• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 1478/R din data 2008-10-17
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

Decizie nr. 1478/R

 

Şedinţa publică din 17 Octombrie 2008

Completul compus din:

B. E. - Preşedinte

T. J. - Judecător

T. E. - Judecător

Grefier - N. D.

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul E. T. O., domiciliat în Târgu M, str. (...). (...) nr.156, .63, judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.282 din 28 februarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul a fost declarat în termenul prevăzut de lege, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru.

De asemenea, se constată că prin încheierea nrf.238/CR din 17 octombrie 2008 s-a admis declaraţia de abţinere formulată de dl. judecător E. V., completul fiind constituit prin includerea d-nei judecător T. E..

Având în vedere împrejurarea că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, instanţa, în raport de actele şi lucrările dosarului, reţine cauza în pronunţare.

 

 

C U R T E A,

 

 

Prin sentinţa civilă nr.282/28.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...) s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul E. Ş., împotriva Casei Judeţene de Pensii M şi Casei Judeţene de Pensii B.

În considerentele hotărârii instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 22 noiembrie 2007 formulată de reclamantul E. Ş. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii M s-a cerut instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligată conducerea pârâtei să îi comunice în scris cuantumul sumei de bani însuşite prin furt calificat din pensia sa începând din data de 17 decembrie 1999 şi până în prezent.

In motivarea cererii reclamantul a arătat că s-a emis de către Casa Judeţeană de Pensii B decizia de pensionare nr. (...) din 4 iulie 2005 fără să se anuleze decizia de pensionare nr. (...) din 13 septembrie 2000, fără s-i fi fost recalculate drepturile de pensie începând din data de 17 decembrie 1999 şi fără să-i fi fost emisă decizie de pensionare pentru invaliditate gradul II pentru perioada 17.12.1999 - 01.07.2005.

Reclamantul a susţinut că drepturile de pensie trebuiau să i se acorde retroactiv de la data de 01.07.2005.

La termenul de judecată din 20 decembrie 2007 s-a dispus citarea în calitate de pârâtă a Casei Judeţene de Pensii B.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii B a depus întâmpinare invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. S-a arătat că dosarul de pensionare al reclamantului se află la Casa Judeţeană de Pensii M calculul pensiei acestuia făcându-se prin decizia nr. (...) din 30.05.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii M, în subsidiar a invocat faptul că obiectul cererii de chemare în judecată nu este determinat, impunându-se lămurirea acesteia de către reclamant, existând şi indicii că reclamantul este lipsit de discernământ.

Instanţa a calificat cererea reclamantului în sensul reprezentării a două contestaţii împotriva a două decizii de pensionare: nr. (...) din 04.07.2006 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B şi nr. (...) din 30.05.2007, emisă de către Casa Judeţeană de Pensii M.

Analizând cele două decizii de pensionare instanţa apreciază că acestea sunt legale. Prin prima decizie Casa Judeţeană de Pensii B, a stabilit drepturile de pensie ale reclamantului începând cu data de l iulie 2005, aşa cum a solicitat reclamantul. In legătură cu cea de-a doua decizie de pensionare, emisă de Casa Judeţeană de Pensii M, reclamantul nu a formulat critici iar instanţa nu a apreciat că există motive de anulare a acesteia.

Împotriva acestei hotărâri reclamantul în termen legal a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.282/2008 motivându-şi recursul prin aceea că, adeverinţa de salarizare nr.130//3/2307 cod 2005 nu este tardivă şi nu s-a recalculat pensia de invaliditate gradul II de muncă.

Examinând recursul dedus judecăţii, prin raportare la motivele invocate, precum şi din oficiu, în limitele prevăzute de art.3041 şi 306 alin.2 Cod pr.civilă, Curtea reţine următoarele:

Prin cererea adresată primei instanţe, reclamantul a solicitat ca, Casa Judeţeană de Pensii să fie obligată să îi comunice în scris cuantumul sumei de bani însuşite prin furt calificat din pensia sa începând cu data de 17.12.1999 şi până în prezent. Acesta a mai arătat că decizia de pensionare nr.(...) din 04.07.2005 nu i-au fost calculate drepturile de pensie începând cu data de 17.12.1999 şi nu i sau luat în calcul drepturile pentru gradul II de invaliditate pentru perioada 17.12.1999-01.07.2005, drepturi care trebuiai să se acorde retroactiv de la data de 01.07.2005.

Din lucrările dosarului instanţa, a constatat că reclamantul de fapt a formulat două contestaţii: una împotriva deciziei de pensionare nr.(...)/04.07.2006,emisă de CJP B care a stabilit drepturile de pensionare începând cu data de 01.07.2005 şi împotriva deciziei de pensionare nr.(...)/30.05.2007,emisă de CJP M.

În situaţia vizată în speţă, deciziile emise de cele două case de pensii, analizate de instanţă sunt corect stabilite, drepturile de pensie ale reclamantului sunt plătite din data de 01.07.2005.

În cauză, nu este incident motivul de recurs prev.de art.304 Cod pr.civilă şi cum nu sunt nici motive de ordine publică dintre cele prev.de art.306 Cod pr.civilă, recursul pârâtei se apreciază a fi nefondat şi va fi respins ca atare, în condiţiile art.312 Cod pr.civilă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. T. O., domiciliat în Târgu M, str. (...). (...) nr.156, .63, judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.282 din 28 februarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 Octombrie 2008.

 

 

Preşedinte,

B. E.

Judecător,

T. J.

Judecător,

T. E.

 

Grefier,

N. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.AV

Tehnored.CC/2 exp.

30.10.2008

Jd.fd.A.E., T.E.

Asist.jud.C-tin F., A.B.

Toate spetele


Sus ↑