• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1782R din data 2009-03-20
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

 

(8420/2008)

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1782/R

Şedinţa publică din 20.03.2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE – (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) D. (...)

GREFIER – E. N.

*****************

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta Casa de Pensii a Municipiului B, împotriva sentinţei civile nr.5753 din data de 17.09.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.16531/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul E. E., având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns intimatul E. E. personal, lipsă fiind recurenta.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la data de 12.03.2009 intimatul E. E. a depus la dosar întâmpinare, prin serviciul registratură al acestei secţii.

Curtea procedează la identificarea intimatului, care se legitimează cu C.I. seria (...) nr. (...).

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în combaterea motivelor de recurs.

Intimatul E. E. solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei recurate ca fiind temeinică şi legală.

 

 

C U R T E A,

 

 

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.5753 din data de 17.09.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.16531/3/AS/2008, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul E. E., împotriva pârâtei Casa de Pensii a Municipiului B, a fost anulată decizia nr.R-80269/27.03.2008, emisă de Casa de Pensii Sector 6 B şi a fost obligată pârâta să emită o nouă decizie prin care să stabilească în favoarea contestatorului, retroactiv, începând cu data de 26.01.2008, o pensie pentru limită de vârstă, pe baza unei vârste standard de pensionare de 63 de ani şi 3 luni redusă la 56 de ani şi 3 luni pentru activitatea desfăşurată în grupa a Il-a de muncă şi a unui stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 6 luni.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, prin decizia nr.R-(...) pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, prin Casa Locală de Pensii Sector 6, a respins cererea reclamantului E. E. de înscriere la pensie pentru munca depusă şi limită de vârsta. S-a mai reţinut în cuprinsul deciziei că reclamantul a realizat un stagiu total de cotizare de 45 ani, 8 luni şi 29 zile, din care 30 ani, 1 lună şi 28 zile reprezintă stagiul realizat în grupa a Il-a de muncă, 7 ani şi 6 luni reprezintă sporul de vechime aferent stagiului realizat în grupa a Il-a de muncă, 5 ani, 8 luni şi 3 zile - stagiu realizat în condiţii normale de muncă, iar 1 an, 6 luni şi 29 zile - stagiu asimilat.

S-a menţionat în cuprinsul deciziei că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, că reclamantul beneficiază de o reducere cu 7 ani a acestei vârste pentru activitatea desfăşurată în grupa superioară de muncă şi că stagiul complet de cotizare este de 35 ani. Motivul respingerii cererii de înscriere la pensie a fost menţionat în partea de jos a deciziei, şi anume „vârsta de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiţii deosebite şi legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art.42".

Pârâta nu a respectat dispoziţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, astfel cum sunt prevăzute acestea în Anexa 3 a Legii nr.19/2000.

S-a constatat că pârâta a luat în considerare un stagiu complet de cotizare de 35 ani şi o vârstă standard de pensionare de 65 ani, prevăzute de Anexa 9 a Ordinului nr.340/2001 al M i n i s t e r u l u i M u n c i i şi Solidarităţii Sociale, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Conform Anexei 3 a Legii nr.19/2000, în perioada decembrie 2007-martie 2008 vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi este de 63 ani şi 3 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 31 ani şi 6 luni. Întrucât atât Anexa 3 a Legii nr.19/2000, cât şi Anexa 9 a Ordinului nr.340/2001 au aceeaşi sferă de reglementare, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare, dar conţin prevederi contradictorii, instanţa a avut în vedere actul normativ cu forţa juridică superioară, care este legea, şi nu ordinul ministrului edictat în aplicarea acestei legi.

Art.41 din Legea nr.19/2000 este formulat in felul următor: „Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3."

Din aceasta formulare a rezultat cu claritate intenţia legiuitorului de a stabili anumite tranşe de creştere treptată a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare. Înainte de Legea nr.19/2000 era în vigoare Legea nr.3/1977, care prevedea o vârstă standard de pensionare de 57 ani pentru femei şi 62 ani pentru bărbaţi, precum şi un stagiu complet de cotizare de 25 ani pentru femei şi 30 ani pentru bărbaţi. După ce se va termina aceasta perioadă de tranziţie, în anul 2014, se va ajunge la o vârstă standard de pensionare de 60 ani pentru femei şi 65 ani pentru bărbaţi, precum şi la un stagiu complet de cotizare de 30 ani pentru femei şi 35 ani pentru bărbaţi.

A mai arătat instanţa de fond că a dorit să sublinieze faptul că vârsta de pensionare şi stagiul complet de cotizate constituie nişte elemente obiective, care trebuie să se aplice tuturor persoanelor care au calitatea de asigurat pe teritoriul României. Aceste elemente obiective cunosc în prezent modificări periodice, prin voinţa legiuitorului, care doreşte să crească treptat vârstele standard la care asiguraţii pot solicita pensionarea, precum şi stagiile complete de cotizare. Aceasta creştere treptată a valorilor se realizează conform unui grafic de eşalonare prevăzut de Anexa 3 a Legii nr.19/2000. Prima coloana din tabel cuprinde intervalele de timp în care se va face eşalonarea. Prin urmare, semnificaţia întregului tabel este aceea că, în perioada indicata în prima coloană, vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare şi stagiul complet de cotizare sunt cele indicate în coloanele 2-4. Anexa 3 a legii este perfect convergentă cu Anexa 9 a Ordinului nr.340/2001 numai în privinţa persoanelor care solicită înscrierea la pensie pentru limită de vârstă şi nu beneficiază de nicio reducere a vârstei standard de pensionare.

