• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1731 din data 2009-10-06
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

DOSAR NR(...)

 

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1731

Şedinţa publică din data de 6 octombrie 2009

Preşedinte - (...) -(...) (...)

Judecători - (...)-(...) (...)

- E.- (...) (...)

Grefier - E. T.

 

 

Pe rol fiind judecarea recursului formulat de contestatorul E. E., domiciliat în B,(...), judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 357 pronunţată la data de 30 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în B,(...), judeţul B.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul-contestator personal, intimata-pârâtă reprezentată de consilier juridic T. G., în baza împuternicirii de reprezentare juridică nr. 29854/5.10.2009.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,după care:

Recurentul contestator având cuvântul solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri noi şi depune la dosar în xerocopie, cu borderou: cerere de pensionare înregistrată sub nr. 1/1357/12.06.1997,adresa nr. 8944/7.08.1998, adresa nr. 11201/17.09.1998, adresa nr. 17684/14.12.1999, circulara nr. 77120/21.02.1995, motive de recurs în dosar nr. 7193/1999, motive de recurs în dosarul nr. 5235/2000, certificat de grefă din dosarul nr. 468/2001 al T r i b u n a l u l u i B u z ă u, certificat de grefă din dosarul nr. 1104/23.04.2003 al T r i b u n a l u l u i B u z ă u, adresa nr. (...)/17.12.2003, decizia nr. (...)/17.12.2003, extras din fişa de pensii din anul 1998 de pe care a înmânat un exemplar reprezentantului intimatei-pârâte.

Consilier juridic T. G. având cuvântul arată că nu se opune încuviinţării probei cu înscrisuri.

Curtea, încuviinţează la solicitarea intimatului-contestator, în dovedirea motivelor de recurs, proba cu înscrisuri ce au fost depuse la dosar.

Consilier juridic T. G. având cuvântul arată că nu solicită termen pentru a lua cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor comunicate în timpul şedinţei de judecată întrucât cunoaşte conţinutul acestora.

Recurentul-contestator având cuvântul arată că nu mai are alte cereri de formulat şi probe de administrat solicitând acordarea cuvântului pentru dezbateri.

Consilier juridic T. G. având cuvântul arată că nu mai are alte cereri de formulat şi probe de administrat solicitând acordarea cuvântului pentru dezbateri.

Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Recurentul-contestator având cuvântul solicită admiterea recursului aşa cum a fost el formulat, casarea sentinţei, în subsidiar modificarea şi pe fond admiterea acţiunii aşa cum a fost ea formulată.

Arată că în mod greşit instanţa de fond a tras concluzia că a pierdut calitatea de pensionar în urma sentinţei civile nr. 213/29.08.2008. În realitate prin această hotărâre pronunţată de Curtea de A P E L P L O I E Ş T I, irevocabilă prin decizia nr. 1243 pronunţată de C.S.J-Secţia de Contencios Administrativ s-au anulat doar deciziile de pensionare nr. 143/09 din 13.02.1998 şi decizia de pensionare nr. 143/9 din 4.08.1998 privite ca acte administrative în baza art. 1 din Legea nr. 29/1990.

Greşit instanţa de fond a tras concluzia că decizia nr. 213 a anulat decizia nr. (...)/13.02.1998 şi din 4.08.1998 pentru singurul motiv că nu a solicitat pensionarea, în realitate el a solicitat pensionarea prin cerere scrisă, originalul acesteia aflându-se în dosarul de pensionare nr. 143 109 aflat la Casa Judeţeană de Pensii B şi nu i se poate imputa că în anul 1998 nu a formulat cererea printr-un formulat tipizat.

Tot în mod greşit s-a tras concluzia că în perioada 1997-2008 a cumulat pensia cu salariul, din actele dosarului rezultând clar că a fost în plată.

Solicită admiterea recursului aşa cum a fost el formulat, pentru motivele arătate în scris, precizând că şi la acest moment pe talonul de pensie suportă nişte reţineri făcute de Casa Judeţeană de Pensii.

Perioada 2003-2008 nu a fost luată în calcul la stagiul de cotizare şi a solicitat ca unitatea să fie obligată să pună în aplicare decizia de la G şi deşi a depus sentinţa la Casa Judeţeană de Pensii nu a fost luată în calcul această perioadă. Fără cheltuieli de judecată.

Consilier juridic T. G., având cuvântul solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei pronunţate la fond ca temeinică şi legală.

