• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 3568 din data 2009-06-01
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIE Nr. 3568

Şedinţa publică de la 01 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)-(...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier B. H.

 

x.x.x.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatorul E. E., împotriva sentinţei civile nr.11 din 13 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata SC B. SA S, având ca obiect contestaţie decizie de concediere .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns recurentul-contestator E. E. şi intimata SC B. SA S prin consilier juridic E. E.-D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, instanţa constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat a apreciat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Recurentul contestator E. E. depune concluzii scrise pe care le susţine oral, arătând că intimata procedând la concedierea sa a încălcat prevederile legii contabilităţii nr.82/1991, că persoana care ocupă în prezent funcţia de şef serviciu financiar –contabilitate nu are studii superioare, certificatul privind absolvirea cursului de contabil autorizat fiind emis numai pentru efectuarea stagiului de practică. Pune concluzii de admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii contestaţiei.

Reprezentantul intimatei, consilier juridic E. E.-D., solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică.

 

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa civilă nr.11 din 13 ianuarie 2009 T r i b u n a l u l O l t a respins contestaţia formulată de petentul E. E., în contradictoriu cu pârâta SC B. SA, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Petentul a fost salariatul pârâtei pe postul de contabil şef ,iar prin decizia contestată i s-a desfăcut contractul individual de muncă în baza art.65(1)

La baza emiterii deciziei de concediere a stat Hotărârea AGA din 30/.06.2008 prin care s-a aprobat s-a aprobat noua structură organizatorică a societăţii pentru un număr de 5 posturi, prin reducerea postului de contabil şef. Motivul acestei concedieri l-a constituit reorganizarea activităţii societăţii, în sensul că activitatea societăţii de închiriere a spaţiilor comerciale nu presupune un volum mare de muncă ,care să justifice cheltuiala cu salarii .

Din organigrama depusă la dosar de pârâtă s-a constatat că la data disponibilizării existau două posturi de conducere a contabilităţii, respectiv contabil şef şi şef serviciu contabilitate .

Astfel s-a apreciat că reducerea postului ocupat de contestator a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă .

Susţinerea contestatorului că decizia de desfacere a contractului de muncă este nelegală, fiind încălcate dispoziţiile art10 al 2,3,4 Legii 82/1991 în sensul că persoana care ocupă în prezent funcţia de şef serviciu financiar –contabilitate,conform noii organigrame nu are studii economice superioare nu poate fi reţinută având în vedere prevederile mai sus invocate .

Astfel la al 2 din lege se prevede: Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare, iar la al(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului F. Contabili şi D. Autorizaţi din România.

În acest sens pârâta a depus la dosar copia certificatului seria C nr. 0609 emis de D. care atestă calitatea de contabil autorizat a persoanei care ocupă postul de şef serviciu contabilitate.

De asemenea prin sentinţa comercială nr. 9/08.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...) instanţa s-a pronunţat asupra legalităţii desfiinţării postului de contabil şef ,în sensul că această măsură nu este contrară dispoziţiilor art. 10 al2 din Legea 82/1992.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul E. E., criticând-o pentru nelegalitate.

Motivele de recurs prevăd următoarele:

Ca prin desfiinţarea postului de contabil sef fara a stabili un alt mod de organizare si conducere a contabilităţii societatii s-au incălcat prevederile L. 82/1991, modificata si completata.

Ca instanţa de fond a reţinut greşit faptul ca existau doua posturi de organizare si conducere a contabilităţii, postul de sef serviciu contabilitate era ocupat de persoane fara studii economice superioare.

Ca acest post putea fi ocupat si de persoane cu studii medii deoarece postul de contabil sef era cu studii superioare nefiind incalcate prevederile legii.

Ca nu au existat acte administrative premergătoare Hot. AGA/ 30.06.2008 privind modul de conducere si organizare a contabilităţii sau privind modul de reorganizare si creştere a rentabilităţii societatii.

Analizând motivule de recurs invocate de către recurent in raport cu sentinţa recurată, Curtea retine următoarele:

Prin Hot. AGA din data de 30.06.2008, unitatea intimata a aprobat organigrama societatii pentru un număr de 5 posturi.

Ca urmare a desfiinţării locului de munca prin noua structura organizatorica aprobata in şedinţa AGA si lipsa locurilor vacante, începând cu data de 22.09.2008, unitatea a dispus încetarea contractului individual de munca al contestatorului prin Decizia nr. 20/2008.

Curtea retine ca recurentul a solicitat constatarea nulităţii absolute a hotărârii AGA amintite, invocând motive invocate si in prezenta cauza, T r i b u n a l u l O l t pronunţând sentinţa comerciala 9/ 08.10.2008, prin care a respins acţiunea.

Tribunalul a reţinut ca „ măsura aprobării organigramei societatii pentru un număr de posturi in care nu este inclus si postul de contabil sef, nu este contrara dispoziţiilor cuprinse in legea contabilităţii, nefiind incalcate prevederile art. 10 alin. 2 invocate de reclamant, hotărârea fiind conforma prevederilor art. 17 din actul constitutiv al societatii parate cu privire la întocmirea organigramei”. Potrivit art. 65(1) Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. Potrivit art. 10(1) din L. 82/1991, republicata, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului F. Contabili şi D. Autorizaţi din România. Aşa cum se observa din redactarea art. 65 Codul muncii, concedierea trebuie sa fie determinata de desfiinţarea locului de munca, din motive ce nu au legătura cu persona salariatului.

Ea trebuie sa fie efectiva si sa aibă o cauza reala si serioasa.

Acestea sunt elementele prin prisma cărora se analizează temeinicia concedierii.

Modul in care, ulterior concedierii, unitatea isi desfasoara si organizează activitatea, tine de prerogativele si responsabilităţile ce revin unitaţii in noua structura.

Aceeaşi răspundere revine unitaţii si cu privire la modul de organizare si conducere a activităţii de contabilitate.

Contestând legalitatea si temeinicia deciziei de concediere, salariatul concediat poate invoca doar motive care afectează validitatea acesteia la momentul emiterii sale, nicidecum aspecte care ţin de prerogativa organizatorica ce aparţin exclusiv angajatorului.

Si-n cauza, modul de organizare a activităţii de contabilitate, revine in responsabilitatea unitaţii, nefiind un element de netemeinicie a deciziei de concediere, emisa in condiţiile prevăzute de art. 65(1) Codul muncii.

Decizia de concediere este supusa controlului judiciar prin prisma modului in care au fost respectate condiţiile impuse de lege cu privire la postul respectiv si nu cu privire la alte posturi care au rămas in structura organizatorica.

Pentru toate aceste motive, Curtea retine ca motivele de recurs astfel cum au fost invocate sunt neîntemeiate, recursul urmând a fi respins ca atare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge recursul declarat de contestatorul E. E., împotriva sentinţei civile nr.11 din 13 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata SC B. SA S, având ca obiect contestaţie decizie de concediere .

Irevocabilă

Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Iunie 2009

 

Preşedinte,

(...) (...)-(...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

B. H.

 

 

2ex/A.G.

Red.jud. L.E..06.2009

Jud.fond I.E./I.N.

Toate spetele


Sus ↑