• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 277 din data 2010-01-18
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 277

 

Şedinţa publică de la 18 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

**************

Pe rol judecarea recursului declarat de contestatorul Ş. O., împotriva sentinţei civile nr.843/14 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit recurentul contestator Ş. O., intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se, că s-a solicitat de către recurentul contestatorul Ş. O., în temeiul art 242 c.pr.civ, judecarea cauzei în lipsă.

Constatându-se cauza în stare de judecată, s-a trecut la soluţionare:

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 843/14 mai 2009, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a respins contestaţia formulată de reclamantul Ş. O., formulată împotriva deciziei nr. 28110 din 26.01.2009 emisă de Casa Judeţeană de PensiI M.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a constatat următoarele;

S-a arătat că prin decizia nr.28110/26.01.2009, prin care Casa Judeţeană de Pensii M, a respins cererea de pensionare formulată de contestatorul Ş. O. a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

De asemenea, contestatorul Ş. O. este născut la data de 01.12.1953, a formulat cererea de pensionare la data de 10.12.2008, la vârsta de 55 de ani.

Condiţiile de pensionare la data înscrierii acestuia la pensie sunt stagiul complet de cotizare de 35 de ani şi vârsta standard de pensionare de 65 de ani.

De asemenea, contestatorul a realizat un stagiu de cotizare de 43 ani 4 luni şi 20 zile din care în condiţii speciale (de grupa I) un stagiu de 16 ani 7 luni şi 16 zile. Conform anexei 4 ce i se aplică reclamantului s-a constatat că reducerea de vârstă este cea indicată în tabelul nr. 5 al acestei anexe în sensul că pentru cei 16 ani lucraţi în condiţii speciale reducerea de vârstă conferită de legiuitor este de 7 ani, iar în cazul reclamantului stagiul de cotizare este de 35 ani iar vârsta standard de pensionare de 65 ani, astfel acesta nu îndeplinea condiţiile de pensie, având la data înscrierii la pensie vârsta de 55 ani.

S-a reţinut de asemenea că, potrivit punctului 44 din Ordinul 340/2001 pentru persoanele aflate în situaţia reclamantului legiuitorul permite ca reducerea de 7 ani conferită de grupa specială din tabelul 5 al anexei 4 să se facă din vârsta de pensionare aplicabilă la momentul înscrierii la pensie, însă cum reclamantul s-a înscris la pensie în decembrie 2008, din anexa 3 la lege, rezultă că vârsta de pensionare corespunzătoare lunii decembrie 2008 este de 63 ani şi 6 luni, astfel că acesta nu îndeplineşte nici această condiţie, având la data solicitării pensiei vârsta de 55 ani, mai mică decât vârsta de 56 de ani şi 6 luni.

Împotriva acestei sentinţei a declarat recurs contestatorul, arătând în esenţă că, a desfăşurat activităţi în subteran în unităţi miniere, realizând un stagiu de cotizare , anterior datei de 01.04.2001 de 14 ani şi o lună în grupa I de muncă, astfel că reducerea vârstei standard de pensionare datorită perioadei de stagiu realizat în condiţii deosebite de muncă se determină potrivit dispoz. art. 1671 din Legea 19/2000.

Legal citată Casa Judeţeană de Pensii M a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea recursului.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu în conformitate cu dispoz. art. 3041 Cod pr.civilă Curtea a reţinut următoarele:

Din copia carnetului de muncă al recurentului reiese că acesta a realizat în condiţii speciale (de grupa I) un stagiu de cotizare de 16 ani, 7 luni, 16 zile. Astfel, că în ceea ce-l priveşte îi sunt aplicabile prevederile 1671 din Legea 19/2000 care arată că într-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr.4.

Potrivit acestui tabel din lege, mai sus arătat se constată că reducerea de vârstă conferită de legiuitor este de 8 ani şi 5 luni.

Articolul 1671 alin.4 din Legea 19/2000 arată că vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr.4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr.3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.

Din anexa nr.3 a Legii 19/2000, pentru perioada decembrie 2008-martie 2009, pentru pensia limită de vârstă trebuie îndeplinite următoarele condiţii – vârsta standard de pensionare de 63 ani şi 6 luni, şi un stagiu complet de cotizare de 32 ani, condiţie îndeplinită de către recurent, câtă vreme pentru activitatea desfăşurată în condiţii de muncă deosebite, în grupa I de muncă, potrivit art. 1671 din Legea 19/2000, acesta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 8 ani şi 5 luni.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept arătate mai sus, Curtea reţine că recursul este întemeiat, astfel că în baza art. 312 Cod pr.civilă îl va admite, va modifica sentinţa în sensul că va fi admisă contestaţia.

Va fi anulată decizia nr. 28110/26.01.2009 emisă de CJP M şi va obliga pârâta să emită o nouă decizie de pensionare, cu începere de deschidere a drepturilor de pensie din decembrie 2008, data îndeplinirii condiţiilor de pensionare şi data formulării cererii de pensionare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de contestatorul Ş. O., împotriva sentinţei civile nr.843/14 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Modifică sentinţa în sensul că admite contestaţia.

Anulează decizia nr. 28110/26.01.2009 emisă de CJP M şi obligă pârâta să emită o nouă decizie de pensionare începând cu decembrie 2008.

Decizie irevocabilă

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Ianuarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

10.02.2010

Red. Jud. D.V.

2 ex/IC/

j.f. M. T.

M. B.

Toate spetele


Sus ↑