• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1547 din data 2009-07-01
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A NR.1547

Şedinţa publică din data de 1 iulie 2009

Preşedinte - (...) (...)

Judecători - (...) (...) - (...) (...) Ţ.

Grefier - B. Ţ.

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii D, cu sediul în Târgovişte,(...), judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.823 din 30 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimata-contestatoare U. F., domiciliată în Târgovişte, str.(...) (...), (...) .E, .20, judeţul D.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 17 iunie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 24 iunie 2009, dată când pentru aceleaşi considerente a amânat pronunţarea la 24 iunie 2009 şi apoi la 1 iulie 2009 când a pronunţat următoarea decizie.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată:

Prin acţiunea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i D â m b o v i ţ a, contestatoarea U. F. a formulat contestaţie în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii D, împotriva deciziei de revizuire emisă de intimată la 9.03.2009 cu privire la deciziile nr.1-(...) din 20.12.2007 şi nr.(...)/6.10.2008, solicitând anularea deciziei prin care i-a fost respinsă acordarea pensiei de serviciu pe motivul neîndeplinirii condiţiilor Legii nr. 303/2004 în vigoare la momentul solicitării.

În motivarea contestaţiei, contestatoarea a susţinut că actul a cărei nulitate o solicită reprezintă un exces de autoritate şi nu are fundamentare legală.

Astfel, anularea sau revocarea unei decizii prin care se stabileşte pensia de asigurări sociale nu se face pe calea unei decizii de revizuire care poate viza numai erori de calcul în stabilirea şi plata drepturilor de pensie. Măsura luată pe calea deciziei contestate putea fi făcută pe calea unei decizii de revocare sau pe cale judecătorească printr-o acţiune în constatarea nulităţii, în condiţiile în care decizia atacată intrase în circuitul civil.

Intrarea în circuitul civil a deciziei de pensionare revizuite este confirmată prin hotărârea nr. 1425/17.12.2008 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii care a propus Preşedintelui României eliberarea din funcţia reclamantei prin pensionare precum şi de punctul de vedere al Comisiei Juridice a D. în sensul trimiterii propunerii de eliberare din funcţie cu aceeaşi motivare în condiţiile în care decizia de pensionare 1/(...)/2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii D a fost eliberată sub imperiul Legii nr. 303/2004 nemodificată, art. 82 alin. 4 potrivit principiului „tempus regit actum”.

S-a mai arătat, că decizia atacată a fost emisă pe cale unilaterală modificând-o în mod nejustificat din punct de vedere legal şi constituţional. Decizia atacată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 6 din HG nr. 1275/2005 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale referitoare la pensiile de serviciu şi acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Potrivit art. 108 alin. 2 din Constituţie hotărârile se emit pentru organizarea şi executarea legilor şi nu pentru a legifera în contra legii a cărei lămurire a fost emisă.

Astfel de reglementări au fost dispuse ulterior însă prin altă lege, nr. 97/2008 care modifică textul art. 82 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 şi care impune condiţia împlinirii vârstei de 60 de ani pentru judecătorii … care se pensionează cu o vechime în magistratură de 20 şi 25 de ani cu o penalizare de 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală în magistratură.

Or, decizia de pensionare emisă iniţial în favoarea contestatoarei a fost întemeiată pe disp. art. 82 alin. 4 din Legea nr. 303/2004 nemodificată care nu face referire la vârsta de pensionare.

S-a mai arătat că jurisprudenţa ÎCCJ într-o astfel de cauză este în sensul că magistraţii pot fi pensionaţi în condiţiile în care nu împlinesc vârsta de pensionare doare baza vechimii în magistratură cu reducerea cuantumului de 80% cu un procent de 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală prevăzută de lege (Decizia nr. 3817/30.10.2008, Secţia contencios administrativ şi fiscal).

