• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 246 din data 2010-02-10
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

D E C I Z I A NR. 246

Şedinţa publică din data de 10 februarie 2010

Preşedinte – (...) (...) (...)

Judecători – (...) (...)

– (...) D.

Grefier – B. N. E.

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului declarat de reclamantul N. B., cu domiciliul în municipiul Târgovişte, E. J., bloc 7 C, .39, judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.1611 din 30 septembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Rutieră Română, cu sediul în municipiul B, E. E. H., nr.38, sector 1.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 3 februarie 2010, fiind consemnate în încheierea de la acea dată care face parte integrantă din prezenta.

Curtea având nevoie de timp pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului , a amânat pronunţarea pentru data de 10 februarie 2010, când a dat următoarea decizie.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.2668/120/18.06.2009, reclamatul N. B. a chemat în judecată pe pârâta Autoritatea Rutieră Română B, solicitând anularea deciziei nr.504 din 26.05.2009 emisă de pârâtă şi reîncadrarea în funcţia deţinută la data desfacerii contractului de muncă, cu plata drepturilor ce i se cuveneau începând cu data desfacerii contractului de muncă până la reîncadrarea efectivă.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data când i s-a desfăcut contractul de muncă îndeplinea funcţia de inspector de specialitate gradul I, iar la data de 20.03.2009 Sindicatul Liber B. a primit o adresă din partea pârâtei din care a rezultat că în urma aprobării unei noi structuri organizatorice se vor reduce 29 de posturi din organigramă, pârâta fiind obligată să recurgă la negocieri colective.

A mai arătat că la 24.03.2009 i s-a adus la cunoştinţă că urmează a se desfiinţa din cele 14 posturi existente la nivelul judeţului D un post, cu solicitarea ca reclamantul să analizeze şi să propună postul ce va fi desfiinţat, dar neindicându-se niciun criteriu reclamantul nu a indicat niciun post, iar la data de 13.04.2009 i s-a trimis o notificare prin care i se acorda un preaviz de 20 de zile, urmând a i se desface contractul de muncă.

S-a susţinut de către reclamant că, la data de 14.04.2009, pârâta a anunţat organizarea unui concurs pentru un post vacant de inspector specialitate la agenţia pârâtei din G.

Prin urmare, desfacerea contractului de muncă a fost abuzivă, întrucât nu s-au menţionat criteriile care au dus la încetarea contractului de muncă şi că nu s-a încercat să i se ofere un alt post, măsura luată nu are o cauză reală şi serioasă, întrucât la o zi de la primirea preavizului s-au făcut anunţuri privind angajări în aceeaşi funcţie ca cea deţinută de reclamant.

A ataşat copii de pe decizia contestată şi actele invocate.

În drept şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.65, 67, 74, 75 Codul muncii.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat respingerea cererii, motivat de faptul că decizia de încetare a contractului de muncă a fost legală, că dintr-un număr de 682 de posturi au rămas 653 în urma punerii în aplicare a ordinului N. 106/06.02.2009, că s-a convenit cu sindicatul ca reducerea locurilor de muncă să se realizeze în mod prioritar asupra ultimelor posturi ocupate în cadrul compartimentelor supuse restructurării, precizând că ultimul angajat al Agenţiei D a fost reclamantul.

În legătură cu postul scos la concurs, a arătat că a fost scos ca urmare a decesului inspectorului de specialitate şi că s-a făcut public prin afişare organizarea concursului din data de 30.03.2009, iar concedierea a fost individuală şi nu colectivă.

A ataşat întâmpinării organigrama, fişa postului, notificare, anunţ organizare concurs.

Prin sentinţa nr.1611 din 30 septembrie 2009, T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a a respins contestaţia formulată de reclamantul N. B. ca neîntemeiată, reţinând că prin decizia nr.504/ 26.05.2009 s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantului N. B., începând cu data de 26.05.2009, în baza prevederilor art.65 şi art.67 din Codul muncii, avându-se în vedere reorganizarea autorităţii rutiere române conform Ordinului Ministrului Transporturilor şi J. nr.106/06.02.2009.

Analizând decizia prin prisma normelor legale incidente, instanţa de fond a apreciat că această decizie a fost legală şi temeinică, motivele invocate de reclamant fiind înlăturate, deoarece, conform ordinului nr.106 din 06.02.2009, s-a aprobat structura organizatorică a Autorităţii Rutiere Române cu un număr mai mic cu 29 de posturi, urmând ca pârâta să se conformeze acestui ordin, cu atât mai mult cu cât nu s-a făcut dovada că ordinul ar fi suferit vreo modificare.

În baza acestui ordin s-a purces la diminuarea organigramei pârâtei cu un număr de 29 de posturi, din care un post revenea agenţiei D, conform notificării de la fila 14.

