• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 968 din data 2009-06-12
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

România

Curtea de A p e l T i m i ş o a r a

Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale

 

Decizia civilă nr. 968

Şedinţa publică din 12 iunie 2009

Instanţa constituită din:

Preşedinte: (...) (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) S.

Grefier: E. N.

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de către reclamanta D. D. împotriva sentinţei civile nr. 322 pronunţată la 31 martie 2009 de către Tribunalul C S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta recurentă personal, lipsă fiind pârâta intimată.

Procedura completă.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că la data de 12 iunie 2009, prin serviciul registratură al instanţei, pârâta intimată a depus la dosar întâmpinare.

Constatând că nu mai sunt alte cereri sau probe de administrat, instanţa consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Reclamanta recurentă a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate în sensul admiterii contestaţiei şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare pentru limită de vârstă.

 

Instanţa

 

Deliberând asupra recursului de faţă a constatat următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul C-S la 6 ianuarie 2009 sub nr. 95/115, reclamanta D. D. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S solicitând instanţei ca, prin hotărârea judecătorească pe care o va pronunţa, să constate nelegalitatea deciziei nr. (...) din 12 decembrie 2008 şi să oblige pârâta să-i recalculeze vârsta standard de pensionare ţinându-se seama şi de prevederile art. 482 pct. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000 modificată.

In motivarea contestaţiei arată că pârâta nu a luat în calcul la emiterea deciziei contestate în ce priveşte calculul vârstei de pensionare prevederile art. 482 pct. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000 modificată şi că deşi se încadrează în aceste dispoziţii legale, pârâta nu i-a acordat reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani; că ea a născut şi crescut doi copii, fapt menţionat în cartea de muncă.

Mai arată că în mod greşit pârâta a dispus pensionarea ei anticipată şi i-a diminuat pensia cu 13,95% în condiţiile în care îndeplinea condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă.

Prin sentinţa civilă nr. 332 pronunţată la 31 martie 2009, instanţa a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că reclamanta a solicitat, cu cererea nr. 83852/10.09.2008, pensionarea pentru limită de vârstă.

Prin decizia nr. 1(...)/12.12.2008 a fost admisă cererea de pensionare, constatându-se îndeplinite condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale, începând cu data de 10 septembrie 2008, la împlinirea de către reclamantă a vârstei de 56 de ani şi 5 luni.

A apreciat că reclamanta a beneficiat de reducerea vârstei standard de pensionare prin acordarea pensiei anticipate parţiale la vârsta de 56 de ani şi 5 luni şi că beneficiind de reducerea vârstei standard prin acordarea pensiei anticipate parţiale la vârsta de 56 de ani şi 5 luni, reclamanta nu mai poate beneficia şi de reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută de art. 482 pct. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000 modificată şi completată.

In termen legal, împotriva sentinţei civile menţionate mai sus, a declarat recurs reclamanta D. D., recurs înregistrat la Curtea de A p e l T i m i ş o a r a sub nr(...).

Solicită casarea sentinţei recurate şi urmare a rejudecării cauzei admiterea acţiunii, anularea deciziei privind acordarea pensiei anticipate parţiale şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare pentru limită de vârstă, precum şi recalcularea pensiei conform legislaţiei în vigoare şi obligarea pârâtei la plata pensiei neacordate..

Arată că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că vârsta standard de pensionare este de 49 de ani şi că la data depunerii cererii nu îndeplinea condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, deoarece potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare, vârsta standard de pensionare pentru femei în perioada august 2008 – noiembrie 2008 este de 58 de ani şi 5 luni, iar coroborat cu art. 482 din Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare aplicabilă ei era de 56 de ani şi 5 luni, vârstă pe care o avea împlinită la data depunerii cererii.

In drept recursul este întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 cod procedură civilă, 482 pct. 1 lit. b şi anexa 3 din Legea nr. 19/2000.

Prin întâmpinare, pârâta intimată a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, cu cheltuieli de judecată.