La dosar s-au depus decizia nr. 1-(...) din 20.12.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii privind acordarea pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârstă şi prin care se constată vechimea în muncă a contestatoarei de 21 de ani, 9 luni şi 9 zile, şi vechimea ca judecător de 20 de ani; revizuirea deciziei nr. (...)/9.03.2009 prin care se revizuiesc deciziile de pensie de serviciu din 20.12.2007 şi din 6.10.2008 pe motivul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004 la data solicitării; Hotărârea nr. 1425/17.12.2008 pronunţată de Consiliul Superior al Magistraturii în plen prin care se propune Preşedintelui României eliberarea din funcţie prin pensionare a contestatoarei, judecător cu grad de curte de apel, Preşedinte al Secţiei penale a T r i b u n a l u l u i D â m b o v i ţ a, începând cu 1.01.2009; minuta întâlnirii Comisiei Juridice din 4.02.2009 ora 12.00 nr. 1154/E./4.02.2009 prin care se pune în discuţie cererea contestatoarei de eliberare din funcţie prin pensionare şi înaintarea propunerii de emitere a Decretului privind eliberarea din funcţie de către Preşedintele României şi prin care se hotărăşte trimiterea lucrării la Plenul din data de 5.02.2009 cu propunerea de reexaminare a hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1425/17.12.2008 cu observaţia că decizia de pensionare nr. 1/(...)/2007 emisă de casa Judeţeană D a fost eliberată sub imperiul Legii nr. 303/2004 nemodificată când erau în vigoare disp. art. 82 alin. 4, făcându-se aplicarea principiului „tempus regit actum”; Decizia nr. 3817/30.10.2008 pronunţată de ÎCCJ în dosarul nr(...) prin care a fost obligat Consiliul Superior al Magistraturii să emită o nouă hotărâre de propunere a eliberării din funcţie a unui judecător prin pensionare în condiţii similare cu cele invocate de contestatoarea din prezenta cauză; Hotărârea nr. 1426 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 17.12.2008 prin care se propune Preşedintelui României eliberarea din funcţie prin pensionare a unui judecător în condiţii similare cu cele invocate de contestatoarea din prezenta cauză.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală.

S-a arătat de către intimată, că la 25.09.2007 contestatoarea a solicitat acordarea pensiei de serviciu, cererea fiind înregistrată sub nr. 43191.

Pe cale de consecinţă, în mod eronat, s-a emis decizia de pensionare la 20.12.2007 prin care s-a acordat pensie de serviciu.

La 6.10.2008 s-a emis decizia nr.(...) prin care s-a actualizat pensia de serviciu pe baza adresei nr.(...)/1.09.2008 primită de contestatoare prin circuitul prevăzut de HG nr.1275/2005.

Din oficiu, a fost verificată legalitatea acordării pensiei de serviciu contestatoarei şi s-a constatat că aceasta nu îndeplineşte condiţiile legale.

La data depunerii cererii la Casa Jedeţeană de Pensii D- 25.09.2007- judecătorii şi procurorii sunt pensionaţi la cerere înainte de împlinirea vârstei prevăzută de lege dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii, aşa cum prevăd disp. art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004.

Contestatoarea avea o vechime de 20 de ani în funcţia de judecător la momentul depunerii cererii astfel că nu putea beneficia de pensia de serviciu care impunea vechimea de 25 de ani.

Legea nr.303/2004 în formă în vigoare la data cererii nu conţinea reglementări exprese la vârsta de pensionare, astfel că se aplicau condiţiile de pensionare prevăzute de Legea nr. 19/2000, lege cadru în materie.

Legea nr.19/2000 coroborată cu anexa 9 din Ordinul nr. 340/2001 cu modificările şi completările ulterioare prevedea vârsta de 60 de ani ca vârstă standard de pensionare. Prin urmare, contestatoarea nu îndeplinea condiţiile de pensionare impuse de art. 82 din Legea nr. 303/2004 şi nu avea nici vechimea de cel puţin 25 de ani ca judecător.

Judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani beneficiază de pensie de serviciu însă cu condiţia împlinirii vârstei de pensionare prevăzută de Legea nr. 19/2000 cum prevăd dispoziţiile art. 6 din HG nr. 1275/2005, respectiv Normele Metodologice ale Legii nr. 303/2004.

Cât priveşte modalitatea în care intimata a procedat la revocarea dreptului de pensie al contestatoarei, s-a susţinut că potrivit art. 89 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, în situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuiri şi modificări legale.

