• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1491 din data 2009-11-30
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1491

 

Şedinţa publică de la 30 noiembrie 2009

 

Completul compus din:

 

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

- (...) (...)

GREFIER - (...) (...)

La ordine au venit spre soluţionare recursurile civile declarate de reclamanta I. E. şi pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B împotriva sentinţei civile nr. 782/06.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns consilier juridic E. N. pentru recurenta Casa Judeţeană de Pensii B şi avocat J. J. pentru recurenta I. E., lipsă fiind aceasta.

S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că :

- în cauză s-a solicitat judecata în lipsă – fila 4 dosar ;

- procedura de citare legal îndeplinită ;

Consilier juridic E. depune la dosar delegaţia de reprezentare nr. 34965 din 09.11.2009 şi practică judiciară, respectiv decizia civilă nr. 340/2009 pronunţată de Curtea de A P E L B A C Ă U într-o speţă similară ; arată că nu are alte cereri de formulat.

Avocat J. J. arată că substituie pe colegul său , avocat I. F. , depune delegaţia de substituire şi arată că nu are alte cereri de formulat.

Nefiind alte cereri de formulat şi/sau excepţii de invocat , Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

Consilier juridic E. , având cuvântul , solicită admiterea recursului promovat de Casa Judeţeană de Pensii B , susţinând oral motivele invocate în cererea scrisă. Astfel, arată că în mod corect s-a calculat stagiul suplimentar de la vârsta de 54 ani şi 3 luni până la încetarea activităţii, stagiul care este de 1 an şi 3 luni. Faţă de probatoriul administrat în cauză solicită admiterea recursului,reţinerea cauzei spre rejudecare şi pe fond respingerea contestaţiei.

Cu privire la recursul declarat de contestator , arată că , conform L.19/2000 vârsta standard de pensionare conf. Art. 167 pct. 2 se calculează raportat la data naşterii, P.. 340 care cuprinde normele de aplicare a L.19/2000 , având o anexă care stabileşte vârsta standard de pensionare. Faţă de aceste considerente solicită respingerea recursului promovat de contestatoarea I. E..

Avocat J. , având cuvântul, solicită respingerea recursului promovat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B faţă de faptul că motivele expuse oral nu se circumscriu celor invocate în scris. Cu privire la recursul declarat de reclamantă, solicită admiterea acestuia , arătând că problema care se pune este dacă vârsta standard de pensionare se calculează după anexa 3 sau anexa 9 ,instanţa urmând a aprecia. Solicită admiterea recursului , casarea sentinţei atacate şi în rejudecare să se constate că acţiunea este întemeiată iar vârsta reală de pensionare este de 59 ani .Nu solicită cheltuieli de judecată.

Consilier juridic E. , în replică, arată că la data solicitării pensiei pentru limită de vârstă nu era în vigoare ordinul iar în decizia de revizuire s-a calculat punctajul conform art. 78 pct.8.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

 

C U R T E A

- deliberând –

 

Asupra recursurilor civile de faţă instanţa reţine următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 782/D/2009 pronunţată în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i B a c ă u s-a admis în parte acţiunea civilă având ca obiect „ contestaţie la decizia de pensionare” , formulată de către contestatoarea I. E. in contradictoriu cu intimata Casa Judeţeana de Pensii B , aşa cum a fost completată.

S-a anulat deciziile nr. (...)/08.07.2008 si nr. (...)/158.12.2008 emise de casa Judeteana de Pensii B .

A fost obligată intimata să emită o nouă decizie cu luarea în calcul a vârstei standard de pensionare de 54 de ani şi 3 luni si aplicarea art. 78 al.8 din Legea 19/2000 raportat la această vârstă.

În motivarea sentinţei , instanţa a arătat că :

Prin cererea formulată de I. E., aceasta a contestat decizia de pensionare nr.(...)/08.07.2008 , cererea sa fiind înregistrată cu nr(...) la T r i b u n a l u l B a c ă u.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi timbrului judiciar în temeiul legii 19/2000.

În motivarea contestaţiei se arată că vârsta standard de pensionare conform anexei 3 din legea 19/2000 era de 57 de ani şi 6 luni şi nu de 59 de ani si 3 luni cum apare in decizie. Stagiul minim de cotizare prevăzut in anexa 3 era de 10 ani şi 7 luni iar ea avea la 04.04.2005 35 ani si 4 luni şi 10 zile. Deoarece beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani conform art.167 al.1 lit.a din legea 19/2000 putea fi înscrisă la pensie pentru limită de vârstă la 52 ani si 6 luni vârstă împlinită la 04.04.2005.

Pe de altă parte, conform art.78 al.8 din legea 19/2000 trebuia sa beneficieze de majorarea punctajului realizat cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar lucrat.

În drept, invocă prevederile art.77 al.1, art.78 al.8, art.87 şi art.167 al.1 lit.a din legea 19/2000 , prevederile deciziei Curţii Constituţionale nr.652/2007 şi decizia Curţii de A P E L B A C Ă U 815/2003.