Arată că orice deschidere a dreptului de pensie se face printr-o cerere. Prin decizia nr. 213 pronunţată de Curtea de A P E L P L O I E Ş T I, decizia de pensionare nr. (...)/din 4.08.1998 a fost anulată şi automat desfiinţată calitatea de pensionar.

Reclamantul a revenit cu altă cerere de deschidere a dreptului de pensie şi s-a emis o nouă decizie de pensionare ce face obiectul prezentului dosar, iar stagiul de cotizare a fost valorificat în totalitate în anul 2008.

Recurentul-contestator având cuvântul în replică arată că dreptul de pensionare nu este dat de o decizie ci de o perioadă în care a cotizat.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B u z ă u sub nr(...) reclamantul E. E. a formulat în contradictoriu cu unitatea pârâta Casa Judeţeana de Pensii B contestaţie împotriva deciziei nr.(...)/04.06.2008 privind acordarea pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârstă emisă de unitatea pârâta.

Reclamantul a contestat decizia de pensionare pentru un număr de 5 motive:

- În primul rând a solicitat ca decizia de pensionare sa nu poarte nr.(...), ci numărul (...) corespunzător dosarului său de pensie format la C.J.P.B în anul 1998 când i s-a emis prima decizie de pensionare si care a purtat nr.(...).

- În al doilea rând a solicitat să se constate că prin decizia de pensionare nr.(...)/04.06.2008 nu i s-au stabilit pentru prima P. dreptul la pensie, ci prin aceasta decizie i s-a modificat cuantumul pensiei.

- În al treilea rând a solicitat să se constate că a cerut modificarea pensiei încă din anul 2003 prin cererea înregistrată sub nr.6215 din 30.01.2003 şi că pârâta i-a soluţionat aceasta cerere în anul 2008.

- În al patrulea rând a solicitat sa se constate ca stagiul total de cotizare luat în calcul de unitatea pârâtă este mai mic decât cel la care are dreptul şi pe care l-a probat cu actele depuse la dosarul de pensionare:

Mai susţine reclamantul ca, cuantumul pensiei stabilite prin decizia nr. (...)/04.06.2008, de 1240 lei este mai mic decât cel care rezultă din actele depuse la dosarul de pensionare.

Prin precizările depuse la dosar la 08.12.2008 reclamantul a susţinut că dosarul de pensionare i s-a întocmit de unitatea pârâta C.J.P. B în anul 1998 şi poartă numărul (...). Pe baza documentaţiilor existente în acest dosar C.J.P. B a emis, în baza art.86 din Legea 18/2000, deciziile nr.(...)/13.02.1998 şi nr. (...)/04.08.1998 prin care a fost pensionat pentru limita vârstă. În anul 2003 C.J.P. B a mai emis doua decizii de pensionare cu acelaşi număr, (...)/09.01.2003 şi 17.12.2003.

Aceste decizii au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti însă solicită să se constate că prin sentinţa civila nr.213/29.08.2000 a Curţii de A P E L P L O I E Ş T I, irevocabilă prin decizia civila nr.1243/02.05.2001 a I.C.C.J B s-au anulat deciziile de pensionare nr.(...)/13.02.1998 şi respectiv din 04.08.1998 dar nu s-a anulat dosarul său de pensionare nr.(...) din anul 1998 şi nici dreptul de a fi pensionat în anul 1998.

Ca o consecinţă a celor susţinute mai sus reclamantul a solicitat să se constate ca decizia contestata în prezenta cauză, trebuia să poarte numărul (...) corespunzător dosarului său de pensionare întocmit în anul 1998 şi nu să poarte un număr nou, respectiv nr.(...).

Greşita numerotare a dosarelor de pensionare se datorează, consideră reclamantul, aplicării greşite a dispoziţiilor din Legea nr.19/2000 la data de 04.06.2008 unitatea-pârâta avea obligaţia să emită, în temeiul art.89 din lege, o decizie de recalculare a pensiei stabilită în anul 1998 şi nu să emită, în baza art.86 din lege o decizie de ieşire la pensie.

Cu privire la al doilea capăt de cerere reclamantul a reiterat solicitarea de a se constata că are la C.J.P. B un singur dosar de pensionare întocmit în anul 1998, că în fapt prin cererea depusa la C.J.P. la 10.04.2008 el nu a solicitat o nouă înscriere la pensie, ci a solicitat în temeiul art.89 din Legea nr.19/2000 modificarea cuantumului pensiei stabilită în anul 1998 în dosarul de pensionare nr. (...) aflat de 10 ani la C.J.P. B.

