• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1166 R din data 2009-10-22
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.1160 R

Şedinţa publică de la 27 Octombrie 2009

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în Calea D., nr.19, jud.B împotriva sentinţei civile nr.376/4.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu contestatorul N. J., cauza având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 22.10.2009 care s-au consemnat în încheierea din aceeaşi zi, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat soluţionarea cauzei la data de 27.10.2009.

 

C U R T E A:

Cererea de chemare în judecată

 

La data de 21.01.2009 contestatorul N. J. a contestat decizia nr. R/7651/15.12.2008 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B.

In motivarea cererii contestatorul a arătat că este nemulţumit cu modul de calcul al pensiei pentru că nu i-au fost luaţi in considerare la grupa I 9 ani , 1 lună şi 13 zile , conform Legii 3/1977.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii B a formulat întâmpinare prin care s-a apărat arătând că s-a solicitat înscrierea la pensie pentru limita de vârstă începând cu data de 1.10.2008, dar deşi s-a ţinut seama de perioadele lucrate de contestator în grupa I şi II de muncă cererea a fost respinsă deoarece stagiul realizat în condiţii grupa I de muncă nu permite reducerea necesară a vârstei standard de pensionare, care potrivit anexei 3 din Legea nr.19/2000 este de 63 de ani şi 5 luni.

Drept dovadă a depus copie de pe decizia de respingere a cererii şi de pe buletinul de calcul.

Ca răspuns la întâmpinare contestatorul a formulat precizări prin care a susţinut că din cuprinsul deciziei contestate şi al buletinului de calcul rezultă că ar beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare datorită condiţiilor deosebite de muncă de 6 ani, iar vârsta standard de pensionare ar fi de 65 de ani.

Prin întâmpinare i se recunoaşte însă o vârstă standard de pensionare de 63 de ani şi 5 luni şi o reducere a acesteia cu 4 ani şi 10 luni calculaţi pentru stagiul de cotizare în grupa I de muncă.

Contestatorul a susţinut că în realitate beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare mai mare de 6 ani, având în vedere şi perioada de 8 ani, 7 luni şi 8 zile lucrată în grupa II de muncă, motiv pentru care solicită anularea deciziei contestate şi emiterea unei decizii de pensie pentru limită de vârstă.

 

Sentinţa civilă nr.376/4.05.2009 pronuţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a

Prin sentinţa civilă nr.376/4.05.2009 T r i b u n a l u l B r ă i l a a admis contestaţia formulată , a anulat decizia şi a dispus emiterea unei alte decizii pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă .

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele :

Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii B la data de 1.10.2008 contestatorul N. J. a solicitat pensionarea pentru limită de vârstă.

Cererea a fost respinsă prin decizia nr.R 17651/15.12.2008, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare din Legea nr.19/2000, în sensul că stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale şi grupa I nu permite reducerea necesară a vârstei standard de pensionare.

Contestatorul a atacat această decizie în termenul prevăzut de art.87 din Legea nr.19/2000.

Din buletinul de calcul depus la dosar contestatorul reiese că acesta a realizat un stagiu de cotizare de 9 ani, 1 lună şi 13 zile în grupa I de muncă şi de 18 ani, 6 luni şi 25 zile în grupa II de muncă.  

  Art.167 alin.1 lit.a din Legea nr.19/2000 prevede că persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr.3, iar la lit.b se stipulează că persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în condiţii speciale de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în condiţiile prevăzute în anexele nr.4 şi 5. Conform art.481 alin.1 din aceeaşi lege, asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: în condiţii de muncă speciale, în condiţii de muncă deosebite, în condiţiile prevăzute la art.47 şi 48, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale, beneficiază cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare.

În consecinţă, cumulându-se perioadele lucrate în grupa I şi II, rezultă un total de 27 de ani, 8 luni şi 8 zile care, aşa cum a recunoscut şi intimata prin completarea la întâmpinare, permit reducerea vârstei standard de pensionare conform tabelului nr.1 de la art.42 din lege.

