• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 8635 din data 2008-10-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 8635

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...) P.

 

x.x.x.x.x     

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, împotriva sentinţei civile nr. 2946 din 21.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator H. D..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns: recurenta intimată

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, prin consilier juridic U. N. şi intimatul contestator H. D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că, recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, se acordă cuvântul părţilor asupra recursului.

Consilier juridic U. N., pentru recurenta intimată, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii contestaţiei, conform motivelor formulate.

Intimatul contestator H. D., pune concluzii de respingere a recursului şi menţinerea sentinţei T r i b u n a l u l u i D o l j, ca temeinică şi legală.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin contestaţia înregistrată pe rolul instanţei la data de 16.01.2008, contestatorul H. D. a contestat decizia de pensionare nr. 26130 din 13.11.2007 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii D, pe motiv că la calculul pensiei intimata nu a luat în calcul adeverinţa nr. 505/04.09.2006, adeverinţă în care sunt menţionate sporurile de vechime în muncă şi condiţii grele şi periculoase, respectiv grupa a II-a de muncă şi în decizie nu s-au menţionat punctajul avut în vedere la stabilirea drepturilor de pensie.

În motivarea contestaţiei contestatorul arată că la data de 19.VII.2005 a solicitat intimatei trecerea de la pensia de invaliditate gradul III la pensia pentru limită de vîrstă, iar intimata prin decizia nr. 26865 din 25.04.2006, i-a comunicat că nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi trecut la pensie pentru limită de vîrstă Această decizie a fost contestată la instanţa de judecată – T r i b u n a l u l D o l j, iar prin sentinţa nr. 1482 pronunţată în dosarul nr. 1282/CM/2006, s-a anulat decizia de pensionare contestată şi a fost obligată intimata să emită decizie de pensionare pentru limită de vârstă.

Contestatorul mai arată că în baza sentinţei menţionate, intimata a emis decizie de pensionare nr. (...) din 13.11.2007 împotriva căreia s-a formulat contestaţia de faţă pe motiv că nu s-a luat în calcul la stabilire drepturilor de pensie adeverinţa nr. 505 din 04.09.2006.

Contestatorul a anexat la contestaţie: copia deciziei nr. 26130/13.11.2007, sentinţa nr. 1482 din 06.07.2006 şi adeverinţa nr. 505 din 04.09.2006.l

La data de 30.01.2001 a formulat întâmpinare intimata Casa Judeţeană de Pensii D, solicitând respingerea contestaţiei întrucât sentinţa civilă nr. 1482/06.06.2006 a fost pusă în executare, fiind emisă decizia nr. (...) din 13.11.2007 de pensionare la limită de vârstă cu handicap mediu, decizie prin care drepturile de pensie i-au fost stabilite începând cu data de 21.08.2005.

Intimata mai arată că adeverinţa nr. 505/04.09.2006 depusă cu cererea nr. 627 din 09.01.2007 a fost valorificată prin decizia de pensie nr. (...) din 08.01.2008, iar drepturile de pensie au fost stabilite cu data de 01.02.2007, conform cu prevederile art. 95 alin. 2 din Legea 19/2000.

Intimata a anexat la întâmpinare: decizia nr. (...) din 08.01.2008, buletinul de calcul cu desfăşurător şi actele din dosarul de pensie al contestatorului.

La data de 28.03.2008, contestatorul depune la dosarul cauzei precizare la contestaţie, în sensul că solicită anularea deciziei nr. (...) din 13.11.2007 şi obligarea intimatei să emită o nouă decizie de pensionare pentru limită de vârstă din care să se înlăture menţiunea de handicap mediu.

Prin sentinţa nr.2946/21 04 2008 , T r i b u n a l u l D o l j-secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, a admis contestaţia precizată formulată de H. D. privind decizia de pensionare nr. 26130 din 13 noiembrie 2007, emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii.

A dispus modificarea deciziei nr. (...) din 08.01.2008 emisă de intimată în sensul că a obligat intimata să înlăture menţiunea " handicap mediu " din titlul deciziei contestate.

A menţinut restul dispoziţiilor acestei decizii .

