• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 361 din data 2008-04-21
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

DECIZIE Nr. 361

Şedinţa publică de la 21 Aprilie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...) - JUDECĂTOR

- (...) (...) (...) – JUDECĂTOR

- (...) (...) E. P. – JUDECĂTOR

GREFIER - E. D.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Astăzi la ordine s-a luat în examinare recursul civil promovat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii N împotriva sentinţei civile nr. 74/D/ 06.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic N. E. pentru recurentă; lipsă fiind intimatul.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a expus referatul asupra cauzei de către grefier, după care:

Consilier juridic N. E. pentru recurentă , depune la dosar delegaţia de reprezentare, Lg.226/2006 şi Anexa 1.

Nemaifiind alte cererii, excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Consilier juridic N. E. pentru recurentă, pune concluzii pentru admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi depus în scris la dosar, casarea sentinţei şi pe fond, respingerea acţiunii ca nefondată. Arată că în mod greşit prima instanţă a admis contestaţia împotriva deciziei nr.12389/2007 prin care s-a respins cererea de înscriere la pensia limită de vârstă a intimatului, întrucât a fost luată odată în calcul, şi în mod greşit a fost obligată recurenta să ia în calcul adeverinţa nr.21190/2007. Intimatul este beneficiar al Lg.226/2006 . La emiterea deciziei de pensionare recurenta a avut în vedere anexa 3, şi nu s-a emis o nouă decizie cu privire la reducerea vârstei de pensionare cu 8 ani în loc de 6 ani, motivat de faptul că chiar dacă s-ar fi emis această decizie nu s-ar fi rezolvat problema. Instanţa de fond a luat din anexa 3 condiţia în care o persoană poate să iasă la pensie, ori, anexa 3 nu poate fi aplicată direct. Nu solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

 

C U R T E A

DELIBERÂND

 

Asupra recursului civil de faţă , constată că :

Prin contestaţia adresată T r i b u n a l u l u i B a c ă u contestatorul M. N.B. a solicitat , în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B anularea deciziei nr. 12389/26.07.2007 , prin care i-a fost respinsă cererea pentru înscriere la pensie pentru limită de vârstă.

În motivare a arătat că :

La 01.06.2007 a depus cerere pentru înscriere la pensie pentru limită de vârstă , dată la care avea vârsta de 56,6 ani şi un stagiu de cotizare de 44 ani/1 şi 29 zile din care 17 ani şi 4 zile în condiţii speciale , 20/4-6 zile condiţii normale.

A arătat contestatorul că cererea i-a fost respinsă întrucât, la data depunerii cererii , acesta nu avea vârsta standard de pensionare.

A arătat că decizia este greşită întrucât, pentru perioada aprilie 2007 –iunie 2007 vârsta standard de pensionare este de 63/1 ani conform anexei 3 din Legea nr. 19/2000 şi nu 65 ani aşa cum se arată în decizie.

Pentru perioada de 17 ani 4 zile lucrată în condiţii speciale, reducerea vârstei standard de pensionare este de 8 ani şi nu de 6 ani aşa cum s-a trecut în decizie , aspect dovedit cu adeverinţa de la fila 4 dosar.

Reducerea cu numai 6 ani a vârstei standard de pensionare se datorează faptului că nu s-a luat în calcul perioada de 5/6 ani condiţii speciale ( 2001 – mai 2007 ) care este înscrisă în carnetul de muncă şi pentru care s-a emis adeverinţa nr. 21.190/17.07.2007.

A susţinut contestatorul că urmare a aplicării corecte a reducerii vârstei standard de pensionare are dreptul la pensie pentru limită de vârstă la 56/6 ani.

Pentru considerentele arătate a solicitat anularea deciziei şi emiterea unei noi decizii.

La dosar s-a depus întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii deciziei.

Prin întâmpinarea depusă la dosar s-a solicitat respingerea contestaţiei întrucât , la data formulării cererii de pensionare , contestatorul nu îndeplinea condiţia privitoare la vârstă , respectiv 57 ani.

S-a arătat că pentru contestator nu se poate aplica dispoziţia art. 3 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale întrucât nu a realizat cel puţin 25 de ani în condiţii speciale.

În cazul contestatorului s-a arătat că sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 care arată că „ asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă , cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare , în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa 4 – bărbaţi , reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă”.

Urmare a aplicării dispoziţiilor art. 4 , vârsta standard de pensionare a contestatorului , urmare a reducerii pentru condiţii speciale este de 57 ani.

