• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 972/R/M din data 2008-12-15
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 972/R/M

Şedinţa publică din 15 decembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier F. E.

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, împotriva sentinţei civile nr. 1318 din 22 septembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C o v a s n a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 8 decembrie 2008, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 15 decembrie 2008.

C U R T E A :

 

Asupra recursului de faţă :

Constată că, prin sentinţa civilă nr. 1318/2008 T r i b u n a l u l C o v a s n a a dispus următoarele :

A admis contestaţia formulată de contestatorul E. D. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C reprezentată legal de E. H..

A anulat Decizia nr. 24534/16.05.2008 emisa de intimată prin care aceasta a respins cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă formulată de contestator.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele :

Prin contestaţia înregistrată la data de 20.06.2008, sub nr(...), contestatorul E. D. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C, să dispună anularea Deciziei nr. 24534/16.05.2008 emisă de intimată prin care aceasta a respins cererea de înscriere la pensie pentru limita de vârsta formulată de contestator.

La data de 10.03.2008 este înregistrată la sediul intimatei cererea contestatorului având ca obiect acordarea pensiei pentru limita de vârstă.

La data înregistrării respectivei cereri, contestatorul avea vârsta de 57 de ani si 5 luni, stagiul său de cotizare realizat în sistem public fiind de 41 de ani, 4 luni şi 8 zile.

Datorita faptului că solicitantul a lucrat o perioadă de timp în condiţii deosebite de muncă (denumite grupa a II-a de muncă în legislaţia anterioară - Legea nr. 3/1977) acesta a beneficiat de o reducere de 6 ani din vârsta standard de pensionare , conform art. 42 alin 1 din Legea nr. 19/2000.

În dosarul de pensie întocmit ca urmare a cererii contestatorului, intimata reţine ca fiind îndeplinită condiţia stagiului complet de cotizare, însă, calculează vârsta de pensionare prin scăderea celor 6 ani din vârsta standard de 65 de ani.Ca urmare, constatând că la data înregistrării cererii de pensionare contestatorul nu avea încă împlinită vârsta de 59 de ani (diferenţa dintre 65 si 6), intimata respinge cererea, prin Decizia nr. 24534/16.05.2008.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă, conform art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000 asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Alineatul 2 din acelaşi articol al legii stipulează că vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.

Eşalonarea prevăzută în această anexă stabileşte aşadar vârsta standard de pensionare şi stagiul minim şi complet de cotizare, pentru femei si bărbaţi, eşalonarea făcându-se pe ani şi luni, pe perioada aprilie 2001-martie 2015.Conform acestei eşalonări, vârsta standard de pensionare este stabilită în funcţie de data înregistrării cererii de pensionare si creşte eşalonat în timp, astfel că, în anul 2015 ea ajunge la 65 de ani pentru bărbaţi.

În speţă, conform tabelului cuprins in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, datei de 10.03.2008 la care este depusa cererea contestatorului, îi corespunde o vârsta standard de pensionare de 63 de ani.

Din aceasta vârstă se deduc cei 6 ani , în temeiul art. 42 alin 1 din lege, astfel încât se ajunge, în cazul contestatorului la o vârsta redusă de pensionare de 57 de ani.

Contestatorul îndeplineşte aşadar cele două condiţii pentru a beneficia de pensie pentru limita de vârsta: are efectuat complet stagiu de cotizare (aspect care nu a fost de altfel contestat de către intimată) şi are împlinită vârsta de 57 de ani la data depunerii cererii de pensionare.

De asemenea, în speţă este respectată si condiţia prevăzută la art. 42 alin.2 din lege, anume că vârsta de pensionare nu este mai mică de 55 de ani pentru bărbaţi.

Împotriva sentinţei a formulat recurs pârâta Casa Teritorială de Pensii C, în termen, motivat.

În motivele de recurs sentinţa este criticată pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Se arată că instanţa de fond a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii şi a aplicat greşit legea în sensul că a ignorat prevederile Ordinului nr. 340/2001 privind Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 (cap. B Pensii /II/pct. 3) : „Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 din lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme”.

Astfel, conform Anexei nr. 9 din Ordinul 340/2001 pentru aplicarea Legii nr.19/2000 în care se arată detaliat vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii, persoanele născute în anul 1950 (de sex bărbătesc) ating vârsta standard de pensionare de 65 de ani numai în anul 2015.

Soluţia instanţei de fond este aplicabilă numai în cazul persoanelor care solicită pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare datorită activităţilor încadrate în grupa I de muncă, conform art. 1671 alin. 4 din Legea nr. 19/2000.

Anexa 9 la Ordinul 340/2001 reglementează de fapt caracterul tranzitoriu al perioadelor de eşalonare şi a vârstelor standard de pensionare, asigurând astfel o modalitate corectă şi concretă de aplicare unitară a Legii nr. 19/2000. Deci vârstele standard de pensionare cuprinse în cele două anexe (anexa 3 şi anexa 9) nu pot fi diferite.

