• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 7234R din data 2009-12-09
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.5524/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.7234/R

Şedinţa publică de la 09 decembrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

GREFIER - (...) (...)

*****************

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta Casa Judeţeană de Pensii I, împotriva sentinţei civile nr.5140 din data de 12 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.36428/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul N. E., având ca obiect:”contestaţie împotriva deciziei de pensionare.”

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă intimatul N. E., personal, lipsind recurenta Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Curtea, în şedinţă publică, procedează la legitimarea intimatului N. E., cu CI seria (...) nr.(...) eliberată de Poliţia Comunei E. la data de 08.06.2004.

Intimatul N. E., personal, interpelat fiind, arată că nu are cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

Curtea, constatând cauza în stare de judecată, acordă intimatului cuvântul în combaterea cererii de recurs.

Intimatul N. E., personal, având cuvântul, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei civile recurate ca fiind temeinică şi legală.

Curtea, în temeiul art.150 Cod procedură civilă, declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Prin sentinţa civilă nr.5140 din data de 12 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.36428/3/AS/2008, a fost admisă acţiunea completată formulată de reclamantul N. E., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii I, au fost anulate deciziile nr.J 17177/12.09.2008 şi nr.(...)/13.02.2009 şi a fost obligată pârâta să emită o decizie de pensie reclamantului, începând cu data de 01.06.2008, cu luarea în considerare a vârstei standard de 63 ani şi 4 luni reduse la 57 ani şi 10 luni şi a stagiului complet de cotizare de 31 ani şi 8 luni.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, prin decizia nr.K..177/12.09.2008, pârâta a respins cererea reclamantului din 28.05.2008 de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, motivând ca vârsta standard de pensionare redusă datorita stagiului realizat în condiţii deosebite şi conform legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârsta prevăzută la art. 42 din Legea nr.19.2000 şi îndrumându-l pe reclamant să revină cu cerere în luna noiembrie 2008.

Prin decizia nr.(...)/13.02.2009 pârâta a acceptat că reclamantul este îndreptăţit la o pensie pentru limită de vârstă, dar a stabilit-o cu începere de la data de 3.11.2008 şi a luat în calculul ei un stagiul complet de cotizare de 34 ani şi 8 luni, prevăzând că vârsta standard de pensionare aplicabilă reclamantului este de 64 ani şi 10 luni.

S-a observat că decizia nr.J 17.177/l2.09.2008 menţionează ca, fiind născut la 3.07.1949, reclamantul avea la data cererii din 28.05.2008, vârsta de 58 de ani şi 10 luni, precum şi că acestuia i se aplică o reducere de vârstă de 5 ani şi 6 luni datorită condiţiilor deosebite de muncă, precum şi că acesta a realizat un stagiu de cotizare de 44 ani şi 9 luni, dar ca vârsta standard de pensionare este de 64 ani şi 10 luni.

S-a constatat că din anexa nr.3 a Legii nr.19/2000 rezulta că vârsta standard de pensionare aplicabilă reclamantului era la data cererii sale din 28.05.2008, de 63 ani şi 4 luni, iar stagiul complet de cotizare de 31 ani şi 8 luni, iar pe baza reducerii vârstei aplicată de pârâtă, de 5 ani şi 6 luni, a rezultat că vârsta la care se putea pensiona reclamantul era de 57 ani şi 10 luni.

Împotriva acestei hotărâri s-a formulat recurs de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii I, care a criticat sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurenta Casa Judeţeană de Pensii I, în motivarea recursului său, a criticat hotărârea în principal sub următoarele aspecte:

1. Prin cererea nr.17177/28.05.2008 depusa la Casa Judeţeană de Pensii I reclamantul a solicitat înscrierea pa pensie de limita de vârsta, începând cu 01.06.2008;

  1. Vârsta reclamantului la data înscrierii la pensie era de 58 ani şi 10 luni şi stagiul de cotizare realizat 44 de ani si 9 luni;

  2. Datorita condiţiilor speciale şi deosebite de muncă, respectiv 24 de ani, 5 luni si 16 zile lucraţi în grupa a Il-a de muncă, reclamantul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani şi 6 luni;

4.Vârsta standard de pensionare în funcţie de luna şi anul naşterii reclamantului (03.07.1949), potrivit anexei 9 din Legea nr.19/2000 este de 64 de ani si 10 luni din care se scad 5 ani si 6 luni (reducere datorita condiţiilor speciale), rezultând astfel vârsta de 59 de ani si 4 luni, vârsta la care reclamantul se poate pensiona;

