• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1290 din data 2008-03-14
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 1290

 

Şedinţa publică de la 14 Martie 2008

Completul constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul E. O. împotriva sentinţei civile nr. 1849/18.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr. 2595/CM/2006, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurentul-reclamant E. O., lipsă fiind intimata-pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că pricina este la al II-lea termen de judecată, iar prin serviciul registratură intimatul-reclamant a depus concluzii scrise şi înscrisuri.

Recurentul-reclamant depune la dosar un înscris, învederând că pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j este înregistrată o contestaţie formulată împotriva deciziei de pensionare emisă de unitatea pârâtă în 28.09.2007.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Recurentul-reclamant pune concluzii de admitere a recursului, casare a hotărârii primei instanţe şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru motivele arătate în scris.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă:

Prin contestaţia formulată de petentul E. O. şi înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l G o r j, sub nr(...), s-a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G, să se dispună obligarea acesteia să ia în calcul adeverinţele de grupă nr.: 345/12.03.2001, 2086/30.03.3006, 3328/21.06.2006, 4912/05.03.2001 şi 20719/05.09.2005, întrucât intimata îi refuză acestuia ieşirea la pensie pentru limită de vârstă, conform art. 42 din Legea nr. 19/2000.

În motivare, petentul a arătat că intimata nu a luat în seamă la stabilirea vârstei de pensionare şi, în consecinţă a dreptului la pensie, adeverinţele care atestă desfăşurarea activităţii în grupe de muncă menţionate .

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cu motivarea că la emiterea deciziei de pensionare nr.6365/21.07.2006 s-au avut în vedere adeverinţele depuse de petent, reducerea vârstei standard de pensionare fiind de 5 ani şi 6 luni, conform anexei 3 la lege şi anexei 9 la Normele de Aplicare a prevederilor Legii 19/2000.

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa civilă nr. 1849 din 18.10.2007, pronunţată în dosarul nr(...), a respins acţiunea formulată de petentul E. O., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel, s-au reţinut următoarele:

Petentul a solicitat înscrierea la pensie, cerere ce a fost respinsă prin decizia nr.6365/2006, întrucât nu au fost îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei de pensionare, conform Legii 19 /2000, în sensul că stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite şi speciale nu permite reducerea vârstei standard de pensionare .

Prin decizia nr. 6365din 2006 a fost stabilit un stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite şi speciale ce nu permite reducerea vârstei standard de pensionare . Prin aceeaşi decizie a fost stabilit un stagiu de cotizare realizat de 37 ani, 5 luni , 7 zile dintre care 20 de ani, 9 luni, 11 zile în grupa a II-a de muncă ; 2 ani, 6 luni şi 15 zile în condiţii speciale de muncă ; 6 ani, 5 luni, 25 de zile în condiţii normale ; 1 an, 4 luni, 16 zile stagiu asimilat şi 6 ani şi 3 luni stagiu aferent grupelor I şi II de muncă .

În ceea ce priveşte adeverinţa nr.4912/2001, în care este prevăzută perioada 23.01.1976-18.08.1976, ca fiind lucrată în grupa a II a de muncă, de asemenea, a fost avută în vedere .

Din lecturarea adeverinţelor depuse la dosar şi a carnetului de muncă rezultă că reducerea ce poate fi aplicată vârstei standard de pensionare este de 5 ani si 6 luni.

Din analiza anexei 3 la lege şi anexei 9 din Normele de Aplicare a prevederilor Legii 19/2000, faţă de data naşterii petentului -06.10.1950- acesta poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă începând cu luna octombrie 2015, la împlinirea vârstei de 65 de ani, vârsta standard de pensionare. Prin aplicarea reducerii vârstei standard de pensionare cu 5 ani, 6 luni , tocmai ca urmare a perioadelor lucrate în condiţii speciale şi deosebite de muncă, petiţionarul va îndeplini condiţiile de pensionare începând cu aprilie 2010, la împlinirea vârstei de 59 ani şi 6 luni.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii G a emis o nouă decizie, decizia nr.6365/28.09.2007, comunicată şi petentului, prin care s-a respins din nou cererea de înscriere la pensia pentru limită de vârstă, cu aceeaşi motivare.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

In motivarea recursului a arătat că ,deşi a implinit vârsta de 55 de ani şi îndeplineşte condiţiile prev.de art.42 din Legea nr.19/2000 pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă,intimata refuză să emită decozia de pensionare.

A depus la dosar sentinţa nr.1849/18 10 2007,decizia nr.6365/ 28 09 2007,decizia nr.6365/21 07 2006,decizia nr.6365/26 07 2002,adresa nr.36811/12 11 2007,adresa nr.3232/ AM/14 10 2004,copia carnetului de muncă.

