• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 2512R din data 2009-04-14
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

  • R O M A N I A -

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

 

DOSAR NR(...)

Format vechi nr.8748/2008

 

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr.2511/R

Şedinţa publică din data de 14 aprilie 2009

Curtea compusă din:

PRESEDINTE (...) (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER D. N.

 

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta-intimată (...) H. Internaţional SRL împotriva sentinţei civile nr. 5927 din data de 26.09.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.28892/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimatul-contestator N. J. - având ca obiect „contestaţie decizie concediere”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenta-intimată (...) H. Internaţional SRL prin apărător d-na avocat U. E. cu împuternicire avocaţială ataşată la fila 12 dosar recurs emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.(...) din data de 10.04.2009 şi intimatul-contestator N. J. personal.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că la dosar s-a depus de către intimatul-contestator N. J. prin serviciul „registratură” al Curţii, la data de 02.04.2009, întâmpinare la motivele de recurs formulate în cauză de către recurenta-intimată, în dublu exemplar, act procedural necomunicat părţii adverse până la acest termen de judecată.

Curtea procedează la identificarea intimatului-contestator N. J., acesta legitimându-se cu C.I. seria D.P. (...).(...) eliberată de către E./E. la data de 08.07.2002.

Curtea înmânează recurentei-intimate prin avocat un exemplar al întâmpinării formulată în cauză de către intimatul-contestator.

Părţile prezente întrebate fiind, arată că nu mai au cereri, chestiuni prealabile de formulat, excepţii de invocat sau înscrisuri noi de ataşat.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor prezente în susţinerea, respectiv combaterea motivelor de recurs formulate în cauză.

Recurenta-intimată (...) H. Internaţional SRL prin avocat având cuvântul, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris. În acest sens, solicită a se avea în vedere faptul că instanţa de fond în mod greşit a reţinut că intimatul de azi a contestat ambele decizii, cu toate că, din analiza cererii de chemare în judecată şi a precizării făcute la termenul de judecată din data de 26.09.2008, rezultă fără putinţă de tăgadă, că acesta a contestat doar decizia nr.886 din 23.06.2008. Instanţa nu a fost investită cu un capăt de cerere referitor la anularea deciziei nr.886 bis din 23.(...). Aşa fiind, instanţa de fond a acordat ceea ce nu s-a cerut.

De asemenea, recurenta-intimată prin avocat arată că, tot în mod greşit, instanţa de fond a obligat societatea recurentă la plata unei despăgubiri egale cu salariile majorate, indexate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat intimatul, întrucât, prin necontestarea deciziei nr.886 bis aceasta a rămas în vigoare şi produce efecte între angajat şi angajator.

Faţă de aceste considerente, faţă de cele dezvoltate în scris, recurenta-intimată (...) H. Internaţional SRL prin avocat concluzionează în sensul admiterii recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris şi, în principal, respingerea contestaţiei formulate de către intimatul N. J.; în subsidiar, modificarea în parte a hotărârii judecătoreşti recurate, în sensul respingerii capătului de cerere prin care acesta a solicitat plata tuturor drepturilor băneşti de la data concedierii şi până la data dispusă ce instanţă, întrucât decizia de concediere este valabilă, nefiind contestată.

Fără cheltuieli de judecată.

Intimatul-contestator N. J., având cuvântul, solicită respingerea recursului formulat de recurenta-intimată (...) H. Internaţional SRL, conform motivelor dezvoltate în întâmpinare, întrucât nu avea ce să conteste de vreme ce nu a luat cunoştinţă de decizia nr.886. În plus, apreciază că nu se poate ca pentru aceeaşi faptă să se emită mai multe decizii.

În replică, recurenta-intimată prin avocat arată că, la instanţa de fond, intimatului-contestator i s-a acordat un termen pentru a-şi preciza cererea de chemare în judecată, prilej cu care acesta nu a înţeles să atace decizia ce face obiectul prezentei cauze, după ce în prealabil i-au fost comunicate toate înscrisurile, printre care şi documentul contestat.

Întrebat fiind, intimatul-contestator arată că este posibil ca la fond să i se fi comunicat decizia nr.886 bis odată cu prima decizie.

