• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. DEC. NR. 94/AS din data 2009-03-10
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 94/AS

Şedinţa publică din 10 Martie 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil formulat de recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.377/13.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant T. E., cu domiciliul în comuna N. L.,(...), judeţul C, având ca obiect contestaţie decizie pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă intimatul reclamant personal şi asistată de d-na avocat O. (...), în baza împuternicirii avocaţiale seria (...) nr.60215/10.03.2009, depusă la dosar, lipsind recurenta pârâtă Casa Judeţeană de Pensii C.

Procedura este legal îndeplinită în conformitate cu disp.art.87 şi următoarele cod procedură civilă.

Recursul este declarat în termen, motivat şi scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

După referatul grefierului de şedinţă;

Apărătorul intimatului reclamant depune la dosar întâmpinare la recursul pârâtei, şi susţine că nu mai are alte cereri de formulat, apreciind cauza în stare de judecată.

Instanţa faţă de susţinerea apărătorului intimatului reclamant, declară dezbaterile închise, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Având cuvântul asupra recursului, apărătorul intimatului reclamant susţine că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică şi în mod corect a fost anulată decizia emisă de pârâtă şi a fost obligată aceasta să emită o altă decizie de acordare a pensiei pentru limită de vârstă. De asemenea, corect a reţinut instanţa de fond că reclamantul a realizat stagiul de cotizare în grupa I de muncă pentru perioada atestată de adeverinţa nr.37/02.10.2007 emisă de U.M. 02039 şi că beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare – respectiv cu 11 ani şi 10 luni.

Pentru considerentele mai sus expuse, solicită respingerea recursului formulat de pârâtă, menţinerea hotărârii pronunţate de instanţa de fond ca legală şi temeinică, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat – sens în care depune la dosar chitanţa nr.140/10.03.2009.

 

C U R T E A :

Asupra recursului civil de faţă:

Reclamantul T. E. a investit T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a cu contestaţie împotriva deciziei nr. 30690/24.04.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii C solicitând anularea acesteia şi obligarea pârâtei să emită o decizie în care să se ia în considerare şi perioada lucrată în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

În motivare a arătat că cererea i-a fost respinsă întrucât s-a considerat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 pentru reducerea vârstei standard de pensionare în sensul că stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă nu permite reducerea vârstei standard de pensionare.

Pârâta nu a avut în vedere perioada lucrată în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 37/02.10.2007 emisă de UM 02039 cu toate că, la cererea depusă la Casa Judeţeană de Pensii C a ataşat carnetul de muncă, livretul militar şi adeverinţele privind sporurile salariale de unde rezultă stagiul de cotizare şi grupa de muncă.

Prin sentinţa civilă nr.377/13.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), s-a admis contestaţia formulată de reclamantul T. E. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

A fost anulată decizia nr.30690/24.02.2008 emisă de pârâtă şi a fost obligată pârâta să emită în favoarea reclamantului o decizie de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a avut în vedere următoarele aspecte:

Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii C sub nr. 30690/05.02.2008, reclamantul a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Prin decizia nr. 30690/24.04.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii C s-a respins cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, reţinându-se că nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare.

Potrivit art. 41(1) din Legea nr. 19/2000, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Potrivit Anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000, reclamantul trebuia să aibă cel puţin vârsta de 63 ani şi 3 luni şi un stagiu de cotizare complet de 31 ani şi 6 luni.

La data formulării cererii de acordare a pensiei pentru limită de vârstă reclamantul avea vârsta de 51 ani şi o lună şi a realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de 46 de ani, 9 luni şi 23 zile.

Deşi pârâta recunoaşte în decizia contestată un stagiu de muncă în grupa I de 18 ani 7 luni şi 7 zile, nu recunoaşte ca stagiu realizat în grupa I de muncă perioada atestată de adeverinţa nr. 37/02.10.2007 emisă de UM 02039.

Ceea ce trebuie clarificat este legat de stagiul de cotizare realizat în sistemul militar şi anume dacă acesta poate şi trebuie să fie asimilat stagiului din sistemul public de asigurări sociale.

În raport de dispoziţiile art. 194(1) din Legea nr. 19/2000 şi de art. 20 din legea nr. 164/2001 privind pensiile militare, instanţa a stabilit că stagiul realizat în sistemul m i l i t a r d e asigurări sociale trebuie avut în vedere pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei anticipate parţiale.

