• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 138/R/2008 din data 2008-01-17
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 138/R/2008

Şedinţa publică din 17 ianuarie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

(...)- (...) (...)

JUDECĂTORI:

(...) (...)

(...) S.

GREFIER:

B. B. N.

 

 

S-a luat spre examinare recursul declarat de reclamantul E. E. împotriva sentinţei civile nr.923 din 03 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş în dosarul nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima şi la a doua strigare a cauzei se prezintă reclamantul-recurent personal, lipsă fiind reprezentantul pârâtei-intimate.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constată că recursul a fost formulat şi motivat în termen legal şi a fost comunicat intimatei. De asemenea, constată că prin serviciul de registratură al instanţei, la data de 15 ian.2008, pârâta-intimată a depus întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca nefondat, iar în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C. pr. civilă solicită judecarea cauzei şi în lipsă.

Se înmânează reclamantului-recurent un exemplar din întâmpinare.

Instanţa lasă cauza la a doua strigare pentru a da posibilitate reclamantului-recurent să studieze întâmpinarea.

Reclamantul-recurent arată că nu are de formulat alte cereri sau excepţii de invocat.

Nefiind de formulat alte cereri sau excepţii de invocat, instanţa declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reclamantul-recurent solicită admiterea recursului pentru motivele arătate pe larg în memoriul de recurs. Arată că solicitările sale se încadrează în prevederile art. 167 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.19/2000.

 

 

C U R T E A

 

 

Deliberând, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 923 din 3 septembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş în dosarul nr(...), a fost respinsă acţiunea reclamantului E. E. în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin decizia contestată nr. 83272/16 februarie 2007, emisă de intimată, s-a respins cererea reclamantului de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, cu motivarea că acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000, respectiv că vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare.

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000, instanţa a reţinut următoarele:

Prin decizia contestată nr. 83272/16 februarie 2007, emisă de intimată, s-a respins cererea reclamantului de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, cu motivarea că acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000, respectiv că vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare.

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000 „Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public”.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin 2 raportat la anexa 3 din Legea nr. 19/2000, pentru contestatorul care este născut în iunie 1954, vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public”.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin 2 raportat la anexa 3 din Legea nr. 19/2000, pentru contestatorul care este născut în iunie 1954, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.

Din buletinul de calcul întocmit de intimată, s-a reţinut că, contestatorul a realizat un stagiu de cotizare de 38 ani, 11 luni, 11 zile (mai mult decât şi-a calculat contestatorul) din care:

  • 1 an 2 luni 15 zile-grupa I de muncă

  • 15 ani 11 luni 16 zile - în condiţii speciale

  • 11 ani 4 luni 27 zile - condiţii speciale anterior lunii aprilie 2001

  • 15 ani 6 luni 25 zile - condiţii normale.

Astfel în conformitate cu dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 19/2000, raportat la anexa 4 –tabelul 6 din Legea nr. 19/2000, contestatorul beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 10 ani în loc de 6 cât a reţinut intimata, ceea ce l-ar îndreptăţi pe contestator la pensionare pentru limită de vârstă la 55 de ani.

În luna iunie 2007 contestatorul a împlinit 53 de ani, ca atare, chiar dacă intimata a reţinut că beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani în loc de 10, contestatorul nu îndeplineşte condiţiile art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000 decizia de respingere a cererii de pensionare fiind corectă şi în consecinţă a fost respinsă contestaţia.

Împotriva acestei hotărâri, reclamantul E. E. a declarat recurs prin care a solicitat modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii.

În motivarea recursului, s-a arătat că instanţa de fond în mod greşit a apreciat că nu îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă. Sentinţa atacată este motivată superficial, nefiind arătate în concret motivele pentru care reclamantul nu îndeplineşte condiţiile de pensionare şi nici nu a răspuns la toate solicitările din contestaţie.

Din punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. 41 alin 2 din Legea nr. 19/2000 la data depunerii cererii de pensionare vârsta standard de pensionare era de 63 de ani (anexa 3 din Legea nr. 19/2000) şi nu 65 de ani aşa cum s-a precizat în motivele sentinţei.

Referitor la susţinerile intimatei din întâmpinare că reclamantul nu îndeplineşte condiţiile de pensionare prevăzute de art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000, întrucât la data înscrierii la pensie, vârsta sa este mai mică decât vârsta standard de pensionare, aceasta neavând în vedere prevederile art. 1671 alin 1 şi 3 din acelaşi act normativ, în sensul că într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului 4.

