• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 8448 din data 2008-10-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 8448

 

Şedinţa publică de la 03 Octombrie 2008

Completul constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

 

 

Pe rol, pronunţarea în recursul declarat de reclamantul H. N. împotriva sentinţei civile nr. 2913/25.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

N. dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la 26.09.2008, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză la 03.10.2008, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CURTEA:

 

 

 

Asupra recursului de faţă:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...), petentul H. N. a solicitat anularea deciziei de pensionare nr.(...)/25.05.2007 şi emiterea unei noi decizii de pensionare conform dispozitivului sentinţei civile nr.2532/13.11.2006.

În motivarea contestaţiei petentul a arătat că potrivit art.83 alin.1 din Legea nr.19/2000, drepturile de pensie pentru limita de vârstă se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, iar potrivit art.167 alin.4 din Legea nr.19/2000, vârsta standard de pensionare din care se face reducerea

prevăzută în tabelul 4, este cea corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul la pensie în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare.

În concret petentul a solicitat anularea deciziei contestate şi emiterea unei noi decizii de pensionare cu respectarea sentinţei civile nr.2532/13.11.2006, respectiv vârsta standard de pensionare de 62 ani şi 9 luni, stagiul complet de cotizare de 21 ani, reducerea vârstei de pensionare cu 10 ani şi 10 luni şi plata drepturilor cuvenite până la recalcularea pensiei începând cu data de 24.02.2006.

În dovedirea contestaţiei au fost anexate decizia de pensionare nr.(...)/25.05.2007 şi sentinţa civilă nr.2532/13.11.2006, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j – Secţia Litigii de Muncă în dosarul nr.812/CM/2006, rămasă irevocabilă prin decizia nr.692/21.03.2007 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosar nr(...).

Intimata Casa Judeţeană de Pensii G a formulat întâmpinare, solicitând sub acest aspect respingerea contestaţiei petentului.

S-a susţinut în esenţă de către intimată că pentru perioada 15.02.2006-28.04.2007 petentul nu îndeplinea condiţiile de pensionare pentru cei 18 ani, 11 luni şi 26 zile în condiţii de subteran, acesta beneficiind de pensie în această perioadă calculată conform art. 167(1) alin.3 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată.

S-a susţinut de asemenea de către intimată că s-a folosit un alt mod de calcul prevăzut pentru grupa I de muncă, fiind avantajos petentului, în conformitate cu art. 167 (1) alin.3 din Legea nr.19/2000, care dispune că prevederile alin.1 se aplică şi asiguraţilor prevăzuţi la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele 4 şi 5.

În concret s-a invocat de către intimată că raportat la modul de calcul dispus prin sentinţa nr.2532/2006, vârsta standard de pensionare este de 65 ani, aşa cum prevede anexa 4 pct.6 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, care prevede o reducere a vârstei ca urmare a celor 18 ani, 11 luni şi 24 zile, de 8 ani şi nu 10 ani şi 10 luni cum susţine petentul.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, petentul a solicitat efectuarea în cauză a unei expertize contabile, probă încuviinţată de instanţă.

Expertiza efectuată în cauză a concluzionat că elementele de calcul a pensiei în conformitate cu dispozitivul sentinţei civile nr.2532/13.11.2006, sunt vârsta standard de pensionare de 62 ani şi 9 luni, reducerea vârstei standard de pensionare datorită condiţiilor speciale de muncă de 18 ani împliniţi, 10 ani şi 10 luni, conform art. 167 (1) din Legea nr.19/2000 şi stagiul complet de cotizare conform art. 167 (1) anexa 4 (1) de 21 ani, totalul de puncte realizat fiind de 56,80740, punctajul mediu: 2,70511 şi valoarea punctului de pensie la data de 27.04.2007: 396,2 lei.

S-a concluzionat de către expert că diferenţa între pensia primită şi cea pe care trebuie să o primească petentul este de 267,76 lei.

S-au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză contabilă atât de către petent, cât şi de către intimata Casa Judeţeană de Pensii G, expertul răspunzând la obiecţiunile formulate şi menţinându-şi punctul de vedere expus în raportul de expertiză.

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr. 2913 de la 25 martie 2008 a respins contestaţia formulată de contestatorul H. N., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că, contestatorul H. N. a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă prin decizia de pensionare nr.(...)/24.02.2006 emisă în conformitate cu art. 167 (1) alin.3 tabelul 4 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, cu un stagiu total de cotizare de 42 ani,2 luni şi 21 zile dintre care 12 ani, 7 luni în grupa I de muncă şi 7 ani 9 luni şi 26 zile în grupa a Ii-a de muncă.

Contestatorul a contestat această decizie în instanţă, în urma căreia a fost anulată decizia de pensionare mai sus menţionată, fiind obligată intimata Casa Judeţeană de Pensii G la emiterea unei noi decizii de pensionare în care să se aibă în vedere o vechime de 18 ani, 11 luni şi 28 zile în condiţii de subteran.