Cu privire la al treilea capăt de cerere reclamantul a precizat că prin cererea înregistrată la C.J.P. B în anul 2003 sub nr. 6125/31.01.2003 a solicitat, în temeiul art.95 din Legea, recalcularea pensiei pentru perioada 1998-2003, pentru care deţine acte doveditoare şi că în mod nejustificat C.J.P. B a emis decizia nr.(...)/04.06.2008, cu o întârziere de 5 ani.

Reclamantul critica aceasta decizie pentru următoarele motive:

- unitatea pârâtă nu a emis o decizie de recalculare a pensiei conform art.95 din Legea nr.19/2000, ci a dat o noua decizie de pensionare;

- decizia s-a emis cu o întârziere de 5 ani de la data la care el a solicitat recalcularea pensiei iniţial stabilită în anul 1998, în dosarul de pensionare nr. (...), recalcularea solicitată prin cererea nr.6125/30.01.2003;

- nu s-au luat în considerare actele doveditoare pentru perioada 1998 - 2003 pe care le-a depus cu cererea nr.6125/30.01.2003 prin care a solicitat, în temeiul art.95 din Legea nr.19/2000 recalcularea pensiei;

- nu are nicio culpă în emiterea cu o întârziere de 5 ani a deciziei nr. (...) din 04.06.2008 întocmit după ce a depus la C.J.P. B cererea de recalculare a pensiei nr.6125/30.01.2003 a primit de la C.J.P. B scrisoarea nr.1889/11.03.2003 prin care a fost invitat la sediul C.J.P. B pentru clarificări, a onorat această invitaţie explicând că îndeplineşte condiţiile de a fi pensionat din anul 1998 când i s-a emis prima decizie de pensionare.

Reclamantul mai arata ca în mod greşit, prin decizia nr.(...)/04.06.2008 i s-a recalculat şi acordat drepturile de pensie începând cu anul 2008 şi nu cu anul 2003 când a solicitat prin cererea nr.6125/30.01.2003 recalcularea pensiei pentru perioada 1998-2003, încălcând astfel dispoziţiile art.95 alin. 3 din Legea nr.19/2000.

Reclamantul contestă decizia nr. (...)/04.06.2008 şi pentru faptul că prin cererea înregistrată la C.J.P. B la 10.04.2008 sub nr.8842 a solicitat în temeiul art.95 din Legea nr.19/2000 recalcularea pensiei pentru perioada 2003-2008, pentru care a depus la dosar acte doveditoare, iar C.J.P. B nu a introdus în buletinul de calcul perioada 2003-2008.

Cu privire la al patrulea capăt de cerere reclamantul a precizat că un alt motiv pentru care contestă decizia de pensionare constă în faptul că pârâta a stabilit greşit stagiul total de cotizare de 45 ani, 3 luni si 24 zile deoarece:

- pentru perioada 01.06.1997- 23.11.2002 nu s-a luat în considerare, în buletinul de calcul încadrările tarifare şi funcţiile îndeplinite, aşa cum au fost corectate prin hotărârile judecătoreşti depuse la dosarul de pensionare.

- în buletinul de calcul nu s-au luat în calcul si perioadele lucrate de reclamant în calitate de angajat după data de 23.12.2002, aşa cum s-a stabilit prin sentinţa civila 1120/05.12.2007 a T r i b u n a l u l u i B u z ă u depusă la dosarul de pensionare;

- nu s-au luat în considerare toate perioadele lucrate în grupa I si II de muncă şi sporurile cu caracter personal dovedite prin adeverinţele şi sentinţele judecătoreşti depuse la dosar.

Cu privire la al cincilea capăt de cerere reclamantul a contestat, faţă de dovezile depuse la dosar, cuantumul pensiei de 1240 lei, fata de punctajul mediu pe care l-a realizat.

Prin întâmpinare, unitatea-pârâtă a solicitat respingerea contestaţiei arătând că decizia de pensionare nr.(...) din 04.08.1998 prin care contestatorul a fost pensionat a fost anulată prin sentinţa civila nr.213/29.08.2000 a Curţii de A P E L P L O I E Ş T I, acesta pierzând astfel calitatea de pensionar, că cererea reclamantului înregistrată la C.J.P. B în anul 2003 sub nr.6125/30.01.2003 de recalculare a pensiei nu s-a concretizat în emiterea unei decizii, întrucât decizia de pensie anterioară din anul 1998 fusese anulată prin hotărâre judecătorească (sentinţa civila nr.213/29.08 2000 a Curţii de A P E L P L O I E Ş T I), iar prin scrisoarea nr.1889/11.03.2003 reclamantul a fost invitat la sediul C.J.P. B pentru a furniza informaţii privind cererea de pensionare.