La 18 ani împliniţi în grupa I de muncă reducerea vârstei standard de pensionare este de 10 ani şi 10 luni, şi nu de 10 ani cum a reţinut instanţa de fond, iar intimata a calculat 6 ani, ori, reclamantul a cumulat un stagiu de cotizare de 19 ani şi 5 luni în grupa I şi condiţii speciale.

Conform ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2006, aplicarea prevederilor art. 167 1 din Legea nr. 19/2000 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2008.

Aşadar, la împlinirea vârstei de 53 de ani, la un stagiu de cotizare de 35 ani, 3 luni şi 25 zile, din care:

  • 18 ani, 5 luni - grupa I şi condiţii speciale;

  • 15 ani, 6 luni 25 zile - condiţii normale;

  • 1 an, 4 luni - stagiu militar reclamantul consideră că îndeplineşte condiţiile de pensionare raportat la vârsta standard de pensionare - 63 ani (anexa 3), cu o reducere de 10 ani şi 10 luni (tabel 4), vârsta de pensionare fiind de 52 ani şi 2 luni.

La data emiterii Deciziei nr. R 83272/16 februarie 2007 vârsta sa era de 52 ani şi 9 luni, astfel încât era inadmisibil ca intimata să emită o decizie de respingere a cererii de pensionare iar instanţa să respingă contestaţia.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii M a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate,Curtea de Apel va respinge ca nefondat recursul pentru următoarele considerente:

Elementele esenţiale necesare justei soluţionări a prezentei cauze sunt stabilirea stagiului de cotizare realizat de reclamant în condiţii speciale de muncă şi a vârstei standard de pensionare, în funcţie de dispoziţiile legale aplicabile.

Sub aspectul primei cerinţe menţionate, Curtea reţine că reclamantului i s-a recunoscut de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii M o perioadă de un an 2 luni şi 15 zile în grupă I de muncă şi o perioadă de 15 ani 11 luni şi 16 zile în condiţii speciale, stagiu de cotizare realizat în aceste condiţii fiind de 17 ani şi 2 luni.

Susţinerea reclamantului-recurent conform căreia în perioada incapacităţii temporare de muncă, precum şi a şomajului beneficiază, în temeiul legii, de efectul recunoaşterii desfăşurării activităţii în condiţii speciale de muncă este lipsită de temei legal, deoarece OUG nr. 8/2003 şi Legea nr. 76/2002 nu cuprind asemenea reglementări.

În consecinţă, Curtea de Apel constată că reclamantul a realizat un stagiu de cotizare în condiţii speciale de 17 ani şi 2 luni.

Sub aspectul celei de-a doua cerinţe se observă că părţile invocă dispoziţii legale diferite în ceea ce priveşte vârsta de pensionare.

Astfel, pârâta Casa Judeţeană de Pensii M se prevalează de dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 19/2000 şi de anexa 4 tabelul 6 din acelaşi act normativ, apreciind că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani (art. 41 alin 2 din Legea nr. 19/2000), şi că reclamantul beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani (anexa 4 tabel 6), ceea ce în raport de vârsta sa (53 ani în iunie 2007) nu-i conferă dreptul la pensie pentru limită de vârstă.

Pe de altă parte, reclamantul invocă dispoziţiile art. 1671 din Legea nr. 19/2000, care îi stabilesc o reducere a vârstei standard de pensionare (tabel nr. 4) de 9 ani şi 7 luni şi vârsta de pensionare pe cea prevăzută de anexa 3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător momentului deschiderii dreptului de pensie (art. 167 alin 4).

Or, reclamantul a formulat cerere de pensionare la data de 16 februarie 2007 (f.5 fond), când realizase deja un stagiu de cotizare de 35 de ani, corespunzător momentului când se deschide dreptul la pensie. Conform anexei 3 din Legea nr. 19/2000, în luna februarie 2007 vârsta standard de pensionare la bărbaţi era de 63 ani, din care urmează a se opera reducerea de 9 ani şi 7 luni, rezultând că reclamantul născut la 6 iunie 1954 trebuie să aibă vârsta de 54 ani şi 5 luni , pe care reclamantul nu o îndeplinise în februarie 2007.

Nici din această perspectivă criticile recurentului nu sunt întemeiat,e astfel încât Curtea de Apel, în temeiul art. 312 alin 1 Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul reclamantului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. E. împotriva sentinţei civile nr. 923 din 03.09. 2007 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 17 ianuarie 2008.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) S. B. B. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.S.D./M.S.

2 ex./4.02.2008

Jud.fond.-E. D.

Toate spetele


Sus ↑