• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1593 din data 2009-11-10
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ

ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR.1593

Şedinţa publică din data de 10 noiembrie 2009

Curtea constituită din:

 

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de reclamanta H. M. împotriva sentinţei civile nr. 445/28.04.2009, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S, având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta recurentă, H. M., lipsă fiind pârâta intimată..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri, Curtea acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamanta recurentă solicită admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii, în sensul admiterii acţiunii, astfel cum a fost formulată.

 

CURTEA,

 

Deliberând constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul C-S sub nr(...), reclamanta H. M. a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii C-S, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea Deciziilor de pensionare nr.92128/12.12.2007 şi nr.92128/01.10.2008, obligarea pârâtei să-i recalculeze pensia cuvenită prin valorificarea adeverinţei de încadrare în grupa a II-a de muncă şi a Adeverinţei nr.1660/23.03.2007, obligarea pârâtei să-i plătească drepturile de pensie restante rezultate în urma recalculării începând cu 1 ianuarie 2006 şi indexarea pensiei cu procentele prevăzute de lege începând cu 1 noiembrie 2007.

În motivarea cererii sale, reclamanta învederează instanţei faptul că, deşi a depus la Casa de Pensii o adeverinţă cu încadrarea sa în grupa a II-a de muncă precum şi adeverinţa cu nr.1660/23.03.2007, pârâta nu a făcut operaţiile necesare de recalculare a drepturilor sale de pensiei prin valorificarea respectivelor adeverinţe.

De asemenea, reclamanta arată că, prin Decizia de pensionare 92128/01.10.2008, i se comunică că ar fi lucrat numai 19 ani şi 8 luni şi că în buletinul de calcul nu este trecut anul 1985.

Pârâta a depus întâmpinare în cauză prin care solicită respingerea acţiunii reclamantei şi obligarea ei la plata cheltuielilor de judecată, invocând în acest sens excepţia inadmisibilităţii acţiunii, întrucât reclamanta nu a respectat dispoziţiile art.112 Cod procedură civilă, excepţia de nulitate a cererii de chemare în judecată conform art.133 Cod procedură civilă, excepţia de prematuritate a formulării prezentei cereri, întrucât reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile administrative obligatorii prevăzute de art.95 şi art.169 din Legea nr.19/2000 modificată şi completată şi excepţia rămânerii fără obiect a contestaţiei formulate împotriva Deciziei de pensionare 92128/12.12.2007.

Pe fond, pârâta arată că din dosarul de pensionare rezultă fără dubiu că s-a luat în calculul vechimii la pensie, chiar din decizia de pensionare iniţială (decizia nr.92128/25.05.1988), o vechime efectivă în grupa a II-a de muncă de 19 ani 8 luni şi 19 zile.

Din buletinul de calcul depus la dosar rezultă că sporul de toxicitate de 75 lei aferent perioadei 12.10.1968-01.07.1988 şi sporul de şef de echipă de 5% aferent perioadei 01.08.1981-01.07.1988, de care reclamanta a beneficiat, au fost luate în calcul la pensie.

Prin sentinţa civilă nr. 445 din 28.04.2009, Tribunalul C S a admis excepţia rămânerii fără obiect a contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare 92128/12.12.2007, şi a respins contestaţia.

Pentru a pronunţa această situaţie, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În acest sens, instanţa reţine că cererea introductivă formulată de către reclamanta respectă dispoziţiile art.112 Cod procedură civilă, fiind motivată în fapt şi având anexate Deciziile de pensionare contestate, Adeverinţa nr.1660/23.03.2007, copie a cuponului de pensie pe luna ianuarie 2008 şi copie a carnetului său de muncă.

De asemenea, din analiza cererii de chemare în judecată şi a actelor anexate acesteia reiese fără dubiu obiectul acesteia, respectiv anularea Deciziilor de pensionare nr.92128/12.12.2007 şi nr.92128/01.10.2008, recalcularea drepturilor de pensie, plata drepturilor de pensie restante rezultate în urma recalculării şi indexarea pensiei astfel rezultate cu procentele legale.

Referitor la excepţia de prematuritate a formulării prezentei acţiuni, instanţa reţine că reclamanta a făcut dovada că a înregistrat la data de 12.04.2007 la Casa Judeţeană de Pensii C-S o cerere de recalculare a pensiei sale prin valorificarea adeverinţelor de sporuri (fila 29 dosar).

Astfel fiind, instanţa va respinge ca nefondate excepţiile analizate mai sus.

În ceea ce priveşte excepţia rămânerii fără obiect a contestaţiei formulate împotriva Deciziei de pensionare nr.92128/12.12.2007, instanţa o va admite reţinând în acest sens că, după introducerea acţiunii pe rolul instanţei şi ca urmare a cererii de recalculare a pensiei formulată de către reclamantă, pârâta a emis pe seama acesteia Decizia de pensionare nr.92128/01.10.2008 privind recalcularea pensiei din sistemul public în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.100/2008.

Astfel, Decizia de pensionare nr.92128/12.12.2007 nu mai produce efecte juridice deoarece s-a emis Decizia de pensionare nr.92128/01.10.2008, decizie pe care reclamanta a înţeles să o conteste în dosarul de faţă.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că, prin Decizia nr. 92128/01.10.2008 pârâta i-a recalculat reclamantei drepturile de pensie în sistemul public, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.100/2008, valorificând stagiul de cotizare de 19 ani 8 luni şi 19 zile realizat de către aceasta în grupa a II-a de muncă.