A mai arătat că reclamantul a solicitat pensionarea prin cererea înregistrată la C.J.P. B în anul 2008 sub nr.8842/10.04.2008, cererea aprobată prin decizia nr.(...) din 04.06.2008 prin care acesta a redobândit calitatea de pensionar.

Referitor la stagiul realizat de contestator unitatea pârâtă a precizat că este de 45 ani, 3 luni si 24 zile si a fost corect stabilită.

Prin sentinţa civilă nr. 357 din 30 martie 2009, T r i b u n a l u l B u z ă u a respins contestaţia formulată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că din carnetul de muncă al reclamantului şi hotărârile judecătoreşti depuse la dosar rezultă că reclamantul a avut calitatea de angajat şi pe cale de consecinţă de asigurat conform art.5 din Legea nr.19/2009 până în luna martie 2008.

Este adevărat că în anul 1998 s-a dispus prin decizia nr.(...)/13.02.1998 pensionarea pentru limita de vârstă a contestatorului însă aceste decizii de pensionare au fost anulate de Secţia de Contencios Administrativ şi Comercial a Curţii de A P E L P L O I E Ş T I, prin sentinţa civila nr.213/29.08.2000 rămasă irevocabilă prin decizia nr.1243/28.03.2001 a Secţiei de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie pentru singurul motiv că reclamantul E. E. nu solicitase pensionarea.

În aceste condiţii, contestatorul a fost reîncadrat de angajator şi şi-a continuat activitatea de angajat, pierzând deci calitatea de pensionar şi nu există probe din care să reiasă ca în perioada 1997-2008 reclamantul ar fi cumulat, în condiţiile art.94 din Legea nr.19/2000, pensia cu salariu.

Concluzia la care a ajuns instanţa, din cele reţinute mai sus, a fost că prin anularea deciziilor de pensionare nr. (...)/13.02.1998 şi din 04.08.1998 prin sentinţa civila nr.213/29.08.2000 a Curţii de A P E L P L O I E Ş T I reclamantul a pierdut calitatea de pensionar, iar dosarul nr. (...) întocmit de C.J.P. B cu ocazia pensionarii şi-a pierdut orice semnificaţie privind data stabilirii sau recalculării pensiei după acesta dată, pentru reclamant.

In aceste condiţii, instanţa a reţinut că în mod corect în anul 2008, C.J.P. B aprobând, în condiţiile art.82 din Legea nr.19/2000, pensionarea reclamantului, a emis o noua decizie de pensionare cu un nou număr, respectiv decizia nr.(...)/04.06.2008 privind acordarea pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârsta, neexistând nicio raţiune, care să rezulte din Legea nr.19/2000, de a i se acorda acestei decizii numărul (...) corespunzător dosarului de pensionare nr. (...) din anul 1998.

De asemenea, instanţa a constatat că cererea reclamantului înregistrată la C.J.P. B în anul 2008 sub nr. 8842/10.04.2004 reprezintă, în mod explicit o cerere pentru “înscrierea la pensie pentru limita de vârsta” şi nu o cerere pentru recalcularea pensiei cu argumentarea că reclamantul nu avea la data formulării acestei cereri calitatea de beneficiar al unei pensii. Această cerere pentru înscriere la pensie respectă modelul de cerere prevăzut în anexa nr.12 la Ordinul nr.340/2001 dat de M i n i s t e r u l M u n c i i în aplicarea Legii nr.19/2000 ceea ce demonstrează caracterul ei de cerere pentru înscriere la pensie şi nu de recalculare a pensiei.

Prin urmare capetele de cerere prin care reclamantul solicită ca decizia de pensionare să aibă numărul (...) corespunzător dosarului de pensionare nr.(...) din anul 1998 şi să fie considerată o decizie de recalculare a pensiei au fost respinse ca neîntemeiate de către tribunal.

