• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 7263 din data 2009-11-25
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 7263

Şedinţa publică de la 09 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 25.11.2009, privind recursul declarat de reclamantul E. N., împotriva sentinţei civile nr.1017/17.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M.

Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauza de faţă, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 25.11.2009, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când instanţa, în vederea deliberării, în conformitate cu prevederile art.260 C.pr.civ., a amânat pronunţarea cauzei iniţial la data de 02.12.2009 şi ulterior la data de 09.12.2009.

În urma deliberării, s-a pronunţat următoarea soluţie:

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr.1017/17.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) s-a respins contestaţia formulată de petentul E. N., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Prin cererea nr.15900/21.08.2008, petentul a solicitat C.J.P. G înscrierea la pensie pentru limită de vârstă în baza Legii nr.19/2000, modificată şi completată, depunând la dosarul de pensie carnetul de muncă şi adeverinţele eliberate de unităţile angajatoare, în care se precizează perioada de activitate, respectiv vechimea în muncă a acestuia, precum şi drepturile salariale de care a beneficiat în perioada de activitate.

În raport de înscrisurile depuse la dosarul de pensionare, s-a emis decizia nr.8229/18.04.2008, decizie contestată de petent, prin care s-a respins cererea petentului de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, conform Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens s-a reţinut de către intimată că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr.19/2000, modificată şi completată, în sensul că în conformitate cu art. 48 (1), pct. 2, vârsta de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiţii deosebite şi legi speciale, nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art. 42.

În cazul petentului s-a reţinut că acesta a fost născut în luna martie 1953, sens în care vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 ani.

Astfel, pentru 13 ani lucraţi în grupa a II-a de muncă, petentul, potrivit tabelului 1 de la art. 42, are dreptul la o reducere din vârsta de 65 de ani, de 2 ani şi 6 luni, situaţie faţă de care acesta ar fi avut dreptul la pensie începând cu vârsta de 62 ani şi 6 luni.

Cu privire la pensionarea la limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare pentru 13 ani lucraţi în grupa I de muncă anterior datei de 01.04.2001, s-a reţinut că vârsta standard de pensionare stabilită la data solicitării pensiei’, respectiv 24.03.2008 este de 63 ani şi 3 luni aşa cum prevede anexa 3, rândul 16, coloana 5 din Legea nr.19/2000, iar reducerea pentru 13 ani lucraţi în grupa I de muncă conform tabelului 4, rândul 6 de la art. 167 din legea nr.19/2000, este de 7 ani şi 2 luni, sens în care se reţine că petentul se putea pensiona la împlinirea vârstei de 56 ani şi 1 lună.

Ori, în aceste condiţii, petentul nu poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea prevăzută pentru 13 ani lucraţi în grupa I de muncă, anterior intrării în vigoare al Legii nr.19/2000, deoarece la data solicitării avea vârsta de 54 ani şi 11 luni.

De altfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că petentul nu poate să beneficieze nici de pensie anticipată parţial întrucât nu se încadrează în prevederile art. 50 alin.1 din Legea nr.19/2000 „asiguraţii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani, pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani”, cori în situaţia de faţă petentul nu are împlinită vârsta de 60 ani.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul E. N. criticând-o în sensul că, instanţa de fond a respins contestaţia fără a interpreta în mod corect prev. Legii 19/2000.

În contestaţie a invocat prev. art. 41 al.2 din Legea 19/2000 în care se menţionează că vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani, pentru bărbaţi.

 

De asemenea, a menţionat că vârsta standard de pensionare raportat la anexa 3 era în perioada august 2007 de 63,2 ani, iar faptul că a lucrat 19 ani şi 7 luni în condiţii speciale, conform anexei 4 pct.2, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare de 9 ani, putând fi pensionat la vârsta de 55 de ani.

