• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1410 din data 2009-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- cont. decizie pensionare –

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE DREPTURI ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 1410

Şedinţa publică din 12 noiembrie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea recursului declarat de E. (...), cu domiciliul în municipiul S,(...), . 130, . C, . 6, împotriva sentinţei nr. 1611 din 3 septembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă – în dosarul nr(...).

La apelul nominal au răspuns contestatorul-recurent şi consilier juridic S. H., pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii S.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, instanţa i-a înmânat contestatorului-recurent un exemplar de pe întâmpinarea formulată de intimată şi constatând recursul în stare de judecată, a acordat cuvântul la dezbateri.

Contestatorul-recurent reiterând pe larg motivele de recurs a cerut admiterea recursului aşa cum a fost formulat. A depus copia deciziei de pensionare nr. R/(...)/14.07.2009, precum şi o copie de pe decizia de pensionare a altei persoane, precizând că este discriminatorie poziţia Casei de Pensii S.

Consilier juridic S. H. pentru intimată a cerut respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică. A arătat că reclamantul este născut în iulie 1949 şi că potrivit Legii 19/2000, pentru bărbaţii născuţi în luna iulie 1949, vârsta standard de pensionare este de 64 ani şi 10 luni, respectiv în luna mai 2014. A mai arătat că are un stagiu de cotizare în grupa a II-a de muncă de 19 ani, 11 luni şi 25 zile, motiv pentru care potrivit prevederilor art. 42 din Legea 19/2000, beneficiază de o reducere a vârstei de pensionare cu 4 ani şi 6 luni. A mai arătat că la 26 mai 2009 recurentul s-a adresat cu o cerere înregistrată sub nr. 46825 prin care solicită din nou trecerea de la pensie de invaliditate la pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă, prin valorificarea adeverinţei nr. 4035 din 3.08.2007. Urmare a valorificării acestei adeverinţe, stagiul de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă este de 20 ani, 6 luni şi 25 zile, reclamantul îndeplinind condiţiile pentru pensie de limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 ani şi 4 luni, respectiv pe 7 noiembrie 2009.

Declarându-se dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i S u c e a v a sub nr(...) din 30.06.2009, reclamantul E. (...), în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii S, prin reprezentanţii săi, a contestat decizia nr. R/(...)/14.07.2009, emisă de pârâtă prin care i s-a respins cererea de trecere de la pensia de invaliditate la cea pentru limită de vârstă.

În motivare, reclamantul a arătat că deşi îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, fără temei legal, pârâta refuză să emită o decizie în acest sens.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, motivat de faptul că reclamantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă chiar şi în condiţiile în care a fost valorificată adeverinţa nr. 4035/3.08.2007.

Prin sentinţa civilă nr. 1611 din 03.09.2009, T r i b u n a l u l S u c e a v a a respins acţiunea, ca nefondată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că decizia contestată este temeinică şi legală întrucât, deşi contestatorul beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare de 4 ani şi 6 luni ,conform art. 42 din Legea 19/2000 pentru munca prestată în grupa a II-a, nu îndeplineşte condiţiile privind vârsta standard de pensionare la data formulării cererii 26.06.2009, ci abia în luna noiembrie 2009.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul invocând motive de netemeinicie şi nelegalitate.

În dezvoltarea motivelor de recurs, arată că îndeplineşte condiţiile pentru a-i fi acordată pensia pentru limită de vârstă la data depunerii cererii la sediul pârâtei, 26.05.2009, dar că atât pârâta cât şi instanţa de fond fac o greşită aplicare a legii atunci când stabilesc vârsta standard de pensionare care se aplică în cazul său cât şi anii cu cât se reduce vârsta standard de pensionare pentru activitatea prestată în grupa a II-a de muncă.

Recursul nu a fost motivate în drept.

În dovedirea motivelor de recurs s-au depus adeverinţa nr. 4035 din 3.08.2007 emisă de S.C. N. SA S, decizia privind acordarea pensiei de invaliditate, legislaţie relevantă în cauză şi decizia nr. 1688 din 16.12.2008.

Intimata, Casa Judeţeană de Pensii S a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat întrucât raportat la vârsta acestuia şi la stagiul de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă, reclamantul-recurent poate solicita trecerea de la pensia de invaliditate la cea pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 ani şi 4 luni, respectiv noiembrie 2009.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, probatoriului administrat şi dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea constată că este nefondat.

Contrar celor susţinute de recurent, prima instanţă a făcut o corectă interpretare a dispoziţiilor legale aplicabile.

Contestatorul-recurent are posibilitatea potrivit art. 64 alin. 1 din Legea 19/2000 ca beneficiar al unei pensii de invaliditate să obţină o pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei reduse conform legii.

Conform anexei 9 din Ordinul nr. 340/2001 în cazul recurentului care este născut în iulie 1949, vârsta standard de pensionare este de 64 ani şi 10 luni.

Întrucât pentru o perioadă de 20 ani, 6 luni şi 25 zile, recurentul a prestat o activitate încadrată în grupa a II-a de muncă, acesta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare conform art. 42 al. 1 din Legea 19/2000 de 4, 5 ani adică 4 ani şi 6 luni, ceea ce înseamnă că vârsta de pensionare a acestuia scade de la 64 ani şi 10 luni la 60 ani şi 4 luni , situaţie reţinută întocmai şi de către prima instanţă.

Rezultă faţă de cele mai sus-arătate că, pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, recurentul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 64 alin. 1 din Legea 19/2000 la data formulării cererii adresate pârâtei Casa Judeţeană de Pensii S.

Ori la data de 26.05.2009, când recurentul s-a adresat cu cerere la Casa de Pensii S în vederea trecerii de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă, acesta nu avea împlinită vârsta de 60 de ani şi 4 luni, astfel că în mod temeinic şi legal a fost respinsă cererea sa prin decizia nr. R/(...) din 14.97.2009.

Aşa fiind, faţă de considerentele mai sus-arătate, Curtea, în baza art. 312 alin. 1 din C o d u l d e procedură civilă va respinge recursul ca nefondat.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de E. (...), împotriva sentinţei nr. 1611 din 3 septembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă – în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 12 noiembrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

Red. C.E.

Jud. fond D. N.

D. G.

Tehnored. H.L.

Ex. 2/26.11.2009

Toate spetele


Sus ↑