În replică, recurenta-intimată prin avocat arată că intimatul-contestator nu recunoaşte că i-a fost comunicată decizia contestată, cum de altfel nu-şi recunoaşte propriile declaraţii, respectiv propria semnătură.

Curtea declară închise dezbaterile potrivit dispoziţiilor art.150 Cod proc. civ. şi reţine cauza în pronunţare.

C U R T E A,

 

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 29.07.2008 pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr.28892/3/LM/2008, contestatorul N. J. a solicitat anularea deciziei nr.886/23.06.2008 emisă de intimata (...) H. Internaţional SRL prin care a fost desfăcut contractul său de muncă, obligarea intimatei la plata despăgubirilor egale cu salariul de care a fost lipsit ca urmare a concedierii nelegale, precum şi la plata daunelor morale în sumă de 20.000 ROL.

La data de 18.08.2008, intimata a formulat cerere reconvenţională, solicitând în temeiul art. 270 alin. 1 Codul muncii angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului N. J. pentru toate operaţiunile comerciale nerealizate de societate din cauza contestatorului.

Prin sentinţa civilă nr.5927/26.09.2008, T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i a admis în parte contestaţia formulată de N. J., a dispus anularea deciziilor nr.866/23.06.2008 şi nr.866 bis/23.06.2008 emise de intimata (...) H. Internaţional SRL; a obligat intimata la plata unei despăgubiri egale cu salariile majorate, indexate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la concediere, 23.06.2008, până la data pronunţării hotărârii, 26.09.2008; a respins cererea principală de obligare a intimatei la plata daunelor morale ca neîntemeiată; a respins cererea reconvenţională precizată, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că N. J. a fost salariatul intimatei (...) H. Internaţional SRL, ocupând funcţia de referent comerţ exterior, în baza contractului individual de muncă nr.3429/4.10.2007.

La data de 23.06.2008 intimata a emis decizia nr.886 prin care a dispus desfacerea disciplinară a contractului de muncă al contestatorului în baza art.61 lit. a Codul muncii. În aceeaşi zi, intimata a emis o nouă decizie cu nr.886 bis prin care ia aceeaşi măsură de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Această din urmă decizie a fost declarată nulă de către tribunal pe motiv că nu poartă semnătura directorului societăţii, ci doar semnătura contabilului şef şi a unui inspector de resurse umane.

În ceea ce priveşte decizia nr.886, prima instanţă a constatat că aceasta a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art.268 lit.a, b, c, e şi f Codul muncii, în sensul că nu cuprinde descrierea faptei, data săvârşirii faptei, prevederile din statutul de personal ori regulamentul intern încălcate, motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatului, precum şi termenul în care poate fi contestată decizia şi instanţa.

Întrucât aceste cerinţe sunt prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii, tribunalul a constatat că actul este lovit de nulitate, nemaifiind util a se verifica temeinicia deciziei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs la data de 28.11.2008 intimata (...) H. Internaţional SRL, înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I - Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale la data de 15.12.2008 sub nr(...).

Prin motivele de recurs întemeiate în drept pe dispoziţiile art.304 pct.6 şi 9 Cod pr.civilă, recurenta-intimată a criticat sentinţa pentru nelegalitate, solicitând admiterea recursului şi respingerea contestaţiei formulată de N. J. în principal, sau modificarea în parte a sentinţei şi respingerea capătului de cerere privind plata către salariat a drepturilor băneşti de la data concedierii, în subsidiar.

Susţine recurenta că salariatul nu a contestat decât decizia nr.886/23.06.2008, astfel încât instanţa nu a fost investită şi cu un capăt de cerere referitor la anularea deciziei nr.886 bis/23.06.2008. Prin urmare, este nelegală măsura de anulare a acestei din urmă decizii.

O altă critică de recurs vizează greşita obligare a societăţii intimate la plata unei despăgubiri egale cu salariile majorate, indexate şi reactualizate de care ar fi beneficiat fostul salariat până la data pronunţării, deoarece, prin necontestarea deciziei 886 bis, aceasta a rămas în vigoare şi îşi produce efectele juridice între angajat şi angajator. Aşa fiind, prin această decizie contractul de muncă al intimatului a încetat de la data de 23.06.2008.

