• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 170/2009 din data 2009-02-12
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 170/2009

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...) – judecător

(...) (...) – judecător

(...) E. – judecător

E. Ş. – grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursului formulat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare, împotriva sentinţei civile nr.1343/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă intimatul reclamant U. H., lipsă fiind recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţii prezente.

Intimatul reclamant U. H. solicită respingerea recursului formulat de CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A şi menţinerea hotărârii atacate.

Faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa lasă cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

Asupra cauzei de faţă;

 

Prin contestaţia înregistrată la T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...) reclamantul U. H. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii A solicitând ca prin hotărâre judecătorească:

- să se dispună anularea deciziei nr.10962/21.06.2008 şi emiterea unei noi decizii care să ţină cont de condiţiile de muncă;

- să se dispună recalcularea stagiului de cotizare al reclamantului în conformitate cu cele indicate în adeverinţa nr.138/31.01.2006 eliberată de S.C. U. S.A. Târgu M privind condiţiile de muncă din care reiese că în perioadele 1.04.1974-1.08.1975 şi 1.01.1979-1.10.1979 a fost încadrat în grupa I de muncă.

În motivarea contestaţiei, reclamantul susţine că în decizie se menţionează această perioadă la gupa a II-a, iar luând în calcul adeverinţa cu stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite, grupa I ar îndeplini condiţiile de pensionare la limită de vârstă.

Prin întâmpinarea depusă la dosarul de fond – fila 35, pârâta Casa Judeţeană de Pensii A a solicitat respingerea contestaţiei ca nelegală şi netemeinică.

Se susţine că reclamantul a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă 22 ani, 9 luni şi 26 zile în conformitate cu prevederile înscrise în carnetul de muncă, astfel: 11.01.1971-01.04.1992; 01.12.1994-01.12.1995; 01.05.1996-28.12.1996; 01.03.1997-13.12.1997; 01.08.2000-01.04.2001.

E. menţionate în adeverinţa nr.138/31.01.2006 nu se regăsesc în activitatea desfăşurată iniţial în grupa I de muncă, mai mult această adeverinţă a fost eliberată în vederea completării carnetului de muncă.

De asemenea se susţine că decizia de respingere este corectă deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr.19/2000, în sensul că vârsta de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiţii deosebite nu poate fi mai mic decât vârsta prevăzută de art.42 din Legea nr.19/2000.

Astfel contestatorul beneficia de reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare de 64 ani şi 10 luni, dar cu toate acestea nu îndeplineşte condiţiile de vârstă, acesta având la data înscrierii la pensie vârsta de 58 ani şi 9 luni.

Prin sentinţa civilă nr.1343/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosarul cu numărul de mai sus contestaţia a fost admisă, a fost anulată decizia nr.10962/21.06.2008 şi s-a dispus emiterea unei noi decizii de pensionare pentru limită de vârstă cu valorificarea adeverinţei nr.138/31.01.2006 eliberată de S.C. U. S.A. Târgu M.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin decizia nr-10962/21.06.2008 (fila 3 dosar fond) emisă de Casa Judeţeană de Pensii A, s-a respins cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă deoarece nu au fost îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare din Legea nr.19/2000, în sensul că în conformitate cu art.48 (1) pct.2 vârsta de pensionare redusă datorită stagiului de cotizare realizat în condiţii deosebite şi legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art.42.

Din adeverinţa eliberată de S.C. U. S.A. nr.138/31.01.2006, depusă la fila 2, rezultă că reclamantul U. H. a lucrat 100% în loc de muncă ce se încadrează în grupa I de muncă în perioadele 01.04.1974-01.08.1975 şi 01.01.1979-01.(...), în total 2 ani, 1 lună şi 7 zile.

Cu toate că a depus adeverinţa la Casa Judeţeană de Pensii A în vederea valorificării acesteia, împreună cu cererea de pensionare nr.21777/26.05.2008, aceasta nu a fost luată în calcul cu stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă (grupa I).

Faţă de aceste considerente, tribunalul a admis contestaţia formulată de contestatorul U. H. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii A şi a dispus anularea deciziei nr.10962/21.06.2008 şi emiterea unei noi decizii de pensionare pentru limită de vârstă cu valorificarea adeverinţei nr.138/31.01.2006 eliberată de S.C. U. S.A. Târgu M.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta C.J.P. A, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi respingerea contestaţiei formulată împotriva sa.

