• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 6511R din data 2009-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(4876/2009)

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE

MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Decizia civilă nr.6511/R

Şedinţa publică din data de 12 noiembrie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE- (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) D. (...)

GREFIER - G. E.

 

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, împotriva sentinţei civile nr.3866 din 08 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. 7413/3/AS/2009, în contradictoriu cu intimatul reclamant N. D., având ca obiect - obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul reclamant N. D., personal, lipsind recurenta pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că intimatul reclamant N. D., a depus la dosar întâmpinare, prin serviciul registratură al acestei instanţe la data de 04.11.2009, precum şi faptul că recurenta pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B, a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă conform art.242 Cod procedură civilă.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, nici excepţii de invocat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Intimatul reclamant N. D., personal, solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei atacate ca legală şi temeinică .

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

Constată că prin sentinţa civilă nr.3866/8.05.2009 pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis cererea reclamantului N. D. în contradictoriu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B ; a anulat decizia nr.(...)/22.01.2009; a obligat intimata să emită o nouă decizie de pensie în care să fie menţionată vârsta standard de pensionare de 63 ani şi 5 luni şi un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 10 luni începând cu data de 29.09.2008.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că prin decizia nr. (...)0/22.01.2009, contestatorul a fost pensionat la data de 29.09.2008 reţinându-se vârsta standard de pensionare de 65 ani şi un stagiu complet de cotizare de 35 ani.

Art.167 alin.1 din Legea nr.19/2000 stabileşte că de la data intrării în vigoare şi până la data în care stagiile complete de cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi: a) persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin prezenta lege în condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr.3.

Din decizia nr.(...)/22.01.2009 reiese că petentul a lucrat grupa a II de muncă 26 de ani, 11 luni şi 2 zile şi în grupa I de muncă 2 ani, 10 luni şi 16 zile, beneficiind de o reducere a vârstei standard de pensionare de 6,5 ani conform art.42 alin.1 tabelul 1 din acelaşi act normativ.

Conform anexei 3 din Legea nr.19/2000 pentru perioada august 2008- noiembrie 2008 vârsta standard de pensionare este de 63 de ani şi 5 luni şi stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi 10 luni.

Cererea de pensionare a contestatorului a fost înregistrată la intimată la data de 29.09.2008. La această dată contestatorul avea vârsta de 58 de ani, 6 luni şi 9 zile, depăşind limita minimă stabilită de anexa 3 din lege, respectiv de 57 de ani şi 5 luni (63 de ani şi 5 luni cu o reducere de 6,5 ani conform art. 42(1).

Astfel, contestatorul la data de 29.09.2008 trebuia să îndeplinească vârsta standard de pensionare de 63 ani şi 5 luni şi un stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 10 luni aşa cum prevede Legea nr. 19/2000 în anexa 3.

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a admis acţiunea , a anulat decizia de pensionare nr.(...)/22.01.2009 şi a obligat intimata să emită o nouă decizie de pensie în care să fie menţionată vârsta standard de pensionare de 63 ani şi 5 luni şi un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 10 luni începând cu data de 29.09.2008.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs recurenta-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B , criticând sentinţa pentru următoarele motive de nelegalitate şi netemeinicie:

- Hotărârea pronunţată de instanţa de fond a fost dată cu încălcarea legii.

Contestatorul N. D., este născut la data de 20.03.1950, vârsta standard de pensionare, în cazul contestatorului, în conformitate dispoziţiile art. 41, alin. 2, din legea nr. 19/2000, este de 65 ani. Reclamantul avea dreptul de a iesi la pensie incepand cu 20 martie 2015.

Referitor la susţinerile reclamantului, cum ca nu s-a ţinut cont de prevederile art. 41, din Legea nr.19/2000, cu completările şi modificările ulterioare, recurenta face următoarele precizări:

Fiind vorba de o H. eroare in ceea ce priveşte interpretarea actelor normative invocate (Legea nr. 19/2000 si Ordinul N. 340/2001), pentru a nu concluziona ca reclamantul cu buna ştiinţa încearcă sa inducă in eroare instanţa , subliniază ca intre cele doua anexe ( Anexa 3 la lege, si Anexa 9 la ordin) nu exista diferenţe, in sensul ca potrivit unei anexe un .asigurat poate dobândi mai devreme dreptul la pensie, sau mai mult ca poate beneficia de reducerea stagiului complet de cotizare.

Anexa 3, stabileşte vârstele standard de pensionare si stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei si bărbaţi, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 -martie 2015.

