei nr.6, creşte numărul de personal.

Acelaşi demers formal, pârâta l-a făcut şi către AJOFM M, prin care a solicitat sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale a reclamantului.

Atâta vreme cât pârâta nu a făcut dovada că desfiinţarea locului de muncă a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă, concedierea reclamantului este nelegală şi netemeinică.

S-au aplicat şi dispoziţiile art.78 Codul muncii, în sensul că, s-a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia avută anterior şi plata drepturilor salariale de care acesta a fost lipsit în perioada cuprinsă de la data desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrarea efectivă, sume de bani ce vor actualizate în raport de inflaţie la data plăţii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termen intimata SC S. SRL Tg. J invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia.

 

 

În motivarea recursului susţine :

Cu privire pretinsa încălcare a dispoz. art. 65 C:m. în sensul că, încetarea C. M. nu a fost efectivă şi nu are o bază reală şi serioasă, precizează că în Hotărârea Adunării generale a Asociaţilor din cadrul societăţii-pârâte s-a luat decizia desfiinţării Fermei nr. 6 B, aceasta fiind inclusă în ferma nr.5 începând cu 15.04.207.

Măsura a avut temeiuri reale, în sensul că ferma respectivă nu avea sediu şi spaţiu de deservire, fiind şi o suprafaţă mare cultivată.

Astfel, postul reclamantului N. E. E. nu mai putea fi menţinut, iar selecţionarea personalului este un atribut exclusiv a l angajatorului, instanţa neputându-se substituii aprecierii angajatorului, ci având dreptul de a verifica dacă, în realitate a avut loc o desfiinţare efectivă sau nu a postului.

Recursul este fondat.

Examinându-se sentinţa recurată în raport de criticile invocate în recurs, Curtea va reţine :

Cu privire la susţinerea privind încălcarea dispoz. art. 74 al.1 C.N., se apreciază neîntemeiată, deoarece actul de încetare al C.I.M. al reclamantului-intimat conţine motivele care au determinat încetarea raporturilor de muncă, respectiv hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Nr. 1 din 12.03.207, precum şi temeiul de drept-art. 65 al.1 C.N. în sensul desfiinţării locului de muncă ocupat de acesta, textul stabilind: concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea C.I.M. determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unu sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia.

Cu privire la reţinerea încălcării dispoz. art. 65 C.M. prin aceea că încetarea contractului d e muncă al intimatului nu a fost efectivă şi nu are o bază reală şi serioasă se reţine că în Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul societăţii-recurente s-a decis desfiinţarea Fermei nr. 6 B care a fost inclusă în Ferma nr.5 începând cu 15.04.2007.

Această măsură s-a impus întrucât ferma în cauză nu avea sediu şi spaţiu de deservire fiind şi o suprafaţă mare cultivată, de unde concluzia că desfiinţarea locului d e muncă al intimatului-şef de fermă- a fost determinată, aşa cum prevăd dispoz. art. 65 al. 1 C.N. de reorganizare a activităţii, fiind efectivă şi având o cauză reală şi serioasă, întrucât Ferme nr. 6 a fost înglobată în Ferma nr. 5, aşa cum rezultă din organigrama depusă la dosar, anterior desfiinţării Fermei nr.6 şi ulterior acestui moment, de unde rezultă că structura personalului este alta.

Faţă de cele arătate, se va aprecia sentinţa recurată a fi nelegală şi netemeinică, urmând ca în baza art. 304 pct.9 C.pr.civilă rap. la art. 312 al. 1 C.pr.civilă să se admită recursul, modificându-se sentinţa în sensul respingerii contestaţiei formulată în cauză ca neîntemeiată.

 

 

 

Văzând şi dispoz. art. 274 C.pr.civilă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta S.C. S. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 1464/21.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul N. E. E., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Modifică sentinţa în sensul că respinge contestaţia.

Obligă intimatul N. E. la 900 lei cheltuieli de judecată către recurenta S.C.S. SRL.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 aprilie 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) E.-(...)

 

Grefier,

K. E.

 

   

Red. Jud.I.B.

Tehn.I.C./Ex.4/20.05.2008

J.F./A.D. şi

F.E.

Toate spetele


Sus ↑