• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 421/R din data 2009-04-16
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ Nr. 421/R

Şedinţa publică de la 16 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE E. G.

JUDECĂTOR N. O.

JUDECĂTOR B. T.

GREFIER E. E. M.

 

.-.-.-.-.-.-.-.

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de contestatorul E. S., domiciliat în G,(...), (...) 4A, . 2, . 56, jud. G împotriva sentinţei civile nr. 1310/20.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în litigiul de muncă intervenit în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII G, cu sediul în G,(...), jud. G, având ca obiect „CONTESTAŢIE DECIZIE DE PENSIONARE” împotriva deciziei numărul R/7988/13.08.1008 emisă de instituţia intimată.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 13.04.2009, fiind consemnate în încheierea care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la 15.04.2009 şi ulterior la 16.05.2009, dată la care a pronunţat următoarea hotărâre:

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului privind conflictul de asigurări sociale de faţă;

Prin cererea cu nr(...), înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i, reclamantul E. S. a contestat decizia nr. R 7988/13.08.2008 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii G, prin care i s-a respins înscrierea la pensie.

MOTIVELE DE FAPT ALE ACŢIUNII:

A susţinut că a depus cererea de pensionare considerând că îndeplineşte condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare astfel cum prev. art. 48(1) pct. 2 din Legea nr. 19/2000. Potrivit art. 41 alin. 2 din aceiaşi Lege vârsta standard de pensionare este de 65 ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei de pensionare se face în decurs de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii. În cazul său conform anexei 3 vârsta standard este de 63 ani şi 4 luni. La aceasta se adaugă o reducere a vârstei de pensionare de 5 ani şi 6 luni deoarece a lucrat în condiţii deosebite de muncă. Pe baza acestui raţionament îndeplinea condiţiile de pensionare la împlinirea vârstei de 57 ani şi 11 luni. Deşi are această vârstă ,pârâta i-a respins cererea de pensionare cu motivarea că nu îndeplineşte condiţiile de vârstă.

PROBELE J. ÎN E. CERERII DE D. ÎN JUDECATĂ: acte.

POZIŢIA PÂRÂTEI :

A solicitat respingerea cererii cu motivarea că la calculul pensiei s-a luat în considerare activitatea desfăşurată în condiţii de muncă speciale şi deosebite în raport de care acesta a beneficiat de o reducere a vârstei de pensionare, dar nu şi reducerea vârstei standard de pensionare în funcţie de data naşterii astfel cum prevede anexa 9 la Ordinul nr. 340/2001 şi anexa 3 la Legea 19/2001. În cazul reclamantului, potrivit textelor menţionate, vârsta standard de pensionare este de 65 ani, la care se adaugă o reducere a vârstei de pensionare de 5 ani şi 6 luni, rezultând că reclamantul se poate înscrie la pensie împlinirea vârstei de 59 ani şi 6 luni.

PROBELE J. ÎN APĂRARE DE INTIMATĂ- acte.

RĂSPUNSUL RECLAMANTULUI LA ÎNTÂMPINARE:

Faţă de justificarea dată de intimată cu privire la modul de calcul al dreptului de a se înscrie la pensie, reclamantul a susţinut că pe acest raţionament anexa 3 la Lege nu mai are aplicabilitate, situaţie de neconceput deoarece orice normă odată adoptată trebuie să producă efecte juridice.

Prin Sentinţa Civilă nr. 1310/20.(...) T r i b u n a l u l G a l a ţ i a respins contestaţia ca nefondată.

În motivare Tribunalul reţine că în cauză nu sunt opinii contradictorii cu privire la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani şi 6 luni pe motiv că reclamantul a lucrat în condiţii grele şi deosebite de muncă. E. este generată de vârsta standard de pensionare astfel cum este prevăzută de art. 41alin. 2 din Legea 19/2000.

Legea 19/2000 a majorat limita de vârstă pentru pensionare şi pentru a evita eventualul impact negativ asupra populaţiei în ceea ce priveşte acest drept social a prevăzut în anexa 9 la Ordinul N. nr.340/04.05.200, tranşe de reducere a vârstei de pensionare în decursul a 13 ani, în funcţie de sex, de data naşterii şi data posibilei pensionări la limită de vârstă.

În speţă reclamantul este născut la data de 01.07.1950. Anexa 9 prevede reduceri ale vârstei de pensionare până în luna martie 1950, deci nu-l include pe reclamant. Acesta fără reducerea acordată pentru că a lucrat în condiţii grele şi deosebite s-ar fi putut pensiona în anul 2015.

În consecinţă în raport de data naşterii şi a celor cuprinse de anexa 9 reclamantul nu poate beneficia de o dublă reducere a vârstei de pensionare şi faţă de reducerea de care beneficiază pentru condiţii grele de lucru se poate pensiona la împlinirea vârstei de 59 ani şi 6 luni. În prezent nu are această vârstă şi ca urmare în mod corect i s-a respins cererea de înscriere la pensie.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul solicitând modificarea ei şi admiterea acţiunii, cu consecinţa acordării pensiei pentru limită de vârstă.

