• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1409 din data 2009-10-20
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de Muncă

şi Asigurări Sociale

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1409

Şedinţa publică din 20 octombrie 2009

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

GREFIER: (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S împotriva sentinţei civile nr. 607/09.06.2009 pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul intimat J. J., având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.

Dată fără citarea părţilor.

Dezbaterile asupra recursului au avut loc în şedinţa publică din 13 octombrie 2009; mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate potrivit încheierii aceleiaşi zile, care face parte integrantă din prezenta decizie, când pronunţarea s-a amânat pentru termenul de azi.

 

CURTEA,

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului C - S sub nr(...), contestatorul J. J. a chemat în judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii C - S, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună obligarea intimatei la recalcularea pensiei în care să se utilizeze stagiul complet de cotizare de 20 ani.

În motivarea acţiunii, contestatorul a arătat că a fost pensionat la data de 20.10.2008, drepturile sale de pensie trebuind a fi stabilite conform art. 43 pct. 1 din Legea nr. 19/2000, referitoare la acordarea pensiei pentru limită de vârstă, începând cu data de 20.10.2008, cu utilizarea stagiului complet de cotizare de 20 ani.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea acţiunii contestatorului ca fiind neîntemeiată şi nefondată.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat că actul normativ în baza cărui a fost emisă decizia contestată, respectiv OUG nr.100/2008, a reglementat procedura de acordare a unor punctaje suplimentare asiguraţilor care şi-au desfăşurat activitatea în grupa I şi II de muncă, act normativ care, la art. I alin.(2) prevede că la determinarea punctajului anual se utilizează stagiile complete de cotizare, prevăzute în anexa 3 din Legea nr.19/2000, în funcţie de data naşterii. Ori, stagiul complet de cotizare prevăzut de lege în anexa 3, pentru categoria de persoane din care face parte şi contestatorul, este de 30 ani.

De asemenea, pârâta a arătat că la datat depunerii cererii de pensionare, reclamantul nu îndeplinea condiţiile de pensionare prevăzute de art. 43 pct. 1 din Legea nr. 19/2000.

Prin sentinţa civilă nr. 607 din 09.06.2009, Tribunalul C - S a admis acţiunea şi a dispus anularea deciziei de pensionare nr.(...)/16.02.2009, a obligat pârâta la emiterea unei noi decizii de pensionare prin care să fie stabilit un stagiu complet de cotizare de 20 ani, cu acordarea retroactivă a drepturilor de pensie începând cu data de 20.10.2008.

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul C - S a reţinut următoarele:

Contestatorul este pensionat din data de 20.10.2008, drepturile sale de pensie fiind stabilite conform Legii nr.19/2000. La data pensionării, pârâta a reţinut că reclamantul avea un stagiu de cotizare realizat în grupa I de muncă ce depăşeşte 20 ani.

Potrivit dispoziţiilor art. 4 din O.U.G. nr. 4/2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1550/2004 privind operaţiunile de evaluare în vederea recalculării pensiilor în sistemul public stabilite de fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Articolul 2 al.1 din H.G. nr. 1550/2004 stabileşte că evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecărei pensii aflate în plată utilizând stagiul complet de cotizare care, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a H.G. nr. 1550/2004, reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie de către persoana beneficiară.

În speţă, dreptul de pensie al reclamantului s-a deschis la data de 20.10.2008, drepturile sale de pensie fiind stabilite iniţial prin decizia privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă cu vechime integrală nr. (...)/16.02.2009.

Astfel, stagiul de cotizare ce trebuia utilizat de către pârâtă la determinarea punctajului mediu anual cuvenit reclamantului este de 20 de ani, cel reglementat de art. 43 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 19/2000, începând cu vârsta de 45 ani.

La data formulării cererii de pensionare reclamantul avea vârsta de 53 ani şi 7 luni.

Ori, deşi reclamantul a muncit peste 20 ani în astfel de locuri de muncă, pârâta a utilizat la determinarea punctajului mediu anual al reclamantului stagiul complet de cotizare de 30 de ani.

Procedând în modul descris, pârâta a nu a făcut corecta aplicare a prevederilor legale în vigoare, întrucât reclamantul se numără printre persoanele care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri care se încadrează în grupa I de muncă, motiv pentru care acesta a şi beneficiat de reducerea vârstei de pensionare la 50 de ani, conform dispoziţiilor art. 43 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii C - S, solicitând admiterea recursului, modificarea hotărârii în sensul respingeri acţiunii.

În motivarea recursului său, recurenta a arătat că interpretarea instanţei de fond este total eronată întrucât decizia de pensionare contestată a fost emisă, cu respectarea dispoziţiilor art. 1671 din Legea nr.19/2000, coroborate cu Anexa nr. 3 din aceeaşi lege privind stabilirea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor complete şi minime de cotizare în funcţie de data solicitării pensiei, potrivit cărora reclamantul beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare la 53 ani 11 luni, vârstă pe care reclamantul a împlinit-o exact la data de 08.02.2009 şi nu la data de 20.10.2008 cum greşit a stabilit instanţa de fond.

Legal citat, intimatul reclamant a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, arătând că instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile art. 43 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 privind reducerea vârstei de pensionare.

Examinând cauza sub toate aspectele sale potrivit dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, şi cu precădere prin prisma motivelor de recurs invocate de recurentă Curtea reţine următoarele:

Reclamantul J. J. s-a pensionat conform Legii nr.19/2000, prin decizia nr. (...)/20.10.2008. La data de 08.02.2009 reclamantul a împlinit vârsta de pensionare prin reducere raportat la perioada de 17 ani 25 zile activitate desfăşurată în grupa I de muncă, respectiv vârsta de 53 ani şi 11 luni, conform dispoziţiilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000, potrivit cărora reclamantul beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 9 ani şi 7 luni.

Aşa fiind, cererea reclamantului este neîntemeiată întrucât nu sunt aplicabile prevederile art. 43 alin. 1 din Legea nr.19/2000, invocate de către reclamant în beneficiul său, cele reţinute din starea de fapt reanalizată, respectiv perioada de muncă desfăşurată în grupa I, confirmă aplicarea dispoziţiilor art. 78 din OUG nr. 100/2008, faţă de care apărările intimatului sunt nefondate.

În concluzie, instanţa de fond a omis a stabili că la data solicitării dreptului de pensie – 20.10.2008, reclamantul nu avea împlinită vârsta necesară pensionării, iar decizia emisă la data de 16.02.2009, confirmă condiţiile îndeplinite de către reclamant privind reducerea vârstei de pensionare cu 9 ani şi 7 luni, la data de 08.02.2009.

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, Curtea va admite recursul pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C - S împotriva sentinţei civile nr. 607/09.06.2009, pronunţată de Tribunalul C - S în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul intimat J. J., şi va modifica sentinţa recurată în sensul că va respinge acţiunea.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S împotriva sentinţei civile nr. 607/09.06.2009 pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...).

Modifică în tot hotărârea recurată în sensul că respinge acţiunea formulată de reclamantul J. J. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 octombrie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

Red. A.T. / 2009

Tehnored D.I../ 2009/2 ex

Prima instanţă: U. M. şi E. S. – Tribunalul C-S

Toate spetele


Sus ↑