Prin sentinţa nr. 524/26.04.2007 pronunţată în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i C o v a s n a, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia Curţii de A P E L B R A Ş O V nr. 635/M/21.09.2007, a stabilit deja în cazul intimatului vârsta standard de pensionare de 65 de ani, obiectul acestui dosar fiind solicitarea acestuia de acordare a unei pensii anticipate parţial.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea recursului considerând că reducerea vârstelor de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin lege în condiţii deosebite se face potrivit vârstelor standard prevăzute de anexa 3, cu respectarea dispoziţiilor art. 42 din lege.

Analizând recursul formulat, instanţa reţine că nu este fondat.

Petentul a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă în 10.03.2008.

La acea dată avea 57 ani şi 5 luni, 26 ani 11 luni şi 2 zile lucraţi în condiţii speciale şi deosebite de muncă pentru care i se acordă o reducere a vârstei standard de pensionare cu 6 ani. Are un stagiu complet de cotizare de 35 ani şi un stagiu total de cotizare de 41 ani, 4 luni şi 8 zile.

Deşi petentul a mai solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu 2 ani în urmă, cerere respinsă, pentru prima dată solicită aplicarea dispoziţiilor art.41 din Legea nr. 19/2000 prin raportare la anexa 3. Este importantă această precizare a contestatorului deoarece îi sunt aplicabile dispoziţiile din anexa 3 referitoare la condiţia de vârstă a asiguratului la ieşirea la pensie în funcţie de data cererii şi de stagiul de cotizare atins.

Prin urmare, în mod corect a interpretat T r i b u n a l u l C o v a s n a dispoziţiile art. 41 alin. 2 din Legea nr. 19/2000.

Anexa 3 detaliază vârsta standard de pensionare şi stagiile minime de cotizare în funcţie de data înregistrării cereri de pensionare. Din această vârstă standard de pensionare prevăzută de anexa 3 se reduc cei 6 ani pentru condiţii deosebite. Astfel din vârsta standard de pensionare prevăzute de anexa 3 care în cazul contestatorului este de 63 ani şi 3 luni se aplică reducerea de 6 ani rezultând vârsta asiguratului la ieşirea la pensie de 57 ani, ceea ce este îndeplinit în speţă la data cererii de pensionare din 10.03.2008.

Este adevărat că petentul a mai avut o contestaţie formulată împotriva unei decizii emisă de aceeaşi recurentă în 24.01.2007, pentru respingerea cererii privind acordarea pensiei anticipate parţiale, însă sentinţa civilă nr. 524/2007 a T r i b u n a l u l u i C o v a s n a devenită irevocabilă prin decizia nr. 635/2007 a Curţii de A P E L B R A Ş O V nu are autoritate de lucru judecat şi nici putere de lucru judecat faţă de prezenta contestaţie, deoarece la acel moment în funcţie de data formulării cererii de pensionare contestatorul mu îndeplinea condiţiile de vârstă pentru ieşirea la pensie cu aplicarea recucerii vârstei standard de pensionare.

În prezenta cauză a intervenit o stare de fapt şi de drept nouă, diferită de cea reţinută prin hotărârea anterioară.

Între timp contestatorul a atins vârsta standard de pensionare prevăzută de art.41 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 astfel încât situaţia juridică a contestatorului dedusă judecăţii în prezenta cauză este diferită.

Nu poate fi reţinută nici puterea de lucru judecat a hotărârii anterioare faţă de prezenta contestaţie deoarece prin sentinţa civilă nr. 524/2007 nu s-a dezlegat o problemă de drept aplicabilă şi în prezenta contestaţie, referitoare la acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi la vârsta standard de pensionare.

În primul litigiu contestatorul a solicitat acordarea pensiei anticipate parţiale în condiţiile art. 50 din Legea nr. 19/2000 pe când în prezentul litigiu s-a solicitata acordarea pensiei pentru limită de vârstă în condiţiile art. 41 şi 42 din Legea nr. 19/2000. Fiecare din aceste litigii au particularitatea sa în funcţie de obiectul contestaţiei, temeiul de drept invocat şi situaţia de fapt invocată. Este eronată susţinerea recurentei conform căreia reducerea vârstei standard de pensionare recunoscută de instanţa de fond este aplicabilă numai în cazul persoanelor care solicită pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare datorită activităţilor încadrate în grupa I de muncă, conform art. 1671 alin. 4 din Legea nr. 19/2000.

Este adevărat că şi în baza acestui articol se acordă pensie pentru limită de vârstă însă reducerea care operează aici este prevăzută de tabelul 4 din lege şi nu în tabelul I şi profită doar asiguraţilor care au desfăşurat activitate în grupa I de muncă. În speţă, contestatorul a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă şi potrivit legii această activitate este încadrată ca activitate prestată în condiţii deosebite de muncă aşa cum prevede şi art. 42 din Legea nr. 19/2000.

În consecinţă, recursul formulat de recurentă nu poate fi admis iar în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa îl va respinge şi va menţine sentinţa atacată.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E :

 

Respinge recursul formulat de recurenta Casa Teritorială de Pensii C împotriva sentinţei civile nr. 1318/2008 a T r i b u n a l u l u i C o v a s n a pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.12.2008.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

F. E.

 

 

 

Red.A.P./19.12.2008

Tehnoredact.E.P./19.12.2008/ 2 ex.

Jud. fond C.E., C.E.

Toate spetele


Sus ↑