Or, potrivit acestui tabel, la un stagiu de cotizare cuprins între 26 şi 28 de ani, reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani.

Întrucât contestatorul a solicitat pensionarea la data de 1.10.2008 se constată că, potrivit anexei nr.3 din Legea nr.19/2000, vârsta standard de pensionare corespunzătoare era de 63 de ani şi 5 luni.

Scăzând din această vârstă reducerea de 6 ani de care contestatorul putea beneficia conform art.167 alin.1 lit.a şi b din Legea nr.19/2000 reiese că, pentru a-i fi admisă cererea de pensionare, acesta trebuia să aibă la data formulării ei vârsta de 57 de ani şi 5 luni.

Cum în decizia emisă de intimată se precizează că data de naştere a contestatorului este 17.02.1951, instanţa a constatat că la data de 1.10.2008 acesta împlinise 57 de ani şi 7 luni, deci întrunea condiţiile legale pentru a fi înscris la pensie pentru limită de vârstă.

Nu pot fi primite cele susţinute de intimată în completarea la întâmpinare, cum că vârsta standard de pensionare din care contestatorului i se reduc cei 6 ani este 65 de ani, deoarece art.167 din Legea nr.19/2000 prevede expres că pentru perioada aprilie 2001 - noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare este cea prevăzută în anexa nr.3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă în raport cu data naşterii, şi anume 63 de ani şi 5 luni.

De altfel, intimata însăşi se contrazice arătând, în conţinutul aceloraşi completări, că la data solicitării pensiei de către contestator vârsta standard de pensionare la bărbaţi era de 63 de ani şi 5 luni.

Este adevărat că, faţă de dispoziţiile art.1671 alin.5 din Legea nr.19/2000, în cazul în contestatorului i s-ar fi aplicat reducerea prevăzută de art.1671 alin.1 pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, aceasta nu putea fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de această lege sau de legile cu caracter special.

În speţă însă contestatorului îi este mai favorabil să i se aplice prevederile art.167 alin.1 lit.a şi b din Legea nr.19/2000, în raport de care, aşa cum s-a arătat anterior, cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă este întemeiată.

 

Recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata Casa de Pensii B criticând soluţia instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală . A arătat recurenta că , în conformitate cu art. 44 din Ordinul 340/2001 persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă conform legislaţiei anterioare pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare pentru pensia pentru limită de vârstă conform tabelului 4 de la art. 167 din lege .

În acest caz reducerea se face din vârsta standard a anului, respectiv a lunii în care se deschide dreptul de pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii de deschidere a dreptului ( anexa 3 din lege).

Persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de muncă în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel:

  1. fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de muncă şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr.1 de la art.42 din lege, corespunzătoare locurilor de muncă în condiţii deosebite,

  2. fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupă de muncă şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.

Reducerea conform tabelului nr.4 de la art.167 ind.1 din lege pentru grupa I de muncă nu se cumulează cu reducere conform tabelului nr.1 de la art.42 din lege pentru grupa II de muncă.

Instanţa de fond în mod corect a reţinut că în urma cumulării perioadelor lucrate în grupa I şi II de muncă, rezultă un total de 27 de ani, 8 luni şi 8 zile, ceea ce permite reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani( conform tabelului nr.1 de la art.42 din lege), însă în mod neîntemeiat a reţinut că această reducere ar opera în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. din Legea nr.19/200, modificată şi completată.

În normele de aplicare ale legii mai sus menţionate( ordinul nr.340/2001), se precizează în mod clar la art.II pct.3 că vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr.3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr.9 la prezentele norme.

Astfel, întrucât reclamantul-intimat este născut pe 17.02.1951, vârsta standard de pensionare conform anexei 9 este de 65 de ani din care se scade reducerea de 6 ani.

Vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa 3 din lege se aplică doar pentru reducerea dată de grupa I de muncă, deoarece la art.167 ind. 1 al.4, legiuitorul precizează în mod clar că vârsta standard de pensionare din care se face această reducere este cea corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.

