• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 7486 din data 2009-12-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA a II A CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 7486

 

Şedinţa publică din data de 16 E. 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

*******

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 09.12.2009, privind recursul declarat de reclamanta T. M., împotriva sentinţei civile nr.2751/03.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G.

Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauza de faţă, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 09.12.2009, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când instanţa, în vederea deliberării, în conformitate cu prevederile art.260 C.pr.civ., a amânat pronunţarea cauzei la data de 16.12.2009.

În urma deliberării, s-a pronunţat următoarea soluţie:

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr.2751/03.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) s-a respins contestaţia formulată de petenta T. M., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Petenta a solicitat CJP G înscrierea la pensie pentru limită de vârstă conform prevederilor legale în vigoare.

Din menţiunile înscrise de angajator în carnetul de muncă al contestatoarei a rezultat că aceasta a lucrat în perioada 27.07.1989-01.04.2001 în sectorul pirotehnic în condiţii specifice grupei I de muncă potrivit P..50/1990 , iar în perioada 01.04.2001-07.06.2006 în condiţii speciale de muncă potrivit prevederilor Legii 226/2006(poziţia 67 din carnetul de muncă).

Potrivit art.3 alin.2 din Legea 226/2006 perioada lucrată în grupa I de muncă( art.20 din Legea 19/2000), în total 11 ani 8 luni şi 4 zile, se adaugă la cea lucrată în condiţii speciale( reglementate de Legea 226/2006), în total 4 ani 10 luni şi 5 zile, astfel că petenta a realizat un stagiu de cotizare de 16 ani 6 luni şi 9 zile în condiţii speciale.

Conform dispoziţiilor art 4 din Legea 226/2006, asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art.3 din lege, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa 5 (Femei) la Legea 19/2000.

Cum petenta este născută la data de 29.08.1958, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, determinată conform anexei 3 din Legea 19/2000 şi anexei 9 din Ordinul 340/2001. Aceasta se reduce cu 8 ani aşa cum se prevede în anexa 5, tabelul 6, rândul 3, col.1 din Legea 19/2000, astfel că petenta poate beneficia de prevederile Legii 226/2006 la împlinirea vârstei de 52 de ani.

La data formulării cererii de pensionare(01.11.2008) petenta avea vârsta de 50 de ani şi 2 luni.

S-a mai reţinut că petenta a depus la CJP G, la data de 29.01.2009, o nouă cerere de pensionare pentru limită de vârstă, considerând implicit că cererea anterioară a fost în mod legal soluţionată nefavorabil prin respingere (decizia contestată în cauza de faţă). Astfel,intimata va emite o nouă decizie de pensionare ca urmare a noii solicitări din partea petentei, aceasta având posibilitatea exercitării contestaţiei în condiţiile art 87 din Legea 19/2000.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs T. M. precizând că , vârsta standard de pensionare de 58/5 ani corespunde perioadei cererii de pensionare şi se diminuează cu reducerea de 10 ani a vârstei de pensionare prevăzută în Anexa 5, tabelul 2, al.1 la Legea 19/2000, calculată la 16 ani şi 6 luni stagiu, în condiţii speciale, îndeplinind criteriile de stagiu complet de cotizare de 26 şi 27 de ani pe perioada E. 2006- noiembrie 2008.

Din prevederile Legii 19/2000, art.167. al.1 pct.b, rezultă că persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în condiţii speciale de muncă, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare în condiţiile prevăzute în anexele 4 şi 5, fără a condiţiona data naşterii, condiţionând doar vârsta redusă care nu trebuie să fie mai mică de 50 de ani.

Întrucât, are un stagiu de cotizare complet, din care 16 ani şi 6 luni, stagiu în condiţii deosebite, vârsta standard de pensionare este cea prevăzută în anexa 5, tabelul 2 şi nu în anexa 5, tabel 6.

B. concluzii scrise.

Curtea constată a fi nefondat recursul, având în vedere următoarele considerente :

 

Potrivit dispoz. art.41 din legea 19/2000,pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiu minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei, iar atingerea ei se va realiza în termen de 13 de ani de la data intrării în vigoare a legii, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei, conform eşalonării prevăzute în anexa 3.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei, conform eşalonării prevăzute în anexa 3.

Art. 481 din lege prevede posibilitatea, ca asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în condiţii de muncă speciale, în condiţii de muncă deosebite, în condiţiile prev. de art. 47 şi 48, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale, să beneficieze cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare, vârstă care poate fi redusă cu maxim 10 ani, până la 50 de ani femei şi 55 de ani bărbaţi.

Potrivit dispoz. art.167 al.1 lit.b din aceeaşi lege, asiguraţii care au desfăşurat activităţi încadrate în condiţii speciale de muncă, beneficiază de reducerea vârstelor de pensionare în condiţiile prevăzute în anexele 4 şi 5.

Aceste dispoziţii trebuie coroborate cu cele ale art.2 alin.2 din Legea 226/2006,potrivit cărora sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr.19/2000,în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitate pe durata programului normal se muncă ,în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi care potrivit legii,sunt încadrate în condiţii speciale.

Recurenta este beneficiară a acestor dispoziţii întrucât a lucrat 11 ani 8 luni şi 4 zile în grupa I şi 4 ani 10 luni şi 5 zile în condiţii speciale potrivit Legii nr. 226/2006 precum şi a celor prev.de art.4 din aceeaşi lege, care reglementează posibilitatea reducerii proporţionale a vârstei standard de pensionare în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare conform anexei 5 femei.

Este adevărat că, recurenta în raport de aceste dispoziţii a realizat un stagiu de cotizare de 16 ani, 6 luni şi 9 zile în condiţii speciale, stagiu obţinut prin cumularea perioadei lucrate în grupa I cu cea lucrată în condiţii speciale, însă reducerea vârstei standard de pensionare se calculează raportat la data naşterii acesteia, pentru a se stabili care este vârsta standard de pensionare prevăzută de lege şi stagiul complet de cotizare în condiţii speciale.

Astfel, în raport de data naşterii, vârsta standard de pensionare a petentei este într-adevăr de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare în condiţii speciale este de 30 de ani, aşa cum corect a reţinut prima instanţă.Această vârstă, standard de pensionare şi stagiu complet de cotizare în condiţii speciale recurenta le-a împlini după luna E. 2014 şi ca urmare, reducerea vârstei standard de pensionare pentru stagiul realizat în condiţii speciale, menţionat mai sus este de 8 ani, conform anexei 5, tabelul nr.6 şi nu tabelul nr.2, aşa cum susţine recurenta.

Rezultă aşadar, că petenta ar fi îndreptăţită să formuleze cerere pentru pensionare, cu reducerea vârstei standard la împlinirea vârstei de 52 de ani, cum corect a reţinut prima instanţă, vârstă pe care aceasta nu o împlinise la data formulării cererii de pensionare.

Sunt argumentele pentru care, Curtea, în conformitate cu dispoz. art. 312 C:pr.civilă va respinge recursul .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de reclamanta T. M., împotriva sentinţei civile nr.2751/03.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16.12.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

Grefier,

(...) (...)

 

Red. Jud.M.P.22.01.2010

Tehn.I.C./Ex.2

J:F./E. M. T. şi

E. E.

 

Toate spetele


Sus ↑