• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 4846/R din data 2009-06-29
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(Număr în format vechi 3124/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4846/R

Şedinţa publică de la 29 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) A

JUDECĂTOR: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) J.

GREFIER: J. S. N.

 

 

Pe rol fiind, soluţionarea recursului formulat de către recurentul E. E., împotriva sentinţei civile nr.1531 din data de 25.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns recurentul personal, legitimat în faţa instanţei, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă recurentului E. E. cuvântul în susţinerea recursului.

Recurentul E. E. solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, arătând că dacă s-a realizat stagiul complet de cotizare se reduce automat şi vârsta de pensionare, iar el are 28 ani vechime în muncă.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

 

C U R T E A

 

 

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1531 din data de 25.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de contestatorul E. E. în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că petentul a fost pensionat pentru muncă depusă şi limită de vârstă conform deciziei de pensionare nr.(...)/16.10.2008 începând cu data de 01.07.2008, având un stagiu total de cotizare de 47 de ani, 3 luni şi 29 zile, un punctaj mediu anual de 1,28442 puncte şi un cuantum al drepturilor de pensionare de 747 lei la o valoare a punctului de pensie de 581 lei.

Contestatorului i-a fost redusă vârsta standard de pensionare datorită grupei a II de muncă cu 7 ani.

Conform prevederilor art.42 alin.1 din Legea nr. 19/2000 asiguraţii care au realizat un stagiu complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1.

Din interpretarea coroborată a acestor două texte de lege rezultă că pentru persoanele care au lucrat în grupa a II a 30 de ani, se reduce vârsta standard de pensionare cu 7 ani.

Textul de lege menţionează în mod expres că se reduce doar vârsta standard de pensionare, astfel că susţinerile contestatorului că prevederile art.42 alin.1 din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile şi pentru reducerea stagiului de cotizare sunt neîntemeiate. Atunci când legiuitorul a dorit să reducă şi stagiul complet de cotizare şi nu doar vârsta standard de pensionare a prevăzut expres acest lucru, de exemplu în art. 43 care arată că „1) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. a) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în aceste condiţii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 45 de ani. (2) Asiguraţii care au realizat în condiţii speciale de muncă un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani. (3) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiaţii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă.

De asemenea şi art.47 din legea 19/2000 este o dispoziţie derogatorie în care se arată că „Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, astfel: a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav; b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat; c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu. (2) Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege."

Contestatorul şi expertul se află în eroare atunci când susţin că reducerea vârstei standard implică obligatoriu şi reducerea stagiului complet de cotizare, noţiunile de stagiu total de cotizare şi de stagiu complet de cotizare nu pot fi confundate.

Stagiul complet de cotizare nu este necesar pentru a te putea pensiona pentru limită de vârstă ci doar anticipat sau anticipat parţial , pentru obţinerea pensie pentru limită de vârstă este necesar a fi îndeplinite cele două condiţii prevăzute de art.41 din legea 19/2000 ,adică împlinirea vârstei standard de pensionare şi existenţa stagiului minim prestat în sistemul de asigurări sociale de stat, în cazul contestatorului vârsta standard de 65 de ani prevăzut de anexa 9 din Ordinul 340/20001 care poate fi redusă până ia 58 de ani datorită stagiului prestat în grupele de muncă şi stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Stagiul complet de cotizare este acea perioadă de timp care se consideră a fi perioada maximă de stagiu pe care ar putea să o presteze o persoană în sistemul de asigurări sociale şi este prevăzut de lege dar neefectuarea acestui stagiu nu împiedică o persoană care are stagiul minim de cotizare prevăzut de lege să se pensioneze pentru limită de vârstă.

Intimata a reţinut corect stagiul complet de cotizare astfel că prin prisma acestei critici decizia de pensionare contestată în cauză este legală şi temeinică , punctajul mediu anual fiind astfel calculat corect.

Deşi expertiza extrajudiciară nu poate fi reţinută ca probă în dosarul de faţă instanţa nu poate să nu remarce faptul că punctajul mediu anual diferit de cel al intimatei dat de către expertul contabil rezultă tocmai din utilizarea eronată a stagiului complet de cotizare, numărul total de puncte fiind sensibil apropiat de cel al intimatei.

Este adevărat că prin OUG nr.100/27.08.2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 se modifică prevederile Legii nr. 19/2000 în sensul: "Art. 78 indice 2- (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează: a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I de muncă; b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II-a de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare, prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art.167 ind1".

Prin Legea nr. 218/27.10.2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 menţionează la Art. II că „ Recalcularea pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei legi se efectuează, din oficiu, de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi se acordă beneficiarilor începând cu data de 1 ianuarie 2009".

Însă prin OUG nr. 209/4.12.2008,Legea nr. 19/2000 a fost modificată în sensul că: Art. II - (1) Prevederile art. 165(1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010, prin acordarea diferenţei dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cel acordat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2009.

