• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1213/M din data 2009-10-23
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie ,de conflicte de muncă şi asigurări sociale

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1213/M

 

Şedinţa publică din 23 octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) D. (...)

Grefier (...) B.

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului formulat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B, împotriva sentinţei civile nr. 438 din data de 5 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 12.10.2009, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 19.10.2009, iar apoi pentru astăzi, 23.10.2009.

 

C U R T E A :

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele;

Prin sentinţa civilă nr. 438/As/05.03.2009, T r i b u n a l u l B r a ş o v a admis contestaţia formulată de contestatorul P. J. în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢENĂ DE PENSII B.

A anulat decizia nr. R 08 27804/27.11.2008 emisă de intimată, având ca obiect respingerea cererii contestatorului de înscriere la pensie anticipată parţială.

A obligat intimata să emită o nouă decizie de acordare a pensiei anticipate parţiale în favoarea contestatorului, ca urmare a reţinerii unei vârste standard de pensionare de 59 ani în locul vârstei standard de pensionare de 65 de ani, în aplicarea prevederilor art. 50 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin decizia nr. R 08 27804/27.11.2008 intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B a respins cererea contestatorului de înscriere la pensie anticipată parţială, motivat de faptul că acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 50 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, în sensul că deşi a depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani, nu are vârsta necesară (cel puţin vârsta standard redusă cu 5 ani).

Contestatorul a realizat un stagiu de cotizare în grupa II de muncă de 27 ani, 5 luni şi 21 zile, stagiu recunoscut de intimată în cuprinsul deciziei contestate dar căruia aceasta nu i-a dat eficienţă juridică.

Astfel, potrivit art. 50 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Contestatorul s-a născut la data de 03.09.1952 iar raportat la această dată, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani iar stagiul complet de cotizare este de 35 ani, potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000 detaliată în anexa nr. 9 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000.

Contestatorul a realizat un stagiu total de cotizare de 39 ani, 2 luni şi 16 zile, după cum s-a reţinut în conţinutul deciziei contestate.

Potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, pentru activitatea de peste 27 de ani desfăşurată în grupa II de muncă, petentul beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare de 6 ani, astfel că acesta îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă la 59 de ani (65 ani – 6 ani).

Intimata a reţinut faptul că raportat la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, contestatorul nu îndeplineşte condiţiile pentru pensia anticipată parţială, deoarece acesta ar trebui să aibă la data depunerii cererii de pensionare vârsta de 60 de ani, adică cu 5 ani mai puţin decât vârsta standard de pensionare (65 ani – 5 ani), potrivit art. 50 alin. 1 din lege. Or, contestatorul avea la momentul înscrierii la pensie vârsta de 56 ani.

Intimata porneşte greşit de la premisa că petentul are vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Câtă vreme beneficiul muncii în grupa II conduce la reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani, înseamnă că petentul are vârsta standard de pensionare de 59 de ani iar nu de 65 de ani, astfel că intimata trebuia să se raporteze şi în ipoteza verificării îndeplinirii condiţiilor pentru pensia anticipată parţială la această vârstă standard de pensionare, în caz contrar, reducerea vârstei standard de pensionare datorită stagiului de cotizare realizat în grupele de muncă fiind golită de conţinut şi lipsită de finalitate.

Doar în situaţia asiguraţilor care au realizat stagii de cotizare în condiţii normale de muncă, intimata poate realiza raportarea la vârsta standard de pensionare fără reducerea acesteia, în speţă cea de 65 ani.

În viziunea intimatei, contestatorul ar îndeplini condiţiile pentru pensionare la vârsta de 59 de ani, vârsta redusă cu 6 ani, când îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă (condiţia cumulativă a stagiului complet de cotizare de 35 de ani fiind îndeplinită pentru acest tip de pensie), ceea ce ar semnifica excluderea de plano a asiguraţilor care au realizat stagii de cotizare în grupe de muncă, de la beneficiul pensiei anticipate parţiale. Or, pensia anticipată parţială este beneficiul acordat de lege celor care, deşi au îndeplinit condiţia stagiului de cotizare cerut pentru pensia pentru limită de vârstă, nu îndeplinesc şi condiţia vârstei standard de pensionare, în acest sens, beneficiu solicitat şi de contestator.

Potrivit art. 51 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite sau în condiţii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

Drept urmare, vârsta standard de pensionare a contestatorului fiind de 59 de ani, vârsta redusă cu 5 ani pentru a beneficia de pensie anticipată parţială este de 54 de ani, vârstă pe care contestatorul o împlinise la data înscrierii la pensie ( 04.09.2008, când avea 56 de ani).

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii B, solicitând modificarea în tot a acesteia, în sensul respingerii contestaţiei.

În dezvoltarea criticilor căii de atac se învederează că prima instanţă a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 19/2000, în conformitate cu care la un stagiu de 27 de ani realizat în condiţii deosebite de muncă, vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3, detaliată funcţie de data naşterii, se reduce cu un număr de 6 ani, ceea ce înseamnă vârsta de 59 de ani pentru contestator. În opinia recurentei, în mod greşit tribunalul a apreciat că vârsta standard de pensionare a contestatorului este de 59 de ani, raportat la care a făcut aplicarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 19/2000.

Verificând hotărârea atacată în limitele motivelor de nelegalitate invocate, curtea apreciază recursul ca nefondat.

În cauză, contestatorul a solicitat recunoaşterea pensiei anticipate parţiale în condiţiile art. 50, art. 51 din Legea nr. 19/2000, fiindu-i recunoscut un stagiu total de cotizare de 39 ani, 2 luni şi 16 zile, din care 27 ani, 5 luni şi 21 zile în grupa a II – a de muncă.

Potrivit prevederilor art. 42 alin. 1 din lege, pentru activitatea desfăşurată în grupa a II – a de muncă, contestatorul beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare de 6 ani, ceea ce înseamnă că, în cazul acestuia, vârsta standard se reduce de la 65 ani la 59 ani. Aceasta reprezentând prin urmare vârsta standard de pensionare aplicabilă situaţiei contestatorului ca urmare a incidenţei art. 42 din Legea nr. 19/2000, urmează ca prin efectul art. 51 din lege să se dea eficienţă solicitării de acordare a pensiei anticipate parţiale. Textul menţionat prevede că asiguraţii care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite sau în condiţii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50, situaţie în care reducerea vârstei standard nu poate fi mai mare de 5 ani. Reducerea prevăzută se aplică în mod firesc la vârsta standard recunoscută contestatorului, cea de 59 de ani, la care s-a ajuns prin aplicarea art. 42 din lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, urmează a respinge recursul şi a menţine hotărârea atacată.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E :

 

Respinge recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B împotriva sentinţei civile nr. 438/As/05.03.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v, pe care o menţine.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.10.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

pt.Judecător,

(...) D. (...),

aflată în delegaţie,

semnează preşedinte instanţă, N. S.

 

pt.Grefier,

(...) B.,

aflată în concediu medical, semnează grefier şef secţie, J. J.

 

Red.D.M.C./10.11.2009

Tehnoredact.E.P./13.11.2009/ 4 ex.

Jud. fond S.Ş. N., C. S.

Toate spetele


Sus ↑