• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 5994 din data 2009-11-04
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

- contestaţie decizie pensionare-

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 5994

Şedinţa publică de la 04 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

************

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatorul E. D., împotriva sentinţei civile nr. 2153 din 02.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: recurentul contestator E. D. reprezentat de avocat E. J. lipsind: intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează, că se află depusă la dosarul cauzei cerere de acordare termen formulată de apărătorul ales al contestatorului.

Avocat E. J. arată că în raport de cererea de amânare învederează că a studiat dosarul şi va depune concluzii scrise, după care,

Nemaifiind cererii de formulat excepţii de ridicat şi constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente asupra recursului.

Avocat E. J. solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea sentinţei pronunţate de T r i b u n a l u l G o r j şi trimiterea cauzei spre rejudecare şi rejudecând cauza în fond admiterea contestaţiei.

 

C U R T E A

 

 

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 2153 din 02.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...) s-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de intimată.

S-a respins contestaţia formulată de petentul E. D., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Petiţionarul contestă decizia de pensionare nr. 7084/20.04.2007, solicitând anularea acesteia, emiterea unei noi decizii de pensionare întrucât la data de 15.01.2009 a împlinit vârsta standard redusă de pensionare.

Prin decizia Curţii de A P E L C R A I O V A nr.2301/16.04.2008 pronunţată în dosarul (...), a fost respinsă contestaţia formulată de petiţionar împotriva deciziei de pensionare nr.7084/20.04.2007, cu motivarea că petentul nu îndeplinea, la data formulării cererii de pensionare vârsta standard de pensionare redusă.

Potrivit art.1201 Cod civil, există autoritate de lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.

În speţă, din examinarea deciziei irevocabile a Curţii de A P E L C R A I O V A nr.2301/16.04.2008 pronunţată în dosarul nr.(...), rezultă că, contestaţia petentului împotriva deciziei de pensionare nr.7084/20.04.2007 a fost respinsă pe considerentul că acesta nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă deoarece nu avea vârsta standard de pensionare redusă.

Cum, prin contestaţia formulată, petiţionarul a solicitat anularea aceleiaşi decizii de pensionare, pentru acelaşi motiv referitor la vârsta standard de pensionare redusă, potrivit legii, s-a considerat întemeiată excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de intimată, fiind admisă.

Faţă de precizarea petentului în sensul că la data de 15.01.2009 a împlinit vârsta de 52 de ani, care, potrivit legii reprezintă vârsta standard de pensionare, redusă, acesta are posibilitatea să formuleze o nouă cerere de pensionare, în raport de dispoziţiile legale referitoare la pensionarea anticipată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul E. D., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului s-a arătat că, în speţă, nu există identitate de cauză, la data formulării celei de a doua contestaţii cererea sa fiind admisibilă întrucât împlinise vârsta standard.

La dosar s-au depus: decizia nr. 1650/6 iunie 2005 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosarul nr. 1067/CM/05; decizia nr. 1840 din 23 iunie 2005 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosarul nr. 1064/CM/2005; delegaţie de avocat; concluzii scrise formulate de contestator; copii de pe cartea de identitate şi de pe carnetul de muncă aparţinând contestatorului.

Verificând hotărârea contestată prin prisma criticilor formulate, curtea constată recursul fondat, urmând a-l admite, pentru următoarele considerente:

Autoritatea de lucru judecat este un principiu de interes general potrivit căruia ceea ce s-a hotărât printr-un act de jurisdicţie se consideră că exprimă adevărul şi judecata nu mai poate fi reluată, potrivit regulii non bis in idem.

Excepţia autorităţii de lucru judecat, îndeplinind funcţie extinctivă, are efect peremptoriu, impunând condiţia identităţii de acţiuni care, potrivit legii, reclamă acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi aceleaşi părţi

a. În speţă, Curtea constată că, prin decizia nr. 2301 din 16 aprilie 2008, s-a admis recursul declarat de Casa Judeţeană de Pensii G împotriva sentinţei civile nr. 1891/24 oct 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, s-a modificat sentinţa şi s-a respins contestaţia formulată de petentul E. D. impotriva deciziei nr. 7084/20 aprilie 2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii G.

S-a reţinut că petentul, la data formulării cererii de înscriere la pensie, nu îndeplinea condiţia pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, deoarece nu împlinise vârsta standard de pensionare redusă (avea 50 de ani).

b. Cea de a doua contestaţie formulată împotriva aceleiaşi decizii de pensionare şi care face obiectul cauzei de faţă, este întemeiată pe susţinerea că, la data de 15 ianuarie 2009 (după cum s-a menţionat şi în răspunsul la întâmpinarea depusă la fila nr. 46 din dosarul de fond), petentul împlinise vârsta standard redusă de 52 de ani.

Faţă de împrejurarea că, la pronunţarea primei hotărâri, verificările instanţei s-au raportat la o dată anterioară (respectiv, la data formulării cererii de înscriere la pensie), Curtea constată că cea de-a a doua cerere, ce formează obiectul dosarului de faţă, are o altă cauză, astfel că nu este îndeplinită condiţia triplei identităţi, nefiind îndeplinită condiţia prev. de art. 1201 cod civil.

Faţă de cele arătate anterior, constatând că prima instanţă a soluţionat procesul fără a fi intrat în cercetarea fondului, date fiind dispoziţiile art. art. 312 cod. pr. civ. Curtea urmează a admite recursul, a casa sentinţa primei instanţe şi a trimite cauza spre rejudecare.

În rejudecare, tribunalul va stabili, în concret, care este data de la care curge termenul prevăzut de art. 87 din Legea nr. 19/2000, verificând dacă petentul a formulat cea de-a doua contestaţie în termenul prevăzut de lege, după care, respectând principiul disponibilităţii părţilor, va soluţiona cererea rapotându-se la data indicată de petent - 15 ianuarie 2009.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Admite recursul declarat de contestatorul E. D., împotriva sentinţei civile nr. 2153 din 02.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Casează sentinţa civilă şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 O. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud. L.(...)./ 2 ex.7 14 dec. 2009

Tehn.I.C.4ex/

J.F.E.V., T.O.

Toate spetele


Sus ↑