Toate aceste aspecte reprezintă interpretarea în mod legal a prev. art.4 şi 5 al.2 din Legea 226/2006 în care se stipulează, că asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prev. la art.3 , beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizare stagiilor totale de cotizare conform prevederilor din anexa nr. 4 bărbaţi. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă la Legea 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art.4, la stabilirea punctajului mediu anual, se i-au în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele 4 şi 5 la Legea 19/2000.

Curtea constată a fi fondat recursul şi reţine aplicabilitatea în cauză a dispoz. art. 312 al.5 C.pr.civilă pentru următoarele considerente :

Potrivit didspoz. art.41 al. 1 din legea 19/2000, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ la data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este menţionată la al.2 al acestui articol şi este de 65 de ani pentru bărbaţi, atingerea acesteia realizându-se în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3.

Stagiul minim de cotizare este menţionat la al.3, iar stagiul complet de cotizare este menţionat la al.4.

Potrivit art.481 din Legea 19/2000, asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe din următoarele situaţii : în condiţii de muncă speciale, în condiţii de muncă deosebite, în condiţiile prevăzute la art. 47 şi 48, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale, beneficiază cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare.

Vârsta de pensionare redusă nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art.42, art.43 al.1 sau decât vârsta rezultată ca urmare a aplicării reducerii maxime prevăzute la art.43 al.2, art.46 şi art. 47 al.1, respectiv decât a reducerii maxime de 10 ani prevăzute în anexele 4 şi 5, după caz.

Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în condiţii normale de muncă, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale sau după caz, în condiţiile prev. la art. 48, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv 55 de ani pentru bărbaţi.

În raport de data naşterii recurentului-24 martie 1953- şi dispoziţiile art.41 din Legea 19/2000 rezultă că, vârsta standard de pensionare a petentului este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Întrucât, în cuprinsul contestaţiei recurentul învederează, că a lucrat în condiţii speciale cotizând 19 ani, 7 luni şi 6 zile, beneficiind de reducerea vârstei standard de pensionare până la limita de 55 de ani, vârstă pe care a împlinit-o la 24 martie 2008, iar în cuprinsul deciziei contestate se menţionează într-adevăr, că petentul a lucrat în condiţii speciale 19 ani, 7 luni şi 6 zile şi în grupa a II-a 13 ani, 7 luni şi 4 zile, prima instanţă trebuia să verifice dacă recurentul beneficiază de dispoz. art. 481 din Legea 19/2000 privind reducerea vârstei standard de pensionare.

Este adevărat că instanţa de fond reţine că, petentul ar beneficia de o reducere a vârstei de pensionare pentru 13 ani lucraţi în grupa a II-a, însă eronat reţine, că petentul ar fi lucrat 13 ani în gr. I de muncă, întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, din chiar cuprinsul deciziei contestate, rezultă că acesta a lucrat doar în gr. a II-a de muncă şi în condiţii speciale.

Întrucât, prima instanţă nu a avut în vedere, la verificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru pensionarea cu reducerea vârstei standard de pensionare, perioada lucrată de petent în condiţiile speciale , rezultă că practic nu a fost clarificat fondul cauzei, fiind motivul pentru care, Curtea a reţinut aplicabilitatea în cauză a cazului de casare prev. de art.312 al.5 C.pr.civilă.

Ca o consecinţă, se va admite recursul şi se va casa sentinţa trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În rejudecare, instanţa urmează a verifica şi susţinerile recurentului din motivele de recurs referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 şi 5 al.2 din Legea 226/2006 şi a stabili care dintre aceste legi prevede condiţii mai avantajoase pentru recurent, referitoare la reducerea vârstei standard de pensionare, respectiv art.481 din legea 19/2000 sau art.4 din Legea 226/2006.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de reclamantul E. N., împotriva sentinţei civile nr.1017/17.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M.

Casează sentinţa civilă nr.1017/17.02.2009.

Trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09.12.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) Grefier,

(...) (...)

 

Red.MP/20.01.2009

Toate spetele


Sus ↑