Urmare a cererii contestatorului prin care se solicita executarea sentinţei nr.2532/2006, Casa Judeţeană de Pensii G a emis o nouă decizie de pensionare nr.(...)/25.05.2007, drepturile fiind acordate începând cu data de 28.04.2007, data acordării drepturilor fiind stabilită în conformitate cu prevederile anexei 4 pct.6 din Legea nr.19/2000, coroborată cu anexa nr.9 din Ordinul nr.340/2001.

Din lecturarea dispoziţiei sentinţei nr.2532/13.11.2006, sentinţă ce a fost pusă în executare prin decizia de pensionare nr.(...)/25.05.2007, a rezultat că prin aceasta s-a dispus ca intimata să aibă în vedere la calculul pensiei o vechime totală în subteran de 18 ani, 11 luni şi 28 zile.

Ori, potrivit anexei 4 pct.6 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, pentru 18 ani lucraţi în subteran (condiţii speciale), stagiul complet de cotizare este de 28 ani, stagiu pe care intimata l-a avut în vedere la calculul pensiei.

Raportat la aceste considerente, instanţa a înlăturat concluziile raportului de expertiză, raportat la faptul că intimata Casa Judeţeană de Pensii G a avut în vedere la emiterea deciziei contestate un stagiu realizat în condiţii speciale de 18 ani, 11 luni şi 28 zile.

Astfel, potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr.19/2000, activitatea desfăşurată anterior intrării în vigoare a legii, în grupa I (subteran), este stagiu de cotizare în condiţii speciale.

Cu privire la stagiul complet de cotizare utilizat la stabilirea punctajului mediu anual, instanţa a reţinut că acesta este cel prevăzut de anexa 4 pct.6 rândul 4 coloana 6 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, respectiv pentru 18 ani lucraţi în subteran (condiţii speciale) stagiu complet de cotizare este de 28 ani, stagiu pe care intimata l-a avut în vedere la calculul pensiei.

Nu poate fi avută în vedere interpretarea dată de expert, în sensul că nu se poate utiliza stagiu complet de cotizare din anexa 4 pct.1, întrucât contestatorul, în raport de anul şi luna naşterii (28.04.1950), vârsta standard de pensionare este la împlinirea vârstei de 65 ani, aşa cum rezultă din anexa 3 din Legea nr.19/2000, coroborată cu anexa 9 din Ordinul nr.340/2001, sens în care în cauză sunt incidente prevederile anexei 4 pct.6 rândul 4 coloana 6 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată.

Raportat la aceste considerente, instanţa a reţinut că pentru perioada 15.02.2006-28.04.2007 contestatorul nu îndeplinea condiţiile de pensionare pentru cei 18 ani, 11 luni şi 26 zile în condiţii de subteran, acestea beneficiind de pensie în această perioadă conform art. 167 (1) alin.3 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, situaţie faţă de care s-a respins contestaţia formulată de contestator, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului a arătat că instanţa de fond în mod eronat a reţinut că pentru perioada 15.02.2006-28.01.2007 nu îndeplinea condiţiile de pensionare pentru cei 18 ani, 11 luni, 26 zile în condiţii speciale (subteran). Conform Ordonanţei 49/29.03.2001 care completează art. 167 cu art. 167(1) unde pentru cei 18 ani condiţii speciale (fosta grupa I)reducerea vârstei standard de pensionare, conform tabel nr.4 este de 10 ani,10 luni.

A mai arătat recurentul că eronat instanţa stabileşte stagiul de cotizare de 28 ani –anexa 4 punctul ; anexa 4 punctul 6 se aplică din decembrie 2014 înainte. În perioada aprilie 2001-noiembrie 2006(perioada în care s-a pensionat) se aplică anexa 4 punctul 1.

Intimata în recursul împotriva sentinţei nr.2532/2007 a făcut o insinuare de aplicare a sentinţei unde a aplicat anexa 4 punctul 6, recurs ce a fost respins ca nefondat.

Prin sentinţa nr. 2913/25.03.2008 instanţa nu a făcut altceva decât să dea sentinţa în contradictoriu cu sentinţa nr. 2532/2007 rămasă definitivă şi irevocabilă, în loc să oblige intimata să emită o nouă decizie de pensionare cu elementele prevăzute în dispozitivul de judecată.

Solicită admiterea recursului , anularea deciziei nr.(...)/25.05.2007 şi obligarea intimatei să elibereze o nouă decizie de pensionare.

La data de 22 august 2008 recurentul depune precizare.

Intimata,deşi legal citată,nu a depus întâmpinare în cauză.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Conform art. 167 ind.1 alin.1din Legea nr.19/2000, într-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 şi 5.