  1. Având în vedere aceste aspecte a fost emisă decizia de respingere nr. J/17177/12.09.2008, întrucât în conformitate cu art.48(l) pct.2, vârsta de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiţii deosebite şi legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art.42 din Legea nr.19/2000;

  2. Reclamantul revine cu cerere prin care solicită înscrierea la pensie de limita de vârsta în data de 03.11.2008, având nr. de înregistrare 35490, vârsta reclamantului fiind de 59 de ani si 4 luni;

  3. Ulterior depunerii cererii nr.35490/ 03.11.2008 a fost emisă decizia de pensie de limita de vârstă nr.(...)/13.02.2009, cu drepturile stabilite începând cu data depunerii cererii de înscriere la pensie de limita de vârsta, respectiv de 03.11.2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de criticile aduse hotărârii fondului, prin cererea de recurs formulată şi având în vedere dispoziţiile art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele:

Legea nr. 19/2000 reprezintă legea cadru în materia stabilirii, calcului şi plăţii drepturilor de pensie cuvenite persoanelor asigurate în sistemul public, cum este şi cazul intimatului - reclamant.

În dispoziţiile art. 40 din Capitolul IV al legii susmenţionate sunt definite categoriile de pensii ce se acordă în sistemul public, printre care şi pensia pentru limită de vârstă (art. 40 alin. 1 lit.a).

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 ”pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public” iar, în alineatul 3 al articolului se prevede că, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 la 15 ani este prevăzut pentru un termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a acestui act normativ (conform Anexei 3).

Vârsta standard de pensionare este, conform dispoziţiilor alineatului 2 din acelaşi articol, de 60 ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, atingerea acestei vârste standard fiind realizată tot în termenul de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii cadru, prin creşterea vârstelor de pensionare pornindu-se de la 57 ani pentru femei şi 62 ani pentru bărbaţi, astfel cum sunt eşalonate în Anexa 3 din lege.

Sintetizând, Curtea apreciază că în mod justificat instanţa de fond a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art. 167 alin. 1 lit. a din Legea nr. 19/2000, care prevăd că în perioada eşalonării vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare, persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate de Legea nr. 19/2000 în condiţii deosebite muncă, beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în articolul 42 şi în raport de vârstele standard de pensionare prevăzute în Anexa 3.

Curtea reţine ca şi instanţa de fond că, întrucât cererea de pensionare pentru limită de vârstă, formulată de intimat, a fost înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii I la 28.05.2008 sub numărul 17177/2008, dată la care acesta avea vârsta de 58 ani şi 10 luni, potrivit Anexei 3 din legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, în perioada aprilie 2008-iulie 2008, în cazul bărbaţilor, este de 63 ani şi 4 luni, iar stagiul complet de cotizare de 31 ani şi 8 luni.

Totodată, instanţa de fond în mod corect a apreciat că intimatul a beneficiat de reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani şi 6 luni pentru perioada desfăşurată în grupa a II-a de muncă, de 24 ani, 5 luni şi 16 zile, astfel că, este îndreptăţit să se pensioneze pentru limită de vârstă la 57 ani şi 10 luni, vârstă pe care o îndeplinea la data depunerii cererii de pensionare( intimatul fiind născut la 03.07.1949 conform menţiunilor din decizia de pensionare nr. K..177/12.09.2008, fila 45 dosar fond).

Curtea reţine că sunt neîntemeiate criticile recurentei-pârâte Casa Judeţeană de Pensii a Judeţului I privind aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor Anexei 9 a Ordinului 340/2001 de aprobare a Normelor Metodologice, şi nu a Anexei 3 din Legea nr. 19/2000 cum a reţinut instanţa de fond, întrucât dispoziţiile legii cadru prevalează, având forţă juridică mai mare, decât dispoziţiile Ordinului menţionat.

Faţă de aceste considerente, constatând că hotărârea atacată este legală şi temeinică, în baza art. 312 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta Casa Judeţeană de Pensii I, împotriva sentinţei civile nr.5140 din data de 12 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.36428/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul N. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.12.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

GREFIER

(...) (...)

 

Red.: F.D.

Dact.: A.C./2ex.

18.12.2009

Jud. fond: D. U.; D. K.

Toate spetele


Sus ↑