• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1123 din data 2008-05-20
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1123

 

Şedinţa publică din 20 mai 2008

Curtea constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : DR.(...) (...)

 

GREFIER : (...) (...)

 

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul H. O. împotriva sentinţei civile nr. 102 din 5 februarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta intimată S.C. U. E. ROMANIA SRL A, având ca obiect contestaţie la decizia de concediere.

La apelul nominal s-a prezentat pentru reclamantul recurent H. O., - lipsă, avocat D. E. N., iar în reprezentarea pârâtei intimate S.C. U. E. Romania SRL A, avocat V. D..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentanta reclamantului recurent depune la dosar factura privind plata onorariului de avocat în sumă de 500 lei.

Reprezentanta pârâtei intimate depune la dosar împuternicirea avocaţială nr.118AR şi factura nr.322 din 19.05.2008 privind plata onorariului de avocat în cuantum de 2.856 lei.

Nu se formulează alte cereri şi se trece la judecarea în fond a recursului.

Reprezentanta reclamantului recurent a susţinut recursul, l-a dezvoltat şi oral potrivit motivelor scrise, solicitând admiterea lui, casarea hotărârii cu trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea administrării de probe. Susţine că deşi aceste probe, respectiv audierea martorului B. D., şoferul de taxi care l-a însoţit la toate laboratoarele din oraş unde a solicitat recoltarea de probe, cât şi a liderului de sindicat, numitul M. M., care a fost de faţă la cercetarea prealabilă, precum şi la testul alcooltest, care putea confirma că reclamantul nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, au fost solicitate în prima instanţă, în mod greşit ele au fost respinse. Arată că măsura luată este mult prea severă, că reclamantul nu a săvârşit abateri atât de grave care să ducă la luarea acestei măsuri, că nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice cum greşit s-a reţinut ci, a ajuns la locul de muncă cu o întârziere de o oră, deoarece făcând naveta, a pierdut autobuzul acesta fiind de acord să recupereze ora pierdută.

Întrebată fiind, reprezentanta reclamantului recurent arată că nu a contestat procedura prealabilă de cercetare disciplinară, dar a solicitat administrarea de probe care însă, aşa cum a arătat, au fost respinse. În măsura în care se va aprecia că cercetarea prealabilă nu este valabilă, atunci să se constate nulitatea ei. Solicită cheltuieli de judecată.

Reprezentanta pârâtei intimate solicită respingerea nulităţii cercetării prealabile, deoarece aceasta s-a efectuat cu respectarea tuturor condiţiilor legale, respectiv reclamantul a fost convocat la data de 30.10.2007 pentru data de 6.11.2007, el a semnat că este de acord să fie cercetat, această cercetare nu a fost contestată, iar reclamantul nu a invocat că ar dori să fie audiat în aceeaşi zi. În plus, acest motiv nu formează obiect de recurs. Pe fond, solicită respingerea recursului ca nefondat, potrivit motivelor arătate în întâmpinarea depusă şi menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată. Susţine că motivele invocate de recurent nu sunt întemeiate, recurentul nu se află la prima abatere, iar în speţa de faţă fiind vorba de două abateri săvârşite de către reclamant, respectiv întârzierea cu o oră de la serviciu şi prezentarea sub influenţa băuturilor alcoolice, aceasta din urmă reprezentând o abatere foarte gravă care este sancţionată cu desfacerea contractului de muncă. Ca atare, măsura luată de societatea intimată este una corectă şi legală.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată că prin sentinţa civilă nr. 102 din 05.02.2008 a T r i b u n a l u l u i A r a d s-a hotărât respingerea contestaţiei reclamantului H. O. împotriva deciziei de concediere emisă de pârâta S.C. „U. E. România” S.R.L., cu motivarea care urmează:

„Motivul de nulitate absolută a deciziei de concediere pentru neres-pectarea termenului de 5 zile lucrătoare anterior începerii cercetării disciplinare este nefondat.

Termenul de 5 zile prevăzut de art. 75 alin. 3 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007- 2010 curge în favoarea contestatorului, dar poate renunţa şa acordarea acestuia, lucru care s-a şi întâmplat.

Astfel, din adresa de convocare nr. 5147 din 30.10. 2007 fila 25 reţinem că salariatul contestator a semnat de luare la cunoştinţă la data de 30.10. 2007 şi a cerut expres să fie audiat la această dată.

Contestatorul a recunoscut în cadrul cercetării disciplinare că s-a prezentat cu întârziere la locul de muncă şi sub influenţa băuturilor alcoolice, prezentând o imbibaţie alcoolică de 0,02% în aerul expirat deoarece a consumat alcool cu o seară înainte.

Prezentarea cu o întârziere de 60 de minute la serviciu nu prezintă o gravitate deosebită, dacă este analizată prin prisma criteriilor de stabilire a sancţiunii disciplinare, reglementată de art. 266 Codul muncii.

Prezentarea sub influenţa băuturilor alcoolice la locul de muncă prezintă un pericol ridicat deoarece influenţează negativ capacităţile persoanei în sensul scăderii percepţiei, diminuării reflexelor, creşterea timpul de răspuns la anumiţi stimuli şi scăderea capacităţii de concentrare, cu consecinţa producerii unor accidente de muncă.