 

Considerentele deciziei instanţei de recurs

Examinând sentinţa recurată prin prima motivelor de recurs invocate precum si cele de ord publică, instanţa de recurs reţine următoarele:

Aşa cum corect a expus instanţa de fond în considerentele hotărârii şi cum şi intimata în mare parte este de acord cu interpretarea instanţei de fond , până la un punct , Curtea apreciază ca fiind corecte interpretările dispoziţiilor legale făcute de instanţa de fond .Astfel, corect s-a reţinut că reducerea vârstelor standard de pensionare , cu respectarea condiţiilor prev. de art. 42 din Legea 19/2000 se face în funcţie de vârstele standard prevăzute de anexa 3.

In cauza de faţă cumulând perioadele lucrate în grupa I şi II rezultă un total de 27 de ani , 8 luni şi 8 zile la un stagiu cuprins între 26 şi 28 de ani reducerea vârstei va fi de 6 ani . Potrivit anexei 3 din Legea 19 /2000 vârsta standard de pensionare pentru contestator era de 63 de ani şi 5 luni .

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, reclamantul a lucrat în condiţii grele şi deosebite de muncă, care îi dau dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani. E. este generată de vârsta standard de pensionare din care se face acesta reducere.

Prin Decizia nr.R/7651 Casa Judeţeană de Pensii B a considerat că reducerea trebuie să se facă conform anexei 9- în funcţie de data naşterii, respectiv faţă de vârsta standard la care s-ar fi putut pensiona contestatorul, dacă ar fi lucrat în condiţii normale de lucru, respectiv din vârsta de 65 de ani, care va fi atinsă conform art. 41 alin. 2 din legea 19/2000 în anul 2015.

Curtea consideră că acest mod de interpretare nu este legal, din următoarele considerente:

Potrivit art. 167 alin. (1) lit. a) din legea 19/2000, „persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin prezenta lege în condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3”;

Prin derogare, la aliniatul 2 se prevede că pentru perioada aprilie 2001 - noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, în înţelesul art. 49 şi 50, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă în raport cu data naşterii.

Interpretând acest articol în integralitatea sa, se înţelege că în cazul pensiei pentru limită de vârsta se are în vedere vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa 3, în timp ce pentru pensia anticipată, respectiv pensia anticipată parţială se are în vedere data la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă în raport cu data naşterii, respectiv anexa nr. 9 din Ordinul 340/2001.

În concluzie, reducerea vârstei în cazul constatatorului trebuie să se facă din vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 din lege la data depunerii cererii, respectiv din vârsta de 63 de ani şi 5 luni.

Scăzând 6 ani 8 conform art. 167 din legea 19/2000) rezultă vârsta de 57 de ani şi 5 luni, condiţia de vârstă fiind îndeplinită de contestator, care la data depunerii cererii avea vârsta de 57 de ani şi 5 luni.

Un argument în plus că aceasta a fost intenţia legiuitorului în cazul reducerii vârstei de pensionare pentru perioada lucrată în condiţii grele de muncă este art. 167 indice 1 alin. 4 din legea 19/2000, care precizează în cazul grupei I de muncă: „Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie”.

Fiind vorba de aceeaşi raţiune, contestatorul lucrând în grupa a II-a de muncă, este evident că se aplică aceeaşi vârstă standard de pensionare, respectiv cea de la data depunerii cererii de pensionare.

Nu există nici un argument legal pentru care să fie utilizată anexa nr. 9 din Ordinul 340/2001, respectiv vârsta standard de pensionare din anul 2015, atât timp cât cererea a fost depusă în anul 2008, an de tranziţie spre vârsta standard de pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi.

În consecinţă, interpretarea şi argumentaţia instanţei de fond este corectă şi legală , motiv pentru care conf.art. 312 D..civ. se va respinge ca nefondat recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B împotriva sentinţei civile nr.376/4.05.2009.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN MAJORITATE DE E.

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în B, Calea D. nr.19, împotriva sentinţei civile nr.376/4.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 27 Octombrie 2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECATOR

M.(...) A.(...)

