• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 873 din data 2009-08-26
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 873

Şedinţa publică de la 26 August 2009

Completul compus din:

 

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

************************************

 

La ordine a venit spre soluţionare recursul promovat de pârâtul PRIMARUL COMUNEI I. împotriva sentinţei civile nr.483 din 25.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat consilier juridic E. N.-N. cu împuternicire de reprezentare de la D. „ Cartel B.” –V. Filiala B, pentru intimata lipsă P. H., lipsă fiind şi reprezentantul recurentului.

Procedura fiind legal îndeplinită, s-a expus referatul oral asupra cauzei, în sensul că recurentul a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă şi la care a ataşat trei copii xerox după foaie colectivă de prezenţă pentru luna decembrie 2008, stat de plata pe luna ianuarie 2009 – aferent lunii decembrie 2008.

Dna E. N. arată că acest răspuns nu i-a fost comunicat şi solicită să i se înmâneze copia acestuia. Depune totodată la dosar dovada de reprezentare a intimatei în cauza de faţă.

Instanţa înmânează reprezentantei intimatei copia răspunsului la întâmpinare şi actele anexă la acesta.

Reprezentanta intimatei arată că nu înţelege să solicite acordarea unui nou termen de judecată pentru studierea acestui răspuns şi solicită judecarea cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentanta intimatei, dna E. N., având cuvântul solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală pentru motivele dezvoltate pe larg în întâmpinare.

S-au declarat dezbaterile închise, instanţa reţinând cauza în pronunţare.

C U R T E A

- deliberând –

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 483 din 25.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...), s-a admis contestaţia formulată de P. H. reţinându-se în esenţă următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i B a c ă u, la data de 02.02.2009, contestatoarea P. H. a contestat Dispoziţia nr.613/03.12.2008 emisă de Primarul comunei I., prin care a fost concediată contestatoare, solicitând :

  • anularea dispoziţiei;

  • obligarea contestatoarei la plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi salariale legale de care ar fi beneficiat contestatoarea, potrivit postului ocupat;

  • obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

  • În subsidiar, a cerut obligarea pârâtei la plata unei compensaţii de cel puţin un salariu lunar, în afara drepturilor salariale cuvenite la zi, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 12.02.2009, contestatoarea a depus completare/ precizări la acţiune, prin care a solicitat şi anularea Dispoziţiei nr. 67/04.02.2009, emisă de Primarul comunei I., prin care a fost dispusă în mod nelegal modificarea retroactivă a Dispoziţiei nr.613/03.12.2008, iniţial contestată. Totodată, a mai solicitat ca pârâta să fie obligată la plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi salariale de care ar fi beneficiat, legal, corespunzătoare postului ocupat, precum şi plata cheltuielilor de judecată.

La dosar intimaţii au depus întâmpinare prin care s-a solicitat respingerea acţiunii atât pe excepţia tardivităţii, cât şi ca fiind nefondată.

Prezenta cauză cade sub incidenţa art.281 Codul muncii, art.21 lit.c Cod procedură civilă şi art.285 Codul muncii, respectiv:

Art.28l Codul muncii „ jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, prevăzute de prezentul cod „

Art.21 lit.c -Cod procedură civilă „ tribunalul judecă conflictele de muncă, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe „

Art.285 - Codul muncii „ cauzele prevăzute la art.281 Codul muncii sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar „

Prin Dispoziţia nr. 631/03.12.208, emisă de Primarul comunei I.,

s-a dispus concedierea contestatoarei începând cu data de 24.12.2008.

Prin decizia de mai sus, contestatoarei i s-a acordat un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare, încălcându-se însă dispoziţiile art.74, al.(2) din Contractul Colectiv de Muncă, unic la nivel naţional, pe anii 2007-2010, publicat în Monitorul Oficial. Partea V, nr.5 din 29.01.2007, potrivit căruia preavizul trebuia să fie de 20(douăzeci) de zile lucrătoare. Chiar şi aşa intimata a făcut confuzie la calculul între zilele lucrătoare şi zilele calendaristice.

La baza acestei dispoziţii stă în primul rând Hotărârea Consiliului Local I. nr. 35/31.10.2008, „ prin care s-a aprobat modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei I., începând cu 01.01.2009.

Se observă că, deşi organigrama nouă devine efectivă din 01.01.2009, contestatoarea e concediată, pe motiv că postul ei a fost desfiinţat, cu 8(opt) zile înainte, adică din data de 24.12.2008. Astfel, instanţa a reţinut că la data de 24.12.2oo8, desfiinţarea locului de muncă al contestatoarei nu a fost efectivă, încălcămu-se dispoziţiile art.65 alin 3 Codul muncii.Această constatare trebuie coroborată cu prevederile art.76 Codul muncii, care arată că „ concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii, prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

În plus, la fila 17 dosar fond, există şi o adresă a Sindicatului „ Primas „ M, prin care se comunică instanţei faptul că reprezentantul Primăriei I. în cadrul Sindicatului „ Primas „ este doamna P. H., adică contestatoarea.

Or, de aici instanţa a reţinut un al doilea motiv de neegalitate a Dispoziţiei iniţiale de concediere.