Instanţa de fond a apreciat că nu este întemeiat nici capătul de cerere prin care reclamantul a solicitat să se constate că prin cererea adresată unităţii-pârâte în anul 2003 înregistrată sub nr. 6125/30.01.2003 a solicita recalcularea pensiei stabilite în dosarul de pensionare nr.(...) din 1998 şi că în mod nejustificat unitatea-pârâta a rezolvat această cerere cu o întârziere de 5 ani, avându-se în vedere următoarele argumente:

Precizează instanţa de fond că reclamantul a solicitat recalcularea pensiei prin cererea nr.6125/30.01.2003 însă în mod justificat unitatea-pârâtă nu avea posibilitatea legală să procedeze la o recalculare de pensie deoarece reclamantul nu avea, la data formulării acestei cereri, calitatea de pensionar, în condiţiile în care, aşa cum s-a reţinut mai sus, deciziile nr.(...)/13.02.98 şi din 04.08.1998 au fost anulate prin sentinţa civila nr.213/29.08.2000 a Curţii de A P E L P L O I E Ş T I.

Din examinarea conţinutului cererii nr.6215/3001.2003 instanţa de fond retine că aceasta cerere nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerată o cerere pentru înscrierea la pensie, nefiind scrisă pe formularul prevăzut în anexa nr.12 la Ordinul nr.340/2001 emis de M i n i s t e r u l M u n c i i şi prin aceasta cerere reclamantul a solicitat să i se comunice de reprezentanţii unităţii-pârâte dacă îndeplineşte, condiţiile necesare unei pensii integrale pentru limita de vârsta.

Unitatea-pârâtă i-a răspuns reclamantului la scrisoarea acestuia înregistrata sub nr. 6215/30.01.2003 prin scrisoarea nr.1889/11.03.2003 prin care l-a invitat la sediul C.J.P. B” pentru a stabili daca îndeplineşte condiţiile de pensionare ”cerându-i să prezinte“ toate documentele privind pensionarea şi carnetul de munca în original.

Prin urmare, nefiind îndeplinite condiţiile pentru recalculare a pensiei întrucât această pensie nu era stabilită, iar prin cererea înregistrată sub nr.6215/30.01.2003 reclamantul nu a solicitat emiterea unei decizii de stabilire a pensiei, prima instanţa a respins şi acest capăt de cerere.

Instanţa de fond a apreciat , de asemenea, că nu sunt întemeiate nici capetele de cerere nr.4 şi 5, avându-se în vedere împrejurarea că în anul 2008, prin cererea înregistrată la 10.04.2008 sub nr.8842 reclamantul a solicitat, în mod expres înscrierea la pensie pentru limită de vârsta. Aceasta cerere este completată după modul prevăzut în anexa nr.12 la Ordinul nr.340/2001, la cerere reclamantul anexând carnetul de muncă în original şi adeverinţe privind sporul din salariu.

Urmare acestei cereri de înscriere la pensie unitatea-pârâtă a emis decizia nr.(...)/04.06.2008 privind acordarea pensiei pentru munca depusă si limită de vârsta stabilind o pensie de asigurări sociale de 1.240 lei.

Constata tribunalul,din examinarea conţinutului deciziei nr.(...)/04.06.2008 şi a buletinului de calcul în baza căruia s-au stabilit stagiul de cotizare realizat, punctajul mediu şi cuantumul pensiei, ca unitatea-pârâtă a luat în calcul, în mod justificat numai perioada contributivă.

Este adevărat că din considerentele sentinţei civile nr.1120/05.12.2007 pronunţata de T r i b u n a l u l B u z ă u şi ale deciziei civile nr.933/07.08.2003 a Curţii de A P E L P L O I E Ş T I, rezultă că reclamantul a fost reintegrat în muncă şi după luna decembrie 2008 însă acesta nu a dovedit că a depus la C.J.P. B adeverinţe sau alte înscrisuri prin care să se ateste perioade lucrate după luna decembrie 2002 şi dacă pentru veniturile obţinute a plătit contribuţia de asigurări sociale.

Arată instanţa de fond că la cererea înregistrata la C.J.P. B sub nr.8842/10.04.2008 prin care a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, reclamantul avea obligaţia să depună dovezi din care să rezulte perioadele lucrate după luna decembrie. Aceasta constată că în aceasta cerere de înscriere la pensie reclamantul nu a menţionat sentinţa civila nr.1120/05.12.2007 a J u d e c ă t o r i e i B u z ă u şi decizia civila nr.933/2003 a Curţii de A p e l G a l a ţ i şi nici adeverinţe eliberate de unităţile la care a lucrat după luna decembrie 2002.