Pe cale de consecinţă revizuirea era singura modalitate legală de revocare a deciziei de pensie emisă pe numele contestatoarei.

S-au depus adresa nr. 638/11.03.2009 emisă de CNPAS prin care se dispune verificarea de urgenţă a dosarelor de pensii de serviciu stabilite în baza Legii nr. 303/2004 republicată; adresa nr. 1894/9.02.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii D către Casa Naţională de Pensii prin care se solicită îndrumări cu privire la decizia emisă pe numele contestatoarei; decizia nr. (...)/6.10.2008 privind acordarea pensiei de serviciu contestatoarei emisă de Casa Judeţeană de Pensii D; decizia nr. 1-(...)/20.12.2007 pentru acordarea pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârstă emisă de intimată; cererea formulată de către contestatoare către intimată la 25.09.2007 înregistrată sub n. 43191; adeverinţa emisă de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a sub nr.3939/24.09.2007 pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecătorilor conform Legii nr. 303/2004; adresa nr. 278/297/343/19.02.2009 emisă de CNPAS către contestatoare prin care i se expune punctul de vedere al acestei instituţii cu privire la cererea contestatoarei de acordare a pensiei de serviciu.

Contestatoarea, prin apărător, a depus borderou cu acte la termenul din 30.03.2009: adeverinţa nr. 3939/24.09.2007 emisă de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a; decizia nr. (...) din 6.10.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii D; adeverinţa nr. 5063/31.10.2008 emisă de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a; scrisoare emisă de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a sub nr. 715/17.02.2009 şi scrisoare emisă de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a sub nr. 547/6.02.2008, motivându-se aspectele probate cu aceste acte, respectiv îndeplinirea de către contestatoare a condiţiilor de pensionare prevăzute de art. 82 alin.2 din Legea nr.303/2004 la momentul formulării cererii de pensionare, justificarea acordării pensiei de serviciu, îndeplinirea de către contestatoare a condiţiilor prevăzute de lege pentru actualizarea pensiei de serviciu, reconfirmarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a pensiei de serviciu, dovada cu confirmarea pensionării altor doi judecători în condiţii similare cu contestatoarea.

După administrarea probatoriilor, prin sentinţa civilă nr.823 din 30 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, s-a admis contestaţia, s-a anulat decizia de revizuire nr. (...) din 9.03.2009 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii D.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin decizia nr.(...)/9.03.2009 emisă de intimată s-a dispus revizuirea deciziilor nr. (...)/20.12.2007 şi din 6.10.2008 prin care s-a acordat contestatoarei pensie de serviciu pentru o activitate de 20 de ani în funcţia de judecător, drepturile fiind stabilite la data de 25.09.2007 şi actualizate la data de 6.10.2008, dar fără ca pensia acordată să fie efectiv plătită.

Decizia de pensionare a fost emisă pe baza adeverinţei nr. 3939/24.09.2007 eliberată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a în care s-a menţionat că, contestatoarea are o vechime în funcţia de judecător de 20 de ani, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Conform dispoziţiilor art. 82 alin. 4 din Legea nr. 303/2004, în vigoare la data acordării pensiei de serviciu – 25.09.2007, „de pensia de serviciu beneficiază şi judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală”.

A. (1) al art. 82 prevede că „judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzută de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate dinainte de data pensionării”, iar alin. (2) că „judecătorii, procurorii, precum şi judecătorii financiari care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi a României, sunt pensionaţi, la cererea înainte de împlinirea vârstei prevăzută de lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii”.

 

A mai reţinut instanţa de fond, că împrejurarea că decizia de pensie nu a fost pusă în plată până în luna decembrie 2008 nu poate atrage aplicarea prevederilor legale menţionate, aşa cum au fost modificate ulterior, pentru că decizia nu a fost contestată de niciuna dintre părţi şi a intrat în circuitul civil, fiind luată în considerare la emiterea Hotărârii nr. 1425/17.12.2008 a Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a propus Preşedintelui României eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 1.01.2009.