În situaţia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare.

Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) se acordă beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2010.

În consecinţă, la data emiterii deciziei de pensionare prevederile OUG nr.100/2008 fiind suspendate, intimata nu era obligată să emită o decizie cu respectarea prevederilor acestei norme, numai la momentul încetării suspendării având această obligaţie.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul E. E., solicitand anularea sentintei recurate si admiterea actiunii, in sensul obligarii paratei la emiterea unei noi decizii cu luarea in considerare a unui stagiu de cotizare de 28 de ani.

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ., recurentul a arătat că stagiul de cotizare ce trebuia utilizat la stabilirea drepturilor de pensie era de 28 de ani si nicidecum de 35 de ani. Conform art. 42 alin. 1 din Lg. nr. 19/2000 vârsta standard de pensionare datorita grupei a II-a de munca a fost redusa cu 7 ani, aceasta implica automat si reducerea stagiului cu 7 ani. Cf. art. 42 din Lg. 19/2000 ,daca s-a realizat stagiul complet de cotizare se reduce automat si vârsta.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, prin prisma criticilor invocate de către recurent, cât şi din oficiu, conform art.3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:

Prin decizia de pensionare nr.(...)/16.10.2008 s-a admis cererea de pensionare pentru limită de varstă a recurentului, începând cu data de 01.07.2008, cu un stagiu total de cotizare de 47 de ani, 3 luni şi 29 zile, un punctaj mediu anual de 1,28442 puncte şi un cuantum al drepturilor de pensionare de 747 lei la o valoare a punctului de pensie de 581 lei.

Prin aceasta, s-a reţinut ca stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Recurentul invocă faptul că reducerea varstei de pensionare ca urmare a recunoaşterii timpului lucrat în grupa a II-a de muncă atrage şi reducerea corespunzătoare a stagiului complet de cotizare, conluzie dedusă din prevederile art. 42 din Legea nr. 19/2000.

Sub acest aspect , constatăm că tribunalul a considerat în mod corect că reducerea varstei de pensionare prin valorificarea muncii prestate în grupa a II-a de muncă nu determină şi o diminuare stagiului complet de cotizare. Potrivit art. 42 din legea nr. 19/2000, asiguraţii care au realizat un stagiu complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1. Aşadar, numai varsta standard se reduce, ceea ce s-a întamplat şi în cazul recurentului .

În schimb, decizia de pensionare este nelegală din alt punct de vedere, şi anume al stagiului complet de cotizare reţinut de intimată, de 35 de ani.

Potrivit art. 76 alin 1 din Legea nr. 19/2000,"începand cu data înscrierii la pensie, cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie".

Art. 77 alin 1 prevede că "punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin înmulţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa 3".

Acest text trebuie coroborat cu prevederile art. 41 alin 4 din Legea nr. 19/2000, conform căruia " stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi . Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 de ani de la data intrării in vigoare a legii, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de 30 de ani pentru bărbaţi , conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3".

Or, conform anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000, în perioada aprilie 2008-iulie 2008, varsta standard de pensionare pentru asigurat este de 63 ani şi 4 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut este de 31 de ani şi 8 luni.

Acesta este stagiul care trebuia avut în vedere de intimată la stabilirea drepturilor de pensie ale recurentului, iar de cel de 35 de ani, care trebuie îndeplinit abia în anul 2014.

Prin urmare, decizia de pensionare nu este emisă cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind stabilirea drepturilor de pensie ale petentului, urmand a fi anulată sub acest aspect.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304ind1 Cpc şi art. 304 pct 9 Cpc, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ., Curtea va admite recursul, va modifica în tot sentinţa recurată, în sensul că va admite, în parte, contestaţia, va anula decizia nr.(...)/16.10.2008, emisă de Casa Locală de Pensii Sector 3, va fi obligată pârâta Casa de Pensii a Municipiului B să emită o nouă decizie de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, începând cu 01.07.2008, pe baza unui stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 8 luni şi va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia sub celelalte aspecte.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de recurentul E. E. împotriva sentinţei civile nr.1531 din data de 25.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Modifică, în tot, sentinţa recurată, în sensul că:

Admite, în parte, contestaţia.

Anulează decizia nr.(...)/16.10.2008, emisă de Casa Locală de Pensii Sector 3.

Obligă pârâta Casa de Pensii a Municipiului B să emită o nouă decizie de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, începând cu 01.07.2008, pe baza unui stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 8 luni.

Respinge contestaţia sub celelalte aspecte, ca neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.06.2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. A E. H. T. H.

D. F. J.

 

GREFIER

J. S. N.

 

 

 

Red. D.G.E.

Dact. A.C./2ex

20.07.2009

Jud. fond: N. E.; B. E.

Toate spetele


Sus ↑