În aceste condiţii, în opinia instanţei de fond, în mod justificat unitatea-pârâtă a luat în calcul la stabilirea pensiei suma contributivă, sporurile, activitatea în grupele I şi II de muncă, realizate de reclamant numai până în luna decembrie 2002, numai stagiile de cotizare până în luna decembrie 2002, emiţând decizia de pensionare nr.(...)/04.06.2008 prin care reclamantului i s-a stabilit, în mod corect o pensie de 1240 lei corespunzătoare unui stagiu de cotizare realizat de 45 ani 3 luni şi 24 zile.

Împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o ca netemeinică şi nelegală, a declarat recurs contestatorul E. E..

În motivarea recursului formulat se arată că, în ceea ce priveşte soluţionarea primului capăt de cerere, în mod greşit instanţa de fond a concluzionat ca recurentul si-a pierdut calitatea de pensionar în urma pronunţării sentinţei civile nr. 213 din 29.08.2000, rămasa irevocabilă prin decizia nr. 1243 din 28.03.2001 a secţiei de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie.

Recurentul susţine că aceste hotărâri judecătoreşti au anulat doar deciziile de pensionare nr. 143/09 din 04.08.1998 si 143/09 din 13.02.1998 privite ca acte administrative , nu si dosarul de pensionare întocmit în anul 1998, care a rămas în baza de date a Casei de Pensii B.

Se mai menţionează că recurentul a solicitat pensionarea în anul 1998, cererea sa fiind scrisă de mână, iar motivul pentru care cererea sa nu este formulată pe formularul prevăzut de anexa 12 la Ordinul nr. 340/2001 este acela că la acea data era in vigoare Legea nr. 3/1977.

In motivarea recursului se mai arata că în mod greşit a reţinut instanţa de fond că nu exista probe în dosar din care sa rezulte ca în perioada 1997-2008 ar fi cumulat, în condiţiile art. 94 din Legea nr. 19/2000 pensia cu salariul, în aceasta perioada fiind pensionar în plată , aşa cum rezulta din întregul probatoriu administrat în fata instanţei de fond, , pensia fiindu-i suspendată in mod abuziv din ianuarie 2004.

Un alt motiv de recurs îl reprezintă pretinsa greşită apreciere a instanţei de fond în ceea ce priveşte anularea dosarului de pensionare . Acesta a fost întocmit şi aprobat conform Legii nr. 3/1977 , iar art. 95 din Legea nr. 19/2000 a prevăzut cererea de recalculare a pensiei ori de cate ori este nevoie , fără a completa vreun formular tipizat.

Se susţine de recurentul-contestator ca un alt argument în favoarea concluziei ca nu a pierdut calitatea de pensionar este acela ca îndeplinea la data formarii dosarului de pensionare cumulativ condiţiile de vârstă şi vechime în muncă (deci perioadele de contribuţie) necesare pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă şi vechime integrală .

Existenta dosarului de pensionare nr. (...) este, in opinia recurentului-contestator, pe deplin dovedita, de emiterea in acest dosar a unei serii de decizii in perioada 2000-2008 , care poarta acest număr (...).

Privitor la soluţionarea capătului de cerere nr. 2 se arată că în mod greşit instanţa de fond a apreciat că decizia din 04.06.2008 reprezintă o înscriere nouă la pensie, deşi in realitate ea este o decizie de recalculare a pensiei, pentru valorificarea perioadei anterioare anului 2003, conform actelor doveditoare depuse la data de 30.01.2003 , când avea calitatea de pensionar în plată , cumulând pensia cu salariul.

In mod neîntemeiat instanţa de fond, în opinia recurentului, a soluţionat şi capătul 3 de cerere, apreciind ca unitatea parata (Casa Judeţeana de Pensii B) nu avea posibilitatea legala sa procedeze la o recalculare de pensie deoarece reclamantul nu ar fi avut, la data formulării acestei cereri( 30.01.2003 ) calitatea de pensionar, deşi in realitate era pensionar in plata .

Cererea nr. 6215 din 30.01.2003 reprezintă o cerere de recalculare a pensiei adresata Casei de Pensii in baza art. 95 alin.2 din Legea nr. 19/2000 , pentru care aceasta trebuia sa emită o decizie de admitere sau de respingere in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

Recurentul învederează că adresa nr. 1889 din 11.03.2003 nu este o decizie care sa respecte prevederile art. 86 din Legea nr. 19/2000 , ci este numai o invitaţie care nu putea sa fie contestata în instanţa . Aceasta adresă îi solicita să depună cartea de munca în original, deşi acest document se afla la Casa Judeţeană de Pensii încă din anul 2008, şi i-a fost restituită abia în urma încheierii din 13.10.2008.

