• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1900/R-CM din data 2009-12-09
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1900/R-CM

Şedinţa publică din 09 E. 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...)- judecător

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de intimata (...) E. BIS SRL P, împotriva sentinţei civile nr.1101/CM din 17 iulie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta- intimată (...) E. BIS SRL P, prin avocat J. M. B. în baza împuternicirii avocaţiale nr. 189/2009, emisă de B a r o u l A r g e ş- Cabinet individual şi intimatul- contestator prin avocat O. E. B. în baza împuternicirii avocaţiale nr.85/2009, emisă de B a r o u l A r g e ş- Cabinet individual.

Procedura, legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Apărătorii părţilor, având pe rând cuvântul susţin că nu au cereri prealabile de formulat.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia .

Avocat J. M. B., având cuvântul pentru recurenta- intimată susţine oral recursul aşa cum a fost motivat în scris şi solicită admiterea lui, modificarea hotărârii instanţei de fond în sensul respingerii contestaţiei ca fiind tardiv formulată, cu cheltuieli de judecată.

Avocat O. E. B., având cuvântul pentru intimatul- contestator susţine că decizia emisă de unitatea intimată a fost contestată în termenul legal, având în vedere că la data de 17 noiembrie 2008 i-a fost comunicată decizia de concediere.

Pentru motivele invocate pe larg în întâmpinarea depusă la dosar şi pe care a susţinut-o pe larg în şedinţă publică, solicită respingerea recursului cu obligarea recurentei- intimate la plata cheltuielilor de judecată.

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă:

Constată că la data de 16.12.2008 contestatorul E. (...) a formulat în contradictoriu cu intimata S.C. E. Bis S.R.L. contestaţie împotriva deciziei nr.6/30.06.2008, solicitând anularea acesteia, reintegrarea în funcţia deţinută anterior concedierii, obligarea la drepturile salariale cuvenite, începând cu data emiterii deciziei şi până la reintegrare, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, în esenţă, contestatorul a arătat că prin decizia nr.6/30.06.2008, care i-a fost comunicată la data de 17.11.2008, intimata i-a desfăcut contractul de muncă în baza art. 61 lit. a) din Codul muncii şi că aceasta este lovită de nulitate absolută pentru următoarele motive:

1) Nu a fost respectată procedura prevăzută de lege pentru desfacerea contractului individual de muncă, respectiv: concedierea nu a fost precedată de cercetarea disciplinară prealabilă şi, de asemenea, nu a fost convocat la cercetarea disciplinară şi nu a luat cunoştinţă de vreo faptă care i se impută ca abatere disciplinară sau de desfacerea contractului său de muncă, încălcându-i-se astfel dreptul la apărare prevăzut de art.267 alin.4 Codul muncii; decizia a fost emisă la 30.06.2009 şi înregistrată la I.T.M. A la data de 02.06.2008; decizia i-a fost comunicată la un interval de 6 luni de la data emiterii ei, nerespectându-se astfel dispoziţiile art.268 alin.3 Codul muncii.

2) Decizia de concediere nu cuprinde menţiunile prevăzute de dispoziţiile art.268 alin.2 Codul muncii, cu caracter imperativ, respectiv: nu este descrisă fapta apreciată ca abatere disciplinară, data şi circumstanţele săvârşirii acesteia; nu s-au indicat prevederile din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil încălcate de contestator.

Prin întâmpinarea formulată, intimata a solicitat respingerea acţiunii, cu motivarea că E. (...) a săvârşit mai multe abateri disciplinare, că l-a convocat în vederea efectuării cercetării disciplinare prin convocarea nr.24/2008, însă acesta nu s-a prezentat. A mai arătat intimata că I.T.M., din eroare, a înregistrat decizia de concediere a contestatorului cu data de 02.06.2008, întrucât la acel moment aceasta nu exista şi nici nu se născuse conflictul între contestator şi societate. Obligaţia de comunicare a deciziei şi-a îndeplinit-o în sensul că, iniţial, a trimis-o prin poştă cu scrisoare simplă, fără confirmare de primire, iar, ulterior, în urma unei sesizări formulate de contestator la I.T.M., i-a recomunicat-o cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

T r i b u n a l u l A r g e ş, prin sentinţa civilă nr.1101/CM din 17 iulie 2009, a admis contestaţia formulată de contestatorul E. (...) şi a constatat nulitatea absolută a deciziei nr.6/30.06.2008 emisă de intimata S.C. E. Bis S.R.L.

A fost obligată intimata să îl reintegreze pe contestator în funcţia deţinută anterior concedierii şi să îi achite drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data emiterii deciziei (30.06.2008) şi până la reintegrarea efectivă, precum şi la cheltuieli de judecată în cuantum de 1250 lei.

În adoptarea acestei soluţii, instanţa de fond a reţinut în fapt şi în drept următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.268 alin.2 lit.a-f Codul muncii, în decizie se cuprind, obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute: descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară; precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute de la art.267 alin.3, nu a fost efectuată cercetarea; temeiul de drept în baza căruia a fost aplicată sancţiunea disciplinară ce se aplică; termenul în care sancţiunea poate fi contestată; instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

De asemenea, potrivit art.62 alin.2 Codul muncii, decizia se emite în scris şi sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă.

Art.74 Codul muncii prevede în alin.1 lit.a că decizia de concediere trebuie să conţină obligatoriu motivele care determină concedierea.

