• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1728/R/2009 din data 2009-09-29
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1728/R/2009

Şedinţa publică din 29 septembrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...) (...)

(...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S împotriva sentinţei civile nr. 753 din 21 aprilie 2009 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j, pronunţate în dosar nr(...), privind şi pe reclamantul N. E., având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în cauză, se prezintă reprezentantul reclamantului intimat N. E., avocat D. D., lipsă fiind reprezentantul pârâtei recurente şi reclamantul intimat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost formulat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat reclamantului intimat şi este scutit de taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la data de 3 septembrie 2009, prin registratura instanţei, reclamantul intimat N. E. a depus la dosar o cerere de aderare la recurs – întâmpinare la recurs.

Curtea constată că din dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i S ă l a j lipsesc filele 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145.

Reprezentantul reclamantului intimat N. E. depune la dosar împuternicire avocaţială şi o cerere din partea reclamantului intimat, prin care înţelege să renunţe la cererea de aderare la recurs formulată în faţa acestei instanţe.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul reclamantului intimat N. E. solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate întrucât sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ca reclamantul să beneficieze de această pensie, cu cheltuieli de judecată conform chitanţei pe care o depune la dosar.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

 

C U R T E A

 

La data de 21.04.2009 s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 753 în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i S ă l a j, prin care a fost admisă contestaţia formulată de către contestatorul N. E., fiind anulate deciziile nr. 2617 din 11.12.2008 şi nr. 2617 din 23.12.2008 emise de Casa Judeţeană de Pensii S.

Pârâta a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare referitoare la reclamant, cu luarea în considerare a faptului că acesta îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru persoanele încadrate în grad de handicap.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că reclamantul se încadrează în gradul de handicap III cu deficienţă funcţională medie, cu valabilitate permanentă, deci beneficiază de dispoziţiile art. 47 alin. 1 lit. c din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, adică de reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 cu 10 ani dacă are realizat stagiul complet de cotizare.

Potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare este de 60 ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 ani pentru femei şi de 62 ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3.

Reclamantul şi-a solicitat pensionarea la data de 29.09.2008.

În conformitate cu anexa nr.3 la Legea nr.19/2000, pentru bărbaţii care solicită pensionarea în perioada august – noiembrie 2008, vârsta standard de pensionare este de 65 ani şi 5 luni şi stagiul complet de cotizare de 31 ani şi 10 luni.

Reclamantul a îndeplinit un stagiu de cotizare de 33 ani, 10 luni şi 11 zile, dar peste stagiul complet de cotizare.

Această condiţie fiind îndeplinită, operează reducerea cu 10 ani a vârstei standard de pensionare, 63 ani şi 5 luni, nu 65 ani, care se va realiza abia în anul 2015, cum susţine pârâta, rezultând vârsta de pensionare, conform dispoziţiilor art. 47 alin. 1 lit. c de 53 ani şi 5 luni.

Reclamantul s-a născut la data de 03.02.1954, are vârsta de 55 ani, mai mult decât vârsta minimă prevăzută de lege.

Faţă de cele ce preced, instanţa a constatat că reclamantul îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă în condiţiile art. 47 alin.1 lit. c din Legea nr.19/2000.

În termen legal, a formulat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii S, criticile acesteia vizând atât legalitatea, cât şi temeinicia hotărârii atacate.

Astfel, pârâta recurentă a subliniat că prin coroborarea Anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000 cu Anexa nr. 9 din Ordinului nr. 340/2001, în perioada august-noiembrie 2008 şi-au putut deschide drepturile de pensionare, bărbaţii născuţi în perioada 01.04.1945 - 01.06.1945, la vârsta de 63 ani şi 5 luni, dacă aveau un stagiu de cotizare de 31 ani şi 10 luni, iar pentru cei care beneficiau de dispoziţiile art. 47 lit. c din Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare ar fi de 53 ani şi 5 luni.

S-a mai arătat că reclamantul intimat s-a născut la data de 03.02.1954, având aşadar, la data cererii de pensionare vârsta de 54 de ani şi 7 luni, astfel că vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare, iar stagiul de cotizare mai mic decât stagiul complet de cotizare.

 

La data de 03.09.2009, intimatul reclamant N. E. a formulat întâmpinare, respectiv o cerere de aderare la recurs, la această din urmă cerere, reclamantul intimat renunţând la judecată.

Prin întâmpinarea formulată, reclamantul intimat (f. 5) a susţinut că îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, întrucât stagiul de cotizare realizat, depăşeşte stagiul complet de cotizare instituit prin Legea nr. 19/2000, iar în ceea ce priveşte vârsta de pensionare, a subliniat că în urma reducerii acesteia cu 10 ani, ca urmare a incidenţei art. 47 lit. c din Legea nr. 19/2000, şi aceasta se încadrează în normele legale, fiind astfel îndreptăţit la admiterea cererii de pensionare.

De asemenea, a mai arătat că a lucrat în grupa I de muncă, aspect ce reiese din adeverinţele depuse la Casa Judeţeană de Pensii C, însă aceasta din urmă, în mod neîntemeiat, a omis să le ia în considerare.

Nu au fost administrate probe noi.

