• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 795/2008 din data 2008-09-22
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

 

     

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 795/2008

Şedinţa publică de la 22 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) - judecător

(...) (...) - preşedinte secţie

(...) (...) - preşedintele Curţii de Apel

(...) (...) - grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de pârâta SC N. G. D. SRL P împotriva sentinţei civile nr. 221/LM/21.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care se constată că s-a depus la dosar din partea reclamantei intimate întâmpinare.

Instanţa, din oficiu ridică excepţia exercitării căii de atac şi constată că hotărârea a fost comunicată pârâtei la data de 14 mai 2008 , iar recursul a fost expediat prin poştă purtând data pe plic de 28.05.2008 şi lasă cauza în pronunţare pe această excepţie.

 

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului civil de faţă ;

Constată că prin acţiunea în conflict de drepturi înregistrată la T r i b u n a l u l H u n e d o a r a sub dosar nr. (...)/2007, reclamanta B. F. a chemat-o în judecată pe pârâta SC N. G. D. SRL P, solicitând: anularea deciziei de concediere nr.489/13.08.2007 şi reintegrarea în funcţia avută anterior concedierii; obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, începând cu data de 05.07.2007 şi până la reintegrarea efectivă; acordarea drepturilor salariale restante aferente lunilor mai 2006- mai 2007, cuvenite în ţară şi la angajatorul străin, la plata c/v taxei de viză de drept de muncă în sumă de 50 euro, la plata diurnei pentru zilele de sărbători legale, precum şi la plata de daune morale în sumă de 10.000 lei.

În motivarea acţiunii sale reclamanta arată că decizia de concediere este nelegală, fiind încălcate prevederile legale privind cercetarea disciplinară prealabilă şi că nu a primit drepturile salariale cuvenite pentru perioada când a lucrat detaşată în Ungaria.

Prin întâmpinarea depusă în cauză, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, motivând că decizia de concediere a fost emisă după purtarea discuţiilor directe şi invitarea reclamantei pentr-u a-şi susţine punctul de vedere şi că i-au fost achitate drepturile salariale în totalitate.

Prin sentinţa civilă nr.221/LM/21.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în cauză s-a admis, în parte, acţiunea în conflict de drepturi formulată şi precizată de reclamanta B. F. în contradictoriu cu pârâta SC N. G. D. SRL P şi în consecinţă:

S-a anulat decizia de concediere nr. 489/13.08.2007 emisă de conducerea societăţii pârâte şi a fost obligată pârâta să o reîncadreze pe reclamantă în funcţia avută anterior concedierii, pe perioada 05.07.2007- 15.10.2007 şi să-i achite pe această perioadă drepturile salariale cuvenite, indexate cu rata inflaţiei la data plăţii efective.

A fost obligată pârâta să-i plătească reclamantei suma de 1.152 lei, reprezentând drepturi salariale restante pe perioada mai 2006- mai 2007, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective, suma de 87.615 forinţi (HUF) reprezentând diurna neachitată şi suma de 50 euro, reprezentând c/ v viză.

S-a respins în rest acţiunea.

Pentru a hotărî, astfel, tribunalul a reţinut cu referire la probele dosarului nulitatea deciziei de concediere atacate, emise cu încălcarea prevederilor imperative ale art.267, 268 alin.2 lit.c Codul muncii, precum neachitarea, drepturilor salariale cuvenite reclamantei pentru munca prestată în favoarea pârâtei în cuantumul dovedit.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta SC N. G. D. SRL P, solicitând admiterea acestuia şi modificarea hotărârii ca fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta susţine că la emiterea deciziei de concediere a intimatei a respectat dispoziţiile art.267 C.muncii; intimata refuzând să-şi expună punctul de vedere de fiecare dată când a fost solicitată, iar drepturile salariale i-au fost achitate în totalitate, prin virament în bancă.

Recursul a fost declarat la data de 28.05.2008.

CURTEA, analizând recursul de faţă prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi dispoziţiile legale incidente constată următoarele:

Recursul este tardiv formulat.

Astfel, potrivit reglementări speciale în materia litigiilor de muncă, aşa cum este şi litigiul de faţă, termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond (art.80 din legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă).

Potrivit art.103 C.pr.civ (1) neexercitarea oricărei cai de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedura în termenul legal atrage decăderea afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.

În speţă, hotărârea instanţei de fond a fost comunicată recurentei pârâte la data de 14.05.2008 (în acest sens proces verbal de primire-fila 109, dosar fond), iar recursul a fost declarat ( prin intermediul serviciilor poştale) la data de 28.05.2008, conform menţiunii de pe plic(fila 47).

Cum excepţia tardivităţii este o excepţie de procedură, fiind în legătură cu modul de desfăşurare a judecăţii, peremptorie, pentru că odată admisă, are drept consecinţă respingerea cererii făcute cu nesocotirea termenului prescris de lege; este absolută sau relativă, după cum norma încălcată este imperativă sau dispozitivă, în cauză, Curtea, raportat la probele dosarului va face aplicarea sancţiunii prevăzute de legiuitor.

Natura juridică a acestei excepţii aşa cum este reţinută mai sus, impune analiza acesteia cu prioritate potrivit art.137 C.pr.civ, admiterea acesteia făcând inutilă analiza aspecte de fond ale pricinii, ridicate prin motivele recursului de faţă.

Faţă de cele ce preced, Curtea în temeiul art.312 alin.(1), teza a II-a C.pr.civ. coroborat cu art.80 din legea nr.168/1999 , va respinge ca tardiv formulat recursul cu care a fost investită de pârâtă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

Respinge ca tardiv, recursul formulat de pârâta SC N. G. D. SRL P împotriva sentinţei civile nr. 221/LM/21.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 T. 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

 

Red D.A.

Tehnored. E.T. 24 T. 2008

Jud. fond.N. M., H. A.

Toate spetele


Sus ↑