• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1234 din data 2009-10-21
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1234

Şedinţa publică de la 21 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) B.

Grefier B. B.

****************************

La ordine a venit spre soluţionare recursul promovat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B împotriva sentinţei civile nr.255 din 13.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a prezentat pentru recurentă consilier juridic N. E.,lipsă fiind intimata.

Procedura fiind legal îndeplinită, s-a expus referatul oral asupra cauzei, după care:

Nemaifiind alte cereri, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Având cuvântul în susţinerea motivelor de recurs, consilier juridic M. E. solicită admiterea recursului, casarea sentinţei instanţei de fond care a anulat prin dispozitiv decizia de pensie a intimatei, în mod injust şi a obligat recurenta să elibereze o nouă decizie de pensie.

Raportat la data naşterii intimatei, aceasta la data pensionării nu îndeplinea condiţia de vechime pentru înscrierea la pensie.

Vârsta de pensionare de 54 ani, 11 luni a împlinit-o la data la care a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă.

Solicită aşadar admiterea recursului.

S-au declarat dezbaterile închise, instanţa reţinând cauza în pronunţare.

C U R T E A

- deliberând -

Asupra recursului civil de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 255 din 13.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosar nr(...), a fost admisă în parte contestaţia formulată de contestatoarea E. M. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B şi, în consecinţă, s-au anulat decizia de pensionare nr. (...) din 4.07.2008 şi a fost obligată intimata să emită contestatoarei o nouă decizie cu aplicarea dispoziţiilor art. 78 (8) din Legea 19/2000 pentru perioada lucrată de la împlinirea vârstei de 54 ani, 11 luni şi până la data depunerii cererii - 19.05.2008.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată la 19.05.2008 reclamanta a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi astfel s-a emis decizia (...)/4.07.2008 prin care s-a stabilit cuantumul pensiei la 904 lei, drepturile fiindu-i stabilite începând cu 20.05.2008.

În ce priveşte vârsta de pensionare calculul este corect astfel: potrivit anexelor P.. 340/2001, reclamanta fiind născută la 20.06.1953 împlineşte vârsta de pensionare 59,5 luni în noiembrie 2012, cu un stagiu complet de 28 ani şi 10 luni, însă având în vedere faptul că a lucrat în grupa a II-a 21 ani 11 luni şi 11 zile, beneficiază de o reducere a vârstei de pensionare de 4 ani şi 6 luni vârsta fiind 54 ani şi 11 luni cât este trecut în decizia contestată.

În ce priveşte calculul punctajului mediu anual prevăzut de art. 77 Legea 19/2000 sunt aplicabile prevederile anexei P.. 340/2001 respectiv stagiul complet de cotizare în speţă 28 ani şi 10 luni.

Referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 78(8) Legea 19/2000 instanţa a constatat că, cererea este fondată.

Potrivit dispoziţiilor art. 78(8) Legea 19/2000 asiguraţii care, după împlinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementată de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una din situaţiile prevăzute de art. 5, beneficiază de majorarea punctului realizat în această perioadă cu 0-3% pentru fiecare lună, respectiv 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

În speţă contestatoarea îndeplineşte condiţiile de pensionare potrivit anexei P.. 340/2001 raportat la anul naşterii respectiv vârsta 59/5 – 4 ani şi 6 luni reducerea egal 54 ani şi 11 luni cu un stagiu complet de cotizare de 28 ani şi 10 luni.

În speţă s-a apreciat că dispoziţiile art. 78 (8) Legea 18/2000 au fost aplicate pentru perioada cuprinsă de la data împlinirii condiţiilor de pensionare 54 ani şi 11 luni, stagiu 28 ani 10 luni şi data formulării cererii de pensionare 19.05.2008.

În sensul celor reţinute există şi decizia ICCJ nr. 652/28.06.2007 prin care s-a respins excepţia de neconstituţionalitate cu motivarea ca dispoziţiile acestui articol se aplică asiguraţilor care după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă mai contribuie la sistemul public o anumită perioadă, beneficiază de majorarea punctului de pensie pentru această perioadă fără a se face distincţie între situaţiile în care contribuţia suplimentară s-a realizat înainte sau după înscrierea la pensie.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs, în termen, motivat şi legal scutit de plata taxelor judiciare de timbru, intimata Casa Judeţeană de Pensii B, recurs înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr(...); motivul de nelegalitate pe care s-a întemeiat recursul se pliază situaţiei prev. de art.304 pct.9 Cod procedură civilă (hotărârea s-a dat cu aplicarea greşită a legii), recurenta susţinând că nu poate da curs hotărârii de calculare a pensiei cu punctajul suplimentar prevăzut de art. 78 ( 8 ) din Legea 19/2000 întrucât reclamanta după data de 20.05.2009 nu a realizat stagiu, încetându-şi activitatea la 1.06.2008.

Legal citată intimata reclamantă nu s-a prezentat, nu a formulat întâmpinare şi nici alte cereri.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, în raport de motivele de recurs invocate, de actele şi lucrările dosarului, precum şi faţă de dispoziţiile art. 304, 304/1, 312 C.pr.civ., curtea constată că recursul este fondat pentru considerentele ce se vor expune.

Soluţia primei instanţe ar fi fost corectă dacă aplicarea dispoziţiilor art. 78 ( 8 )din Legea 19/2000, cu modif. de la data emiterii deciziei contestate, - conform cărora Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar - ar fi fost susţinută şi de situaţia concretă din dosar; astfel, dacă după data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, respectiv 20.05.2008 ( dată la care reclamanta îndeplinea condiţia vârstei prin aplicarea reducerii grupei II, respectiv 54 ani şi 11 luni aşa cum corect a fost stabilită de prima instanţă ), reclamanta ar mai fi contribuit o anumită perioadă la sistemul public de pensii, ar fi fost beneficiara respectivului text; însă, aşa cum rezultă din menţiunile carnetului său de muncă, precum şi din susţinerile sale din acţiune ( pag.2 pct.2 ), după 20.05.2008 s-a aplicat decizia de pensionare şi nu a mai avut calitatea de angajat ( la 1.06.2008 făcându-se menţiunea ieşirii la pensie pentru limită de vârstă ) - fl. 81.

Mai mult, dispozitivul hotărârii nu ar fi putut nicicând fi pus în executare căci ar fi necesitat o raportare la trecut ( 19.05.2008 data cererii de pensie ) faţă de data împlinirii vârstei de 54 ani şi 11 luni ( 20.05.2008 ).

În contextul deja expus recursul va fi admis cu consecinţa modificării în parte a sentinţei în sensul respingerii contestaţiei ca nefondate

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D EC I D E

Admite recursul promovat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B împotriva sentinţei civile nr.255 din 13.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

Modifică în parte sentinţa recurată.

Respinge contestaţia ca nefondată.

Înlătură dispoziţiile privind admiterea în parte a contestaţiei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.10.2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) B.

 

Grefier,

B. B.

 

Red,s.

Red.d.r.B.

Tehn.5 ex-AA 26.10.09

Com la părţi la 26.10.09

Toate spetele


Sus ↑