• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 122/R din data 2008-02-25
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

DOSAR NR(...)

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.122

ŞEDINŢA PUBLICĂ D(...)S. 2008

PREŞEDINTE-(...) (...)

JUDECATOR-(...) (...)

JUDECATOR-(...) (...)

GREFIER-(...) (...)

 

-.-.-.

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursului declarat de recurentul- contestator M. D., domiciliat în G,(...), (...) .58 împotriva sentinţei civile nr.1709/16.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII G, cu sediul în(...), având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 25.02.2008 care s-au consemnat în încheierea din aceeaşi zi, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat soluţionarea cauzei la data de 27.02.2008.

 

C U R T E A:

 

Asupra recursului civil de faţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1709/16.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...), a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul M. D. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a pronunţa hotărârea judecătorească prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.6901/121/17.10.2007 pe rolul T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i, contestatorul M. D. a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii anularea deciziei 7501/ 07.09.2007 emisă de intimată, să se constate că îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare şi să fie obligată intimata să emită decizia de pensionare.

În motivare, contestatorul a arătat că a depus cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare deoarece la data depunerii cererii a realizat un stagiu de cotizare de 46 ani, 1 lună şi 22 de zile, din care 18 ani, 4 luni şi 15 zile în grupa I de muncă. A precizat că potrivit art. 1671 tabel 4 din legea 19/2000 trebuie să beneficieze de reducerea cu 9 ani a vârstei standard de pensionare.

În dovedirea cererii, la dosar au fost depuse înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare, prin a solicitat respingerea acţiunii, arătând că reducerea vârstei standard de pensionare în baza art. 167 ind. 1 al 1-5 din legea 19/2000 operează numai pentru stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă sau condiţii speciale de muncă în sistemul public de pensii, aşa cum sunt definite la art. 20 din lege. Grupa I de muncă din adeverinţa contestatorului nu are echivalent în grupa I de muncă prevăzută de legea 19/2000. A folosi beneficiul acestei grupe în ambele sisteme de pensii ar încălca prevederile art. 20 din legea 164/2001 şi art. 194 al. 2 din legea 19/2000.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin decizia 7501/ 07.09.2007 a fost respinsă cererea contestatorului de înscriere la pensie. Acesta a solicitat reducerea vârstei standard de pensionare în temeiul art. 167 ind. 1 din legea 19/2000.

Decizia este legală. Contestatorul a realizat stagii de cotizare atât în sistemul public, cât şi în sistemul pensiilor militare de stat. Potrivit art. 20 din legea 164/2001, între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime în serviciu, respectiv stagiile de cotizare, în vederea deschiderii dreptului la pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale.

În situaţia prevăzută la alin. (1) pensia militară de stat se stabileşte doar pentru perioadele de vechime în serviciu.

O prevedere similară există în art. 194 din legea 19/2000:

(1) Între sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestaţiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

Interpretând aceste texte rezultă că ceea ce se recunoaşte între cele două sisteme sunt: stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, nu şi grupele de muncă.

Art. 20 din legea 19/2000 prevede:

(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din ( …) enumerând domeniile şi precizând că metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a M i n i s t e r u l u i M u n c i i, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Sănătăţii, în urma consultării CNPAS.

În consecinţă, nu se pot combina prevederile a două acte normative creând un al treilea, care să i se aplice contestatorului. Chiar dacă în situaţia sa, prevederile legii nu sunt echitabile, interpretarea şi aplicarea textelor de lege de către intimată este legală.

Împotriva sentinţei civile a declarat recurs contestatorul M. D. solicitând desfiinţarea în totalitate a acesteia ca netemeinică şi nelegală şi, pe fond, anularea deciziei nr.7501/7.09.2007 emisă de intimata Casa de Pensii G, să se constate că îndeplineşte condiţiile de pensionare cu reducerea vârstei standard de pensionare şi emiterea deciziei de pensionare începând cu data de 23.07.2007.

În motivarea recursului a arătat că instanţa de fond nu a realizat o apreciere a probelor iar interpretarea legii s-a făcut doar pe baza preluării susţinerilor intimatei.

Cu privire la recunoaşterea muncii desfăşurate în grupa I de muncă nu s-au avut în vedere dispoziţiile art.9 din Legea nr.164/2001 considerând aplicabile şi dispoziţiile Legii nr.19/2000 referitoare la efectele pe care le are grupa de muncă asupra vârstei limite de pensionare.