În motivare a arătat că hotărârea a fost dată cu încălcarea legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr civilă.

Astfel, în mod greşit a reţinut instanţa de fond că ar solicita o dublă reducere a vârstei de pensionare. În realitate solicită ca beneficiul reducerii să se realizeze în raport de vârsta actuală de pensionare, care la data depunerii cererii era de 63 de ani şi 4 luni pentru bărbaţi, iar nu de vârsta de pensionare din anul 2015, când aceasta va ajunge pentru bărbaţi la 65 de ani.

Consideră că dispoziţiile art. 42 din lege se interpretează în sensul că reducerea se face conform anexei 3, în funcţie de vârsta standard de pensionare din momentul actual, iar nu faţă de anexa 9 din Ordinul 340/2001- în funcţie de data naşterii.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii G a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind că hotărârea T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i este legală şi temeinică.

Examinând hotărârea recurată atât prin prisma criticilor formulate de recurent cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conf. cu disp. art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, reclamantul a lucrat în condiţii grele şi deosebite de muncă, care îi dau dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani şi 6 luni. E. este generată de vârsta standard de pensionare din care se face acesta reducere.

Prin Decizia nr. R-7988/13 august 2008 Casa Judeţeană de Pensii G a considerat că reducerea trebuie să se facă conform anexei 9 - în funcţie de data naşterii, respectiv faţă de vârsta standard la care s-ar fi putut pensiona contestatorul, dacă ar fi lucrat în condiţii normale de lucru, respectiv din vârsta de 65 de ani, care va fi atinsă conform art. 41 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 în anul 2015.

Curtea consideră că acest mod de interpretare nu este legal, din următoarele considerente:

Potrivit art. 167 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000, „persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin prezenta lege în condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3”;

Prin derogare, la aliniatul 2 se prevede că pentru perioada aprilie 2001 - noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, în înţelesul art. 49 şi 50, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă în raport cu data naşterii.

Interpretând acest articol în integralitatea sa, se înţelege că în cazul pensiei pentru limită de vârsta se are în vedere vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa 3, în timp ce pentru pensia anticipată, respectiv pensia anticipată parţială se are în vedere data la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă în raport cu data naşterii, respectiv anexa nr. 9 din Ordinul nr. 340/2001.

În concluzie, reducerea vârstei în cazul constatatorului trebuie să se facă din vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 din lege la data depunerii cererii, respectiv din vârsta de 63 de ani şi 4 luni.

Scăzând 5 ani şi 6 luni rezultă vârsta de 57 de ani şi 10 luni, condiţia de vârstă fiind îndeplinită de contestator, care la data depunerii cererii avea vârsta de 57 de ani şi 11 luni.

Un argument în plus că aceasta a fost intenţia legiuitorului în cazul reducerii vârstei de pensionare pentru perioada lucrată în condiţii grele de muncă este art. 167 indice 1 alin. 4 din Legea nr. 19/2000, care precizează în cazul grupei I de muncă: „Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie”.

Fiind vorba de aceeaşi raţiune, contestatorul lucrând în grupa a II-a de muncă, este evident că se aplică aceeaşi vârstă standard de pensionare, respectiv cea de la data depunerii cererii de pensionare.

Nu există nici un argument legal pentru care să fie utilizată anexa nr. 9 din Ordinul 340/2001, respectiv vârsta standard de pensionare din anul 2015, atât timp cât cererea a fost depusă în anul 2008, an de tranziţie spre vârsta standard de pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi.

În consecinţă, în baza art. 312 Cod de procedură civilă, instanţa va admite recursul, va modifica în tot sentinţa recurată, iar în rejudecare va admite contestaţia, va anula decizia de respingere a cererii de pensionare şi o va obliga pe intimată să emită o nouă decizie, prin care contestatorul să fie înscris la pensia pentru limită de vârstă începând cu data de 01.06.2008.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

CU MAJORITATE DE E.,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

A D M I T E recursul declarat de contestatorul E. S., domiciliat în G,(...), (...) 4A, . 2, . 56, jud. G împotriva sentinţei civile nr. 1310/20.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i.

M o d i f i c ă în t o t sentinţa civilă nr. 1310/2008 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i şi, în rejudecare:

A D M I T E contestaţia formulată de contestatorul E. S. în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII G, cu sediul în G,(...), jud. G, împotriva deciziei numărul R/7988/13.08.1008.

A n u l e a z ă decizia numărul R/7988 din 13.08.2008 a Casei Judeţene de Pensii G.

Obligă pârâta să emită o decizie de pensionare pentru limită de vârstă a reclamantului începând cu data de 01.06.2008.