De asemenea, instanţa de fond a reţinut că prin interpretarea logică a prevederilor art. 82 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 303/2004 se ajunge la concluzia că judecătorii şi procurorii în activitate beneficiază de pensie de serviciu în trei situaţii: dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani, la împlinirea vârstei prevăzute de lege; dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege; dacă au o vechime între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzute la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală.

A mai reţinut instanţa de fond, că se poate observa că dispoziţiile alineatului (4) fac trimitere la alineatul (1) al art. 82 numai cu privire la micşorarea cuantumului pensiei de 80% cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală. În situaţia în care legiuitorul ar fi înţeles să condiţioneze acordarea pensiei de serviciu pentru o vechime mai mică de 25 de ani în magistratură de împlinirea vârstei prevăzută de lege (60 de ani) ar fi prevăzut-o expres.

Şi Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin Decizia nr. 3817/30.10.2008 (dosarul nr(...)) a statuat „că din analizarea textelor menţionate (art. 82 alin. 1 şi 4) rezultă, fără putere de tăgadă, că potrivit acestei reglementări puteau fi pensionaţi şi magistraţii care nu împliniseră vârsta de pensionare, condiţiile legale de pensionare cumulate referindu-se doar la vechimea în magistratură şi la măsura sancţionatorie de reducere cu 1% a cuantumului de 80%”.

Chiar dacă în prezent prevederile actualizate ale Legii nr. 303/2004 prevăd condiţiile vechimii între 20 şi 25 de ani şi împlinirea vârstei de 60 de ani pentru acordarea pensiei de serviciu, legalitatea deciziei emisă anterior nu poate fi afectată pentru că s-ar încălca principiul neretroactivităţii legii civile prevăzut de art. 1 din Codul civil.

Referitor la modalitatea intimatei de a reveni asupra deciziei de pensionare printr-o decizie de revizuire, instanţa de fond a reţinut că trebuie menţionat că dispoziţiile art. 89 (1) din Legea nr.19/2000 se referă la erorile de ordin material în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, dar atâta timp cât decizia priveşte chiar dreptul legal de acordare a pensiei de serviciu, anularea deciziei putea fi făcută doar prin revocare sau o acţiune judiciară în justiţie pentru că decizia intrase în circuitul civil.

De asemenea, instanţa de fond a apreciat că nu se poate accepta nici susţinerea intimatei întemeiată pe dispoziţiile art.6 din H.G. nr.1275/2005 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.303/2004 şi ale Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, pentru că prin aceste legi Guvernul României nu a

 

fost împuternicit să emită norme metodologice pentru aplicarea ei, cu excepţia prevederilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 303/2004.

Dispoziţiile art.108 (2) din Constituţie prevăd că „hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor”, or H.G. nr. 1275/2005 nu cuprinde reglementări privind asigurarea condiţiilor necesare executării legii, ci reglementări cu putere de lege, contrare reglementărilor din legea cadru.

Astfel, art. 6 (1) din H.G. nr. 1275/2005 precizează expres că pentru acordarea pensiei prevăzute la art. 4 lit. a), c) şi d), în condiţiile art. 82 (1, 4 şi 5) din lege, este necesară împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă. Această reglementare excede în mod evident condiţiilor prevăzute de art. 82 care fac trimitere la „ împlinirea vârstei de pensionare” doar în ipotezele de la art. 1 şi 5.

B. unei noi condiţii pentru acordarea pensiei de serviciu magistraţilor în activitate cu o vechime cuprinsă între 20 şi 25 de ani este evidenţiată şi de formularea dată în prezent de Legea nr. 97/2008 care a modificat prevederile cuprinse în Legea nr. 303/2004 referitoare la stabilirea pensiei de serviciu pentru judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani şi a prevăzut expres condiţia „împlinirii vârstei de 60 de ani”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii D în baza art.304 pct.9 Cod procedură civilă, criticând-o ca nelegală şi netemeinică întrucât în conformitate cu prevederile art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004, la data depunerii cererii de pensionare, respectiv 25.09.2007, contestatoarea putea să fie pensionată înainte de împlinirea vârstei prevăzută de lege dacă avea o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător sau procuror sau perioadă asimilată.

Or, în cazul contestatoarei, vechimea în funcţia de judecător sau procuror era, la data depunerii cererii, de 20 de ani.