În susţinerea contestaţiei a depus decizia de pensionare nr.(...)/08.07.2008.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii deoarece vârsta standard de pensionare a contestatoarei stabilita prin raportare la data naşterii este de 59 ani, 3 luni cu realizarea unui stagiu de cotizare de 28 ani 6 luni. Pentru activitatea desfăşurată reclamanta a beneficiat de reducere vârstei standard de pensionare cu 5 ani aceasta devenind 54 ani şi 3 luni

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la aplicarea art.78 al.8 din legea 19/2000 acesta a rămas fără obiect prin emiterea deciziei (...)/15.12.2008 ca urmare a revizuirii deciziei din 08.07.2008 în urma apariţiei modificărilor legislative din luna martie 2008, respectiv Ordinul 129/2008 care a modificat pct.20 şi 26 din Capitolul „Pensii” din Ordinul 340/2001( normele de aplicare a legii 19/2000).

S-au depus la dosar toate actele care au stat la baza deciziei contestate.

La termenul din 18.03.2009 s-a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes alăturat contestatoarei formulată de E. M..

Analizând probele administrate în cauză instanţa a reţinut următoarele:

Prin decizia nr.(...)/08.07.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii s-a admis cererea contestatoarei şi s-a stabilit acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi munca depusă începând cu 19.05.2008.

S-a reţinut că vârsta standard de pensionare a acesteia este de 59 ani şi 3 luni cu aplicarea unei reduceri de 5 ani pentru munca desfăşurată în gr. a II-a (23 ani, 8 luni şi 27 de zile) şi fără a se evidenţia vreun stagiu suplimentar de cotizare.

Susţinerile reclamantei referitoare la calcularea greşită a vârstei standard de pensionare sunt adevărate in măsura în care s-a stabilit de către pârâtă că aceasta este de 59 ani şi 3 luni.

Astfel vârsta standard de pensionare se calculează în conformitate cu anexa 9 din Ordinul 340/2001 privind normele metodologice de aplicare a legii 19/2000 în funcţie de data naşterii persoanei.

Reclamanta fiind născută la 04.10.1952, aceasta îndeplinea condiţia vârstei standard de pensionare de 59 ani şi 3 luni la 04.01.2012, adică cu un stagiu minim de cotizare cerut de lege de 13 ani şi 6 luni şi un stagiu maxim de 28 ani şi 6 luni.

Având în vedere că reclamanta a lucrat 23 de ani 8 luni şi 27 de zile in grupa a J. in temeiul art.167 al.1 lit.a din legea 19/2000 beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani care vor fi scăzuţi din cei 59 ani şi 3 luni. Rezultă deci, că in cazul reclamantei, vârsta standard de pensionare a acesteia este de 54 ani şi 3 luni şi că îndeplinea condiţia acestei vârste la 04.01.2007.

Anexa 9 din Normele de aplicare a prevederilor legii 19/2000 reprezintă de fapt explicitarea şi simplificarea raţionamentului avut în vedere în anexa 3 din lege prin menţionarea de la bun început ca punct de plecare in stabilirea vârstei standard de pensionar data naşterii persoanei. . În ambele anexe pentru stabilirea vârstei standard de pensionare trebuie stabilita mai întâi data naşterii persoanei in cauza. Astfel conform anexei 3 stabilirea datei naşterii se face prin scăderea vârstei asiguratului la ieşirea la pensie din perioada arătată în prima coloană. În cazul reclamantei scăzând din anexa 3 59 ani si 3 luni din 01.12.2011 rezultă data naşterii acesteia octombrie 1952. Daca am merge pe raţionamentul reclamantei ca vârsta standard de pensionare in cazul ei este 57 ani si 6 luni ar însemna ca este născută în anul 1947 ceea ce nu este adevărat. Reducerea vârstei standard prin scăderea perioadei lucrate in condiţii deosebite de munca nu operează direct ci doar după stabilirea acesteia conform anexei 3 sau 9.

Ori reclamanta aplica aceasta reducere si apoi se raportează la anexa 3.

Având in vedere ca reclamanta a lucrat şi după îndeplinirea condiţiilor de pensionare o perioada de 1an şi 3 luni , această perioada trebuie asimilată prin decizie ca stagiu suplimentar,,rectificare făcută prin emiterea deciziei (...)/15.12.2008.

Având in vedere , insă ca drepturile de pensie trebuie stabilite printr-o singura decizie si ca in prima decizie , nu s-a reţinut vârsta standard de pensionare redusa de 54 ani si 3 luni instanţa a admis acţiunea şi a rectificat deciziile in sensul arătat.

Împotriva acestei sentinţe au promovat recurs atât pârâtul , cât şi reclamanta.