La data de 14 02 2008 intimata a formulat întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

A susţinut că toate adeverinţele depuse au fost luate în considerare dar recurentul tot nu îndeplineşte condiţiile pentru pensionare pentru limită de vârstă.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele :

Prin contestaţia formulată împotriva deciziei nr.6365 /21 07 2006 recurentul contestator şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că nu i-au fost luate în considerare adeverinţele nr.345/12 03 2001 emisă de SC.E. SA P N, nr. 2086/30.03.3006, nr. 3328/21.06.2006 emise de SC.N. SA ,nr.4912/05.03.2001 şi 20719/05.09.2005 emise de I E.U..

Curtea constată însă că aceste adeverinţe au fost avute în vedere la emiterea deciziei contestate.

Adeverinţa nr.345/12 03 2001 emisă de SC.E. SA P N atestă că în perioada cât a desfăsurat activitate la această societate s-a încadrat în grupa a II a de muncă, adeverinţele nr. 2086/30.03.3006 şi nr. 3328/21.06.2006 emise de SC.N. SA atestă că activitatea desfăşurată în perioada 01 02 1973- 16 08 1975 se încadrează în grupa I iar adeverinţa nr.4912/2001 atestă că activitatea desfăşurată în perioada 23 01 1976- 18 08 1976 se încadrează în grupa a II a de muncă.

Observând desfăşurătorul cu date privitoare la activitatea în muncă se constată că aceste perioade au fost avute în vedere ca fiind lucrate în grupele respective.

Astfel din decizia contestată rezultă că recurentul-contestator a prestat activitate în grupa a II a de muncă -20 ani,6 luni ,11 zile,în condiţii speciale -2 ani,6 luni 15 zile.

Conform art.42 alin.2 din Legea nr.19 ⁄2000 asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au deşfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă ,cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1.

Recurentul,în raport de adeverinţele depuse la dosarul de pensionare, a prestat activitate în condiţii speciale -2 ani ,6 luni şi 15 zile şi 20 de ani,9 luni şi 11 zile în grupa a II a de muncă.Ca urmare a acestui fapt,recurentul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an pentru perioada lucrată în condiţii speciale,conform tabelului 6 din anexa 4 din Legea nr.19 ⁄2000 iar pentru perioada lucrată în condiţii speciale beneficiază de o reducere de 4 ani şi 6 luni conform art.42 din din Legea nr.19 ⁄2000 ,în total 5 ani şi 6 luni.

Vârsta standard de pensionare a recurentului,în raport de data naşterii-06 10 1950, este de 65 de ani iar aplicându-se reducerea de 5 ani şi 6 luni,rezultă că recurentul va fi pensionat pentru limită de vârstă ,la vârsta de 59 de ani şi 6 luni.

Recurentul,la data formulării cererii nu a avut decât 55 de ani şi 8 luni astfel că nu îndeplineşte una din condiţiile impuse de art.41 din Legea nr.19 ⁄2000 pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă şi anume vârsta standard de pensionare.

Susţinerea recurentului că nu i se aplică dispoziţiile anexei 9 din Ordinul nr.340⁄2001pentru că a prestat activitate în grupa I şi a II a,este eronată deoarece acest ordin s-a emis pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Lg.nr.19⁄2000 şi este aplicabilă tuturor asiguraţilor.

Elementele din anexa 3 din Legea nr.19⁄2000 sunt identice cu cele din anexa 9 din Ordinul nr.340⁄2001deoarece pentru a ieşi la vârsta de 62 de ani şi 10 luni(cât era vârsta standard de pensionare raportat la data formulării cererii, conform anexei 3),recurentul trebuia să fie născut în septembrie 1943 dar este născut în octombrie 1950.

Conform art.41 alin.2 din Legea nr.19⁄2000 vârstele se eşalonează pentru a ajunge la 65 de ani astfel că ,pentru cei născuţi ulterior, vârsta standard de pensionare este diferită,crescând progresiv.

Faţă de aceste aspecte,Curtea aprecoază că sentinţa este temeinică şi legală şi urmează,ca în baza art.312 Cod procedură civilă, să respingă recursul ca nefondat.

 

 

     

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge recursul declarat de reclamantul E. O. împotriva sentinţei civile nr. 1849/18.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...) (nr. vechi 2595/CM/2006), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 martie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

Grefier,

(...) (...)

Red. jud. M. (...)

2 ex./

J.F. S. V.

I. T.

Toate spetele


Sus ↑