În expunerea de motive arată că, în contradicţie cu susţinerile instanţei de fond, contestatorul a desfăşurat activitate timp de 22 ani, 9 luni şi 26 zile în grupa a II-a de muncă şi nu în grupa I de muncă, aşa cum rezultă din înscrisurile din carnetul său de muncă.

Adeverinţa nr.138/31.01.2006 a fost eliberată în vederea completării carnetului de muncă, lucru pe care contestatorul nu l-a făcut.

Contestatorul nu îndeplineşte condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr.19/200, art.42 tabelul I. Contestatorul beneficiază de reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare de 64 ani şi 10 luni, dar nu îndeplineşte condiţiile de vârstă, având la data înscrierii la pensie vârsta de 58 ani şi 9 luni.

Deliberând asupra recursului de faţă, Curtea constată următoarele:

La data de 01.05.2008 contestatorul U. H. a formulat cerere de înscriere la pensie pentru limită de vârstă.

Prin decizia nr.10962/21.06.2008 Casa Judeţeană de Pensii A a respins cererea contestatorului deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare din Legea nr.19/2000, în sensul că, în conformitate cu art.48 alin.1 pct.2 vârsta de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiţii deosebite şi legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art.42.

Concret, potrivit menţiunilor de la poziţiile 43, 56, 68, 74, 76, 78, 86, 97, 98, 101 din carnetul său de muncă, contestatorul a desfăşurat activitate în grupa II de muncă timp de 22 ani, 9 luni şi 26 zile.

Este adevărat că, în conformitate cu adresa nr.138/31.01.2006 emisă de S.C. U. S.A. Târgu M, contestatorul a desfăşurat activitate care se încadrează în grupa I de muncă în perioadele 04.01.1974-08.08.1975 şi 01.01.1979-10.01.1979, în total 2 ani, 1 lună şi 7 zile.

Este de observat însă, că adeverinţa i-a fost eliberată contestatorului spre a-i servi la completarea carnetului de muncă, lucru pe care acesta nu l-a făcut.

Cum, menţiunea din adeverinţă nu a fost consemnată în carnetul de muncă al contestatorului, în mod corect intimata recurentă a uzat de menţiunile din acest document, conform cărora contestatorul a desfăşurat şi în această perioadă activitate în grupa a II-a de muncă, astfel încât în mod legal a emis decizia de respingere a înscrierii la pensie pentru limită de vârstă motivat de faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzute de art.48 alin.1 pct.2 raportat la art.42 din Legea nr.19/2000.

Concret, la data înscrierii la pensie pentru limita de vârstă, conform menţiunilor din carnetul de muncă cu aplicarea taxelor legale menţionate, vârsta standard de pensionare pentru contestator era de 64 ani şi 210 luni, acesta beneficiind de o reducere cu 5 ani. Cum vârsta standard de pensionare, la data înscrierii la pensie, devine 59 ani şi 10 luni, este de observat că, având la acea dată vârsta de 58 ani şi 9 luni, contestatorul nu îndeplinea condiţiile legale, împrejurare faţă de care sentinţa atacată este dată cu încălcarea esenţială a dispoziţiilor legale în materie.

Faţă de cele ce preced, în conformitate cu prevederile art.312 Cod pr.civilă, Curtea va admite recursul declarat de intimata reclamantă şi va modifica sentinţa atacată în sensul respingerii contestaţiei formulată de U. H..

Acesta are la dispoziţie procedura de completare a carnetului de muncă, potrivit adeverinţei nr.138/31.01.2006, după care, funcţie de îndeplinirea condiţiilor legale sus arătate, poate formula o nouă cerere către Casa Judeţeană de Pensii A.

(continuarea deciziei civile nr.170/2009)

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de pârâta C.J.P. A împotriva sentinţei civile nr.1343/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

Modifică sentinţa atacată în sensul respingerii acţiunii formulată de reclamantul U. H. împotriva pârâtei C.J.P. A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12.02.2009.

 

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

E. Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.V.C./Thred.D.Ş.

2ex./24.02.2009

J.f. G. C. E. E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