• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1127 din data 2008-03-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 1127

Şedinţa publică de la 07 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

xxxx

 

Pe rol judecarea recursurilor declarate de contestator T. N. şi pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I împotriva sentinţei civile nr. 1426 din 19.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta contestatore T. N. prin reprezentant T. D., şi pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Curtea constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul pentru a pune concluzii.

Reprezentant T. D. pentru recurentul contestator T. N. solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei de fond şi respingerea recursului intimatei.

 

 

C U R T E A

 

 

 

Asupra recursurilor civile de faţă:

Prin cererea înregistrată la data de 20.08.2007, petentul T. N. a chemat în judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii I, solicitând anularea Deciziei nr.13819/1206.2007 şi obligarea intimatei să emită o decizie de pensionare, luând în calcul vechimea în muncă.

A motivat că, la data de 8.06.2007, a adresat o cerere către Casa Judeţeană de Pensii I, înregistrată sub nr.13189, solicitând pensionarea pentru limită de vârstă, iar decizia ce i s-a comunicat la data de 2.07.2007 nu respectă dispoziţiile art.86 al.2 din Legea nr.19/2000, nu cuprinde temeiul de fapt şi de drept al admiterii sau respingerii cererii, se referă la un temei de drept eronat (art.42 din Legea nr.19/2000 invocat de pârâtă, nu face referire la data naşterii), motiv pentru care solicită anularea deciziei şi de asemenea decizia nu a fost comunicată în termenul de 5 zile de la emitere )decizia a fost emisă la data de 12.06.2007, iar comunicare a fost făcută în data de 25.06.2007).

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, deoarece nu există Decizia nr.13819/13.06.2007, aceasta reprezentând un răspuns la adresa reclamantului, conform art.82 al.2 din Legea nr.19/2000, cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului (domiciliul în judeţul M), reclamantul trebuie să se adreseze la Casa Judeţeană de Pensii I cu cerere de transfer a dosarului şi excepţia necompetenţei materiale a T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i, în cazul în care Casa Judeţeană de Pensii I ar fi emis decizie de pensie pentru reclamant sau în situaţia în care acesta ar contesta o altă decizie emisă de Casa Judeţeană de Pensii I.

T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, prin sentinţa civilă nr. 1426 din 19.11.2007, a admis în parte cererea formulată de petentul T. N., împotriva intimatei Casa Judeţeană de Pensii I.

A fost obligată intimata Casa Judeţeană de Pensii I să emită decizia de pensionare, în condiţiile art.86 din Legea nr.19/2000.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Conform Deciziei nr.94219/15.10.1999, emisă de Casa Judeţeană de Pensii I, petentul este pensionat medical şi la data de 8.06.2007 acesta a depus cerere la Casa Judeţeană de Pensii I, solicitând pensionarea pentru limită de vârstă.

Potrivit art. 86 din Legea nr.19/2000 privind Sistemul Public de Pensionare, admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 zile de la data depunerii cererii. Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept, pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

S-a constatat că intimata nu a emis o asemenea decizie, iar decizia menţionată de petent este un răspuns comunicat acestuia.

Situaţia expusă de petent în sensul că îndeplineşte condiţiile de pensie pentru limită de vârstă la data de 8.06.2007 nu poate fi verificată în lipsa unei asemenea decizii.

În ceea ce privesc excepţiile invocate de intimată, s-a constatat că sunt neîntemeiate, faţă de situaţia că decizia privind acordarea pensiei pentru pierderea capacităţii de muncă este emisă de intimată, petentul a solicitat, la această casă de pensii, transformarea pensiei medicale în pensie pentru limită de vârstă şi conform prevederilor art.87 din Legea nr.19/2000, decizia poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului (domiciliul petentului este în judeţul M).

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul şi intimata criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Contestatorul a invocat următoarele motive de recurs:

Instanţa de judecată, în mod eronat a reţinut că, neexistând o decizie de pensionare emisă de Casa de Pensii I, nu pot fi verificate susţinerile sale că îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, prin urmare a omis să se pronunţe asupra capătului de cerere ce viza obligarea pârâtei Casa de Pensii I să emită o decizie de pensionare pentru limită de vârstă.

Recurentul a mai arătat faptul că instanţa de judecată a reţinut în mod eronat că documentul emis de Casa de Pensii I prin care se respingea cererea de pensionare anticipată,nu constituie decizie de respingere a cererii de pensionare.