Recurenta-pârâtă a invocat faptul că reclamanta a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă la 19.05.2008 , după data îndeplinirii condiţiilor de pensionar , astfel că aceasta nu putea cere acordarea drepturilor aferente anterior cererii ci , în conformitate cu art. 83 al.1, alin.4 din Legea nr. 19/2000 , republ., de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare , dacă cererea a fost depusă în termen de 30 zile de la această dată.

Instanţa de fond , prin hotărârea pronunţată, a încălcat dispoziţiile textului normativ anterior arătat .

- prima instanţă a anulat ambele decizii de pensionare ( inclusiv cea pentru acordarea stagiului suplimentar ) fără a le analiza şi fără a observa faptul că cel de-al doilea capăt de cerere a rămas fără obiect , în condiţiile în care cea de-a doua decizie reprezintă o revizuire a celei iniţiale.

Recurenta-reclamantă a criticat hotărârea , invocând faptul că instanţa de fond a calculat greşit vârsta de la care îndeplinea aceasta vârsta standard de pensionare , luând în calcul anexa 9 şi nu anexa 3 a Legii nr. 19/2000, astfel cum era corect , încălcând astfel dispoziţiile art. 41, art. 167 din lege.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului , instanţa reţine următoarele :

Prin deciziile emise de Casa Judeţeană de Pensii B , contestate în speţă, a fost admisă cererea reclamantei privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi munca depusă începând cu 19.05.2008 , reţinându-se vârsta standard de pensionare de 59 de ani şi 3 luni , cu reducerea perioadei standard cu 5 ani , în considerarea activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă , fără evidenţierea vreunui stagiu suplimentar de cotizare.

Potrivit dispoziţiilor art. 42 , asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă , au dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare , conform tabelului 2 ( respectiv cu 5 ani pentru reclamantă pentru stagiul complet de cotizare) , în acelaşi sens fiind şi dispoziţiile art. 441 al.2 lit. a din P.. nr. 340/2001 , emis de M i n i s t e r u l M u n c i i, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Totodată, în anexa 9 la Ordinul nr. 340/2001 , anterior menţionat, se prevăd expres vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare , în funcţie de data naşterii , dată pe care prima instanţă a avut-o în vedere la stabilirea vârstei standard de pensionare de 54 de ani şi 3 luni.

Astfel , în raport de data naşterii recurentei-reclamante , conform anexei 9 la ordin , data pensionării este ianuarie 2012 , vârsta asiguratei la ieşirea la pensie este 59 ani şi 3 luni, stagiu complet de cotizare 28 ani 6 luni, stagiul minim de cotizare 13 ani şi 6 luni.

În condiţiile în care Ordinul nr. 340/2001 al M i n i s t e r u l u i M u n c i i , Protecţiei Sociale şi Familiei a fost emis în aplicarea Legii nr. 19/2000, iar aceasta stabileşte ca element al calculului vârstei de pensionare standard şi reduse şi data naşterii beneficiarului , în mod corect , prima instanţă a procedat la aplicarea dispoziţiilor anexei 9 la Ordin şi nu a anexei 3 la Legea nr. 19/2001, cum susţine recurenta-reclamantă , stabilind că vârsta standard de pensionare este de 54 ani şi 3 luni.

Pe cale de consecinţă , în raport de cele anterior arătate , recursul reclamantei care se raportează exclusiv la anexa 3 a Legii nr. 19/2000 ,evitând Normele de aplicare a legii , apare ca fiind nefondat.

Se reţine, totodată, ca nefondat este şi recursul promovat de pârâtă întrucât, prin hotărârea atacată instanţa de fond a dispus anularea deciziilor şi obligarea la emiterea unei noi decizii, cu luarea în calcul a vârstei de pensionare reduse de 54 ani şi 3 luni , neevidenţiate în deciziile anulate , fără a stabili însă data de la care să se acorde drepturile de pensie, aşa cum susţine recurenta. În acest context , nu se poate reţine că prima instanţă a încălcat dispoziţiile art. 83 al.1,4 din Legea nr. 19/2000 . republ. , cu privire la data de la care se acordă drepturile de pensie.

În ce priveşte motivul de recurs conform căruia instanţa de fond nu a analizat cele două decizii de pensionare ( din 08.07.2008 , respectiv 15.12.2008 ) se constată că şi acesta este nefondat , susţinerea fiind infirmată de însăşi argumentarea hotărârii atacate.

Având în vedere cele anterior menţionate , apreciind , în raport de motivele invocate, că , în speţă, nu se impune modificarea sentinţei atacate , instanţa , în temeiul art. 3121 Cod pr. civilă va respinge ca nefondate ambele recursuri.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ambele recursuri civile declarate de reclamanta I. E. şi pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B împotriva sentinţei civile nr. 782/06.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) ca nefondate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.11.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

E. E. T. D. M. D. N. E.

 

 

red. sent. A.E./O.A.E.

red. dec. L.D. / 28.12

tehnored.M.E. / 4 ex. /06.01.

Toate spetele


Sus ↑