La data de 02.04.2009, intimatul-contestator a formulat note scrise calificate ca fiind întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând motivele de recurs faţă de hotărârea recurată şi probele administrate în cauză, cercetând pricina sub toate aspectele după cum dispune art.3041 Cod pr.civilă, Curtea constată recursul fondat pentru următoarele considerente:

Recurenta-intimată a invocat motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.6 Cod pr.civilă, susţinând că instanţa de fond a acordat mai mult decât s-a cerut.

Această critică este fondată. Deşi intimatul a formulat o contestaţie prin care a solicitat anularea deciziei de concediere nr.886/23.06.2008, instanţa, prin hotărârea pronunţată, a dispus anularea acestei decizii, precum şi a deciziei care poartă nr.886 bis din aceeaşi dată.

Cum acest din urmă act juridic nu a făcut obiectul investirii instanţei, nu a făcut obiectul cercetării judecătoreşti, instanţa în mod nelegal a dispus anularea deciziei nr.886 bis. Procedând în acest fel instanţa de fond a încălcat dispoziţiile art.129 al.6 Cod pr.civilă, potrivit cărora judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.

Curtea constată aşadar că la judecata în fond tribunalul s-a pronunţat şi asupra a ceea ce nu s-a cerut, acest caz de ultra petita urmând a fi sancţionat prin admiterea recursului în condiţiile art.312 al.3 coroborat cu art.304 pct.6 Cod pr.civilă şi modificarea hotărârii în sensul înlăturării dispoziţiei de anulare a deciziei nr.886 bis/23.06.2008 emisă de (...) H. Internaţional SRL.

Cât priveşte motivul de recurs referitor la greşita aplicare a legii prin obligarea societăţii recurente de a plăti fostului salariat concediat despăgubiri constând în drepturi salariale de la data concedierii până la data pronunţării hotărârii, motiv de recurs întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 Cod pr.civilă, acesta nu este fondat.

Tribunalul a fost investit cu cercetarea legalităţii şi temeiniciei deciziei de concediere nr.886/23.06.2008, iar în măsura în care această hotărâre a societăţii angajatoare de concediere a salariatului său este luată fără respectarea legii, în speţă dispoziţiile C o d u l u i m u n c i i, instanţa este ţinută a se pronunţa şi asupra unor cereri incidentale privind restabilirea situaţiei anterioare încetării raportului de muncă.

Astfel, în baza art.78 Codul muncii, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului, instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

Prin urmare, instanţa poate dispune reintegrarea salariatului pe postul deţinut anterior, însă numai la cererea salariatului, dar este obligată în virtutea legii a dispune plata drepturilor salariale de care acest salariat concediat nelegal a fost lipsit.

În cauză, urmare anulării deciziei nr.886/23.06.2008, instanţa a făcut în mod corect aplicarea dispoziţiilor art.78 al.1 Codul muncii, obligând societatea recurentă la plata drepturilor salariale.

Împrejurarea că angajatorul a emis o nouă deciziei de concediere cu nr.886 bis în aceeaşi zi, care nu a fost contestată în instanţă şi prin urmare produce efecte juridice, nu are nici o relevanţă asupra dispoziţiei prezentată anterior, pentru că această măsură îşi are izvorul în lege, fiind urmarea nelegalităţii concedierii.

În plus, intimatul-contestator a susţinut că această decizie cu nr.886 bis nu i-a fost comunicată, astfel că nu putea să o deducă judecăţii în contestaţia de faţă. În măsura în care acest fapt este veridic, Curtea notează dispoziţiile art.75 Codul muncii, potrivit cărora decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Astfel, şi din acest punct de vedere susţinerile recurentei privind lipsa de temei în obligarea de a plăti drepturi băneşti salariatului concediat nelegal nu vor fi primite de C.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 

 

Admite recursul declarat de recurenta-intimată (...) H. Internaţional SRL împotriva sentinţei civile nr. 5927 din data de 26.09.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.28892/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimatul-contestator N. J..

Modifică în parte sentinţa recurată în sensul că:

Înlătură dispoziţia de anulare a deciziei nr.886 bis/23.06.2008 emisă de (...) H. Internaţional SRL.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.04.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

GREFIER

D. N.

 

Red.C.A.B.

Dact.LG/2 ex./14.05.2009

Jud.fond: D.P.; A.V.U.

Toate spetele


Sus ↑