Ori de câte ori însă se solicită înscrierea la pensie anticipată sau anticipată parţială sau asiguratul beneficiază de vreo reducere a vârstei standard de pensionare, calculele efectuate în baza celor două anexe conduc la rezultate diferite. Anexa 9 a Ordinului nr.340/2001 este concepută într-o manieră care nu respectă spiritul legii în aplicarea căruia a fost edictat acesta.

Astfel, prin faptul că fiecărei persoane, în funcţie de data naşterii, i s-a prestabilit în Anexa 9 un anumit stagiu de cotizare şi o anumită vârstă standard de pensionare, contravine spiritului legii care prevede că, în orice moment dat, toţi asiguraţii au dreptul să beneficieze de acelaşi stagiu de cotizare şi de aceeaşi vârstă standard de pensionare. Faptul că aceste valori cunosc creşteri în timp în funcţie de opţiunea legiuitorului, după cum s-a arătat, nu este de natură să conducă la o altă concluzie. Prin stabilirea unor vârste standard diferite şi a unor stagii complete de cotizare diferite pentru persoane născute la date diferite, dar care solicită înscrierea la pensie în acelaşi interval, se ajunge la crearea unei discriminări nejustificate pe criteriu de vârstă. Conform Anexei 3, în intervalul x, din coloana din stânga, vârsta standard de pensionare este y şi stagiul complet de cotizare este z. E. y şi z trebuie să fie aceleaşi pentru cele două persoane care formulează cereri de înscriere la pensie în acelaşi interval, indiferent de vârstă lor biologică. Am argumentat mai sus faptul că vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare sunt elemente obiective, care se aplică în mod egal tuturor persoanelor care solicită înscrierea la pensie la un moment dat.

Aceeaşi este situaţia şi în speţa de faţă: reclamantul a depus cererea de pensionare la data de 26.01.2008, astfel că urmează a fi avut în vedere un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni şi o vârsta standard de pensionare de 63 ani şi 3 luni, aplicabile în cazul drepturilor de pensie deschise în perioada decembrie 2007-martie 2008.

Întrucât reclamantul a desfăşurat timp de peste 30 de ani activităţi încadrate în grupa a Il-a de muncă, acesta beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 7 ani, conform tabelului nr.1 din art.42 al Legii nr.19/2000, vârsta de pensionare în cazul sau fiind, prin urmare, de 56 ani şi 3 luni.

Având în vedere că reclamantul este născut la data de 04.06.1951, s-a observat că la data depunerii cererii de pensionare îndeplinea condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs, în termenul legal, pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art.304 pct.4 şi 9 şiart.3041 C.pr.civ., recurenta a arătat că sentinţa instanţei de fond este criticabilă sub aspectul analizării probelor administrate şi al aplicării greşite a prevederilor legale in vigoare, instanţa de fond reţinând în considerentele sentinţei faptul că pârâta, respectiv Casa de Pensii Sector 6 nu a respectat dispoziţiile privitoare la vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, astfel cum sunt prevăzute acestea în Anexa 3 a Legii nr.19/2000.

S-a arătat că, în mod eronat instanţa de fond a apreciat ca vârsta limită în cazul reclamantului-intimat E. E., în funcţie de care se apreciază stabilirea pensiei pentru limită de vârsta este cea corespunzătoare perioadei în care acesta a solicitat acordarea drepturilor de pensie, în perioada decembrie 2007 - martie 2008, putând obţine pensie pentru limită de vârstă bărbaţii care sunt născuţi în intervalul 09.1944 - 03.1945.

În speţă, reclamantul-intimat E. E., fiind născut la data de 04.06.1951 îndeplineşte vârsta standard de pensionare la data de 04.06.2016, dacă ar fi îndeplinit un stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

Recurenta a mai învederat instanţei de recurs şi faptul că textul Ordinului nr.340/2001 reprezintă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 iar Anexa 9 a acestui Ordin nr.340/2001 este un desfăşurător pe ani a modului de eşalonare ce nu a fost declarat neconstituţional pentru a-şi pierde aplicabilitatea, şi în consecinţă este în perfectă concordanţă cu toate principiile de drept.

Prin întâmpinarea formulată de intimatul E. E., a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor invocate şi ţinând seama de dispoziţiile art.3041 C.pr.civ., Curtea constată următoarele:

În mod corect instanţa de fond a făcut aplicarea Anexei 3 a Legii nr.19/2000, conform căreia în perioada decembrie 2007 – martie 2008, vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi este de 63 ani şi 3 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 31 ani şi 6 luni.

De asemenea, în mod corect, constatând că atât Anexa 3 a Legii nr.19/2000, cât şi Anexa 9 a Ordinului nr.340/2001 au aceeaşi sferă de reglementare dar conţin prevederi contradictorii, instanţa de fond a avut în vedere actul normativ cu forţă juridică superioară care este legea, şi nu Ordinul Ministrului emis în aplicarea acestor legi.

Cum reclamantul a depus cererea de pensionare la data de 26.01.2008, urmează a fi avut în vedere un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 6 luni, o vârstă standard de pensionare de 63 ani şi 3 luni şi având în vedere faptul că acesta a desfăşurat timp de peste 30 de ani activităţi încadrate în grupa a II-a de muncă, beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 7 ani, conform tabelului nr.1 din art.42 a Legii nr.19/2000, astfel încât ţinând seama şi de faptul că reclamantul este născut la data de 04.06.1951 acesta îndeplinea condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă la data depunerii cererii de pensionare.

Drept consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul, ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta Casa de Pensii a Municipiului B, împotriva sentinţei civile nr.5753 din data de 17.09.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.16531/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul E. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.03.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

N. D. E. B. D. H.

T. D.

 

GREFIER

N. E.

 

Red. C.G.C.

Dact. A.C./2ex

08.04.2009

Jud. fond: T. H. J.; E. D.

Toate spetele


Sus ↑