În conformitate cu art. 46 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în condiţii deosebite, cât şi în condiţii speciale de muncă beneficiază, cumulativ, de reducerea vârstelor standard de pensionare, corespunzătoare fiecărei situaţii, fără ca această reducere să depăşească 12 ani.

Art. 167(1) lit.b) din Legea nr. 19/2000, prevede de asemenea că persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin prezenta lege în condiţii speciale de muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în condiţiile prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

Faţă de aceste dispoziţii, instanţa a concluzionat că reclamantul beneficiază şi pentru perioada de 2 ani, 2 luni şi 6 zile lucrată în condiţii speciale, de o reducere a vârstei standard de pensionare de 1 an.

Prin urmare, reclamantul este îndreptăţit la reducerea vârstei de pensionare cu 11 ani şi 10 luni putând beneficia de pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 51 ani şi 5 luni.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii care apreciază că soluţia este întemeiată pe o interpretare greşită a dispoziţiilor legale deoarece reclamantul nu avea la data formulării cererii, vârsta cerută de lege pentru a fi pensionat.

Astfel, vârsta minimă prevăzută de lege este de 52 ani si 5 luni iar reclamantul nu avea decât 51 ani si 1 luna.

Aplicând dispoziţiile art.42 din Legea nr. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, recurenta consideră că vârsta de pensionare nu putea fi redusă sub limita de 55 ani, astfel că decizia contestată este legală şi temeinică.

Intimatul reclamant şi-a precizat poziţia procesuală prin întâmpinare în sensul respingerii recursului ca nefondat, întrucât recurenta în mod greşit a înlăturat din calcul, stagiul de cotizare realizat în sistemul militar.

Analizând sentinţa recurată în raport de materialul probator administrat, Curtea constată că recursul este nefondat.

Deşi recurenta afirmă că în raport de dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 19/2000 vârsta de pensionare redusă, nu poate fi mai mică de 55 ani, cu toate acestea arată că la data formulării cererii de pensionare reclamantul trebuia să aibă vârsta de 52 ani si 5 luni.

Nu numai ca aceste afirmaţii se contrazic,dar ele nu sunt nici fundamentate legal, deoarece articolul la care face referire recurenta se referă numai la „reducerea vârstei de pensionare conform alin. 1” iar acest text priveşte în mod expres doar activitatea desfăşurată în condiţii deosebite de muncă.

Ca vârstă de pensionare poate fi sub limita de 55 de ani rezultă chiar din lege. Astfel, cu titlu de exemplu poate fi redată situaţia reglementată de art. 43(1) în care se prevede că, în cazul în care asiguratul a prestat activitate în locurile de muncă prevăzute de art. 20 litera „a” si a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, beneficiază de pensie pentru limita de vârsta începând cu vârsta de 45 de ani.

Pentru perioada de activitate desfăşurată în grupa I de munca, reclamantul beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 10 ani si 10 luni dar aceasta nu este singura reducere care se poate aplica deoarece şi stagiul realizat în sistemul pensiilor militare trebuie luat în calcul aşa cum prevede art. 194 din Legea nr. 19/2000.

Din adeverinţa nr.37/02.10.2007 emisă de U.M. 02039 rezultă că reclamantul a desfăşurat activităţi în condiţii speciale în perioada 19.08.1979 – 20.12.1980 şi 10.04.1981 – 15.02.1982 în total : 2 ani, 2 luni şi 6 zile, iar pentru această perioadă beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 1 an.

Potrivit art. 20(1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime în serviciu, respectiv stagiile de cotizare, în vederea deschiderii dreptului la pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale.

D. reducerile aplicate celor doua stagii de cotizare, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 19/2000, rezultă că reclamantul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 11 ani si 10 luni, ceea ce înseamnă că la data formulării cererii de pensionare, acesta avea vârsta legală necesară pentru a fi pensionat.

Pentru toate aceste considerente, Curtea va respinge recursul ca nefondat, menţinând ca legală şi temeinică sentinţa atacată, conf. art. 312 cod procedură civilă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Respinge ca nefondat recursul civil formulat de recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.377/13.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant T. E., cu domiciliul în comuna N. L.,(...), judeţul C.

Obligă la 150 lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 martie 2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

Jud. fond : R.B.; S.T.

Red. Jud. M.E./24.03.2009

Tehnored.gref.RD/2ex./25.03.2009

Toate spetele


Sus ↑