• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 6480R din data 2009-11-11
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

(4877/2009)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 6480/R

Şedinţa  publică de la 11.11.2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) I.

GREFIER F. E. D.

 

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurenta-pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B împotriva sentinţei civile nr.2855/03.04.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.2935/3/AS/2009 în contradictoriu cu intimatul-reclamant N. J..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul-reclamant personal, lipsă fiind recurenta-pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în sensul că intimatul-reclamant a formulat întâmpinare, înregistrată la data de 29.10.2009, după care,

Preşedintele completului procedează la verificarea identităţii intimatului-reclamant, care prezintă CI, datele fiind consemnate în caietul de şedinţă.

Intimatul-reclamant solicită respingerea recursului, ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate, ca legală şi temeinică.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 2855 din data de 03.04.2009 pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a admis contestaţia formulată de reclamantul N. J. în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B; a anulat decizia nr. R(...) din 11.12.2008 emisă de intimată.

A obligat pe intimată la emiterea deciziei de pensionare a contestatorului pentru limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare de la data de 01.09.2008.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că reclamantul întrunea cerinţele de pensionare cu privire la stagiul de cotizare, astfel încât decizia de respingere a cererii de pensionare este nelegală pentru următoarele argumente:

Potrivit art.41 alin.2 din legea pensiilor, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi.

Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrări în vigoare a prezentei legii, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi conform eşalonării prevăzute în anexa 3.

Conform tabelului din anexa 3, raportat la faptul că reclamantul a solicitat înscrierea la pensie pe 02.10.2008 - vârsta standard de pensionare era de 63 de ani şi 5 luni iar stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi 10 luni.

Întrucât reclamantul a desfăşurat timp de peste 22 de ani activitate în grupa a-II-a de muncă, acesta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, cu 5 ani conform tabelului nr.1 din art.42, vârsta de pensionare în cazul său fiind de 58 de ani şi 5 luni.

Având în vedere că reclamantul s-a născut la data de 28.03.1950 rezultă că la data depunerii cererii de pensionare - 02.10.2008 acesta avea 58 de ani şi 6 luni, îndeplinind condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs motivat în termen legal pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, criticând soluţia pentru motivele prevăzute de art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

În motivarea recursului se susţine, în esenţă, că sentinţa instanţei de fond este criticabilă sub aspectul analizării probelor administrate, al aplicării greşite a prevederilor legale în ceea ce priveşte stabilirea vârstei standard de pensionare.

Potrivit art. 41 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 pensia pentru limita de vârsta se acorda asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.

În conformitate cu art. 41 alin.2, din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare stabileşte ca: vârsta standard de pensionare este de 60 ani pentru femei si 65 ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrării in vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute in anexa 3.

Referitor la susţinerile reclamantului, cum că printr-o eroare fundamentala Casa de pensii cere ca vârsta sa fie de 65 ani, considerând ca se află deja în anul 2015, pentru ca reclamantul sa poată îndeplini una din condiţiile esenţiale impuse de articolul mai sus menţionat, recurenta a făcut următoarele precizări:

Recurenta a apreciat că este vorba de o gravă eroare în ceea ce priveşte interpretarea actelor normative invocate (Legea nr. 19/2000 si Ordinul N. nr.340/2001), pentru a nu concluziona ca reclamantul-intimat cu bună ştiinţa încearcă sa inducă in eroare instanţa.

Astfel, recurenta a arătat că între cele doua anexe ( Anexa 3 la lege, si Anexa 9 la ordin) nu exista diferenţe, in sensul ca potrivit unei anexe un asigurat poate dobândi mai devreme dreptul la pensie, sau mai mult că poate beneficia de reducerea stagiului complet de cotizare.

Anexa 3, stabileşte vârstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare pentru femei si bărbaţi, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001-martie 2015.

Anexa nr. 9 la Ordinul N. nr. 340/2001 se refera la eşalonarea vârstelor standard de pensionare si a stagiilor minime si complete de cotizare in funcţie de data naşterii, eşalonare prevăzuta de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 19/2000. Potrivit acestei anexe, eşalonarea vizează bărbaţii născuţi in perioada ianuarie 1939 - decembrie 1949, inclusiv. Prin urmare, bărbaţii născuţi după data de 01.01.1950 se pot pensiona la vârsta de 65 ani, având nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 de ani si de un stagiu complet de 35 de ani.

Reclamantul este născut la data de 28.03.1950, astfel încât nu beneficiază de eşalonarea reglementată de art. 41, alin. (2)-(4) din Legea nr. 19/2000, anexa 3 la Legea nr. 19/2000 şi anexa 9 la Ordinul N. nr. 340/2001.

Articolul 42 din Legea nr. 19/2000 permite reducerea vârstei standard de pensionare pentru asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare si si-au desfăşurat activitatea total sau parţial in condiţii deosebite.

În speţa reclamantului, urmare faptului că a dovedit un stagiu de
cotizare de 22 ani, 1 luni în grupa a-ll-a de muncă prin aplicarea art. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 beneficiază de reducerea vârstei standard cu 5 ani: - 65 de ani, 0 luni;

- 60 de ani, 0 luni.

Rezultă că reclamantul poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani, cu reducerea aferentă grupei superioară de muncă.

Prin întâmpinarea formulată, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând întregul material probator administrat în cauză prin prisma criticilor invocate pe calea recursului, cât şi din oficiu conform art.3041 Cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele:

Tribunalul a analizat în mod coroborat şi judicios înscrisurile administrate în probatoriu şi normele legale incidente în cauză.

Astfel, faţă de data naşterii contestatorului (28.03.1950) şi data depunerii cererii de pensionare la Casa de Pensii (02.10.2008), cum el a depăşit peste 22 de ani activitate în grupa a-II-a de muncă, în mod corect s-a reţinut că beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani, potrivit tabelului nr. 1 din art. 42 din Legea nr. 19/2000.

Aceasta pentru că, la data înscrierii contestatorului la pensie vârsta de pensionare era de 63 de ani şi 5 luni, iar stagiul de cotizare de 31 de ani şi 10 luni (anexa 3).

Pentru motivele arătate, şi în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul recurenta-pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B împotriva sentinţei civile nr.2855/03.04.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.2935/3/AS/2009 în contradictoriu cu intimatul-reclamant N. J..

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.11. 2009.

PREŞEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

T. H. J. N. D. M. I.

 

 

GREFIER

F. E. D.

 

Red.LH/th.red. CP

2ex-07.12.2009

Jud. fond: D.O.T

A.V.T

Toate spetele


Sus ↑