• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 280/R din data 2009-03-11
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 280/R

Şedinţa publică de la 11 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B împotriva sentinţei civile nr. 1801/20.11.2008 , pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare , se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 5 martie 2009 , când partea prezentă a pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi , care face parte integrantă din prezenta hotărâre , iar instanţa , în vederea deliberării , a amânat pronunţarea pentru data de 11 martie 2009.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă:

Constată că prin sentinţa civilă nr. 1801/M/20.11.2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea D. B. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană De Pensii B şi, în consecinţă:

A dispus rectificarea deciziei nr. (...)/05.08.2008 privind acordare pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă emisă de intimată, în sensul că vârsta standard de pensionare a contestatoarei este de 57 ani şi 9 luni, reducerea vârstei standard de pensionare datorită condiţiilor speciale de muncă este de 8 ani şi 5 luni, data stabilirii iniţiale a drepturilor este 23.03.2006 iar data stabilirii drepturilor recalculate conform Legii nr. 226/2006 este 14.09.2007.

A obligat intimata să plătească drepturile de pensie recalculate conform Legii nr. 226/2006 de la data de 14.09.2007.

A respins cererea contestatoarei privind recalcularea drepturilor de pensie prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare, la stagiul total de cotizare necesar de 15 ani şi cererea de rectificare a deciziei menţionate cu privire la vârsta de 53 ani de reţinută la pct. E.

Pentru a pronunţa această hotărâre , instanţa a reţinut următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 1278/M/29.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dos. nr(...), menţinută în recurs, s-a admis contestaţia formulată de contestatoarea D. B., intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B fiind obligată să recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei, stabilite prin decizia nr. (...)/27.06.2007, privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limita de vârstă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 226/2006, privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale.

În executarea acestei sentinţe civile irevocabile, intimata a emis decizia nr. (...)/05.08.2008, pe care petenta o critică motivat de faptul că nu conţine date corecte, urmarea a aplicării şi interpretării greşite a prevederilor Legii nr.226/2006.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 226/2006 asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 (sub 25 ani), beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 "E.. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă" şi din anexa nr. 5 "Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă" la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Petenta a lucrat în condiţii speciale timp de 15 ani, 10 luni şi 13 zile, după cum s-a reţinut de intimată în conţinutul deciziei contestate, aspect necontestat prin prezenta cerere.

Faţă de anii lucraţi în aceste condiţii speciale şi data deschiderii dreptului la pensie (23.03.2006), contestatoarea susţine că se încadrează la punctul nr. 1 – „Stagiul complet de cotizare între 25 şi 26 de ani (perioada aprilie 2001 – noiembrie 2006)” din anexa nr. 5 a Legii nr. 19/2000 intitulată „Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale”. Potrivit pct. 1 din anexa nr. 5 menţionată, contestatoarea susţine că stagiul complet de cotizare pe care trebuia să îl reţină intimata trebuia să fie de 15 ani, adică stagiul total de cotizare necesar.

Vârsta standard de pensionare a contestatoarei, în funcţie de data naşterii acesteia, stabilită de anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 detaliată prin anexa nr. 9 din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul nr. 340/2001 a M.M.S.S., este aceea de 60 de ani, data la care contestatoarea urma să fie pensionată, fără reducerea vârstei standard de pensionare, este mai 2015 iar stagiul complet de cotizare în condiţii normale ar fi fost de 30 ani.

Prevederile art. 4 din Legea nr. 226/2006 fac trimitere la stagiul de cotizare necesar din anexa nr. 5 "Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă" la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, unde la tabelul de la pct. 6 aferent stagiului complet de cotizare de 30 ani începând cu decembrie 2014 – perioadă şi stagiu în care s-ar fi încadrat contestatoarea în condiţii de pensionare fără reducerea vârstei standard – unui stagiu realizat în condiţii speciale de 15 ani îi corespunde un stagiul total de cotizare necesar de 23 ani, după cum în mod corect a reţinut şi intimata prin decizia contestată.