Al doilea motiv de recurs se referă la faptul că instanţa de fond nu a soluţionat decât o cerere din cele două formulate deoarece ,deşi a solicitat anularea deciziei nr.13819/ 12 06 2007 emisă de CJP I şi obligarea pârâtei să emită o decizie de pensionare,instanţa nu a soluţionat-o pe aceasta din urmă ignorând dispoziţiile art.155 lit.e din legea nr.19/2000.

Al treilea motiv de recurs se referă la faptul că instanţa de judecată, în mod eronat a reţinut că, neexistând o decizie de pensionare emisă de Casa de Pensii I, nu pot fi verificate susţinerile sale că îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, prin urmare a omis să se pronunţe asupra capătului de cerere ce viza obligarea pârâtei Casa de Pensii I să emită o decizie de pensionare pentru limită de vârstă.

În drept a invocat dispoziţiile art.304 pct.6,8,9 şi art.304 ind.1 Cod procedură civilă.

Intimata,în motivarea recursului ,a arătat că nu poate emite decizie pentru limită de vârstă ,în temeiul art.86 din Legea nr.19/2000 la cererea reclamantului înregistrată cu nr.13819/ 08 06 2007 deoarece acesta nu întruneşte condiţiile de transformare a pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă şi nici nu reprezintă o nouă înscriere la pensie.

A mai susţinut intimata că nu se contestă o decizie de pensie ci adresa nr.13819/ 12 06 2007 care reprezintă un răspuns administrativ,că nu avea posibilitatea să emită o nouă decizie deoarece contestatorul nu întruneşte condiţiile pentru limită de vârstă fiind pensionat prin decizia nr. 94218/ 15 10 1999 pentru pierderea capacităţii de muncă.

Recurenta –intimată a mai arătat că termenul pentru soluţionarea petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării conform art.8 alin.1 din O.nr.27/ 30 01 2002 privind activitatea de reglementare a activităţii de soluţionare a petiţiilor.

În drept a invocat dispoziţiile art.299- 316 Cod procedură civilă.

Analizând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate,a dispoziţiilor legale incidente în cauză ,Curtea constată că ambele recursuri sunt întemeiate pentru următoarele considerente:

La data de 08 06 2007,recurentul contestator a adresat o cere CJP I prin care a solicitat pensionarea pentru limită de vârstă.

La data de 12 06 2007 recurenta intimată îi răspunde recurentului contestator prin adresa nr.13819 arătându-i că nu poate fi pensionat pentru limită

de vârstă deoarece nu îndeplineşte condiţiile prev. de art.42 din Legea nr.19/2000.

Instanţa de fond în mod greşit a considerat că această adresă reprezintă doar un răspuns la cererea acestuia de a se transforma pensia de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă atâta timp cât prin aceasta i se arată motivele de fapt şi de drept pentru care această transformare nu poate avea loc.

În aceste condiţii, acest răspuns are natura unei decizii de respingere a cererii formulată în conformitate cu art.86 din Legea nr.19/2000,indiferent de denumirea pe care o are, şi este supusă cenzurii instanţei judecătoreşti.

Recurentul contestator a formulat contestaţie împotriva acestei decizii de respingere a cererii şi instanţa trebuia să o analizeze în raport de motivele invocate de către acesta şi nu trebuia să oblige intimata să-i emită decizie de pensionare în condiţiile art.86 din Legea nr.19/ 2000 pentru că nu a fost învestită cu o astfel de cerere.

Recurentul contestator nu a solicitat să fie obligată intimata să-i soluţioneze cererea formulată conform art.86 din Legea nr.19/2000 deoarece a considerat că această cerere a fost soluţionată în sensul că i s-a respins deoarece nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Acesta a solicitat anularea deciziei prin care i s-a respins cererea şi obligarea intimatei să-i emită decizie de pensionare pentru limită de vârstă.

Faţă de aceste aspecte,Curtea consideră că nu a fost soluţionat fondul cauzei şi urmează,ca în baza art.312 alin.5 Cod procedură civilă ,să admită recursurile,să caseze sentinţa şi să trimită cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu ocazia rejudecării,instanţa de fond va avea în vedere şi celelalte motive de recurs invocate de recurenţi.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursurile formulate de contestatorul T. N. şi pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I împotriva sentinţei civile nr. 1426 din 19.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...).

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă - T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Martie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

Grefier,

(...) (...)

07.04.2008

Red. jud. M. (...)

4 ex.

J.F. A. D.

F. E.

Toate spetele


Sus ↑