• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1543/R/2008 din data 2008-07-03
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1543/R/2008

 

Şedinţa publică din data de 3 iulie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) E.- vicepreşedinte instanţă

GREFIER: O. O.

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr. 192 din 4 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...) privind şi pe reclamantul intimat E. F., având ca obiect asigurări sociale – contestaţie împotriva deciziei de pensionare.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din data de 1 iulie 2008, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

C U R T E A

 

 

Prin sentinţa civilă nr. 192 din 4.02.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j a fost admisă cererea înaintată de reclamantul E. F. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, şi în consecinţă:

A fost anulată Decizia privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă nr.(...)/13.12.2006 emisă de aceasta şi a fost obligată pârâta Casa Judeţeană de Pensii C să emită o nouă decizie de pensionare pentru reclamant, în care stagiul complet de cotizare luat în calcul la emiterea deciziei de pensionare să fie de 20 ani şi nu de 30 de ani, 7 luni, cât s-a reţinut în decizia contestată.

A fost obligată pârâta să achite reclamantului sumele de bani cuvenite reprezentând diferenţa dintre pensia achitată şi cea cuvenită efectiv, începând cu data de 12.01.2007 şi până la plata efectivă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:

Reclamantul a fost pensionat prin decizia nr.(...)/18.09.2003 pentru munca depusă şi limită de vârstă.

Reclamantul s-a pensionat astfel în baza Legii nr.19/2000, iar actele normative privind recalcularea pensiei, respectiv HG 1550/2001 şi OG 4/2005 nu-l vizează pe reclamant.

În data de 13.12.2006 şi 14.12.2006 reclamantului i s-au mai emis două decizii cu acelaşi număr, dar la datele menţionate mai sus, in care s-a constatat că stagiul de cotizare realizat inclusiv cel din grupa I de muncă diferă.

Stagiul de cotizare luat în calcul pentru reclamant este de 30 ani şi 3 luni, iar cel luat in calcul în ultima decizie este de 30 ani şi 7 luni.

Dovada activităţii în muncă a unui salariat se face cu carnetul de muncă în care se fac înscrierile cu privire la activitatea prestată, precum şi cu alte acte emise de către unitate.

Din copia actelor depuse la dosarul cauzei, a rezultată că acesta a făcut dovada că în perioadele 13.04.1970-01.07.1970, a lucrat in grupa I de muncă, respectiv perioadele 01.07.1970 – 29.03.1971, 08.05.1973-20.10.1977 şi 21.10.1977-31.03.2001 a lucrat în grupa I de muncă în procent de 100%.

Pârâta în mod nejustificat a refuzat recunoaşterea acestor perioade în pofida faptului că nici un act normativ nu-i impune prezentarea altor dovezi. Mai mult chiar, pârâta a încasat contribuţia de asigurări sociale aferente acestor grupe.

În cazul persoanelor înscrise la pensie pentru limită de vârstă după data de 01.02.1990, ca urmare a intrării in vigoare a HG nr.267/1990, care a realizat o vechime efectivă de cel puţin de 15 in subteran sau de cel puţin 20 de ani in cariere şi instalaţii de preparare stagiul complet utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel prevăzut la pct.a alin.4 şi 5 din Normele tehnice nr.538/2004.

S-a specificat astfel că pensiile stabilite potrivit HG 267/1990 şi a Legii 57/1998, stagiul complet de cotizare ce se va utiliza la determinarea punctajului mediu anual este de 20 ani, pentru persoanele care au desfăşurat activitate in locuri de muncă în subteran şi de 25 ani pentru persoanele care au desfăşurat activitate in locuri de muncă in cariere sau instalaţii de preparare.

Reclamantul având o vechime de 19 ani, 3 luni şi 14 zile, şi fiind pensionat după date de 01.02.1990, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este de 20 de ani.

Faţă de cele ce preced, în baza art.50 alin.1 şi urm. din Legea nr.19/2000, completată şi modificată, instanţa a admis acţiunea formulată de reclamant, a anulat decizia privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă nr.(...)/13.12.2006 emisă de aceasta şi a obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii C să emită o nouă decizie de pensionare pentru reclamant, în care stagiul complet de cotizare luat în calcul la emiterea deciziei de pensionare să fie de 20 ani şi nu de 30 de ani, 7 luni, cât s-a reţinut în decizia contestată.

