• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Litigii CAS. Recurs

Hotararea nr. 9266 din data 2008-10-14
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 9266

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 24 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...) (...)

Judecător -(...) (...)

Judecător -(...) E.

Grefier -E. N.

 

     

 

XXX

Pe rol, rezultatul dezbaterilor din şedinţa publică de la 14 octombrie 2008, privind recursul formulat de reclamantul B. C. J. împotriva sentinţei civile nr. 1260/04.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂŢI O. şi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţele publice de la 14 octombrie 2008 şi 21.oct. 2008 astfel cum au fost consemnate în încheierile de şedinţă de la datele menţionate, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

 

C U R T E A

Asupra cauzei de faţă

Prin contestaţia înregistrată la data de 26.03.2008, contestatorul B. C. J. a solicitat nulitatea absolută a cererii de pensionare anticipată formulată de S. D Tr.S în numele său şi pentru el, cerere care nu-i poartă semnătura şi nu este datată, nulitatea absolută a deciziei de pensionare emise în baza cererii nule absolut şi reintegrarea sa în muncă cu obligarea F. la plata drepturilor salariale cuvenite începând cu data de 1.03.2004 până la reintegrarea efectivă.

In motivarea contestaţiei a arătat că invocă excepţia nulităţii absolute a cererii de pensionare şi a deciziei de pensionare emisă la 1.03.2004, deoarece nu au fost respectate prevederile art.54 al.1 lit.d Codul muncii, art.82 al.1 Codul muncii şi art.167 din Legea nr.338/2002.

A menţionat că, nu a formulat cerere de pensionare anticipată, iar unitatea, fără cunoştinţa sa şi fără să-i solicite acceptul, a formulat în numele său o cerere de pensionare, care nu a fost semnată de el şi care nu i-a fost prezentată niciodată.

Referitor la prev. art. 167 din Legea nr.338/2002, privind pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, a arătat că este un drept al angajatului şi nu o obligaţie, termenii folosiţi de lege fiind extrem de clari. Întrucât el nu a formulat o cerere de pensionare, nu şi-a exprimat în nici un fel consimţământul la pensionarea anticipată, pensionarea sa de către unitate a fost abuzivă, prin această decizie încălcându-i-se dreptul fundamental la muncă până la împlinirea vârstei de pensionare.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei, arătând că decizia a fost comunicată contestatorului în luna martie 2004, iar contestaţia a fost introdusă la mai mult de 3 ani de la comunicare şi în ceea ce priveşte competenţa materială de constatare a nulităţii absolute a deciziei de pensionare, a susţinut că aparţine instanţei de contencios administrativ potrivit art.4 al.1 din Legea nr.554/2004.

Pe fond a arătat că, urmare a proiectului de reorganizare şi eficientizare a activităţii din cadrul Regiei Autonome Activităţi O. – Suc, ROMAG E., s-a intenţionat reducerea numărului de posturi, s-au luat măsuri pentru reducerea numărului de salariaţi conform CCM şi s-a solicitat Casei de Pensii verificarea îndeplinirii condiţiilor mai multor angajaţi pentru pensionare, aceasta a transmis lista acestora, printre care şi reclamantul, astfel că i-a fost depus dosarul de pensionare pentru limită de vârstă şi în baza deciziei de pensionare, potrivit art.55 lit.a Codul muncii şi implicit a art.56 lit.d Codul muncii, contractul individual de muncă al reclamantului a încetat.

Cu privire la excepţia nulităţii absolute invocată de reclamant în baza unor articole din Legea nr.53/2003, a arătat că nu corespund cu prevederile legale în vigoare la data emiterii deciziei de pensionare, ori, nu au fost corect invocate, nu a fost vorba de o pensie anticipată, ci pensie pentru limită de vârstă, în baza prev. art.41 al.5 din Legea nr.19/2000 şi nu era necesar consimţământul salariatului şi în consecinţă a solicitat respingerea cererii reclamantului.