 

 

Grefier

L.(...)

 

Red.A.S./20.11.2009

Dact.L.R./4 ex/25.11.2009

FOND: L.N.-A.M.D.

Asis.jud.N.J.-C.E.

 

 

OPINIE SEPARATĂ

 

 

Am opinat separat asupra soluţiei pronunţate în cauză, pentru următoarele considerente:

Prin cererea introductivă contestatorul N. J. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.R/7651/15.12.2008 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B, prin care a fost respinsă cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare din Legea nr.19/2000.

Prin motivele de recurs, intimata Casa Judeţeană de Pensii B a invocat greşita interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale aplicabile situaţiei pronunţată în cauză, beneficiul reducerii condiţiei legale de vârstă operând exclusiv în raport de data naşterii, potrivit Anexei nr.9 din Ordinul nr.340/2001 vizând Normele de aplicare a Legii nr.19/2000 pentru intimatul-contestator vârsta de pensionare fiind de 65 ani.

Beneficiind de reducerea vârstei de pensionare de 6 ani datorită activităţii desfăşurate în grupa I şi II de muncă, ar îndeplini condiţia de vârstă legală pentru acordarea pensiei de 60 de ani, neîmplinită la data depunerii cererii.

În drept şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile at.167 ind.1 al.4 din Legea nr.19/2000, art.304 pct.9 C.pr.civ.

Prin întâmpinare, intimatul-contestator N. J. a solicitat respingerea recursului, considerând hotărârea primei instanţe ca fiind legală şi temeinică faţă de vârsta standard de pensionare redusă ca urmare a activităţii desfăşurată de contestator în condiţiile deosebite de muncă, de 63 de ani şi 6 luni.

Rezultă că litigiul intervenit între părţi vizează modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la vârsta standard de pensionare necesară acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Potrivit dispoziţiilor at.41 al.2 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se realizează în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzută în anexa 3.

Potrivit dispoziţiilor art.42 din lege, pentru activitatea desfăşurată de recurentul- contestator în condiţii deosebite de muncă, acesta beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensie de 6 ani, aspect necontestat de nici una din părţi.

Dispoziţiile invocate de recurentul-contestator vizând art.1671 al.2 din Legea nr.19/2000 nu îi sunt aplicabile, acestea având caracterul unor norme tranzitorii în referire la stagiul complet de cotizare prevăzut de art.49 şi 50 din lege, la acordarea pensiei anticipate şi a pensiei anticipată parţial.

Recurentului-contestator îi sunt aplicabile dispoziţiile art.41 al.2, 42 şi Anexa nr.3 din Legea nr.19/2000 coroborate cu art.II pct.3 din Ordinul nr.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte vârsta standard de pensionare este adevărat că Anexa III la Legea nr.19/2000 prevede în cazul bărbaţilor pentru perioada august- noiembrie 2008 vârsta standard de pensionare de 63 de ani şi 5 luni.

Această vârstă standard de pensionare se raportează însă la data naşterii pentru perioada august 2008-noiembrie 2008 încadrându-se persoanele născute în perioada aprilie 1945-iunie 1945.

În acelaşi sens sunt şi prevederile înscrise în Anexa nr.9 la Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care explicitează vârstele standard de pensionare din Anexa 3 la Legea nr. 19/2000, în funcţie de data naşterii.

Intimatul-contestator N. J. fiind născut la data de 1.02.1951, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani şi se împlineşte în luna februarie 2016.

Adăugându-se beneficiul reducerii pentru vârsta standard de pensionare ca urmare a activităţii desfăşurată în condiţii deosebite de muncă, rezultă că vârsta de ieşire la pensie pentru limită de vârstă este de 50 de ani, vârstă împlinită după data de 1.01.2010.

Drept urmare, am apreciat asupra caracterului fondat al recursului declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei civile şi în rejudecare a respingerii contestaţiei ca nefondată.

JUDECATOR

B.(...)

 

Red.B.F./27.11.2009

Dact./3.12.2009

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