Odată cu modificările aduse prin OUG nr.77/2007 la acordarea pensiei militare de stat se va respecta principiul potrivit căruia deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de ultimul sistem în care cel în cauză a fost asigurat, pensionarea intervenind la vârsta de 55 ani pentru persoanele care au lucrat minimum 15 ani în sistemul militar şi au fost trecute în rezervă mai înainte de a avea drept de pensie, indiferent de grupa în care au lucrat.

Inechitatea constatată de prima instanţă este rezultatul interpretării şi aplicării greşite a legii, invocând şi practică judiciară în acest sens.

Prin întâmpinare intimata Casa Judeţeană de Pensii a solicitat respingerea recursului formulat de contestator întrucât reducerea vârstei standard de pensionare potrivit art.1671 al.1-5 din Legea nr.19/2000 operează strict pentru stagiul de cotizare realizat în grupa I sau condiţii speciale de muncă în sistemul public de pensii, grupa I de muncă din adeverinţa contestatorului neavând echivalent în grupa I de muncă prevăzută în sistemul public de pensii.

A folosi beneficiul grupei de muncă de două ori, atât în sistemul pensiilor militare cât şi în sistemul public de pensii s-ar încălca prevederile art.20 al.3 din Legea nr.164/2001 şi ale art.194 al.2 din Legea nr.19/2000.

Examinând recursul astfel declarat pe baza motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale incidente, cât şi sub toate aspectele de fapt şi de drept în conformitate cu dispoziţiile art.3041 C.pr.civilă, curtea îl apreciază ca nefondat pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr.R/7501/7.09.2007 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii G a fost respinsă cererea recurentului-contestator M. D. de înscriere la pensie întrucât, la data solicitării, vârsta împlinită era mai mică decât vârsta standard de pensionare.

Prin contestaţia formulată sub nr.6901/121/17.10.2007 pe rolul T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i recurentul-contestator a contestat decizia nr.7501/7.09.2007 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii G, solicitând să se constate că îndeplineşte condiţiile de pensionare începând cu data de 23.07.2007, urmare a reducerii vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă de 18 ani, 4 luni şi 5 zile.

În drept a invocat prevederile art.1671 din Legea nr.19/2000.

Potrivit art.1671 al.1 din Legea nr.19/2000, intervine reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, în funcţie de stagiul de cotizare realizat efectiv în grupa I de muncă.

Numai că, în prezenta cauză recurentul-contestator M. D. solicită reducerea vârstei standard de pensionare pe baza activităţilor încadrate în grupa I de muncă în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În sistemul pensiilor militare de stat există reglementări speciale vizând modalitatea de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie a muncii desfăşurate în condiţii deosebite sau speciale.

Prin dispoziţiile art.23 din Legea nr.164/2001 s-a instituit, pentru perioadele de timp lucrate în condiţii speciale sau deosebite, acordarea unor sporuri şi luarea lor în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Ori, potrivit art.1641 al.5 din Legea nr.19/2000, reducerea vârstelor standard de pensionare nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.

Deasemeni, conform art.20 al.1 din Legea nr.164/2001, între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime în serviciu, respectiv stagiile de cotizare, în vederea deschiderii dreptului la pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale.

Textul de lege se referă în mod expres şi limitativ la recunoaşterea reciprocă între cele două sisteme de pensii doar a vechimii în serviciu, respectiv a stagiilor de cotizare.

În acelaşi sens sunt şi prevederile art.194 al.1 din Legea nr.19/2000.

Dispoziţiile art.15 din Legea nr.164/2001 modificate prin OG nr.77/2007 se referă la condiţiile de acordare a pensiei militare de stat , pentru cadrele militare care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime efectivă ca m i l i t a r d e cel puţin 15 ani şi care beneficiază de pensie militară de stat la împlinirea vârstei de 55 de ani, proporţional cu numărul anilor de serviciu militar.

Ori, contestaţia formulată de recurentul-contestator M. D. vizează stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, pe baza reducerii vârstei standard de pensionare, în condiţiile prevăzute de art.1671 din Legea nr.19/2000.

Ca atare, practica judiciară invocată nu constituie izvor de drept şi nu poate fi valorificată în prezentul cadru procesual pentru identitate de obiect, cauză şi părţi.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art.312 al.1 C.pr.civilă, va fi respins ca nefondat recursul declarat de contestatorul M. D. împotriva sentinţei civile nr.1709/16.11.2007 pronunţată în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul M. D., domiciliat în G,(...), (...) .58 împotriva sentinţei civile nr.1709/16.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 27.02.2008.

 

 

PREŞEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

V.G. B.G. I.J.

 

 

Grefier

L.S.

Red.B.F.

Dact.L.R.

2 ex/10.04.2008

FOND: M.T.-R.E.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