Pârâta a formulat cerere de chemare în garanţie a Casei Judeţene de Pensii M, solicitând ca în cazul în care societatea va cădea în pretenţii, Casa Judeţeană de Pensii să fie obligată la despăgubiri cu suma la care vor fi obligaţi şi de asemenea să plătească cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii s-a arătat că sub presiunea aplicării cât mai urgente a unui Program de reorganizare – restructurare, prin adresa nr.275/19.01.2004 a solicitat Casei Judeţene de Pensii, sprijin în vederea verificării condiţiilor de pensionare ale unor salariaţi, s-au înaintat dosarele a 13 salariaţi şi prin adresa nr.4442/19.02.2004, C.J.P. M le-a făcut cunoscut că 12 dosare îndeplinesc condiţiile de pensionare, astfel că la data de 1.03.2004 a emis decizia de pensionare nr.(...), neţinând cont că cererea de pensionare nu era semnată de contestator.

In consecinţă, Casa Judeţeană de Pensii M a fost citată în cauză în această calitate.

Casa Judeţeană de Pensii M a formulat cerere reconvenţională, solicitând ca în situaţia anulării deciziei de pensionare a reclamantului, acesta să restituie sumele încasate cu titlul de pensie de la data pensionării, decizia de pensionare producându-şi efectele cu data de 15.02.2004 şi faţă de cererea de chemare în garanţie a formulat întâmpinare, arătând că dosarul de pensionare al reclamantului a fost înaintat de pârâtă prin adresă oficială. Rezultă astfel că angajatorul şi-a asumat răspunderea pentru corectitudinea datelor din dosarul de pensie, inclusiv din cererea de pensionare ce este parte componentă a acestuia şi nu au cunoştinţă despre modul în care au decurs negocierile angajator – angajat la data pensionării reclamantului, ci doar despre intenţia angajatorului ce dorea să asigure o formă de protecţie socială prin pensionarea angajatului.

S-a menţionat că decizia de pensie de care a beneficiat reclamantul este o decizie de pensie pentru limită de vârstă şi că în luna decembrie 2004, dosarul de pensie a fost transferat la cererea reclamantului la Casa Judeţeană de Pensii V.

Prin sentinţa nr.1260 din 4 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), s-a respins contestaţia formulată de reclamant B. C. J., în contradictoriu cu pârâta Regia Autonomă de Activităţi O. cu sediul în Dr.Tr.S şi chemat în garanţie Casa Judeţeană de Pensii M, cu sediul în Dr.Tr.S, împotriva Deciziei de pensionare nr. (...) din 1.03.2004.

S-a respins cererea de chemare în garanţie formulată de Regia Autonomă de Activităţi O..

S-a respins cererea reconvenţională formulată de Casa Judeţeană de Pensii M.

S-a reţinut că reclamantul a contestat Decizia de pensionare nr.(...) din 1.03.2004, emisă de Casa Judeţeană de Pensii M, solicitând să se constate nulitatea absolută a cererii de pensionare anticipată formulată de S. D Tr.S în numele său şi pentru el, cerere ce nu poartă semnătura sa şi nu este datată, nulitatea absolută a deciziei de pensionare emisă în baza cererii nule absolut, reintegrarea sa în muncă, cu obligarea S. la plata drepturilor salariale cuvenite începând cu 1.03.2004 până la reintegrarea efectivă.

Nulităţile absolute invocate de reclamant, privesc fondul deciziei de pensionare, respectiv nerespectarea prev. art. 56 al.1 lit.d Codul muncii şi art.82 din Legea nr.19/2000 (menţionat eronat în contestaţie art. 82 din Codul muncii) şi pot fi constatate în cadrul termenelor speciale prevăzute de Codul muncii, respectiv 30 zile de la comunicarea deciziei de încetare a contractului de muncă şi 45 zile de la comunicarea deciziei de pensionare prev. de Legea nr.19/2000.

Cum contestaţia a fost introdusă la mai mult de 4 ani de la emiterea acestor decizii, nulităţile absolute invocate nu mai pot fi discutate şi analizate.

 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul apreciind hotărârea instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală.

Instanţa de fond în mod nelegal a apreciat nulitatea absolută a deciziei de pensionare invocată ca fiind prescriptibilă şi, de asemenea, prin soluţia adoptată a realizat un regim discriminatoriu faţă de ceilalţi colegi ai reclamantului, aflaţi în situaţii identice.

