• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 6963R din data 2009-11-27
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Numar dosar

(Număr în format vechi 4775/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6963R

Şedinţa publică de la 27 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR –(...) (...) H.

GREFIER – E. N.

 

Pe rol judecarea cauzei privind recursul formulat de recurenta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B împotriva sentinţei civile nr.4739 din 02.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, în dosarul nr.37021/3/AS/2008 în contradictoriu cu intimatul J. G având ca obiect-contestaţie decizie pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul personal, lipsind recurenta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Curtea procedează la legitimarea intimatului şi constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în combaterea motivelor de recurs.

Intimatul, solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei civile ca temeinică şi legală.

 

C U R T E A,

 

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 4739 din 02.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i în dosarul nr(...), a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul J. G în contradictoriu cu pârâta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, a fost anulată decizia nr. (...)/14.08.2008, iar pârâta a fost obligată să emită decizie privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă , începând cu data de 01.05.2008, în raport de o vârstă standard de pensionare de 63 de ani şi 4 luni şi un stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 8 luni.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin decizia nr. (...)/14.08.2008 a fost stabilită în favoarea reclamantului pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.05.2008, menţionându-se că vârsta standard de pensionare a reclamantului este de 65 de ani, vârsta la data pensionării fiind de 57 de ani şi 7 luni , precum şi faptul că acesta a beneficiat de reducerea vârstei standard de pensionare cu 7 ani si 6 luni, datorită activităţii desfăşurate în condiţii deosebite timp de 4 ani , 7 luni şi 15 zile şi în grupa a II-a de muncă pe o perioada de 29 de ani şi 2 zile . Stagiul de cotizare este de 35 de ani, potrivit menţiunilor din decizie. Mai arată prima instanţă că potrivit art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării , condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Cf. alin 2 al aceluiaşi articol , vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi . Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, prin creşterea vârstelor de pensionare , pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute in anexa nr. 3.

A arătat tribunalul că reclamantul beneficiază de reducerea vârstei de pensionare de 7 ani şi 6 luni. Or, cf. anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare , la data de 01.05.2008, este de 63 de ani şi 4 luni, iar de 65 de ani, cum a reţinut pârâta , iar stagiul complet de cotizare este de 31 de ani şi 8 luni, iar de 35 de ani. Din coroborarea dispoz. art. 167 alin 2 din Legea nr. 19/2000 cu cele din anexa nr. 9 a P. nr. 340/2001, rezultă că eşalonarea din această anexă se referă la pensia anticipată şi pensia anticipată parţială.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs pârâta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B , înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I la data de 16.07.2009 sub nr(...) , solicitând respingerea cererii de chemare în judecată.

În motivare, arată recurenta că intimatul avea, la data depunerii cererii de pensionare, vârsta de 57 de ani şi 7 luni şi un stagiu de cotizare de 46 de ani, 6 luni şi 13 zile. Potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2000, "pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării , condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi . Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, prin creşterea vârstelor de pensionare , pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute in anexa nr. 3". Precizează recurenta că între anexa nr. 3 din lege si anexa nr. 9 a P. nr. 340/2001 nu există diferenţe , prima anexă stabilind vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni , în perioada aprilie 2001 - martie 2015, iar anexa nr. 9 stabilind eşalonarea vârstelor standard de pensionare şi stagiilor minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii . Cum intimatul este născut la data de 11.09.1950, dupa data de 01.01.1950 , in condiţiile în care anexa nr. 9 nu se aplică decât bărbaţilor născuţi în perioada ianuarie 1939 - decembrie 1949 inclusiv, nu poate beneficia de eşalonarea prev. de art. 41 alin 2-4 din Legea nr. 19/2000, anexa nr. 3 a legii şi anexa nr. 9 la P. nr. 340/2001. Mai arată recurenta că prin interpretarea eronată a celor două anexe , s-a ajuns la desfiinţarea Legii nr. 19/2000, astfel încât drepturile de pensie nu mai sunt stabilite de casele de pensie, ci direct de instanţa de judecată. La stabilirea drepturilor de pensie au fost valorificate toate documentele aflate la dosarul de pensionare , iar menţinerea soluţiei instanţei de fond ar echivala cu încasarea de către intimat a unei sume necuvenite.

În drept, recursul se întemeiază pe dispoz. art. 304 pct 9 Cpc şi art. 304ind1 Cpc.

Solicită recurenta judecata şi în lipsă, cf. art. 242 alin 2 Cpc.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de criticile formulate şi de temeiurile de drept invocate, Curtea reţine următoarele:

Prin decizia nr. (...)/14.08.2008 a fost stabilită în favoarea reclamantului pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.05.2008, menţionându-se că vârsta standard de pensionare a reclamantului este de 65 de ani, vârsta la data pensionării fiind de 57 de ani şi 7 luni , că stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, precum şi faptul că acesta a beneficiat de reducerea vârstei standard de pensionare cu 7 ani si 6 luni.