(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.

În raport de aceste dispoziţii,pentru situaţia în care o persoană a prestat activitate în subteran se încadrează în condiţii speciale iar pensionarea se face în conform condiţiilor prevăzute de anexa 4 şi 5.

Dispoziţiile art.167 ind.1 din Legea nr.19/2000 se aplică numai în cazul în care ar fi mai avantajoase decât cele prevăzute de anexa 4.

Anul şi luna la care se deschide dreptul la pensie sunt stabilite de Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000,anexa nr.9.

În cazul recurentului ,născut la data de 28 04 1950,pentru a obţine pensie pentru limită de vârstă trebuie să aibă vârsta standard de pensionare este de 65 ani şi un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Atunci când se aplică dispoziţiile art.167 ind.1 din Legea nr.19/2000 se reduce corespunzător doar vârsta standard de pensionare ,stagiu complet de cotizare rămânând 35 de ani,adică stagiul complet de cotizare la care se împarte punctajul realizat în perioada de activitate conform art.77 este de 35 de ani.

În cazul în care activitatea desfăşurată în grupa I este încadrată în condiţii speciale se aplică anexa 4 ,adică se reduce şi vârsta standard şi stagiu complet de cotizare.

În consecinţă ,prioritare sunt dispoziţiile anexei 4 şi, numai în cazul în care sunt mai favorabile, se aplică dispoziţiile art.167 ind.1 din Legea nr.19/2000.

Dar odată aplicate dispoziţiile de la art.167 ind.1 sau din anexa 4 ,se aplică în ansamblul lor adică nu se poate aplica o parte din dispoziţiile de la art.167 ind.1 şi o parte de la anexa nr.4 aşa cum solicită recurentul.

În concluzie ,nu se poate reduce vârsta standard de pensionare conform art.167 ind.1 iar stagiu complet de cotizare la care se împarte punctajul realizat în activitate, să fie cel din anexa 4.

După cum se observă din decizia nr.(...)/25 05 2007 ,intimata a reţinut că recurentul a prestat în condiţii speciale 18 ani,11 luni,24 zile iar stagiu complet de cotizare este de 28 de ani ceea ce înseamnă că a aplicat anexa 4 în ansamblu ei.

Aceste dispoziţii sunt mai avantajoase pentru recurent în ceea ce priveşte cuantumul pensiei deoarece numărul de puncte realizate 56.80740 împărţit la un stagiu complet de cotizare de 28 de ani este egal cu un punctaj mediu anual de 2.02884.În cazul în care intimata ar fi aplicat dispoziţiile art.167 ind.1 din Legea nr.19/2000 ar fi împărţit la stagiu complet de cotizare corespunzător anului respectiv lunii în care se deschide dreptul la pensie care în cazul recurentului este 35 de ani, iar numărul de puncte realizate 56.80740 împărţit la 35 este egal cu un punctaj mediu anual de 1.62306 ,mai mic şi automat pensia într-un cuantum mai mic,fapt care l-ar dezavantaja pe recurent.

Instanţa ,atunci când a soluţionat contestaţi formulată de recurent împotriva deciziei nr.(...)/24 02 2006 emisă de intimata CJP G,în dispozitiv, a dispus doar anularea acestei deciziei,a obligat intimata la emiterea unei noi decizii având vedere vechimea totală în condiţii de subteran de 18 ani,11 luni şi 28 de zile,dar a analizat în considerente doar reducerea vârstei de pensionare în raport de art.167 ind.1 din Legea nr.19/2000, fără să facă vreo menţiune despre modul de calcul al pensiei în aceste condiţii.

Astfel că intimata atunci când a emis noua decizie s-a conformat sentinţei nr.2532/13 11 2006 pronunţate de instanţa de fond şi a menţionat în noua decizie un stagiu de cotizare de 18 ani ,11 luni,24 zile în loc de 12 ani ,7 luni cât fusese menţionat în decizia anulată şi a procedat la analizarea condiţiilor de pensionare şi a dispoziţiilor legale incidente respectiv anexa 4 pct.6 rândul 6 din Legea nr.19/2000.

Nu se poate reţine susţinerea recurentului că stagiu complet de cotizare este de 21 de ani deoarece se aplică anexa 4 pct.6 avându-se în vedere data la care s-ar fi deschis dreptul la pensie în raport de data naşterii conform Ordinului nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000,anexa nr.9 şi nu raportat la data formulării cererii.

Faţă de aceste aspecte,Curtea urmează ca în baza art.312 Cod procedură civilă,să respingă recursul ca nefondat.

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

 

Respinge recursul declarat de reclamantul H. N. împotriva sentinţei civile nr. 2913/25.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03 octombrie 2008.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud.M.(...)

2ex/As/03 11 2008

j.f.E.E.

E.U.

Toate spetele


Sus ↑