• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 683 din data 2008-03-18
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 683/R/2008

Şedinţa publică din data de 18 martie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTORI: (...) (...)

(...)-(...) E.

GREFIER : P. D.

 

S-a luat spre examinare recursul declarat de reclamantul E. J. împotriva sentinţei civile nr. 2368 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j, la data de 06.12.2007, în dosarul nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

N. dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 11 martie 2008, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CURTEA

 

Asupra recursului declarat reţine:

Prin sentinţa civilă nr. 2368 din 6 decembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul E. J. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C.

Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că reclamantul a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, solicitând obligarea acesteia la emiterea unei noi decizii de pensionare cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, precum şi obligarea la plata diferenţei ce i se cuvine cu titlu de pensie începând cu 19 ianuarie 2007.

Reclamantul a susţinut că decizia nr. (...) din 3 mai 2007 este nelegală, întrucât greşit s-a înscris drept vârstă standard de pensionare 64 de ani şi 8 luni, stagiul de cotizare 34 de ani şi 4 luni în loc de 31 de ani şi s-a calculat greşit punctajul mediu anual.

La 6 decembrie 2007 reclamantul şi-a modificat cererea, în sensul că solicită obligarea pârâtei la modificarea deciziei, prin luarea în calcul a stagiului de cotizare de 31 de ani.

Instanţa a apreciat că cererea este nefondată, întrucât pentru bărbaţii născuţi în 15 ianuarie 1949 vârsta standard de pensionare este de 64 ani şi 8 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 34 ani şi 4 luni, iar nu de 31 de ani.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, considerând-o nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului se arată că sentinţa s-a dat cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii.

Astfel, prima instanţă a ignorat dispoziţiile art. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, potrivit cărora asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite de muncă au dreptul la reducerea vârstelor standard de pensionare.

Reclamantul a realizat stagiul complet de cotizare în perioada 4 august 1970 - 31 decembrie 2006.

Din coroborarea prevederilor art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 19/2000, rezultă că reclamantul îndeplinea condiţiile pentru pensionarea pentru limită de vârstă, care în situaţia sa era de 57 ani şi 8 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 31 de ani.

Recurentul solicită modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii, obligării pârâtei la calcularea pensiei cu respectarea dispoziţiilor legale şi la plata începând cu 19 ianuarie 2007 a diferenţelor rezultând din pensia legal datorată şi cea efectiv plătită.

Recursul este întemeiat.

La 19 ianuarie 2007 reclamantul a înaintat pârâtei dosarul de pensionare care, în urma examinării acestuia a emis decizia nr. (...)/03.05.2007. Din cuprinsul deciziei reiese că reclamantul are vârsta de 58 de ani, vârsta standard de pensionare este 64 de ani şi 8 luni, ce a fost redusă datorită condiţiilor speciale de muncă cu 7 ani, stagiul complet de cotizare este menţionat ca fiind 34 de ani şi 4 luni, stagiul de cotizare realizat de reclamant 43 de ani, 10 luni şi 27 de zile, iar punctajul mediu anual 1,99574 (f. 3 dosar tribunal).

În conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 republicată, pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condiţiile pentru vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Prin emiterea deciziei de pensionare, pârâta a recunoscut că reclamantul este legal îndreptăţit să beneficieze de pensia pentru limită de vârstă.

Datorită faptului că reclamantul a realizat un stagiu de cotizare de 30 de ani, 7 luni şi 27 de zile în condiţii speciale de muncă, respectiv în condiţii ce se încadrau în grupa a II-a de muncă, conform Legii nr. 3/1977, a beneficiat de reducerea vârstei standard de pensionare.

Din coroborarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 19/2000, republicată, rezultă că vârsta standard de pensionare precum şi stagiul complet de cotizare vor fi atinse progresiv prin creşterea acestora într-un termen de 13 ani de la intrarea în vigoare a legii.

Aceste texte fac trimitere la eşalonarea prevăzută în anexa 3.

 

 

Apărarea formulată de pârâtă a fost aceea că potrivit anexei nr. 9 din Ordinul nr. 340/2001 pentru bărbaţii născuţi în luna ianuarie 1949 vârsta standard de pensionare este de 64 ani şi 8 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 34 ani şi 4 luni.

Această susţinere este reală, în anexa 9 fiind prevăzute vârsta asiguraţilor şi stagiile complete de cotizare în funcţie de luna şi anul naşterii asiguratului.

Dacă însă s-ar aplica reclamantului aceste dispoziţii, cererea sa de pensionare pentru limită de vârstă ar fi trebuit respinsă, deoarece bărbaţii născuţi în luna ianuarie 1949 s-ar putea pensiona în luna septembrie 2013, or, pârâta a apreciat că reclamantul întruneşte condiţiile de pensionare.

Prin reducerea vârstei standard de pensionare reclamantul a îndeplinit condiţiile de pensionare în luna ianuarie 2007, iar potrivit anexei 3 din Legea nr. 19/2000, stagiul complet de cotizare este de 31 de ani.

De altfel, între anexa 3 a legii şi anexa 9 a Ordinului nr. 340/2001 este numai în aparenţă o neconcordanţă privind stagiul complet de cotizare, deoarece şi în anexa 9 pentru cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în luna ianuarie 2007 se prevede un stagiu complet de cotizare de 31 de ani.

Se constată că sentinţa atacată s-a dat cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

În baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1-3 C.pr.civ. urmează a se admite recursul declarat de reclamant, a se modifica sentinţa în sensul admiterii acţiunii formulată de reclamant, anulării deciziei de pensionare şi obligării pârâtei să emită o nouă decizie de pensionare în care să fie menţionat stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi un punctaj mediu anual de 2,21033.

Avându-se în vedere că punctajul mediu mai sus menţionat este cel la care este îndreptăţit reclamantul prin împărţirea numărului de puncte realizate la numărul de ani reprezentând stagiul complet de cotizare, pârâta va fi obligată să plătească reclamantului, începând cu 19 ianuarie 2007 şi până la efectuarea plăţii, sumele derivând din calculul pensiei pentru punctajul de 2,21033 şi pensia efectiv plătită.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de reclamantul E. J. împotriva sentinţei civile nr. 2368 din 06.12.2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în sensul că admite în parte acţiunea formulată de reclamantul E. J. contra pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C.

Anulează decizia de pensionare nr. (...)/2007 şi obligă pe pârâtă să emită o nouă decizie de pensionare având în vedere un punctaj mediu anual de 2,21033.

Obligă pe pârâtă să plătească reclamantului sumele derivând din calculul pensiei pentru punctajul de 2,21033 începând cu data de 19.01.2007 şi până la emiterea noii decizii de pensionare.

Decizia este irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 martie 2008.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) C. E. P. D.

 

 

 

 

 

Red.SL/dact.D.

3 ex./11.04.2008

Jud.primă instanţă: E. V./F. E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