Ca şi temei juridic al concedierii contestatoarei, intimata indică art.65 şi următoarele Codul muncii, ceea ce înseamnă că a fost concediată pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Instanţa, a reţinut că, prin dispoziţia de concediere iniţială, intimata a încălcat şi dispoziţiile imperative ale Legii nr.54/2003 – Legea sindicatelor, dar şi ale art.223, al.(2) din Codul muncii, care stabileşte clar „ pe toată durata executării mandatului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanţii deşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive care ţin de îndeplinirea mandatului pe care l. au primit de la salariaţii din unitate „.

În plus, la şedinţa de Consiliu local din 31.10.2008, la care s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.35/31.10.2008, de modificare a organigramei şi statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei I. începând cu 01.01.2009, au fost încălcate şi dispoziţiile ar.77 alin 2 din Contractul/Acordul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul Consiliului Local al comunei I..

Potrivit acestor dispoziţii, la şedinţele în care se discută problemele salariaţilor instituţiei cu privire la stabilirea numărului de personal, organizare, salarizare, condiţii de muncă, angajare şi regulament de ordine interioară, preşedintele de sindicat, adică contestatoarea, va participa în mod obligatoriu. Or, de nicăieri nu reiese dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

Chiar însăşi Instituţia Prefectului, răspunzând E. nr. (...) din 29.12.2008 a contestatoarei, prin adresa nr. (...) din 27.01.2009, contată că : „Dispoziţia nr. 613/03.12.2008 privind concedierea doamnei P. H. (...) este nelegală, fiind emisă înainte ca Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 31.10.2008,(...) să producă efecte, art.2 din Hotărârea Consiliului Local precizează în mod expres că „ dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.01.2009”.

Pentru a-şi acoperi o primă ilegalitate, intimata a recurs la o altă ilegalitate, în sensul că a emis o altă Dispoziţie, nr. 67/04.02.2009 de completare şi modificare a Dispoziţiei iniţiale nr. 613/03.12.2008.

Sub pretextul că-şi corectează confuzia dintre „ zilele lucrătoare „ şi

„ zilele calendaristice „ intimata a stabilit că începând cu data de 05.01.2009 va înceta contactul individual de muncă al doamnei P. H..

Or, această nouă dispoziţie este emisă la 04.02.2009 şi produce efecte retroactiv, în dispreţul principiului constituţional al neretroactivităţii legii art.15 alin 2 din Constituţie, dar şi prin înfrângerea dispoziţiilor imperative ale art.75 Codul muncii, care stabileşte că decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei, salariatului.

Pe cale de consecinţă, iar vom fi în prezenţa art.76 Codul muncii, noua concediere fiind lovită şi ea de nulitate absolută.

Faţă de această expunere de motive, instanţa a admis contestaţia astfel cum a fost precizată şi a dispus anularea Dispoziţiilor nr.613/03.12.2008 şi nr. 67/04.02.2009. A obligat intimata să plătească contestatoarei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate de care ar fi beneficiat contestatoarea.

Împotriva sentinţei civile nr.483 din 25.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u, în termen legal a promovat recurs primarul comunei _I., jud. B, criticând-o pentru următoarele motive:

  • instanţa nu s-a pronunţat asupra tardivităţii acţiunii;

  • s-a interpretat greşit acţiunea contestatoarei

  • dispoziţia nr. 67/4.02.2008 nu este o dispoziţie de concediere de sine stătătoare ci e parte integrantă din dispoziţia de concediere nr.613

  • nu s-au interpretat corect dispoziţiile art.78 (1) din Codul muncii

Recursul este întemeiat.

Conform art.283 din Codul muncii, cererea în vederea soluţionării unui conflict de muncă poate fi formulată în termen de 30 zile de la data de la care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

În cauză, dispoziţia nr. 613 din 3.12.2008, prin care s-a dispus încetarea contractului de muncă al contestatoarei-intimate, i-a fost comunicată acesteia la data de 3.12.2008, conform semnăturii de primire de pe dispoziţie, iar acţiunea a fost formulată la data de 2.02.2009. cu mult peste termenul legal enunţat mai sus.

Dispoziţia nr. 67/4.02.2009 nu este o dispoziţie de concediere de sine stătătoare, ea fiind parte integrală din dispoziţia de concediere nr.613 din 3.12.2008, cuprinzând numai modificări ale acesteia.

Se reţine, de asemeni, că această dispoziţie, nr. 67/4.02.2009, nu cuprinde elementele intrinseci ale unei decizii de concediere în sensul prevăzut de art.74 (1) din Codul muncii, examinarea ei neputând fi realizată independent de analiza deciziei iniţiale de concediere, decizie care aşa cum s-a arătat nu a fost contestată în termen legal.

Faţă de considerentele expuse, în baza art.3041 Cod procedură civilă, se va admite recursul, se va modifica în tot sentinţa atacată şi se va respinge contestaţia în sensul arătat mai sus.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul promovat de pârâtul PRIMARUL COMUNEI I. împotriva sentinţei civile nr.483 din 25.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-contestatoare P. H..

Modifică în tot sentinţa recurată.

Respinge ca tardiv formulată contestaţia împotriva Dispoziţiei nr.613/3.XII.2008 şi ca nefondată contestaţia împotriva Dispoziţiei nr.67/4.02.2009, dispoziţii emise de pârât.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 26.08.2009

Preşedinte, Judecători, Grefier,

T. S. K. H. B. B.

D. E.

Red.s.A.E./M-C

Red.d.r.S.R.

Tehn.5 ex.AA.03.09.09 Com. la părţi la

Toate spetele


Sus ↑