In mod greşit, arată recurentul, instanţa de fond a concluzionat ca nu a fost prejudiciat la calculul pensiei de faptul că in buletinul de calcul nu au fost incluse modificările funcţiei şi implicit de salarizare dictate de sentinţele civile nr. 12339 din 9.12.1997 si nr. 6443 din 27.08.2001 , care au fost depuse la C.J.P. B, ca anexe la cererea nr. 8842(pag. 58) , aşa cum rezulta din copia xerox a acestei cereri ; perioada respectiva reprezintă vechime în muncă.

În cauză au fost administrate probatorii cu înscrisuri .

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs, a actelor şi lucrărilor dosarului, în raport de textele de lege incidente în cauză, sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform dispoziţiilor art. 304 1 C.pr.civ. Curtea constată ca recursul formulat este nefondat pentru considerentele pe care urmează a le expune în continuare :

In baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977, contestatorul E. E. a fost înscris la pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă în anul 1998, conform deciziei de pensionare nr. (...)/13.02.1998.

Aceasta decizie a fost înscrisă în cartea de muncă a recurentului-contestator .

Ulterior contestatorul a atacat în instanţă decizia de pensionare, prin sentinţa civilă nr. 213/ 29.08.2000 pronunţată de Curtea de A P E L P L O I E Ş T I fiind admisă în parte acţiunea de contencios administrativ , anulate deciziile de pensionare nr. (...)/13.02.1998 şi nr. (...)/04.08.1998 emise de pârâte D.G.M.P.S. B şi respinse, ca neîntemeiate, capetele de cerere privind recunoaşterea dreptului la muncă al reclamantului până la împlinirea vârstei de 60 de ani şi obligarea pârâtei la plata de daune materiale.

Potrivit decizie civile de casare nr. 2105 pronunţată la data de 23 septembrie 1999 de Curtea Supremă de Justiţie dosarul de pensionare al recurentului a fost întocmit în lipsa cererii acestuia de pensionare şi cu încălcarea dispoziţiilor art.8 din Legea nr. 3/1977 cu privire la vechimea în muncă şi vârsta de pensionare.

În concluzie, instanţele judecătoreşti care au examinat decizia de pensionare a recurentului-contestator, la cererea acestuia, au constatat că unitatea unde a fost încadrat a procedat la întocmirea dosarului de pensionare, fără acordul petiţionarului, prejudiciind astfel dreptul legal al acestuia de a fi pensionat la limita vârstei prevăzută de lege. ( în acest sens , filele 89-90 dosar de fond) .

Este evident că, prin anularea deciziei de pensionare şi reintegrarea în muncă a recurentului-contestator, acesta şi-a pierdut calitatea de pensionar, iar dosarul de pensionare nr. (...)/1998 şi-a încetat efectele juridice, deoarece pensionarea se făcuse în lipsa consimţământului acestuia şi cu nerespectarea art. 8 şi 15 din Legea nr. 3/1997 .

Nu există nicio raţiune juridică pentru care, în condiţiile în care deciziile de pensionare au fost anulate de instanţe judecătoreşti, în considerarea faptului că nu se putea dispune pensionarea , dosarul de pensionare să subziste în continuare.

În sensul inexistenţei calităţii de pensionar sunt şi înscrierile din carnetul de muncă al acestuia, conform cărora în perioada 01.03.1998 – 01.08.1998 a fost menţinut în activitate , în baza aceluiaşi contract de muncă, desfăcându-i-se contractul de muncă conform art. 130 lit. a din Codul muncii . La data de 01.08.1998 a fost din nou reintegrat în funcţie, până la data de 11.02.2003 când i s-a desfăcut din nou contractul de muncă.

Acestea sunt şi considerentele pentru care la 30.01.2003, când a solicitat recalcularea pensiei, prin cererea nr. 6125, conform stagiului de cotizare pretins dovedit cu înscrisuri, intimata nu a putut da curs solicitării sale întrucât dosarul său de pensionare nu mai exista din punct de vedere juridic.