De asemenea, are efecte asupra calităţii muncii ori în sectorul de activitate al contestatorului nu se putea face rabat de la calitate câtă vreme se fabrică piese de schimb pentru autoturisme.

Pentru considerentele prevăzute, văzând că faptele reţinute în dispoziţia de concediere constituie abateri disciplinare, fiind reglementate la art. 10 pct. 30 şi art. 10 pct. 1 din Regulamentul intern al unităţii, văzând criteriile de aplicare a sancţiunii art. 266 Codul muncii pentru consecinţele prezentării la serviciu sub influenţa alcoolului va respinge contestaţia formulată de contestatorul H. O. şi va menţine dispoziţiile deciziei de concediere disciplinară nr. 5167 din 31.10. 2007.

În consecinţă va respinge şi cererile subsecvente privind reintegrarea în postul deţinut anterior desfacerii contractului de muncă, plata de despăgubiri egale cu venitul de care a fost lipsit până la reîncadrare şi acordarea de cheltuieli de judecată.

În baza art. 274 cod procedură civilă va obliga contestatorul la 205,48 lei cheltuieli de judecată către intimată reprezentând onorariul avocaţial.”

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, în motivarea căruia susţine că nu a fost sub influenţa alcoolului, nerecoltându-i-se legal probe biologice, respectiv că întârzierea de 1 (una) oră la serviciu nu este o faptă atât de gravă încât să atragă desfacerea contractului său de muncă, în condiţiile în care era de acord să recupereze în aceeaşi zi întârzierea.

Recursul este fondat.

Într-adevăr, aşa cum rezultă din probele dosarului şi cum a stabilit conform acestor probe prima instanţă, contestatorul a comis abaterea disci-plinară de a se fi prezentat la locul de muncă sub influenţa alcoolului, alcoolemia în sânge fiind de 0,02%, afirmativ, fără a fi, însă, consemnată într-un act medical oficial; contestatorul a recunoscut că a consumat alcool în seara precedentă.

Alte abateri disciplinare în sarcina contestatorului, pentru care să fi fost anterior sancţionat nu s-au reţinut.

Abaterea de la disciplina muncii care a atras concedierea disciplinară a reclamantului recurent s-a apreciat greşit în primă instanţă că este atât de gravă, încât să atragă după sine cea mai severă sancţiune, conform art. 61 lit. a din Codul muncii.

Din dosar rezultă că este la prima abatere disciplinară contestatorul, or gravitatea ei numai printr-o exagerată apreciere a făcut posibilă aplicarea de către angajator a sancţiunii disciplinare extreme şi menţinerea de către instanţă a aplicării celei mai grave sancţiuni disciplinare, fiind astfel greşit aplicat textul de lege incident, mai sus menţionat.

Sancţiunile disciplinare în dreptul muncii au ca principal scop reeducarea angajaţilor care comit abateri de la disciplina muncii, în sensul responsabilizării lor pentru respectarea normelor de disciplină a muncii încălcate.

Numai în condiţiile în care o astfel de reeducare şi responsabilizare nu erau posibile, în cauză, datorita nereceptivităţii angajatului reclamant recurent, i se putea aplica acestuia sancţiunea cea mai severă, – concedierea disciplinară.

Or, o astfel de împrejurare este nedovedită de angajator în speţa de faţă, cât timp angajatul a recunoscut ca a consumat alcool în seara precedenta şi s-a oferit sa rămână la locul de muncă în acea zi pentru recuperarea timpului de o oră, cât a întârziat la programul de lucru.

Urmează, aşadar, să fie admis recursul şi să fie modificată în tot sentinţa, respectiv să i se admită reclamantului recurent acţiunea, aşa cum a fost formu-lată.

Luând în considerare şi dispoziţiile art. 304 punct 9 teza ultimă din C o d u l d e procedură civilă şi ale art. 312 alin. 1 şi 2 din acelaşi cod de legi,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul reclamantului H. O., împotriva sentinţei civile nr.102 din 5.02.2008 a T r i b u n a l u l u i A r a d, dată în dosar nr(...), pe care o modifică în tot, astfel :

Admite contestaţia reclamantului recurent împotriva deciziei de concedi-ere disciplinară a acestuia, nr. 5167 din 31.10.2007 emisă de pârâta intimată S.C. „ U. E. România „ SRL, A şi anulează această decizie ;

dispune reintegrarea contestatorului în postul deţinut anterior concedierii sale disciplinare prin decizia anulată mai sus – acela de confecţioner articole din piele şi înlocuitori, obligând-o pe societatea pârâtă intimată să-i plătească recurentului despăgubiri egale cu veniturile salariale de care a fost lipsit de la data concedierii şi până la reîncadrarea efectivă pe postul deţinut anterior.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20 mai 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) DR.(...) (...)

 

 

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

Red.M.D../01.09.2008

Thred.M.L./05.09.2008

Ex.2

Prima inst. – M. J. – E. E. – Trib. A

Toate spetele


Sus ↑