Analizând Buletinul de calcul care a stat la baza emiterii Deciziei de pensionare nr.92128/12.12.2007, instanţa constată că, într-adevăr, pârâta a luat în calcul la determinarea drepturilor de pensie ale reclamantei sporurile de care reclamanta a beneficiat în perioada 12.10.1968 – 01.07.1988, sporuri confirmate prin Adeverinţa nr.1660/23.03.2077 depusă de reclamanta la dosarul de pensionare în data de 12.04.2007.

Astfel, instanţa constată că sporul de toxicitate în sumă de 75 lei se regăseşte în sumele de la rubrica ,,alte sporuri’’ din buletinul de calcul, la poziţiile aferente perioadei 12.10.1968-01.07.1988, fiind inclusă în sumele înscrise în această coloană (110, 116, 118, 121, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 149, 152, 153, 144, 156, 157, 170, 172, 174, 179, 182), sumele fiind constituite din sporul de noapte şi sporul de toxicitate.

Sporul de şef de echipă de 5% se regăseşte la rubrica ,,sporuri incluse în salariu’’ din buletinul de calcul, la poziţiile aferente perioadei 01.08.1981-01.07.1988, fiind înscrisă sub formă de sume prin aplicarea procentului de 5% la salariu, adică 2101x5%==105,2219x5%=110,2268x5%==113.

Este evident că aceste sporuri au fost luate în calcul la pensie, actele din dosarul cauzei fiind dovezi incontestabile.

De asemenea, instanţa constată că printre datele şi elementele care au condus la determinarea punctajului mediu anual al reclamantei se regăseşte şi stagiul de cotizare realizat de către aceasta în anul 1985.

Referitor la perioada de 19 ani 8 luni şi 19 zile reţinută de pârâtă în cuprinsul Deciziei nr.92128/01.10.2008, instanţa constată că aceasta nu reprezintă întreg stagiul de cotizare realizat de către reclamantă ci perioada lucrată de aceasta în grupa a II-a de muncă, perioadă pentru care i s-a acordat un număr suplimentar de puncte în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.100/2008.

Împotriva sentinţei susmenţionate a declarat recurs reclamanta, care a solicitat în principal, modificarea sentinţei în sensul de a admite contestaţia aşa cum a fost formulată împotriva ambelor decizii de pensionare, a dispune anularea acestora şi obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de pensionare prin care pârâta să calculeze legal punctajul mediu anual având în vedere şi sporurile invocate, precum şi faptul că a lucrat în grupa a II a de muncă pe o perioadă de 19 ani, 8 luni şi 19 zile.

În subsidiar a solicitat trimiterea cauzei la rejudecare.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 304 ind. 1 şi 312 alin. 1 teza I, alin 2 şi 3 din C o d u l d e Procedură civilă.

Analizând hotărârea recurată conform art. 304 ind. 1 din C o d u l d e procedură civilă, şi cu precădere prin prisma motivelor de recurs invocate de recurentă, Curtea constată recursul întemeiat pentru următoarele motive:

Prin acţiunea formulată, reclamanta recurentă a solicitat anularea deciziei de pensionare nr. 92128 din 12.12.2007, prin care s-a recalculat pensia în temeiul OUG 4/2005, drepturile de pensie fiind recalculate fiind acordate începând cu data de 01.07.2005. Ulterior în timpul procesului, pârâta intimată a emis decizia de pensionare nr. 92128 din 01.10.2008, emisă în temeiul OUG 100/2008, şi care acordă drepturile de pensie recalculate începând cu data de 01.10.2008, această decizie fiind şi ea atacată în instanţă, dosarul nr(...) fiind conexat la prezenta cauză.

Cum prin decizia emisă în temeiul P. 100/2008, nu s-au verificat şi condiţiile de recalculare a pensiei reclamantei prin decizia 92128/12.12.2007, nu se poate vorbii de rămânerea fără obiect a contestaţiei, instanţa de fond trebuind să verifice toate motivele invocate, cu atât mai mult cu cât decizia emisă în temeiul OUG 100/2008, acordă drepturile începând din data de 01.10.2008 şi nu din 01.07.2005, data la care sunt aplicabile dispoziţiile OUG 4/2005.

Pentru aceste motive, Curtea constată incidenţa dispoziţiilor art. 312 alin. 5 din C o d u l d e procedură civilă, respectiv instanţa nu s-a pronunţat asupra fondului cauzei, şi în temeiul art. 304 pct. 9 din c o d u l d e procedură civilă va casa sentinţa recurată şi va trimite cauze spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În temeiul art. 315 din C o d u l d e procedură civilă, instanţa de rejudecare va analiza conform OUG 4/2005 adeverinţele privind sporurile, depuse de reclamantă, precum şi celelalte mijloace de apărare invocate. De asemenea instanţa se va pronunţa şi asupra legalităţii şi temeiniciei deciziei de recalculare a drepturilor de pensie nr. 92128/0.10.2008 emisă în temeiul OUG 100/2008.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de reclamanta H. M. împotriva sentinţei civile nr. 445/28.04.2009, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...).

Casează sentinţa şi trimite cauza la rejudecarea aceleiaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 10.11.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

Red. D.P. /11.12.2009

Tehnored D.I/11.12.2009/2 ex

Prima instanţă: U. M., E. S.

Tribunalul C-S

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