Pentru a pronunţa această sentinţă,prima instanţă a reţinut următoarele:

Contestatorul a îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 47 alin. 2 din Legea 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, de a fi pensionat pentru limită de vârstă, aşa după cum a reţinut instanţa de judecată prin sentinţa civilă nr. 1482 din 6 iulie 2006, pronunţată în dosar nr. 1282/CM/2006, sentinţa în baza căreia s-a emis decizia de pensionare contestată.

Îndeplinind condiţiile de trecere la pensia pentru limită de vârstă de la pensia pentru invaliditate instanţa apreciază că menţiunea „handicap mediu” în titulatura deciziei de pensionare pentru limită de vârstă nu se mai justifică, motiv pentru care instanţa urmează să dispună înlăturarea acestei menţiuni.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimata criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului intimata a susţinut că instanţa de fond în mod greşit a admis contestaţia ,a modificat decizia de pensionare nr.(...)/08 01 2008 ,obligând CJP D să înlăture menţiunea ,,handicap mediu"din titlu deciziei contestate deoarece înscrierea acestei menţiuni reprezintă motivul pentru care a fost pensionat pentru limită de vârstă. Prin sentinţa nr.1482 din 06 07 2006 au fost obligaţi să emită decizie de pensionare pentru limită de vârstă ţinând cont de certificatul de persoană cu handicap vizual,prin aplicarea prevederilor art.47 alin.2 din legea nr.19 /2000.

Recurenta a mai arătat că prin decizia de pensionare nr.(...) din 08 01 2008 a pus în executare hotărârea judecătorească dar, în momentul în care se emite o decizie pe un anumit articol de lege ,se primeşte un anumit cod-O./H-pe care nu poţi să-l scoţi fiind introdus automat de programul informatic naţional. Dacă este înlăturată menţiunea ,,handicap mediu"atunci nu va mai fi pensionat pentru limită de vârstă,decizia fiind de respingere deoarece prin algoritmul de calcul,dacă nu se introduce un motiv legal special,se verifică automat condiţiile de pensionare prevăzute de art.41 din Legea nr.19/2000,vârsta standard de pensionare şi stagiu minim ,condiţii pe care intimatul nu le îndeplineşte fără temei legal special,respectiv nu are vârsta prevăzută de lege.

În drept a invocat dispoziţiile art.299-316 Cod procedură civilă.

Intimatul ,deşi legal citat ,nu a depus întâmpinare în cauză.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Prin sentinţa nr.1482/06 07 2006, T r i b u n a l u l D o l j a admis contestaţia formulată de intimat,a anulat decizia de pensionar nr.26865/25 04 2006 şi a obligat CJP D să emită decizie de pensionare pentru limită de vârstă.

Recurenta prin decizia nr.26130/13 11 2007 a pus în executare această sentinţă,a stabilit pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01 08 2005 în cuantum de 344 lei.

Simpla înscriere pe această decizie a menţiunii „handicap mediu”nu este de natură a conduce la concluzia că pensia acordată este de invaliditate atâta timp cât pe decizie se menţionează ,,pensie pentru limită de vârstă”.

Recurenta nu are posibilitatea să emită o decizie de pensie pentru limită de vârstă iar calculul pensiei să se efectueze în raport de dispoziţiile care reglementează pensia de invaliditate pentru că ,în momentul în care se face menţiunea,,pensie limită de vârstă” ,analizarea îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de o astfel de pensie se face automat ,prin program informatic. .

S-a efectuat această menţiune pentru a face posibilă emiterea efectivă a deciziei de pensionare pentru limită de vârstă deoarece acesta reprezintă motivul legal pentru care intimatul beneficiază de pensie pentru limită de vârstă în alte condiţii decât cele prevăzute de art.41 din Legea nr.19/2000 şi nu este de natură a-i crea vreun prejudiciu.

Faţă de aceste aspecte,Curtea urmează ca în baza art.312 alin.3 Cod procedură civilă,să admită recursul,să modifice sentinţa în sensul că va respinge contestaţia.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E:

 

Admite recursul formulat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, împotriva sentinţei civile nr. 2946 din 21.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator H. D..

Modifică sentinţa în sensul că respinge contestaţia.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) P.

 

   

 

Red.jud.M.M.

10 11 2008/4 ex

Jud.fond.D.T.

D.T..

Toate spetele


Sus ↑