S-a constatat că decizia nr.6/30.06.2008 nu cuprinde, în primul rând, menţiunile prevăzute de art.268 alin.2 lit.a-c Codul muncii, ale art.62 alin.2 teza a doua şi ale art.74 alin.1 lit.a Codul muncii. Astfel, s-a reţinut că decizia nu este motivată, în sensul că fapta nu a fost descrisă în nici un fel, nu au fost indicate prevederile din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv aplicabil încălcate de contestator pentru ca instanţa să poată exercita controlul asupra legalităţii emiterii unei astfel de decizii, iar indicarea acestora de către intimată ulterior emiterii deciziei în cadrul apărării făcute în faţa instanţei de judecată contravine prevederilor art.77 Codul muncii.

De asemenea, deşi în conţinutul deciziei se menţionează că prin nota explicativă a contestatorului acesta nu a adus argumente exoneratoare de răspundere, din probele dosarului şi chiar din recunoaşterile intimatei a rezultat că acestuia nu i s-a luat notă explicativă, astfel că decizia cuprinde şi menţiuni nereale, iar angajatorul trebuia să indice motivul pentru care nu a efectuat cercetarea disciplinară.

În consecinţă, tribunalul a apreciat că decizia este lovită de nulitate absolută pentru nerespectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege la emiterea ei.

Totodată, decizia este lovită de nulitate absolută şi pentru că procedura de concediere nu a fost respectată, în sensul că emiterea deciziei nu a fost precedată de cercetarea disciplinară prealabilă, aşa cum prevăd dispoziţiile art.63 Codul muncii, contestatorul nefiind convocat la efectuarea acesteia. Intimata a susţinut că l-a convocat pe contestator, trimiţându-i înştiinţarea prin poştă, însă prin scrisoare simplă, iar nu recomandată cu confirmare de primire, aşa cum prevede art.268 alin.4 Codul muncii.

Pentru considerentele expuse, instanţa de fond, în baza temeiurilor legale invocate anterior şi ale dispoziţiilor art.76, 78 Codul muncii a admis contestaţia formulată de contestatorul E. (...), conform celor de mai sus.

Împotriva sentinţei civile nr.1101/CM/17 iulie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, a formulat în termen recurs intimata S.C. E. Bis S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând încălcarea şi aplicarea greşită a legii, motiv de modificare prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Motivând recursul, intimata susţine că în mod greşit instanţa de fond a apreciat că nu s-a efectuat cercetarea disciplinară, că decizia de concediere nu este motivată, deşi în scopul evidenţierii motivelor care au dus la concediere şi pentru a descrie fapta, care constituie abatere disciplinară, în conţinutul deciziei de concediere se face trimitere la referatul coordonatorului de transport, înregistrat sub nr.23 din data de 18 iunie 2009. În acest referat se identifică faptele ce constituie abatere disciplinară şi prin urmare, motivul concedierii contestatorului. Mai mult, prin convocarea la conciliere primită de contestator la data de 20 iunie 2008, conform confirmării de primire i-au fost aduse la cunoştinţă abaterile disciplinare ce i se impută şi motivele concedierii.

O altă critică priveşte respingerea nejustificată de către instanţă a probelor solicitate de intimată, şi care tindeau să dovedească tardivitatea introducerii contestaţiei la decizia de concediere.

Examinând criticile formulate se constată că sunt întemeiate, iar recursul este fondat.

Astfel, prin sentinţa pronunţată instanţa de fond a analizat doar condiţiile de formă prevăzute de lege pentru emiterea deciziei de concediere şi care în mod greşit a apreciat că nu sunt îndeplinite. Cerinţele pe care le prevăd dispoziţiile art.268 alin.2 lit.a-c Codul muncii sunt îndeplinite, cât şi cele prevăzute de art.62 (2) Codul muncii şi art.74 alin.1 lit.a Codul muncii, aşa încât în mod greşit prima instanţă a soluţionat cauza fără a cerceta fondul cauzei.

În mod eronat instanţa de fond apreciază că nu au fost îndeplinite dispoziţiile art.268 alin.4 Codul muncii, întrucât comunicarea s-a făcut prin scrisoare simplă, confirmarea de primire nefiind prevăzută de textul mai sus citat. De altfel, ulterior, contestatorului i-a fost retrimisă decizia, cu confirmare de primire, la recomandarea Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Muncă A.

În considerarea celor de mai sus, se apreciază că instanţa a soluţionat cauza fără a cerceta fondul, pronunţând o soluţie nelegală.

Trebuie avut în vedere că, pentru asigurarea unui echilibru funcţional în activitatea jurisdicţională, pronunţarea asupra fondului cauzei şi stabilirea situaţiei de fapt rămân în sarcina instanţelor de fond.

Aşadar, neavând putere să decidă, prin administrarea de noi probe, altele decât înscrisurile, asupra existenţei sau inexistenţei faptei, instanţa de recurs poate să constate că fondul cauzei nu a fost cercetat şi într-o astfel de situaţie, să caseze hotărârea cu trimiterea cauzei la prima instanţă, pentru judecarea fondului.

De aceea, în conformitate cu dispoziţiile art.312 alin.5 Cod procedură civilă, se va admite recursul, se va casa sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare, instanţa de trimitere urmând să aibă în vedere toate criticile formulate în recurs, inclusiv excepţia tardivităţii, asupra căreia nu s-a pronunţat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de intimata S.C. E. BIS S.R.L. P, cu sediul în Piteşti, str. (...) (...), (...).5, .A, .4, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1101/CM din 17 iulie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat fiind contestatorul E. O., domiciliat în N., b-dul. (...), (...).3, .7, .12, judeţul A.

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 9 E. 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia Civilă pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. I.T.

Tehnored. G.T.

6 ex./04.01.2010

Jud. fond: A. M./C. E.

Toate spetele


Sus ↑