Cât priveşte reducerea vârstei de pensionare , determinată de activitatea prestată în grupe de muncă sau în condiţii deosebite, probate de intimatul reclamant prin documentele depuse la dosarul de pensionare, in mod corect a stabilit Casa de pensii ca aceasta este de 7 ani si 6 luni, ceea ce reţinut si tribunalul.

Referitor la stabilirea vârstei de pensionare şi a stagiului complet de cotizare în cazul reclamantului intimat, Curtea va avea în vedere dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 19/2000, potrivit cărora „vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3. Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3. Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3”.

Aşadar, pentru a determina care este vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare în raport de data la care o persoană solicită Casei de pensii stabilirea drepturilor de pensie trebuie analizate prevederile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 .

Astfel, potrivit acestei anexe , în perioada aprilie-iulie 2008 (reclamantul intimat depunând cererea la 01.05.2008), vârsta standard de pensionare este de 63 de ani si 4 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 31 de ani si 8 luni.

Această eşalonare în timp a vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor minime şi complete de cotizare a devenit necesară deoarece trecerea la vârsta standard de pensionare şi la stagiul de cotizare reglementate de Legea nr. 19/2000 nu se putea realiza de îndată, ci treptat, după cum arată chiar recurenta în cererea de recurs.

Rezultă cu claritate din prevederile art. 41 din lege coroborat cu anexa nr. 3 la lege că voinţa legiuitorului a fost aceea de a porni în stabilirea vârstei de pensionare şi a stagiului complet de cotizare de la data la care cererea de pensionare este depusă, iar nu de la data naşterii, aceasta fiind şi ordinea logică atât timp cât valorile vârstei de pensionare şi ale stagiului de cotizare sunt diferite în raport de perioada de timp, iar nu fixe .

Este adevărat că anexa nr. 9 la P. nr. 340/2001 face referire şi la data naşterii, însă aceasta nu poate conduce la concluzia că elementul principal în raport de care se determină vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare este data naşterii, pentru că s-ar ajunge la înlăturarea aplicării textelor legale . Or, Ordinul nr. 340/2001 este dat în aplicarea legii, iar nu pentru modificarea ei. Textul art. 41 din Legea nr. 19/2000 este clar în sensul că eşalonarea în timp a vârstei de pensionare şi a stagiului complet de cotizare este cea stabilită prin anexa nr. 3 la lege, fapt pe care îl admite şi recurenta prin cererea de recurs. Această constatare nu trebuie să fie însă una izolată şi fără efecte juridice, ci trebuie să fie interpretată în mod sistematic prin coroborare cu celelalte prevederi ale aceluiaşi articol şi în sensul care rezultă din întregul act normativ. Dacă nu am avea în vedere vârstele standard de pensionare şi stagiile de cotizare astfel cum sunt eşalonate de anexa nr. 3 din lege in raport de data depunerii cererii de pensionare, atunci aceasta eşalonare ar fi inutilă, fără aplicaţii în concret. Mai mult, însăşi recurenta susţine că între aceste două anexe nu există diferenţe , dar se poate observa din speţa de faţă că rezultatul la care se ajunge este unul diferit, ceea ce înseamnă că modul de aplicare a anexei nr. 9 de către recurentă nu este concordant cu aplicarea anexei nr. 3 a legii nr. 19/2000.

Interpretarea adoptată de recurentă că reclamantul intimat , fiind născut dupa data de 01.01.1950 , nu poate beneficia de prevederile art. 41 din Legea nr. 19/2000, ale anexei nr. 3 si anexei nr. 9 a P. nr. 340/2001 nu este corectă, în condiţiile în care art. 41 si anexa nr. 3 nu fac vreo deosebire în raport de categoria de asiguraţi la care se aplică în funcţie de data naşterii, astfel încât restrângerea domeniului de aplicare nu este justificată.

Afirmaţia recurentei că stabilirea drepturilor de pensie a ajuns să fie realizată direct de instanţa de judecată nu echivalează cu o aplicare eronată a legii, ori cu o depăşire a atribuţiilor instanţelor , având în vedere că deciziile emise de casele de pensii sunt supuse controlului de legalitate şi temeinciei efectuat de instanţele de judecată, cf. art. 87 din legea nr. 19/2000. Or, dreptul celor interesaţi de a avea acces la justiţie nu ar fi efectiv dacă instanţa de judecată nu ar putea să desfiinţeze sau să modifice deciziile contestate şi să dispună restabilirea legalităţii prin stabilirea corectă a drepturilor petenţilor.

Pentru aceste considerente, Curtea constată că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii , astfel încât nu sunt îndeplinite condiţiile art. 304 pct 9 Cpc., neexistand vreun alt motiv de nelegalitate sau netemeinicie, iar recursul ca fi respins ca nefondat .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de recurenta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B împotriva sentinţei civile nr. 4739 din 02.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul J. G , ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţaţă în şedinţă publică, azi 27.11.2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

D. H. E. B. E. H.

D. T. F.

 

 

GREFIER

E. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red.4ex/16.12.2009.

Jud. F.

Jud. fond.: D. B., N. B..

Toate spetele


Sus ↑