S-a arătat că reducerea vârstei standard de pensionare este de 8 ani şi nu de 6 ani cum din eroare s-a trecut în decizia contestată , eroarea fiind de ordin informatic.

S-a mai arătat că reducerea vârstei se face potrivit anexei 9 în cazul contestatorului 65 ani minus 8 ani pentru activitate desfăşurată în condiţii speciale potrivit Legii nr. 226/2006 = 57 ani.

Prin sentinţa civilă nr. 74/D/06.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) s-a admis contestaţia , s-a anulat decizia contestată şi a fost obligată intimata să emită o nouă decizie cu luarea în considerare a adeverinţei nr. 21190/17.07.2007 emisă de S.C. E. S.A. în condiţiile art. 2,4 din Legea nr. 226/20006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale.

În expozitivul sentinţei s-au reţinut următoarele considerente :

Potrivit deciziei nr. 12389/26.07.2007 , contestatorul M. B. , născut la 21.12.1950 , a realizat un stagiu total de cotizare de 44 ani , 1 lună şi 29 zile din care în condiţii speciale 7 ani/4 zile.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 226/07.06.2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale „ asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 (adică 25 ani ) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă , cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare , conform prevederilor din anexa 4-bărbaţi – reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă ,Legea nr. 19/2000 , cu modificările şi completările ulterioare.

În speţă , reducerea vârstelor standard de pensionare este de 8 ani şi nu de 6 ani cum , din eroare , s-a trecut în decizia contestată , aspect recunoscut de intimată prin întâmpinarea depusă.

Având în vedere data depunerii cererii de pensionare – 01.06.2007 – vârsta standard de pensionare este de 63,1 ani prevăzută în anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 , anexă care stabileşte vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru perioada aprilie 2001 – martie 2001 şi nu anexa nr. 9 cum susţine intimata , respectiv 65 ani .

Potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2001 , pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ , la data pensionării , condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Potrivit alin.2 , vârsta standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi , prin creşterea vârstelor de pensionare , pornindu-se de la 57 ani pentru femei şi 62 ani pentru bărbaţi conform eşalonării prevăzute în anexa 3.

În cauză , reducerea vârstei standard de pensionare se face de la 63,1 ani minus 8 ani rezultă 55,1 ani, vârstă pe care , contestatorul o avea la data depunerii cererii , respectiv 01.06.2007.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen , intimata. Aceasta a criticat sentinţa pentru neaplicarea anexei nr. 4 „ bărbaţi ” la Legea nr. 19/2000 la situaţia contestatorului. În opinia recurentei vârsta standard de pensionare în cazul acestuia este de 65 de ani iar reducerea vârstei de pensionare trebuie făcută cu 8 ani.

Intimatul a depus întâmpinare la recurs ( filele 8-9 dosar ) prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Nu au fost administrate probe noi în recurs.

Recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Vârstele standard de pensionare în funcţie de data naşterii se stabilesc conform anexei 9 la Ordinul nr. 340/2001 şi nu conform anexei 3 la Legea nr. 19/2000 , care se referă strict la perioada aprilie 2001 – martie 2015.

Cum contestatorul este născut după martie 1950 ( 21.12.1950 ) conform anexei 9 vârsta de pensionare a acestuia este de 65 de ani şi nu de 63 ,1 ani. Această vârstă este aplicabilă numai bărbaţilor născuţi în perioada aprilie 1944-iulie 1944, care au realizat un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 2 luni sau un stagiu minim de 11 ani şi 2 luni.

În aceste condiţii rezultă , în cazul contestatorului , o vârstă standard de pensionare redusă de 57 ani or, acesta nu împlinise 57 la 01.06.2007 , atunci când a formulat cererea de pensionare.

Prima instanţă a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 .

În consecinţă, Curtea va admite recursul , va modifica în tot sentinţa recurată în sensul că va respinge ca nefondată contestaţia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul civil formulat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B împotriva sentinţei civile nr. 74/D/06.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul-reclamant M. B..

Modifică în tot sentinţa recurată în sensul că :

Respinge ca nefondată contestaţia.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 21.04.2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

B. N. E. E. N. B.

 

E. P. E. O.

 

GREFIER.

D. E.

 

Red.sent.A.E.

Red.dec.D.O.E. O.

Tehnored.C.E. / 3 ex.

16.05/20.05.

Toate spetele


Sus ↑