A mai reţinut instanţa de fond că reclamantul a fost notificat cu adresa nr.10429 din 13.04.2009, că i s-a acordat un preaviz de 20 de zile lucrătoare, iar la art.5 au fost trecute motivele de fapt ale concedierii, ţinându-se cont printre altele că în proiectul de buget al pârâtei s-a prevăzut o scădere a veniturilor ca urmare a reducerii prognozate a numărului de operatori de transport sau de restrângere a activităţii acestora, disponibilizarea făcându-se în baza prevederilor art.65 şi 67 din Codul muncii, a fost informat reclamantul că va beneficia de compensaţii băneşti, întrucât nu i se poate oferi un alt post de muncă.

Faţă de cele arătate, s-a constatat că a fost vorba despre o concediere individuală şi nu de o concediere colectivă, respectându-se în acest sens prevederile C o d u l u i m u n c i i, şi că în cuprinsul deciziei de concediere au fost trecute motivele care au determinat concedierea, durata preavizului, având în vedere şi notificarea primită de reclamant, cu acordarea preavizului.

Referitor la faptul că s-a organizat un concurs la o filială a pârâtei din G, instanţa de fond a reţinut că acest post a fost scos la concurs datorită unei situaţii imprevizibile, că unitatea nu avea niciun temei să acorde acest post reclamantului, iar postul a fost scos la concurs în data de 30.03.2009, notificarea sa privind acordarea preavizului de 20 de zile fiind în data de 13.04.2009.

În ceea ce priveşte criteriul de selecţie a persoanelor ce vor fi concediate, prima instanţă a luat act că, prin procesul verbal din 10.04.2009 încheiat între pârâtă şi reprezentanţii Sindicatului Liber ARR, s-a convenit asupra reducerii în mod prioritar a ultimelor posturi ocupate în cadrul compartimentelor supuse restructurării, iar la Agenţia D ultimul angajat a fost chiar contestatorul, trecerea sa din postul de şef agenţie în postul de inspector de specialitate fiind efectuată la cererea reclamantului.

Prin urmare, tribunalul a respins contestaţia formulată de reclamant.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal reclamantul N. B..

În motivarea recursului, reclamantul a arătat, în esenţă, că prima instanţă a reţinut în mod greşit că decizia de concediere s-a luat cu respectarea dispoziţiilor legale, având în vedere că nu s-au respectat dispoziţiile CCM la nivel de unitate şi nici nu i s-a propus un alt loc de muncă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate, precum şi sub toate aspectele, potrivit art.3041 C.pr.civ., Curtea constată că recursul declarat este nefondat, pentru următoarele considerente:

Astfel, Curtea reţine că Ordinul Ministrului Transporturilor şi J. nr.106/06.02.2009 stabileşte că organigrama Autorităţii Rutiere Române se reduce cu 29 de posturi, având în vedere prevederile OUG nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare şi pe cele ale OUG nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice.

În procesul verbal nr.10374/10.04.2009 încheiat între reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române şi reprezentanţii Sindicatului Liber ARR s-a stabilit, ca şi criteriu pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordinului nr.106/06.02.2009, reducerea cu prioritate a ultimelor posturi ocupate în cadrul compartimentelor vizate pentru restructurare.

În cadrul agenţiei D ultimul angajat la compartimentul supus restructurării a fost chiar contestatorul, trecerea din postul de şef agenţie în cel de inspector de specialitate fiind efectuată la cererea sa.

Întrucât în cauza de faţă concedierea a fost una individuală şi nu colectivă, au fost respectate prevederile art.65 şi art.67 din Codul muncii, astfel că în cuprinsul deciziei de concediere au fost trecute motivele care au determinat concedierea şi durata preavizului.

Este avedărat că s-a organizat un concurs la o filială a pârâtei din G, însă acest post a fost scos la concurs în data de 30.03.2009 datorită unei situaţii imprevizibile, pârâta neavând vreun temei să acorde acest post reclamantului, notificarea sa privind acordarea preavizului de 20 de zile fiind făcută în data de 13.04.2009.

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond a respins contestaţia formulată de reclamant.

Faţă de aceste considerente, Curtea, văzând dispoziţiile art.304, art.3041 şi art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul declarat ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat, recursul declarat de reclamantul N. B., cu domiciliul în municipiul Târgovişte, E. J., bloc 7 C, .39, judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.1611 din 30 septembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Rutieră Română, cu sediul în municipiul B, E. E. H., nr.38, sector 1.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 februarie 2010.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) D.

 

 

Grefier,

B. N. E.

 

 

Operator de date cu caracter personal

Notificare nr. 3120

Red.LC/BA

4 ex./22.02.2010

d.f(...) Trib.D

j.f. M. E.

D. E.

Toate spetele


Sus ↑