Arată că motivele de recurs sunt neîntemeiate, deoarece art. 167 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 modificată şi completată, pentru perioada aprilie 2001 – noiembrie 2014, vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare în înţelesul art. 49 şi 50 din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă în raport cu data naşterii, iar conform pct. 3 de la cap B secţiunea a II-a din Ordinul nr. 340/2001 „vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa 9 la prezentele norme; că pentru reclamantă vârsta standard este de 59 de ani; că vârsta la care face referire reclamanta de 58 de ani şi 5 luni este vârsta asiguratei la ieşirea la pensie, or recurenta a avut la data solicitării doar 56 de ani şi 5 luni.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs formulate, a dispoziţiilor art. 304 pct. 8 şi 9 cod procedură civilă coroborat cu art. 3041 cod procedură civilă, instanţa a apreciat recursul întemeiat, urmând a-l admite cu următoarea motivare:

Instanţa a interpretat greşit dispoziţiile legale incidente speţei, reţinând în mod greşit ca reclamanta nu îndeplineşte condiţiile de vârstă pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Prin cererea înregistrată la Casa de pensii C-S la 10 septembrie 2008 sub nr. 83852, reclamanta D. D. a solicitat pensionarea pentru limită de vârstă, solicitând aplicarea beneficiului conferit de art. 482 din Legea nr. 19/2000.

Reclamanta este născută la 29 martie 2952, la data formulării cererii de pensionare având împlinită vârsta de 56 de ani şi 5 luni şi având un stagiu de cotizare realizat de 29 de ani 5 luni şi 9 zile.

Conform art. 41 din Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei, atingerea vârstei standard de pensionare urmând a se realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei, conform eşalonării prevăzute în anexa 3.

Conform anexei 3 femei, în perioada august 2008 – noiembrie 2008, vârsta standard de pensionare necesară pentru ieşirea la pensie este de 58 de ani şi 5 luni şi un stagiu complet de cotizare de 26 de ani şi 10 luni.

Reclamanta se află în situaţia prevăzută de art. 482 din lege care îi dă posibilitatea reducerii vârstei standard de pensionare cu 2 ani, în condiţiile în care aceasta a crescut 5 copii.

Faţă de data depunerii cererii de pensionare, vârsta standard de pensionare de 58 de ani şi 5 luni se reduce cu 2 ani, rezultând o vârstă de pensionare de 56 de ani şi 5 luni, condiţie pe care reclamanta o îndeplinea la data formulării cererii.

Dispoziţiile art. 167 (2) din Legea nr. 19/2000 modificată şi completată fac trimitere la art. 49 şi 50 din lege referitoare la pensia anticipată şi pensia anticipată parţială şi nu au incidenţă în speţă.

Faţă de cele de mai sus, în baza art. 312 alin. 1 cod procedură civilă, urmează a admite recursul reclamantei, a modifica sentinţa recurată în sensul admiterii contestaţiei, anulării deciziei de pensionare nr. 1(...) din 12 decembrie 2008 şi obligării pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare pentru limită de vârstă pe seama reclamantei, drepturile urmând a fi stabilite şi acordate începând cu 10 septembrie 2008.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de către reclamanta D. D. împotriva sentinţei civile nr. 322 pronunţată la 31 martie 2009 de către Tribunalul C- S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Modifică sentinţa recurată în sensul că:

Admite contestaţia formulată de reclamanta D. D. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de pensii C-S.

Anulează decizia de pensionare nr. 1(...) din 12 decembrie 2008 şi obligă pârâta la emiterea unei noi decizii de pensionare pentru limită de vârstă pe seama reclamantei, drepturile urmând a fi stabilite şi acordate începând cu 10.09.2008.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, 12 iunie 2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

N. B. E. G. E. S. S.

 

Grefier,

E. N.

 

Red. MB/dact. MB/2 ex.

10.07.2009

Primă instanţă:

U. M., E. S. – Tribunalul C S

Toate spetele


Sus ↑