Contestatoarea a susţinut în mod eronat faptul că se încadrează la pct. 1 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 19/2000, deoarece pct. 1 vizează persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada aprilie 2001 – noiembrie 2006 fără reducerea vârstei standard de pensionare, reducerea operând din această vârstă standard de pensionare. Or, contestatoarea s-a pensionat la data de 23.06.2006 cu reducerea vârstei standard de pensionare. Adoptarea teoriei contestatoarei ar semnifica aplicarea unei duble reduceri. Astfel, contestatoarea susţine că se încadrează în tabelul aferent perioadei aprilie 2001 – noiembrie 2006 tocmai în virtutea aplicării reducerii vârstei standard de pensionare şi, pornind de la această încadrare, beneficiază de reducerile oferite de tabelul de la pct. 1 din anexa nr. 5 a Legii nr. 19/2000, aferent perioadei menţionate.

Drept urmare, intimata a aplicat în mod corect prevederile pct. 6 din Anexa nr. 5 Femei a Legii nr. 19/2000, apreciind că stagiul complet de cotizare redus şi numărul de ani cu care se reduce vârsta standard de pensionare sunt raportate la vârsta standard de pensionare şi la perioada în care contestatoarea s-ar fi pensionat în condiţii normale iar nu prin raportare la condiţii deja reduse de vârstă şi de stagiu. Contestatoarei i s-ar fi aplicat datele din tabelul de la pct. 1 al Anexei nr. 5 numai dacă ar fi avut dreptul la pensie în condiţii normale, fără reducerea vârstei standard de pensionare în perioada aprilie 2001 – noiembrie 2006.

Drept urmare datele din decizia contestată relative la stagiul complet de cotizare de 23 ani sunt corecte şi în consecinţă punctajul mediu anual calculat prin raportare la acest stagiu este corect.

Prin aceeaşi decizie s-a reţinut vârsta standard de pensionare de 60 de ani şi reducerea acesteia cu 7 ani. Deşi aceste date sunt corecte, fiind menţionate în tabelul de la pct. 6 al anexei nr. 5 din Legea nr. 19/2000, după cum s-a argumentat mai sus, în realitate acestea nu au nicio relevanţă asupra cuantumului pensiei.

Câtă vreme în dosarul menţionat ataşat instanţa nu a dispus modificarea deciziei de pensie nr. (...)/27.06.2007 şi sub aspectul vârstei standard de pensionare şi a numărului de ani cu care această vârstă trebuie redusă şi câtă vreme oricum aceste elemente nu sunt de natură să mai aducă vreo modificare a cuantumului pensiei, instanţa apreciază că datele vechii decizii de pensionare care nu formaseră obiect de critică nu se impuneau a fi modificate cu ocazia punerii în executare a sentinţei civile nr. 1278/2007 în conţinutul noii decizii de pensionare.

Drept urmare se impune menţinerea şi în conţinutul noii decizii de pensie emisă la data de 05.08.2008 a datelor conţinute în decizia anterioară emisă la data de 27.06.2007, relative la vârsta standard de pensionare de 57 ani şi 9 luni şi la reducerea acesteia cu 8 ani şi 5 luni.

În ceea ce priveşte vârsta reţinută în conţinutul deciziei contestate la pct. E, de 53 ani, aceasta reprezintă vârsta pe care o avea contestatoarea la data plăţii drepturilor de pensie stabilite prin decizia contestată, respectiv la data de 14.05.2008 contestatoarea fiind născută la data de 14.05.1955.

Oricum menţionarea vârstei pe care asiguratul o are la momentul datei stabilite pentru plata drepturilor de pensie nu are relevanţă asupra condiţiilor de acordare a pensiei şi asupra cuantumului acesteia.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează a aprecia ca nefondată cererea contestatoarei de modificare a vârstei menţionată în decizia contestată la pct. E, primul aliniat.

În ceea ce priveşte data de la care petenta trebuie să beneficieze de drepturile de pensie recalculate potrivit sentinţei civile puse în executare, aceasta nu poate fi 14.05.2008, dată la care probabil intimata a procedat la operaţiunea de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, intimata neoferind vreo explicaţie cu privire la acest aspect.

Petenta a contestat decizia iniţială de stabilire a drepturilor de pensie nr. (...)/27.06.2007 prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B r a ş o v la data de 14.09.2007, contestaţia acesteia fiind admisă în mod irevocabil. Pe cale de consecinţă, petenta are dreptul să beneficieze de drepturile de pensie recalculate în baza titlului executoriu obţinut în instanţă, cel puţin de la data introducerii contestaţiei.

