• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1885/R/2009 din data 2009-10-08
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1885/R/2009

Şedinţa publică din 8 octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) E.

GREFIER: O. O.

 

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, recursul declarat de reclamantul T. T. împotriva sentinţei civile nr. 769 din 26 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosar nr(...), privind şi pe pârâta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D. ca obiect asigurări sociale – contestaţie împotriva deciziei de pensionare.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor prezente au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din data de 6 octombrie 2009 când s-a amânat pronunţarea, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr.769 din 26 martie 2009 s-a respins acţiunea formulată de reclamantul T. T., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, având ca obiect asigurări sociale.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că pârâta a emis decizia de pensionare nr.(...)/26.11.2008 în care se arată că pentru reclamantul născut la data de 10.09.1950 vârsta standard de pensionare este de 65 ani iar stagiul complet de cotizare conform Legii nr.19/2000 este de 35 ani. De asemenea, în decizia de pensionare se arată că reclamantul a realizat 4 ani, 7 luni şi 9 zile în grupa I de muncă şi 26 ani, o lună şi o zi în grupa II de muncă.

Potrivit prevederilor art.46 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în condiţii deosebite cât şi în condiţii speciale de muncă beneficiază cumulativ de reducerea vârstelor standard de pensionare corespunzător fiecărei situaţii fără ca această reducere să depăşească 12 ani.

Pârâta a redus corect vârsta standard de pensionare în sensul că pentru cei 26 ani din grupa a II-a reclamantul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani şi pentru cei 4 ani din grupa I beneficiază de 1 an reducere şi în funcţie de această reducere a stabilit data pensiei şi punctajul mediu anual în funcţie de stagiul complet de cotizare dat de lege.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul T. T., solicitând admiterea acestuia, desfiinţarea deciziei de pensionare nr.(...) din 26.11.2008 şi obligarea pârâtei să emită o nouă decizie de pensionare cu respectarea prevederilor Legii 19/2000.

În motivarea recursului a arătat că instanţa trebuia să constate că data de pensionare a reclamantului se modifică din data de 11.09.2008 în data de 10.09.2015, iar punctajul mediu anual de 1,94468 calculat de pârâtă în decizia nr.(...)/2008 este pentru data de 10.09.2015, astfel că instanţa trebuia să anuleze această decizie.

Arată că instanţa de fond nu a luat în considerare nici o probă depusă de reclamant la dosarul nr(...) prin care a probat că punctajul mediu anual este 2,12812 calculat pentru stagiul complet de cotizare de 31 ani şi 10 luni în raport cu data de 11.09.2008, data admiterii dosarului de pensionare.

Arată că din coroborarea dispoziţiilor art.41, art.42, art.76 şi art.77, art.83, art.167(1) alin.a şi anexa nr.3 din Legea nr.19/2000 rezultă un singur raport corect între stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi 10 luni şi data de 11.09.2008, data înscrierii la pensie, dată de la care au fost stabilite şi se acordă drepturile de pensie.

Rezultă că pentru bărbaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă la data de 11.09.2008, stagiul complet de cotizare este de 31 ani şi 10 luni, ceea ce în cazul reclamantului este îndeplinit astfel că punctajul mediu anual este de 2,13812 iar pensia calculată conform prevederilor art.76 din Legea nr.19/2000 este de 1242,89 lei.

Examinând hotărârea recurată prin prisma motivelor invocate (care pot fi încadrate conform art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă), Curtea de Apel urmează să respingă recursul pentru următoarele considerente:

În mod corect a reţinut prima instanţă că pentru activitatea 26 ani din grupa a II-a reclamantul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani şi pentru cei 4 ani din grupa I beneficiază de 1 an reducere conform art. 42 alin. (1) din Legea 19/2000.

Susţinerile recurentului în sensul că la stagiul de 32 de ani ar trebui să se adauge şi stagiul de cotizare aferent grupei I şi a II-a de muncă (stagiu determinat conform art. 14 din Legea 3/1977) sunt neîntemeiate în condiţiile în care art. 42 din Legea 19/2000 prevede expres că pentru reducerea vârstei standard de pensionare se are în vedere stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite, nu şi stagiul de cotizare aferent grupei I şi a II-a de muncă. Acest stagiu de cotizare se valorifică la determinarea stagiului total de cotizare. Dispoziţii similare sunt şi în art. 441 alin. (2) lit. a) din Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 19/2000 care se referă la perioadele lucrate în grupa I şi a II-a de muncă.

De asemenea, contrar celor invocate de recurent, dispoziţia referitoare la vârsta standard de pensionare corespunzătoare anului şi lunii în care se deschide dreptul la pensie din care se face reducerea vârstei de pensionare este prevăzută numai pentru reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă (art. 167 1 din Legea 19/2000), nu însă şi pentru reducerea stagiului de cotizare, cele două noţiuni fiind distincte.

Având în vedere aceste considerente, apreciind că prima instanţă a aplicat corect dispoziţiile legale incidente în cauză, se constată că motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă nu este întemeiat.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 3041 şi 312 alin. (1) Cod procedură civilă se va respinge ca neîntemeiat recursul declarat în cauză.

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul T. T. împotriva sentinţei civile nr. 769 din 26 martie 2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 8 octombrie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

GREFIER

O. O.

Toate spetele


Sus ↑