Anexa nr. 9 la Ordinul N. nr. 340/2001 se refera la eşalonarea vârstelor standard de pensionare si a stagiilor minime si complete de cotizare în funcţie de data naşterii, eşalonare prevăzuta de art. 41, alin. (2) din Legea 19/2000. Potrivit acestei anexe, eşalonarea vizează bărbaţii născuţi in perioada ianuarie 1939 - decembrie 1949, inclusiv. Prin urmare, bărbaţii născuţi în luna iulie 1949 se pot pensiona la vârsta de 64 ani şi 10 luni, având nevoie de un stagiu minim de cotizare de 14 de ani şi 8 luni, si de un stagiu complet de 34 ani şi 8 luni.

Astfel, în speţa reclamantului, urmare faptului că este născut la data de 27.03.1950, beneficiază de eşalonarea reglementata de art. 41, alin. (2)-(4) din Legea nr. 19/2000, anexa 3 la Legea nr. 19/2000 si anexa 9 la Ordinul N. nr. 340/2001, îndeplinind condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 65 ani. Reclamatului i-au fost stabilite drepturile de pensie de limita de vârsta potrivit deciziei nr. (...)/22.01.2009, in temeiul Legii nr. 19/2000, urmare cererii înregistrate la data de 29.09.2009, sub numărul (...).

Drepturile au fost stabilite începând cu data de 29.09.2008, urmând a fi comunicate în plată potrivit dispoziţiilor Legii nr.19/2000, la stabilirea drepturilor s-au valorificat toate documentele aflate in dosarul de pensionare.

Având în vedere cele enunţate anterior, temeiurile de drept invocate apreciază recurenta că în mod corect Casa Locală de Pensii Sector 5, a procedat la emiterea Deciziei prin care s-a admis cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârsta si pe cale de consecinţa, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentinţei civile recurate pronunţata de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i , in sensul respingerii in tot a acţiunii.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei pronunţate de instanţa de fond prin prisma criticilor formulate, cât şi din oficiu conform art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este nefondat , pentru următoarele motive:

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi de drept şi a făcut o corectă aplicare a legii .

Recursul declarat de către recurenta-intimată Casa de Pensii a Municipiului B a fost găsit nefondat întrucât, Curtea observă că din datele înscrise în decizia de pensionare, respectiv vârsta de 65 ani şi stagiul de 35 ani, reiese că recurenta-pârâtă a făcut o încadrare greşită în art.167 (2) în loc de art.167 (1) din Legea nr19/2000.

Astfel, corect a reţinut instanţa de fond din decizia nr.(...)/22.01. 2009 că petentul a lucrat grupa a II de muncă 26 de ani, 11 luni şi 2 zile şi în grupa I de muncă 2 ani, 10 luni şi 16 zile, beneficiind de o reducere a vârstei standard de pensionare de 6,5 ani conform art.42 alin.1 tabelul 1 din acelaşi act normativ.

Conform anexei 3 din Legea nr.19/2000 pentru perioada august 2008- noiembrie 2008 vârsta standard de pensionare este de 63 de ani şi 5 luni şi stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi 10 luni şi nu 65 de ani şi un stagiu complet de cotizare de 35 de ani cum greşit a stabilit recurenta-intimată.

La data înregistrării cererii de pensionare-29.09.2008, contestatorul avea vârsta de 58 ani, 6 luni şi 9 zile şi cum acesta beneficiază de o reducere a vârstei standard cu 6,5 ani conform art.42(1) din aceeaşi lege, în mod temeinic şi legal, instanţa de fond a anulat decizia de pensionare emisă şi a obligat pârâta (recurenta din prezenta cauză) la emiterea unei noi decizii de pensionare în care să fie menţionată vârsta standard de pensionare de 63 ani şi 5 luni şi un stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 10 luni începând cu data de 29.09.2008.

Pentru considerentele arătate, în baza art.312 Cod procedură civilă , Curtea va respinge recursul declarat de Casa de Pensii a Municipiului B, ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-intimată CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B cu sediul în B, Calea E. nr.6, sector 3 împotriva sentinţei civile nr.3866/8.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant N. D. domiciliat în B str.(...), (...)C2, .A, .9 sector 5.

..//..

 

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. B. F. M. V. M. D. E.

GREFIER

G. E.

Red.: P.A.

Dact.: Z.G.

4 ex.

11.12.2009

Jud.fond:M.E.

A.E.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