Având în vedere toate aceste considerente, instanţa urmează să admită în parte contestaţia formulată de contestatoarea D. B. şi, pe cale de consecinţă, să dispună rectificarea deciziei nr. (...)/05.08.2008 privind pensia pentru limită de vârstă, în sensul că vârsta standard de pensionare este de 57 ani şi 9 luni, reducerea vârstei standard de pensionare datorită condiţiilor speciale de muncă este de 8 ani şi 5 luni, data stabilirii iniţiale a drepturilor de pensie este 23.03.2006 iar data plăţii drepturilor recalculate, conform Legii nr. 226/2006, este 14.09.2007, intimata urmând a fi obligată să plătească petentei drepturile de pensie conform Legii nr. 226/2006, începând cu data de 14.09.2007.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii B , solicitând modificarea în parte a sentinţei.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că deşi instanţa a reţinut corect stagiu de cotizare de 23 ani, respectiv vârsta standard de 53 ani utilizate la stabilirea punctajului mediu anual prin decizia nr. 2543/5.08.2008, în conformitate cu pct. 6 din Anexa 5, a confundat reducerea prevăzută la art. 167 din Legea 19/2000 pentru perioada lucrată în grupa I a de muncă , cu perioada asimilată în condiţii speciale de muncă conform Legii nr. 226/2006.

Obligarea la acordarea drepturilor începând cu data de 14.09.2007, astfel cum a dispus T r i b u n a l u l B r a ş o v contravine prevederilor legale, având în vedere că vârsta contestatoarei la data de 14.09.2007, este de 52 ani şi 4 luni, ori potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 19/2000 vârsta standard de pensionare în cazul contestatoarei este de 60 ani, care urmează a fi redusă cu 7 ani, datorită condiţiilor speciale de muncă.

Prin urmare, vârsta la data stabilirii drepturilor de pensie trebuie să fie de 53 de ani, vârstă pe care contestatoarea o are la data de 14.05.2008 .

Examinând sentinţa atacată în raport de criticile formulate , instanţa constată că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente:

În interpretarea logică a tabelului prevăzut la anexa 5 Femei din Legea nr. 19/2000, reducerile de care beneficiază asiguraţii , pornesc de la vârsta standard de pensionare .

Aplicând prevederile pct. 6 din Anexa 5 Femei a Legii 19/2000, recurenta a apreciat , în mod corect că stagiul complet de cotizare redus şi numărul de ani cu care se reduce vârsta standard de pensionare se raportează atât la vârsta standard cât şi la perioada în care contestatoarea s-ar fi pensionat în condiţii normale .

În contextul legislativ menţionat datele din decizia contestată cu privire la stagiul complet de cotizare de 23 ani sunt corecte , iar punctajul mediu anual calculat în raport cu acest stagiu este de asemenea corect.

Prima instanţă, deşi reţine incidenţa pct. 6 din Anexa 5 , confundă reducerea prevăzută la art. 167 din Legea 19/2000 pentru perioada lucrată în grupa I de muncă, cu perioada asimilată în condiţii speciale de muncă conform Legii nr. 226/2006.

În ceea ce priveşte vârsta contestatoarei, la data de 14.09.2007 , a fost de 52 ani şi 4 luni , ori în conformitate cu anexa 5 din actul normativ , vârsta standard de pensionare este de 60 ani, care urmează a fie redusă cu 7 ani , datorită condiţiilor speciale de muncă.

Drept urmare, la data stabilirii drepturilor de pensie , vârsta trebuie să fie de 53 ani, vârstă pe care contestatoarea a avut-o la data de 14.05.2008 , astfel cum în mod corect s-a stabilit prin decizia (...)/2008.

Este impetuos necesar a se preciza că aspectele legate de reducerea vârstei standard de pensionare, nu influenţează punctajul mediu anual utilizat la stabilirea cuantumului de pensie al contestatoarei.

Faţă de considerentele relevate mai sus, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, recursul va fi admis, sentinţa civilă atacată modificată în parte, în sensul respingerii contestaţiei formulate şi a menţinerii dispoziţiei de respingere a cererii privind modificarea stagiului total de cotizare , care nu a constituit motiv de recurs.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de recurenta intimată Casa Judeţeană de Pensii B împotriva sentinţei civile nr. 1801/20.11.2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v , pe care o modifică în parte, în sensul că:

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea D. B. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B .

Menţine dispoziţia din sentinţă cu privire la respingerea cererii de recalculare a drepturilor de pensie realizată în perioada de cotizare .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 11 Martie 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red CJ 16.03.2009

Tehnored AG 17.03.2009/ 3 ex

jud fond V. N./C. S.

Toate spetele


Sus ↑