În aceste condiţii, intimata-contestatoare nu putea beneficia de pensie de serviciu în condiţiile art.82 alin.2 .

Contestatoarea nu ar fi putut beneficia de pensie nici în conformitate cu prevederile art.82 alin.4 deoarece vârsta standard ca să fie pensionată cu o vechime între 20 şi 25 de ani era de 60 de ani, însă contestatoarea nu împlinise această vârstă.

În concluzie, contestatoarea nu îndeplinea condiţiile de pensionare la data depunerii cererii, decizia din 20.12.2007 fiind emisă cu încălcarea prevederilor legale, intimata procedând astfel, la emiterea deciziei de revizuire nr. (...)/09.03.2009.

Recurenta a precizat că în baza art.89 alin.1 din Legea 19/2000 avea dreptul legal de a emite o decizie de revizuire fără să fie obligată să îşi anuleze propria decizie numai pe cale judecătorească.

Legal citată intimata-contestatoare U. F. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat întrucât prin decizia 3117/30.10.2008 emisă de ICCJ în privinţa interpretării şi aplicării art.82 (4) din Legea 303/2004 s-a specificat că puteau fi pensionaţi şi magistraţii care un împliniseră vârsta de pensionare, condiţiile legale de pensionare cumulate referindu-se doar la vechimea în magistratură şi la reducerea cu 1% a cuantumului pensiei de 80% prev. de alin 1 al art.82 pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală şi nicidecum din vârsta de pensionare.

 

Ca atare, intimata-contestatoare, concluzionează că textul art.6 alin.1, Normele metodologice aprobate de HG 1275/2005 adaugă la art.82 din Legea 303/2004.

În recurs nu au fost formulate probe noi.

Analizând actele şi lucrările dosarului în funcţie de prevederile legale şi sub toate aspectele conform art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că motivele de recurs invocate sunt fondate pentru următoarele considerente:

Decizia 3817/30.10.2008 emisă de ICCJ prevede că, prin coroborarea dispoziţiilor art.82 alin.1 şi 2 din Legea 303/2004 şi, având în vedere şi disp.art.82 alin.4 din aceeaşi lege, magistraţii puteau fi pensionaţi înainte de împlinirea vârstei de pensionare cu reducerea cuantumului pensiei de 80%, cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală, dar nu din vârsta de pensionare.

Acest paragraf al deciziei sus menţionate se referă la faptul că magistraţii care au o vechime de 25 ani în magistratură se pot pensiona înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani beneficiind de pensie de serviciu de 80% din media veniturilor brute pe ultimele 12 luni. În baza alin.4 din acelaşi articol magistraţii cu o vechime între 20 şi 25 ani pot fi pensionaţi prin reducerea cu 1% a cuantumului de 80% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală şi nicidecum din vârsta de pensionare ( din care nu trebuie să lipsească nici un an).

Aşa fiind, Curtea constată că în baza prevederilor art.82 alin.2 din Legea 303/2004, magistraţii se pot pensiona înainte de vârstă dacă au 25 de ani vechime în magistratură, iar în baza art.82 alin.4 din aceeaşi lege magistraţii se pot pensiona în cazul unei vechimi mai mici de 25 de ani dacă au vârsta cerută de lege. În acest sens este şi interpretarea deciziei 3817/30.10.2008 emisă de ICCJ.

În consecinţă, văzând şi disp.art. 312 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea urmează să admită recursul, să modifice în tot sentinţa şi pe fond să respingă acţiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii D, cu sediul în Târgovişte,(...), judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.823 din 30 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimata-contestatoare U. F., domiciliată în Târgovişte, str.(...) (...), (...) .E, .20, judeţul D şi în consecinţă:

Modifică în tot sentinţa şi pe fond, respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 1 iulie 2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) Ţ.

 

Grefier,

B. Ţ.

 

 

Red.C.P.

Tehnored.A.Ţ.

3 ex./ 15.07.2009

dosar fond- (...) T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a

judecători fond- N. T.

- G E.

operator de date cu caracter personal

număr notificare 3120/2006

 

Toate spetele


Sus ↑