• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 9548 din data 2008-11-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 9548

Şedinţa publică de la 03 O. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)-E.

Grefier B. H.

x.x.x.

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimatul Spitalul Municipal C împotriva sentinţei civile nr.3696 din 26.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatorul E. N., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul contestator E. N., lipsind recurentul intimat Spitalul Municipal C.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că recurentul pârât intimat Spitalul Municipal C a solicitat judecarea cauzei în lipsă, potrivit dispoziţiilor art.242 alin.2 cod pr.civilă.

Instanţa constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat a apreciat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Intimatul contestator E. N. a arătat că nu i-au fost achitate drepturile salariale cuvenite până la data de 3.09.2008 şi nici nu au fost operate în Carnetul de muncă rectificările privind salarizarea. A solicitat respingerea recursului.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 3636 din 26.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...) s-a admis contestaţia formulata de contestatorul E. N. in contradictoriu cu intimatul Spitalul Municipal C S- a dispus anularea deciziei nr. 49/19.02.2008 emisa de intimata.

S-a dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii.

S-a dispus obligarea intimatului la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data de 01.03.2008 şi până la reintegrare.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Contestatorul E. N. a fost angajatul unitatii parate in functia de medic primar in cadrul Sectiei de Medicina Interna pana la data de 01.03.2008 cand prin Decizia nr. 49/19.02.2008 intimatul a dispus incetarea contractului individual de munca al acestuia in baza art 56 lit d din Codul muncii.

S-a retinut ca in fapt, contestatorul a formulat cerere de pensionare pentru limita de varsta, dosarul de pensionare fiind înregistrat la Casa Judeţeană de Pensii D sub nr. 32227/10.12.2007.

Potrivit dis part 56 lit d din Codul muncii contractul individual de munca încetează de drept la data comunicării deciziei de pensionare pentru limita de varsta , pensionare anticipata, pensionare anticipata parţiala sau pensionare pentru invaliditate a salariatului , potrivit legii.

In speţă ambele părţi au aratat ca, desi la Casa Judeţeană de Pensii D exista înregistrat dosarul de pensie al contestatorului, aceasta instituie nu a emis si comunicat inca Decizia de pensionare .

Potrivit art 41 alin 6 din Legea 19/2000 in situaţia asiguraţilor care au depus cerere de pensionare pentru limita de vârsta , angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca , in vederea pensionarii, decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.

Cum in speta nu a fost inca emisa o asemenea decizie angajatorul nu putea dispune desfacerea contractului individual de munca .

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termen Spitalul Municipal C invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia cu motivarea :

Aşa cum a susţinut şi în întimpinare, dosarul de pensionare al intimatului a fost restituit acestuia de către Casa de pensii ( fără temei legal) la cererea sa, dosar depus la sediul recurentei abia în luna decembrie 2007.

Având în vedere prevederile deciziei nr.3/2006 şi ţinând seama că la data de 26.03.2007, contestatorul a împlinit vârsta de 65 de ani, dar nu a depus la sediul recurentei cerere prin care să solicite continuarea activităţii peste vârsta de 65 de ani cu avizul anual al Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului medicilor din România, recurentul a decis aplicarea dispoziţiilor legale şi încetarea contractului său individual de muncă.

De altfel, şi art.41 al.5 din legea 19/2000 face referire la obligaţia de a obţine acordul angajatorului pentru continuarea activităţii pentru asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea unei pensii.

În şedinţa din 02.09.2008, în dosarul (...) a fost depusă decizia de pensionare nr.(...)/08.08.2008; Se solicită se constate că nu mai este posibilă reintegrarea intimatului.

Recursul este nefondat.

Examinându-se sentinţa recurată în raport de criticile invocate în recurs se vor reţine următoarele :

Intimatul-contestator E. N. a fost angajatul unităţii-recurente ca medic primar Secţia medicină Internă până la 01.03.2008 când prin decizia nr.49/19.02.2008 intimata-recurentă a dispus încetarea D. potrivit art.56 lit.d C.N..

S-a reţinut că, intimatul contestator a formulat cerere de pensionare pentru limită de vârstă, dosarul său fiind înregistrat la CJP D sub nr.3227/10.12.2007.

S-a reţinut corect că deşi, la CJP D exista înregistrat dosarul de pensie al contestatorului, unitatea nu a emis şi comunicat încă decizia de pensionare intimatului-contestator.

Art.41 al.6 din legea 19/2000, arată că în situaţia asiguraţilor care au depus cerere de pensionare pentru limită de vârstă, angajatorul acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă în vederea soluţionării decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.

În speţă, nefiind emisă o decizie, angajatorul nu putea dispune desfacerea c.i.m. al contestatorului şi pe cale de consecinţă, în mod corect s-a apreciat că decizia emisă este nelegală, dispunându-se anularea acesteia.

Faţă de cele arătate, se va aprecia legală şi temeinică sentinţa recurată, urmând ca în baza art.312 al.1 C.pr.civilă să se respingă recursul declarat în cauză.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de intimatul Spitalul Municipal C împotriva sentinţei civile nr.3696 din 26.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatorul E. N..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 O. 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)-E.

 

Grefier,

B. H.

 

   

Red. Jud.I.B

Tehn.I.C./Ex.2/02.12.2008

J.F.R. G. şi M. H.

Toate spetele


Sus ↑