La dosar au fost depuse copia deciziei nr. 1674/2007 a Curţii de A P E L C R A I O V A, 301/2007 a aceleiaşi instanţe, copie sen6tinţă 2073/2006 a T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i.

Pârâtul intimat a formulat întâmpinare apreciind hotărârea instanţei de fond ca temeinică şi legală.

De asemenea cu prilejul soluţionării cauzei a fost depusă sentinţa nr. 934/18 sept. 2007 a T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i având ca obiect contestaţia formulată de către reclamant împotriva deciziei de pensionare ce formează obiectul cauzei de faţă.

Analizând motivele de recurs invocate cât şi hotărârea instanţei de fond, se constată că recursul este nefundat astfel încât în temeiul art. 312 cod pr.civ. urmează a-l respinge.

Obiectul cauzei deduse judecăţii îl formează contestaţia ce are ca obiect decizia de pensionare nr. (...)/1.03.2004 emisă de Casa Judeţeană de Pensii M reclamantului.

Se invocă motive de nulitate absolută a deciziei, respectiv lipsa consimţământului reclamantului la pensionare anticipată, unitatea angajatoare încălcând cerinţele legale, astfel cum sunt prevăzute de art. 54 lit. d art. 82 Codul muncii.

De asemenea se constată că aceeaşi decizie de pensionare a format obiectul dosarului înregistrat pe rolul T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i sub nr(...), prin sentinţa nr. 934 declinându-se competenţa în favoarea Tribunalului E..

Se constată astfel că ceea ce se contestă de către reclamant este decizia de pensionare emisă de intimatul pârât, decizie ce este guvernată de legea specială, respectiv Legea 19/2001, ce prevede exhaustiv condiţiile de acordare, de calcul a pensiei de care beneficiază şi reclamantul.

Aceeaşi lege prevede condiţiile în care se solicită pensia, precum şi condiţiile în care se eliberează decizia de pensionare, căile de atac pentru persoanele nemulţumite de conţinutul deciziei.

Astfel art. 86 din Legea 19/2000 arată că admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa Teritorială de Pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, iar potrivit art. 87 din aceeaşi lege, decizia poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.

Decizia emisă reclamantului la data de 1.03.2004 şi contestată în acţiunea supusă analizei la 26.03.2008 depăşeşte cu mult termenul de promovare a contestaţiei împotriva acesteia, cum corect a apreciat prima instanţă.

Se are în vedere caracterul juridic al deciziei de pensionare, în care autoritatea de stat acordă drepturi beneficiarilor legii, raportul de autoritate presupunând o siguranţă a circuitului civil, ce trebuie asigurată prin actele de această natură, şi care nu poate pune sub semnul întrebării, imprescriptibil, raportul juridic astfel creat.

De altfel, poziţia reclamantului constând în pasivitatea sa pe parcursul celor 4 ani de la emiterea deciziei de pensionare, acţiunea în justiţie formulată anterior şi nefinalizată, având acelaşi obiect, precum şi încasarea de către reclamant a drepturilor de asigurări sociale pe parcursul perioadei arătate, sunt elemente ce nu se circumscriu lipsei consimţământului, astfel cum se invocă de către recurent.

De asemenea se constată că reclamantul nu se află în poziţii identice cu ceilalţi angajaţi ai S. Sucursala ROMAG E. Dr.Tr.,S, în speţele deduse judecăţii fiind analizat raportul de muncă în care parte este şi angajatorul motivele de încetare a contractelor de muncă şi subsecvent actul de pensionare.

Or, ceea ce reclamantul contestă prin acţiunea de faţă este decizia de pensionare, care, aşa cum am arătat are regimul juridic astfel cum este reglementat de Legea 19/2001 şi supus dispoziţiilor speciale al acestei legi, inclusiv în ceea ce priveşte contestarea actului autorităţii.

Constatând astfel că hotărârea primei instanţe este temeinică şi legală, Curtea urmează a o menţine în totalitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I DE

Respinge recursul declarat de reclamantul B. C. J. împotriva sentinţei civile nr. 1260/04.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂŢI O. şi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Octombrie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

E. N.

 

   

 

Red.T.(...)

Tehn.M.D.2 ex/19.11.2008

J.f.Fl.E.

L.T.

Toate spetele


Sus ↑