• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 2390 din data 2008-04-21
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 2390

Şedinţa publică de la 21 aprilie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)-(...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) D. (...)

Grefier B. H.

x.x.x.

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatorul J. C. E. Ş., împotriva sentinţei civile nr.2744 din 04.10.2007, pronunţată de Troibunalul D în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, având ca obiect contestaţie decizie.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul contestator J. C.E. Ş., lipsind intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat a apreciat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Recurentul contestator J. C.E. Ş. a susţinut oral motivele de recurs invocate în scris, arătând că în anul 2003 a formulat cerere de trecere la pensie pentru limită de vârstă, că între anii 2003-2006 s-a judecat pentru recunoaşterea de către intimată a grupei a II-a de muncă, iar scopul cererii de chemare în judecată a fost de a contesta refuzul intimatei de a soluţiona cererea sa de pensionare la limită de vârstă. A solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l D o l j prin sentinţa nr. 2744 de la 04 octombrie 2007 a respins contestaţia formulata de contestatorul J. E. Ş., împotriva intimatei Casa Judeţeană de Pensii D.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut cu privire la excepţia invocată că potrivit disp. art 87 din L 19/2000 împotriva deciziei emisa de Casa Judeţeana de Pensii se poate face contestaţie la instanţa competentă in termen de 45 de zile de la comunicare.

În speţă, nu se poate retine tardivitatea introducerii contestaţiei cât timp intimata nu a făcut dovada comunicării deciziei contestate, astfel că a respins excepţia invocată.

Analizând fondul cauzei s-a reţinut că, contestatorul avea dreptul la pensie anticipată parţială începând cu 04.11.2003.

Prin Decizia nr. 2173/12.11.2004 T r i b u n a l u l D o l j a anulat decizia nr. (...)/12.01.1994 emisă de Casa Judeţeană de Pensii D si a obligat intimata sa emită o noua decizie de pensionare cu luarea in considerare a perioadelor 01.03.1973-23 octombrie 1976 si 14 martie 1977-01.04.1992 ca fiind lucrate in grupa a II a de munca.

Casa Judeţeana de Pensii a pus in executare această hotărâre si a recunoscut reclamantului 18 ani, 9 luni si 5 zile ca stagiu de cotizare in condiţiile de grupa a II a de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare fiind stabilită in conformitate cu dispoziţiile tabelului nr. 1 art 42 din Legea nr. 19/2000.

Potrivit art 167 alin 1 litera a din Legea nr 19/2000 raportat la art 481 alin 1 din aceeaşi lege, pentru condiţii deosebite de muncă, legea acordă reducerea vârstelor standard de pensionare in raport de vârstele standard prevăzute in Anexa 3 la lege.

Prin recunoaşterea celor 18 ani 9 luni si 5 zile de grupa a II a de munca, numărul de luni pentru care se aplica diminuarea a scăzut de la 60 luni la 12 luni, iar diminuarea procentuală a pensiei a scăzut de la 30% la 3,6%.

În consecinţă, contestatorului i-a fost recalculată pensia in conformitate cu dispoziţiile legale in materie, astfel că instanţa a respins contestaţia formulata.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, recurentul precizează că a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă începând cu data de 4 noiembrie 2004.

Recurentul susţine că trebuie să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de deportare, potrivit art. 48 din Legea nr. 19/2000. perioada de deportare în E. a fost de 4 ani şi 6 luni, pentru care, în opinia recurentului, vârsta standard de pensionare se reduce cu 2 ani şi 3 luni.

În aceste condiţii, recurentul susţine că, la data depunerii dosarului de pensionare îndeplinea condiţiile pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Contestatorul este beneficiar al unei pensii anticipate parţiale stabilite prin decizia nr. (...)/12.01.2004 emisă de Casa Judeţeană de Pensii D.

Prin sentinţa nr. 2173/12.11.2004, T r i b u n a l u l D o l j a anulat decizia sus-menţionată şi a obligat Casa Judeţeană de Pensii D să emită o nouă decizie, cu luarea în considerare a perioadelor 01.03.1973-23.(...) şi 14.03.1977-01.04.1992 în care contestatorul a desfăşurat activitate specifică grupei a II-a de muncă.

Conformându-se dispozitivului sentinţei judecătoreşti, Casa Judeţeană de Pensii D a emis decizia de pensionare nr. (...)/26.09.2005, luând în considerare un stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă de 18 ani 9 luni şi 5 zile, reducându-se astfel vârsta standard de pensionare cu 4 ani.