I R E V O C A B I L Ă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Aprilie 2009.

 

Judecător,

N. O.

Judecător,

B. T.

Grefier,

E. E. M.

 

 

 

 

S. opinie majoritară: (...) (...)/12 Mai 2009

U.: 2 ex./V.L./13 Mai 2009

Fond: A.E./L.E.

Asistenţi judiciari: V.O./C.V.N.

 

 

 

CU OPINIA SEPARATĂ A D-LUI JUDECĂTOR (...) (...)

în sensul:

 

 

R E S P I N G E R I I ca n e f o n d a t a recursului declarat de contestatorul E. S., domiciliat în G,(...), (...) 4A, . 2, . 56, jud. G împotriva sentinţei civile nr. 1310/20.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i.

 

 

 

Preşedinte,

E. G.

MOTIVAREA OPINIEI SEPARATE:

 

 

Am opinat separat asupra soluţiei pronunţată în cauză, pentru următoarele considerente:

Prin cererea introductivă contestatorul E. S. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. R/7988/13.08.2008 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii G prin care a fost respinsă cererea de înscriere la pensia pentru limită de vârstă deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzută de art. 42 şi 48 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 19/2000.

Prin motivele de recurs, contestatorul E. S. a invocat greşita interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale aplicabile situaţiei pronunţată în cauză, beneficiul reducerii condiţiei legale de vârstă operând exclusiv în raport de data actuală, respectiv de data depunerii cererii de acordare a pensiei pentru limită de vârstă şi care, potrivit Anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000 pentru perioada aprilie-iulie 2008 este de 63 ani şi 4 luni pentru bărbaţi.

Beneficiind de reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani şi 6 luni datorită activităţii desfăşurate în condiţii deosebite de muncă, ar îndeplini condiţia de vârstă legală pentru acordarea pensiei de 57 ani şi 11 luni, împlinită la data depunerii cererii.

În drept şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 42, 44 şi Anexa III la Legea nr. 19/2000, art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinare, intimata Casa Judeţeană de Pensii G a solicitat respingerea recursului, considerând hotărârea primei instanţe ca fiind legală şi temeinică faţă de vârsta standard de pensionare redusă ca urmare a activităţii desfăşurată de contestator în condiţiile deosebite de muncă, de 59 ani şi 6 luni.

Rezultă că litigiul intervenit între părţi vizeaază modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la vârsta standard de pensionare necesară acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public e pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, vârsta standard de pensionare este de 60 ani pentru femei şi 65 ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se realizează în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute în anexa 3.

Potrivit dispoziţiilor art. 42 din lege, pentru activitatea desfăşurată de recurentul-contestator în condiţii deosebite de muncă, acesta beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensie de 5 ani şi 6 luni, aspect necontestat de nici una din părţi.

Dispoziţiile invocate de recurentul-contestator vizând art. 1671 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 nu îi sunt aplicabile, acestea având caracterul unor norme tranzitorii în referire la stagiul complet de cotizare prevăzut de art. 49 şi 50 din lege, la acordarea pensiei anticipate şi a pensiei anticipată parţial.

Recurentului-contestator îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 41 alin. 2, 42 şi Anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 coroborate cu art. II pct. 3 din Ordinul nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte vârsta standard de pensionare este adevărat că Anexa III la Legea nr. 19/2000 prevede în cazul bărbaţilor pentru perioada aprilie – iulie 2008 vârsta standard de pensionare de 63 ani şi 4 luni.

Această vârstă standard de pensionare se raportează însă la data naşterii pentru perioada aprilie 2008 – iulie 2008 încadrându-se persoanele născute în perioada ianuarie 1945 – martie 1945.

În acelaşi sens sunt şi prevederile înscrise în Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 340/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care explicitează vârstele standard de pensionare din Anexa 3 la Legea nr. 19/2000, în funcţie de data naşterii.

Recurentul-contestator E. S. fiind născut la data de 01.07.1950, vârsta standard de pensionare este de 65 ani şi se împlineşte în luna martie 2015.

Adăugându-se beneficiul reducerii pentru vârsta standard de pensionare ca urmare a activităţii desfăşurată în condiţii deosebite de muncă, rezultă că vârsta de ieşire la pensie pentru limită de vârstă este de 59 ani şi 6 luni, vârstă împlinită după data de 01.01.2010.

Drept urmare, am apreciat ca fiind legală şi temeinică hotărârea primei instanţe, cu consecinţa respingerii ca nefondat a recursului declarat în cauză de către contestatorul E. S..

 

Preşedinte,

E. G.

 

 

Grefier,

E.-E. M.

 

 

 

 

 

 

 

 

S. opinie separată: (...) (...)/25.05.2009

U.: 2 ex./V.L./26 Mai 2009

 

 

Toate spetele


Sus ↑