• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 10182 din data 2008-11-17
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 10182

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 24 noiembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

**************

     

 

Pe rol, rezultatul dezbaterilor din şedinţa publică de la 17 noiembrie 2008 privind judecarea recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, împotriva sentinţei civile nr. 1979 din 18.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata contestatoare E. F., având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile din şedinţa publică de la 17 noiembrie 2008 au fost consemnate într-o încheiere separată care face parte integrantă din prezenta.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 1979 din 18 februarie 2008 T r i b u n a l u l G o r j, a admis contestaţia împotriva deciziei de pensionare formulată de petenta E. F., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

S-a anulat decizia nr. (...) din 13.07.2007, emisă de casa Judeţeană de pensii G şi s-a dispus repunerea petentei în situaţia anterioară emiterii deciziei.

S-a luat act că petenta nu solicită cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că, petiţionara E.e F. îndeplineşte funcţia de medic primar la Cabinetul de Expertiza N., din cadrul Casei Judeţene de Pensii G, iar vârsta la care a fost pensionată era de 58 ani şi 8 luni, iar în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006, vârsta limită de pensionare este de 65 ani la medici, indiferent de sex.

Această prevedere rezultă expres din modificarea textului, art. 385 din Legea nr. 95/2006.

Punerea în concordanţă a acestui text s-a făcut la sesizarea Uniunii Europene care a constatat o discriminare vis-a-vis de medicii pensionaţi din ţările membre, pentru limită de vârstă.

De altfel, petiţionara a avut un cumul de pensie cu contract de muncă pe perioadă determinată şi modificarea textului de lege a prins-o în activitate şi fiind o lege mai favorabilă i se aplică şi acesteia.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa judeţeană de pensii G, criticînd-o ca nelegală şi netemeinică.

In motivele de recurs, susţine că reclamanta, salariata în cadrul CPJ G în funcţia de medic primar la expertiza muncii, a îndeplinit condiţiile de pensionare la limită de vârstă în luna martie 2006 şi s-a pensionat la cerere cu data de 01 martie 2007, dată la care a solicitat pensionarea, prin decizia nr. (...) din 13 iulie 2007.

Că pensionarea s-a făcut în raport de dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, având vârsta de pensionare şi vechimea necesară, îndeplinind condiţiile de pensionare la data de 01.03.2006.

Precizează că, după data de 01.03.2006, CNPAS , prin adresa nr. 2179/2006, i-a prelungit dreptul de a rămâne în activitate până la 31 decembrie 2006 în cazul în care acest post nu se ocupă prin concurs.

La expirarea perioadei, la data de 21 decembrie 2006, petiţionara E.e F. a solicitat prelungirea activităţii, dar prin adresa nr. 249/2007, CNPAS a hotărât pentru toate casele judeţene de pensii din ţară, să dispună urgent pensionarea medicilor de expertiză medicală care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi reangajarea, prin cumul până la ocuparea posturilor care le deţin, prin concurs.

Urmare acestei adrese, prin decizia nr. 107 din 28 februarie 2007, CJP G a dispus , în conformitate cu art. 54 lit.”d” din Legea nr. 53/2003, încetarea de drept a contractului individual de muncă al reclamantei, urmare a îndeplinirii condiţiilor de pensie şi cu această dată i-a încetat calitatea de asigurat conform Legii nr.19/2000.

Ulterior, prin cererea nr. 787 din 01 martie 2007, reclamanta a solicitat reangajarea prin cumul (cu pensie şi salariu) pe acelaşi post de medic primar expertiză medicală, şi ca urmare s-a emis decizia nr. 198 din 01 martie 2007 şi contractul nr. 1 din 01 martie 2007, pe perioadă determinată.

Susţine pârâta că, sentinţa primei instanţe este nelegală deoarece a fost încălcat principiul neretroactivităţii legii civile, reglementat de art. 1 din Codul civil şi principiul constituţional care reglementează în titlul II: „drepturile,libertăţile şi îndatoririle fundamentale” la art. 15 alin. 2 că legea dispune numai pentru viitor cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Că la data pensionării reclamantei, era în vigoare art. 385 din Legea nr. 95/2006 şi aplicând acest text de lege, aşa cum a fost modificat de pct. 24 art. 1 din Legea nr. 264/12.07.2007, medicii se pensionează la 65 ani, indiferent de sex, prima instanţă nefăcând altceva decât să aplice un text retroactiv, aspect sub care sentinţa este nelegală.

Reclamanta E. F. a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea recursului ca nefondat şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată pe care le va face în acest proces.

Recursul este fondat şi se va admite pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 12 alin. 3 C.pr.civ., casarea unei hotărârii se poate face pentru motivele prevăzute la art. 304 pct. 1,2,3,4 şi 5 precum şi în toate cazurile în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului sau modificarea hotărârii nu este posibilă, fiind necesară administrarea de probe noi.

Observându-se actele depuse în recurs se constată că la data de 12 iulie 2007 intimata contestatoare E. F. a depus o cerere înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii G sub nr. 23685 din 12 iulie 2007 prin care a solicitat anularea cererii depuse de intimata contestatoare pentru pensionare pe limită de vârstă. Intimata arată că a fost eliminat textul discriminatoriu din lege astfel că art. 385 din M.. 95/2006 a fost modificat la 28 iulie 2007, stabilindu-se ca vârstă de pensionare a medicilor, indiferent de sex, vârsta de 65 de ani.

Această cerere a fost depusă pentru prima oară în recurs, instanţa de fond neavând posibilitatea observării acesteia, fapt ce ar fi schimbat obiectul şi cauza juridică a acţiunii de faţă.

Pentru ca partea să nu fie privată de exercitarea unei căi de atac, se impune în baza art. 312 alin. 3 C.pr.civ.,casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru ca instanţa de fond să aibă în vedere această cerere de renunţare la pensionare pe care intimata contestatoare a formulat-o înainte de emiterea deciziei de pensionare nr. (...) din 13 iulie 2007.

Se mai constată că prin hotărârea atacată instanţa de fond anulează decizia de pensionare şi dispune repunerea contestatoarei în situaţia anterioară emiterii deciziei, fără a se avea în vedere faptul că la 28 februarie 2007 prin decizia nr. 107 recurenta intimată Casa Judeţeană de Pensii G dispune încetarea de drept a contractului individual de muncă al intimatei contestatoare.

În aceste condiţii este discutabil modul în care s-ar putea dispune repunerea contestatoarei în situaţia anterioară emiterii deciziei, din moment ce contractul individual de muncă a încetat începând cu 28 februarie 2007.

Este necesar să se analizeze cererea de renunţare a intimatei contestatoare la pensionare depusă în 12 iulie 2007 şi ca aceasta să facă eventuale precizări în funcţie de situaţia existentă la momentul de faţă privind capetele de cerere cu care înţelege să investească instanţa, aspecte care vor fi avute în vedere în faţa instanţei de fond.

În baza acestor considerente, se va admite recursul, se va casa sentinţa şi va fi trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, împotriva sentinţei civile nr. 1979 din 18.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata contestatoare E. F..

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 noiembrie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

Red. jud. C.R. Grefier,

4 ex.C.O./19.12.2008. (...) (...)

Toate spetele


Sus ↑