Prin cererea nr. 12904/24.05.2006, recurentul-contestator a solicitat Casei Judeţene de Pensii D trecerea la pensie pentru limită de vârstă.

Prin adresa nr. 12904/23.08.2006, intimata a răspuns la cererea formulată la data de 24.05.2006, comunicându-i recurentului că trecerea de la pensie anticipată parţială la pensie pentru limită de vârstă se poate face numai la împlinirea vârstei standard din anexa 3 la Legea nr. 19/2000 şi nu la vârsta standard redusă datorită condiţiilor de muncă, legilor speciale sau cf. art. 47 din lege.

Potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000, în cazul recurentului, vârsta standard de pensionare este de 63 de ani şi 5 luni, vârstă pe care acesta o va împlini în noiembrie 2008.

Întrucât recurentul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 ani, corespunzător stagiului de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă (conform art. 42 din Legea nr. 19/2000 - tabelul nr. 1 ), rezultă că, în noiembrie 2004, ar fi îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, stagiul de cotizare realizat fiind mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Potrivit art. 42  alin. (1) din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.

 Potrivit art. 52 din Legea nr. 19/2000 (varianta în vigoare la data formulării cererii de trecere la pensie pentru limită de vârstă), la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Casa Judeţeană de Pensii D a interpretat acest text în sensul că trecerea la pensie pentru limită de vârstă se putea realiza numai la împlinirea vârstelor standard prevăzute în anexa nr. 3 la lege. Această interpretare înlătură practic dreptul recurentului de a beneficia vreodată de dispoziţiile prevăzute de art. 42 din lege privind reducerea vârstei standard de pensionare, deşi îndeplineşte condiţiile prevăzute de acest text..

Această interpretare este greşită. Textul art. 52 utiliza expresia „la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege”, fără o trimitere expresă la dispoziţiile art. 41 din lege, iar intimata a restrâns domeniul de aplicare a dispoziţiilor art. 52 pe calea unei interpretări restrictive.

Or, în cazul recurentului-contestator, vârsta standard de pensionare este vârsta redusă potrivit art. 42.

Pentru a fi evitate astfel de interpretări restrictive, care înlătură acordarea beneficiului legal prevăzut de art. 42 din lege în situaţia pensionării anticipate parţiale, legiuitorul a modificat textul art. 52 din Legea nr. 19/2000, prevăzând în mod expres, prin Legea nr.250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 că pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă la data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 42.

În speţă, recurentul a formulat cerere de trecere la pensie pentru limită de vârstă la 24.05.2006, astfel că trebuia să beneficieze de acest drept de la data de 01.06.2006.

Este nefondată susţinerea recurentului în sensul că îndeplinea condiţiile legale chiar de la data pensionării, respectiv noiembrie 2003.

Raţionamentul expus de recurent în sprijinul acestei susţineri a fost acela că este beneficiarul reducerii vârstei de pensionare prin aplicarea art. 48 din Legea nr. 19/2000.

Potrivit acestui text, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat asiguraţii cu stagiul complet de cotizare, cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

Se observă astfel că textul art. 48 se referă la ipotezele prevăzute de art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, iar, potrivit hotărârii nr. 614/28.03.1991 emise de Comisia Judeţeană D pentru Aplicarea Decretului-Lege nr. 118/1990, situaţia recurentului a fost încadrată în dispoziţiile art. 1 lit. d .

Prin urmare, recurentul nu poate beneficia de dispoziţiile art.48 din Legea nr. 19/2000.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea, constatând că instanţa de fond a pronunţat sentinţa cu aplicare greşită a legii, în baza art. 312 şi art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă, va admite recursul, va modifica sentinţa în sensul admiterii în parte a acţiunii, obligând intimata să emită recurentului decizie de trecere la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.06.2006.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul formulat de contestatorul J. C. E. Ş., împotriva sentinţei civile nr.2744 din 04.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D.

Modifică sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea.

Obligă intimata Casa Judeţeană de Pensii D să emită recurentului decizie de trecere la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.06.2006.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 aprilie 2008.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) D. (...)

 

 

Grefier,

B. H.

 

 

20.05.2008

Red.jud.M.(...) (...)

4 ex/As

j.f.R.G.

M.O.

Toate spetele


Sus ↑