Trecând la soluţionarea recursului, prin prisma dispoziţiilor legale şi a motivelor de recurs invocate, Curtea apreciază că acesta este nefondat, pentru următoarele considerente:

Reclamantul N. E. s-a născut la data de 03.02.1954, iar la 29.09.2008 acesta a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Din documentaţia de la dosar reiese că, anterior formulării cererii menţionate, reclamantul intimat a fost încadrat în gradul de handicap III, cu deficienţă funcţională medie, cu valabilitate permanentă, certificatul de încadrare în gradul de handicap menţionat fiind eliberat la data de 29.10.2008.

Se apreciază că în mod greşit prima instanţă a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 47 lit. c din Legea nr. 19/2000, în condiţiile în care încadrarea în gradul de handicap menţionat s-a efectuat doar la data de 29.10.2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 47 lit. c din Legea nr. 19/2000:

„1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, astfel:

a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;

b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;

c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

(2) Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limita de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege”.

Aşadar, de reducerea vârstei standard de pensionare beneficiază numai cei care au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

Or, raportat la data încadrării în gradul de handicap menţionat – 29.10.2008, nu se poate reţine că reclamantul intimat a realizat stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu, astfel că beneficiul reducerii cu 10 ani a vârstei standard de pensionare, nu poate fi recunoscut recurentului reclamant.

În lipsa incidenţei art. 47 lit. c din Legea nr. 19/2000 şi reţinând că reclamantul intimat avea la data formulării cererii de pensionare vârsta de 54 de ani şi 7 luni, Casa Judeţeană de Pensii C în mod corect a constatat că acesta nu îndeplineşte condiţia vârstei de pensionare.

Potrivit art. 41 alin 1, 2 şi 4 din Legea nr. 19/2000:

„(1) Pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

(2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3”.

Aşadar, legiuitorul instituie două condiţii pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, lipsa uneia dintre condiţii justifică respingerea cererii de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

Ordinul nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 19/2000, referitor la pensia pentru limită de vârstă statuează că „vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în Anexa 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în Anexa nr. 9 la prezentele norme” (capitolul II pct. 3 din Ordinul nr. 340/2001).

Coroborând dispoziţiile Anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000 cu dispoziţiile Anexei nr. 9 din Ordinul nr. 340/2001, Curtea reţine că, în perioada august-noiembrie 2008 au putut fi deschise drepturile de pensionare ale bărbaţilor născuţi în perioada 01.04.1945-01.06.1945, la vârsta de 63 de ani şi 5 luni, dacă aveau un stagiu de cotizare de 31 de ani şi 10 luni.

Or, reclamantul intimat, aşa cum s-a arătat deja, avea la data formulării cererii de pensionare, doar vârsta de 54 de ani şi 7 luni.

Nu poate fi primită susţinerea intimatului reclamant referitoare la faptul că nu îi este aplicabil Ordinul nr. 340/2001, întrucât prin acest ordin au fost instituite normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2001, prin acest ordin explicitându-se, în vederea unei aplicări corecte, normele instituite prin Legea nr. 19/2000.

Nu există incompatibilitate între Anexa nr. 9 din ordinul menţionat în art. 47 alin. 1 lit. c din Legea nr. 19/2000, întrucât prima vizează vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii, iar art. 47 alin. 1 lit. c vizează reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţiile de handicap preexistent calităţii de asigurat, neputându-se reţine că aplicarea normelor cuprinse în ordin ar înlătura aplicabilitatea art. 47 alin. 1 lit. c din Legea nr. 19/2000.

Reclamantul intimat a mai susţinut că a lucrat în grupa I de muncă în procent de 100%, ceea ce ar justifica reducerea vârstei standard de pensionare şi implicit acordarea dreptului la pensiei pentru limita de vârstă.

Curtea, referitor la aceste susţineri, reţine într-adevăr, că din adeverinţa nr. 1891/19.12.2008 eliberată de J. SA Z, rezultă că reclamantul intimat a lucrat în grupa I de muncă, în procent de 100% în perioada 01.07.1976-25.04.1988, însă această adeverinţă nu a fost întocmită în conformitate cu normele legale.

Mai mult, şi în măsura în care această adeverinţă ar fi fost întocmită în conformitate cu normele legale, reclamantului intimat nu i se putea admite cererea privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, întrucât chiar în condiţiile reducerii vârstei standard de pensionare ca urmare a desfăşurării activităţii în grupa I de muncă, în procent de 100%, acesta nu ar fi avut vârsta necesară pentru a i se acorda pensia pentru limita de vârstă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 alin. 1 şi 4 C.proc.civ., Curtea va admite recursul şi va modifica hotărârea atacată, în sensul că va respinge cererea reclamantului N. E. ca neîntemeiată.

Referitor la „cererea de aderare la recurs”, potrivit dispoziţiilor art. 246 C.proc.civ., Curtea va lua act de renunţarea la judecată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Ia act de renunţarea reclamantului N. E. la cererea de aderare la recurs.

Admite recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S împotriva sentinţei civile nr. 753 din 21.04.2009 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în întregime în sensul respingerii acţiunii reclamantului N. E. ca nefondată.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 29 septembrie 2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.DG/dact.MM

4ex./26.10.2009

Jud.fond:N.C.D./P.E.

Toate spetele


Sus ↑