În acest sens, prin adresa nr. 1889/11.03.2003 Casa judeţeană de pensii a a învederat că a fost emisă şi decizia nr. 143/09.01.2003 de anulare a plăţii pensiei cu 01.08.1998 şi s-a solicitat recurentului-contestator ca, în cazul în care solicită o nouă înscriere la pensie , să se prezinte la sediul instituţiei cu toate documentele privind pensionarea şi carnetul de muncă în original.

Decizia de anulare a plăţii pensiei şi de recuperare a sumei de 127.262.332 reprezentând pensii neîncasate în perioada 01.08.1998-01.02.2003 , în baza unor decizii de pensionare anulate în justiţie, a fost supusă controlului judecătoresc de către recurentul-contestator, contestaţia acestuia fiind respinsă , potrivit sentinţei civile nr. 333 /16.06.2003 emisă în dosarul nr. 468/2003 al T r i b u n a l u l u i B u z ă u.

Curtea nu poate reţine nici susţinerile recurentului din cuprinsul motivelor de recurs în sensul că, la data formulării cererii de recalculare carnetul său de muncă se afla încă din anul 1998 în original la sediul casei de pensii, în virtutea calităţii sale de pensionar în plată, întrucât vin în totală contradicţie cu propriile susţineri din cuprinsul însăşi a cererii de recalculare, în care învedera intimatei că „ toată evidenţa acestor sporuri se află la ultimul său loc de muncă (S.C. Construcţii Feroviare G) unde se află şi originalul cărţii sale de muncă”. În continuare, în cuprinsul aceleiaşi cererii acesta precizează că „ din cauza animozităţilor care au existat între el şi S.C.C.F. G , din anul 1997 şi până în prezent, unitatea refuză să îi elibereze adeverinţele de sporuri şi originalul cărţii de muncă completat legal”. Faptul că acest carnet de muncă s-a aflat în păstrarea unităţii unde recurentul şi-a reluat activitatea rezultă şi din înscrierile efectuate de unitate până în anul 2003.

Prin urmare, în mod legal şi întemeiat instanţa de fond a respins ca neîntemeiate capetele de cerere prin care recurentul-reclamant a solicitat ca decizia de pensionare să poarte numărul (...), conform dosarului din anul 1998 , iar prezenta decizie să fie considerată o decizie de recalculare a pensiei.

Din cuprinsul cererii nr. 8842/10.04.2008 adresată în anul 2008 Casei Judeţene de Pensii B, completată pe formularul din anexa nr. 12, Curtea constată că acesta a solicitat o noua înscriere la pensie pentru limită de vârstă, cererea având şi o rubrică în care recurentul a declarat nu primeşte o altă pensie sau ajutor social .

În mod judicios instanţa de fond a apreciat şi că la emiterea acestei noi decizii de pensionare intimata a luat în calcul , în mod justificat doar perioada contributivă pentru care recurentul a prezentat dovezi .

Susţinerea recurentului în sensul că a fost luat în considerare un stagiu de cotizare mai mic nu poate fi primită deoarece, deşi prin sentinţa civilă nr.1120 /05.12.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u în dosarul nr(...) s-a făcut dovada obligării societăţii angajatoare să calculeze şi să achite către CNPAS contribuţia de asigurări sociale pentru pensii pentru perioada 1.06.1997 la zi, şi să elibereze o adeverinţă privind sporurile realizate de acesta în conformitate cu prevederile HG nr. 1550/2004 şi OG nr. 4/2005, în vederea întocmirii dosarului de pensie, recurentul-contestator nu a produs probe din care să reiasă că aceste contribuţii au fost efectiv achitate, de bună-voie sau prin executarea silită a sentinţei , că adeverinţele respective au fost emise şi au fost anexate, împreună cu sentinţa, cererii de pensionare .

Pentru toate aceste considerente, în baza disp. art. 312 C.pr.civ. Curtea urmează să respingă recursul formulat de contestatorul E. E. ca nefondat.

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-contestator E. E., domiciliat în B,(...), judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 357 pronunţată la data de 30 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în B,(...), judeţul B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 6 octombrie 2009.

 

 

Preşedinte Judecători

(...)-(...) (...) (...)-(...) (...) E.-(...) (...)

 

 

Grefier

E. T.

 

 

 

Operator de date cu caracter personal

nr. notificare 3120/2006

5.11.2009 – 4 ex.

T./FA

d.f. Trib.B nr(...)

j.f. E. S.

G E.

Toate spetele


Sus ↑