De asemenea, a obligat pârâta să achite reclamantului sumele de bani cuvenite reprezentând diferenţa dintre pensia achitată şi cea cuvenită efectiv, începând cu data de 12.01.2007 şi până la plata efectivă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâta, solicitând modificarea sa în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa a acordat reclamantului drepturi în baza unui act normativ abrogat – HG nr. 267/1990 – deşi în speţă este aplicabilă Legea nr. 19/2000.

Pe numele reclamantului s-a emis iniţial decizia de pensionare nr. (...)/18.09.2003 unde s-a menţionat o perioadă de 22 ani, 8 luni şi 29 zile în grupa I de muncă, în baza acestei vechimi reclamantul beneficiind de o reducere a vârstei de pensionare cu 13 ani începând cu 22.05.2003.

Ulterior, cu ocazia adăugării altor sporuri cerute de petent s-a constatat o acordare nejustificată a grupei de muncă respectiv faptul că acesta a prestat activitate în grupa I de muncă o perioadă de 17 ani, 7 luni şi 18 zile, beneficiind de reducerea vârstei de pensionare cu 9 ani şi 7 luni, începând cu 31.05.2005.

Pentru această vârstă de pensionare stagiul complet de cotizare este de 30 de ani şi 7 luni, conform anexei 3 la lege.

Prin întâmpinarea formulată (f. 6,7) reclamantul solicită respingerea recursului ca nefondat, invocând prevederile art. 20 alin.1 din Legea nr. 19/2000, art. 44, 43 şi 77 din acelaşi act normativ.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că acesta este fondat urmând a fi admis pentru următoarele considerente :

Prin decizia emisă de recurentă pe numele reclamantului la data de 18.12.2003 (fila 21 dosar fond) s-a reţinut ca stagiu de cotizare perioada de 30 de ani şi 3 luni. Prin deciziile emise la 13.12.2006 şi 14.12.2006 (f. 22, 23 dosar fond) s-a reţinut ca stagiu de cotizare perioada de 30 de ani şi 7 luni.

La data pensionării reclamantului – 22.05.2003 – conform art. 41 alin.4 din Legea nr. 19/2000 stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru bărbaţi, urmând să se ajungă la acest stagiu în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, pornindu-se de la 30 de ani pentru bărbaţi.

Urmare a acestei dispoziţii care reglementează creşterea progresivă a duratei stagiului complet de cotizare la data de 22.05.2003 – data ieşirii reclamantului la pensie – aceasta era de 30 de ani şi 7 luni, aşa cum s-a reţinut în decizia de pensionare contestată.

În cazul desfăşurării activităţii în condiţii deosebite de muncă, în funcţie de numărul de ani asiguratul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare conform art. 42 alin.1 din Legea nr. 19/2000, în situaţia reclamantului această reducere fiind de 9 ani şi 7 luni.

Reclamantul a beneficiat de această reducere fiind pensionat la vârsta de 53 de ani, începând cu 31.05.2005, conform deciziei contestate.

Activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, exceptând reducerea vârstei standard de pensionare, nu are ca şi consecinţă reducerea stagiului de cotizare care este şi rămâne cel reglementat de art. 41 alin.4 din Legea nr.19/2000.

Instanţa de fond greşit a reţinut incidenţa HG 267/1990, act normativ abrogat prin anexa I a Legii nr. 31/1991, adică anterior datei pensionării reclamantului, căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 19/2000 privind stagiul de cotizare.

Pentru aceste considerente, văzând şi prev. art. 312 alin.1, 304 pct. 9 C.proc.civ.,

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C împotriva sentinţei civile nr. 192 din 04.02.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în sensul că respinge ca nefondată acţiunea reclamantului E. F. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, având ca obiect anularea deciziei nr. (...)/14.12.2006.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 3 iulie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) C.(...) (...) (...) (...) E. O. O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. MV dact.GC

3 ex/(...)

Jud.primă instanţă: E.E., D. H.

Toate spetele


Sus ↑